Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-12-05

Sammanträde 2013-12-05

Datum
Klockan
Plats

1 Inledande information

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas vid sammanträdet om:
- En väg in (föredragande Ewa Eriksson)
- Volontärsresa

2 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2013/GAN 0144

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande om beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen:
- KF 2013 11 07 § 121 Avsägelser och fyllnadsval
- KF 2013 11 07 § 122 Delårsbokslut per augusti 2013

Bilagor
KF 2013 11 07 § 121 Avsägelser och fyllnadsval.pdf
KF 2013 11 07 § 122 Delårsbokslut per augusti 2013.pdf

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2013/GAN 0145 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Effekten av vidtagna åtgärder redovisas löpande.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om ekonomin.
Det upprättas inte månadsbokslut per den 30 november 2013.

4 Handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse

Dnr 2013/GAN 0153 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Handlingsplanen för att nå ökad måluppfyllelse godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av handlingsplanen sker i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i juni 2014.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat den 7 november 2013, § 122, att uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december

Bilagor
Måluppfyllelse_tjänsteskrivelse.pdf

5 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet.

6 Försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket

Dnr 2013/GAN 0039 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delredovisningen om försöksverksamhet med sammanhållen svenska för invandrare och svenska som andra språk på grundläggande komvux samt kriterier för utvärderingen i juni 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 25 april 2013 att uppdra till utvecklingsförvaltningen att genomföra försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-2014. Försöksverksamheten ska utvärderas i juni 2014. Den 23 maj 2013 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för utvärdering av försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska för invandrare/svenska som andraspråk. Vidare ska en delrapport lämnas senast i december 2013 och en eventuell förändring av organisationen inom utvecklingsförvaltningen ska utredas.

Bilagor
Svenska_språket_sammanhållen_utbildning_tjänsteskrivelse.pdf

7 Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Dnr 2013/GAN 0072 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Uppdrag lämnas till förvaltningen att vidare utreda Sollentunamodellen (finansiering, administration, uppföljning och utvärdering).
3. Beslut om sommarjobb fattas den 30 januari 2014.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna förslag till alternativa modeller för sommararbete åt ungdomar i Tyresö. I bifogad tjänsteskrivelse ges en bakgrund till hur feriejobb/sommarjobb erbjudits i Tyresö kommun sedan 2005. Vidare lämnas en redovisning över hur några kommuner i Stockholms län anordnar sommarjobb. Avslutningsvis lämnas fyra förslag på modeller att anordna sommarjobb i Tyresö kommun 2014. Dessa är: feriejobb i kommunal verksamhet och föreningar, sommarlovsentreprenörer, ungdomarna söker själva sina jobb inom kommunen, föreningar och privata företag samt bemanningsservice.

Bilagor
Sommarjobb_tjänsteskrivelse.pdf

8 Introduktionsprogrammens placering i ny organisation av Tyresö gymnasium

Dnr 2013/GAN 0151 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Nämnden förordar att introduktionsprogrammen i en ny organisation
utgör egen enhet med eget namn
2. Nämnden förordar att introduktionsprogrammen i en ny organisation lokaliseras så att det högt ställda kravet på arbetsro tillgodoses.


Beskrivning av ärendet
Den 14 november 2013 uppdrog gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till förvaltningen att utreda frågan om introduktionsprogrammens placering i ny organisation av Tyresö gymnasium.

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda hur introduktionsprogrammen ges bäst förutsättningar att utveckla metodik och pedagogik. Utredningen skulle utgå från elevernas perspektiv. Förutsättningar att skapa arbetsro prioriteras. Ett par alternativ skulle presenteras med konsekvensanalys av de olika alternativen. Vidare uppdrogs åt förvaltningen att föreslå ett samlande namn för introduktionsprogrammen i en ny organisation.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen har utrett introduktionsprogrammens placering i ny organisation av Tyresö gymnasium. På introduktionsprogrammen studerar elever för behörighet till de nationella pro-grammen. Enligt skollagens 15 kap 7§ hör introduktionsprogrammen till gymnasieskolan:

"Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program som är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. I gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram."

I utredningen läggs vikt vid elevernas perspektiv. Många elever på introduktionsprogrammen kommer till gymnasieskolan med upprepade misslyckanden i bagaget. Orsakerna är flera och handlar inte bara om skolan utan om elevens hela livssituation. Nu är målet att bli behörig till ett nationellt program. För att nå målet krävs studiero, handledning, stöttning och stora lä-rarinsatser.

Att ge introduktionsprogrammen självständig status inom ramen för gymnasieskolan bidrar till fortsatt pedagogisk utveckling. I utredningen uttrycks farhåga att lärarna i en självständig enhet skulle bli isolerade från övriga lärare. Motsatsen kan också hävdas. Genom egna nätverk och nära kontakter med till exempel komvux, ges incitament att förnya pedagogiken och inspiration att ytterligare utveckla ett redan högt individualiserat och flexibelt arbetssätt.

Förvaltningen framhåller riskerna med ett centrumnära läge ("Lokalerna bör inte ligga i närheten av Tyresö centrum, då det kan vara mycket som drar där. "). En mer utförlig riskanalys om affärs-centrumets dragningskraft är motiverad.

Ordförande förslår att introduktionsprogrammen utgör en egen enhet med eget namn i en framtida ny organisation av gymnasium i Tyresö. Enheten ges en sådan lokalisering att det högt ställda kravet på arbetsro tillgodoses.

Bilagor
Introduktionsprogrammen_organisering_tjänsteskrivelse.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2013/GAN 0147

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Medarbetarenkät
- Plug in - Skola, jobb och arbetsliv
- Unga in - Arbetsförmedlingens projekt
- Information om särskilt stöd.

10 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2013/GAN 0148

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut november 2013.pdf

11 Statsbidragsansökningar

Dnr 2013/GAN 0149 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen om sökta statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om sökta statsbidrag:
- Rekvisition av statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år.

Bilagor
Rekvisition_kostnader_komvux_viss_utbildning_arbetlösa_november_2013.pdf

12 Meddelanden

Dnr 2013/GAN 0150

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Beslut från Skolinspektionen om kopieringsavgift.
- Riksrevisionen: Instegsjobb och nystartsjobb ger nyanlända bättre jobbmöjligheter.
- IFAU: Kommunala sommarjobb och framtida inkomster.

Bilagor
Skolinspektionen beslut om kopieringsavgift.pdf
Riksrevisionen instegsjobb.pdf.pdf
IFAU_Kommunala_sommarjobb.pdf.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (52 kb)

§118 Inledande information

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Information lämnas vid sammanträdet om:
- En väg in (föredragande Ewa Eriksson).

Beslut/Protokollsutdrag
§118_prot_20131205.pdf (49 kb)

§119 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2013/GAN 0144

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Meddelande om beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen:
- KF 2013 11 07 § 121 Avsägelser och fyllnadsval
- KF 2013 11 07 § 122 Delårsbokslut per augusti 2013
Bilagor
KF 2013 11 07 § 121 Avsägelser och fyllnadsval.pdf
KF 2013 11 07 § 122 Delårsbokslut per augusti 2013.pdf

§120 Ekonomisk rapport

Dnr 2013/GAN 0145 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Informationen noteras.
2. Effekten av vidtagna åtgärder redovisas löpande.

Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomin.
Det upprättas inte månadsbokslut per den 30 november 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§120_prot_20131205.pdf (49 kb)

§121 Handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse

 

Dnr 2013/GAN 0153 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Handlingsplanen för att nå ökad måluppfyllelse godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljning av handlingsplanen sker i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i juni 2014.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat den 7 november 2013, § 122, att uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december

Bilagor

Måluppfyllelse_tjänsteskrivelse.pdf

§122 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet.

Beslut/Protokollsutdrag
§122_prot_20131205.pdf (49 kb)

§123 Försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket

Dnr 2013/GAN 0039 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delredovisningen om försöksverksamhet med sammanhållen svenska för invandrare och svenska som andra språk på grundläggande vuxenutbildning samt kriterier för utvärderingen i juni 2014 godkänns. 

Beskrivning av ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 25 april 2013 att uppdra till utvecklingsförvaltningen att genomföra försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-2014. Försöksverksamheten ska utvärderas i juni 2014. Den 23 maj 2013 beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram kriterier för utvärdering av försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska för invandrare/svenska som andraspråk. Vidare ska en delrapport lämnas senast i december 2013 och en eventuell förändring av organisationen inom utvecklingsförvaltningen ska utredas.

Bilagor

Svenska_språket_sammanhållen_utbildning_tjänsteskrivelse.pdf

§124 Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

 

Dnr 2013/GAN 0072 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.
2. Uppdrag lämnas till förvaltningen att vidare utreda anpassning av Sollentunamodellen samt Nynäshamnsmodellen (finansiering, administration, uppföljning och utvärdering) till förhållandena i Tyresö.
3. Beslut om sommarjobb fattas den 30 januari 2014.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna förslag till alternativa modeller för sommararbete åt ungdomar i Tyresö. I bifogad tjänsteskrivelse ges en bakgrund till hur feriejobb/sommarjobb erbjudits i Tyresö kommun sedan 2005. Vidare lämnas en redovisning över hur några kommuner i Stockholms län anordnar sommarjobb. Avslutningsvis lämnas fyra förslag på modeller att anordna sommarjobb i Tyresö kommun 2014. Dessa är: feriejobb i kommunal verksamhet och föreningar, sommarlovsentreprenörer, ungdomarna söker själva sina jobb inom kommunen, föreningar och privata företag samt bemanningsservice.

Yrkande

Karin Ljung (S) yrkar på under punkt 2 att även Nynäshamnsmodellen utreds.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet under punkt 2. Nämnden bifaller yrkandet. Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt 1, den justerade beslutspunkten 2 och beslutspunkt 3 och finner att nämnden bifallit dem.

Bilagor

Sommarjobb_tjänsteskrivelse.pdf

§125 Introduktionsprogrammens placering i ny organisation av Tyresö gymnasium

Dnr 2013/GAN 0151 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Nämnden förordar att introduktionsprogrammen i en ny organisation
utgör egen enhet.
2. Nämnden förordar att introduktionsprogrammen i en ny organisation lokaliseras så att det högt ställda kravet på arbetsro tillgodoses.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande. (Bilaga).

Beskrivning av ärendet

Den 14 november 2013 uppdrog gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till förvaltningen att utreda frågan om introduktionsprogrammens placering i ny organisation av Tyresö gymnasium.

Förvaltningen fick i uppdrag att utreda hur introduktionsprogrammen ges bäst förutsättningar att utveckla metodik och pedagogik. Utredningen skulle utgå från elevernas perspektiv. Förutsättningar att skapa arbetsro prioriteras. Ett par alternativ skulle presenteras med konsekvensanalys av de olika alternativen. Vidare uppdrogs åt förvaltningen att föreslå ett samlande namn för introduktionsprogrammen i en ny organisation.

Ordförandeutlåtande

Förvaltningen har utrett introduktionsprogrammens placering i ny organisation av Tyresö gymnasium. På introduktionsprogrammen studerar elever för behörighet till de nationella pro-grammen. Enligt skollagens 15 kap 7§ hör introduktionsprogrammen till gymnasieskolan:

"Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program som är yrkesprogram eller högskoleförberedande program. I gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram."

I utredningen läggs vikt vid elevernas perspektiv. Många elever på introduktionsprogrammen kommer till gymnasieskolan med upprepade misslyckanden i bagaget. Orsakerna är flera och handlar inte bara om skolan utan om elevens hela livssituation. Nu är målet att bli behörig till ett nationellt program. För att nå målet krävs studiero, handledning, stöttning och stora lä-rarinsatser.

Att ge introduktionsprogrammen självständig status inom ramen för gymnasieskolan bidrar till fortsatt pedagogisk utveckling. I utredningen uttrycks farhåga att lärarna i en självständig enhet skulle bli isolerade från övriga lärare. Motsatsen kan också hävdas. Genom egna nätverk och nära kontakter med till exempel komvux, ges incitament att förnya pedagogiken och inspiration att ytterligare utveckla ett redan högt individualiserat och flexibelt arbetssätt.

Förvaltningen framhåller i tjänsteskrivelsen riskerna med ett centrumnära läge ("Lokalerna bör inte ligga i närheten av Tyresö centrum, då det kan vara mycket som drar där. "). En mer utförlig riskanalys om affärs-centrumets dragningskraft är motiverad.

Ordförande föreslår att introduktionsprogrammen utgör en egen enhet i en framtida ny organisation av gymnasium i Tyresö. Enheten ges en sådan lokalisering att det högt ställda kravet på arbetsro tillgodoses.

Bilagor

Introduktionsprogrammen_organisering_tjänsteskrivelse.pdf

§126 Information från förvaltningschefen

Dnr 2013/GAN 0147

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Medarbetarenkät
- Plug in - Skola, jobb och arbetsliv
- Unga in - Arbetsförmedlingens projekt
- Elever i behov av särsklit stöd.
- Gymnasiemässan.
- Planeringsdag för nämnden lunch-till-lunch 2014-03-13--2014-03-14.

Beslut/Protokollsutdrag
§126_prot_20131205.pdf (49 kb)

§127 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2013/GAN 0148

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

Bilagor

Förteckning över delegationsbeslut november 2013.pdf

§128 Statsbidragsansökningar

Dnr 2013/GAN 0149 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Informationen om sökta statsbidrag noteras.

Beskrivning av ärendet

Information lämnas om sökta statsbidrag:
- Rekvisition av statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år.

Bilagor

Rekvisition_kostnader_komvux_viss_utbildning_arbetlösa_november_2013.pdf

§129 Meddelanden

Dnr 2013/GAN 0150

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Beslut från Skolinspektionen om kopieringsavgift.
- Riksrevisionen: Instegsjobb och nystartsjobb ger nyanlända bättre jobbmöjligheter.
- IFAU: Kommunala sommarjobb och framtida inkomster.
- Tjänsteskrivelse från KSL om gemensam vuxenutbildningsregion.

Bilagor

Skolinspektionen beslut om kopieringsavgift.pdf
Riksrevisionen instegsjobb.pdf.pdf
IFAU_Kommunala_sommarjobb.pdf.pdf
Gemensam vuxenutbildningsregion KSLs tjänsteskrivelse.pdf

§130 Nya ärenden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

-  Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inga nya ärenden fanns.

Beslut/Protokollsutdrag
§130_prot_20131205.pdf (46 kb)