Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-05-15

Sammanträde 2014-05-15

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Inledande information

Dnr 2014/GAN 0045

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information av chefen för Arbetsförmedlingen Anne-Marie Illum.

2 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet av projektledaren Johan von Gerber. Månadsrapport för Projekt Tyresö Nya Gymnasium för april 2014 bifogas.

Bilagor
Projekt TNG april 2014.docx

3 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:

4 Tertialbokslut per 2014-04-30

Dnr 2014/GAN 0057

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Tertialbokslutet godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2014-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor
GAN måluppföljning april 2014.docx
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden-2014-04-30.docx

5 Omföring av medel för feriejobb

Dnr 2013/GAN 0072 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Omfördelning sker av 300 000 kronor från verksamhetsområde nr 11 Vuxenutbildningen till verksamhetsområde nr 12 Arbetscentrum för att delfinansiera feriejobben 2014

Beskrivning av ärendet
Under år 2014 erbjuds totalt inom Tyresö kommun och Tyresö bostäder 130 ungdomar feriejobb/sommarjobb. Av dessa är 100 feriejobb för ungdomar 16-17 år. Dessa 100 jobb finansieras över Arbetscentrums budget. Medel för detta ryms inte i Arbetscentrums budget. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse enligt bilaga.

Bilagor
omfördelning av medel för feriejobb tjänsteskrivelse.docx

6 Programutbud gymnasiet

Dnr 2014/GAN 0058

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Perioden för omval till gymnasieskolan slutar den 15 maj 2014. Den preliminära statistiken för val av program vid Tyresö gymnasium redovisas vid sammanträdet.

7 Effektiviseringsåtgärder

Dnr 2014/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa de ekonomiska effekterna av samläsning för att möjliggöra fortsatt undervisning vid lågt elevantal.

Vid sammanträdet lämnas information om åtgärder för att effektivisera verksamheten vid Tyresö gymnasium:
- samläsning

Bilagor
Samläsning på Tyresö gymnasium tjänsteskrivelse.docx

8 Ändring av rutiner för rapportering av kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0061

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Reviderad rutin för åtgärder mot kränkande behandling godkänns.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört regelbunden tillsyn i Tyresö kommun. Samtliga skolor och verksamheter har granskats och i de fall det bedömts föreligga brister har huvudmannen föreslagits att åtgärda dessa. Skolinspektionen anger att Tyresö kommun måste vidta följande åtgärd/åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Trygghet och studiero:
- Tyresö kommun måste kontinuerligt ta emot anmälningar om uppgivna kränkningar från förskolechef och rektorer.

Utvecklingsförvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om ändrade rutiner för rapportering av kränkande behandling. Se bilaga.

Bilagor
ändring av rutin kränkande behandling tjänsteskrivelse.docx
rutin kränkande behandling maj 2014.docx

9 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapportering sker av åtgärder mot kränkande behandling. Redovisningen från hösten 2013 som gjordes vid sammanträdet 2014-04-24 förtydligas.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling HT 2013.pdf

10 Skolinspektionens beslut

Dnr 2014/GAN 0062

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Skolinspektionens beslut följs upp vid nämndsammanträdet den 12 juni 2014.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 gjort inspektioner av Tyresö gymnasium och C3L. Beslut efter inspektionerna har kommit från Skolinspektionen. Beslutet för Tyresö kommun samt beslutet om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan redovisas i bilaga. Motsvarande beslut för vuxenutbildningen har tidigare redovisats till nämnden vid sammanträdet 2014-04-24, § 26. Kommunen måste vidta åtgärder enligt Skolinspektionens beslut och redovisa dem för Skolinspektionen senast den 1 september 2014.

Bilagor
Skolinspektionen Kommunbeslut Tyresö 8 maj 2014.pdf
Beslut Tyresö gymnasium.pdf

11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om:
- Uppföljning elever 16-20 år

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut anmäls på listor:
- Avslag förlängd studietid.

Bilagor
Avslag förlängd studietid april 2014.doc
Avslag förlängd studietid maj 2014.doc

13 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Statsbidrag har sökts för Sommarskola matematik. Se bilaga.
- Ytterligare platser har erhållits för vuxlärling.

Bilagor
Ansökan vår sommar 2014_140311_Tyresö kommun.xlsx
Beslut lärlingsvux_omfördelning_april14.pdf

14 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas.
- Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende. Ärendet framgår av bilaga resultat av inspektionen.

Bilagor
Arbetsmiljöverket om avslutat ärende.pdf
Arbetsmiiljöverket resultat av inspektion.pdf

15 Nya ärenden

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§48 Inledande information

Dnr 2014/GAN 0045

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information av chefen för Arbetsförmedlingen Anne-Marie Illum.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20140515.pdf (152 kb)

§49 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnas lägesrapport om gymnasieprojektet av projektledaren Johan von Gerber. Månadsrapport för Projekt Tyresö Nya Gymnasium för april 2014 bifogas.

Bilagor
Projekt TNG april 2014.docx
Studiebesök Fridagymnasiet  8 april 2014 .docx

§50 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden har inkommit.

Beslut/Protokollsutdrag
§50_prot_20140515.pdf (153 kb)

§51 Tertialbokslut per 2014-04-30

Dnr 2014/GAN 0057

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Tertialbokslutet och måluppfyllelsen per 2014-04-30 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) meddelar att (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan och inkommer med särskilt yttrande.

Luis Arias Vera (MP) meddelar att (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan och inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon inte deltagit i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2014-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor
ac april till nämnden.xlsx
C3L april till nämnden.xlsx
Gymnasiet rapport april.xlsx
GAN måluppföljning april 2014.docx
Måluppfyllelse GAN 2014-04-30.pdf

§52 Omföring av medel för feriejobb

Dnr 2013/GAN 0072 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Omfördelning sker av 300 000 kronor från verksamhetsområde nr 11 Vuxenutbildningen till verksamhetsområde nr 12 Arbetscentrum för att delfinansiera feriejobben 2014

Protokollsanteckning
Kristjan Vaigur (S) meddelar att (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till reservationen till § 7 vid nämndsammanträdet 2014-01-30. Luis Arias Vera (MP) meddelar att (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till behand-lingen av ärendet § 7, 2014-01-30. Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon inte deltagit i beslutet med hänvisning till reservationen från (S) i § 7, 2014-01-30.

Beskrivning av ärendet
Under år 2014 erbjuds totalt inom Tyresö kommun och Tyresö bostäder 130 ungdomar feriejobb/sommarjobb. Av dessa är 100 feriejobb för ungdomar 16-17 år. Dessa 100 jobb finansieras över Arbetscentrums budget. Medel för detta ryms inte i Arbetscentrums budget. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse enligt bilaga.

Bilagor
omfördelning av medel för feriejobb tjänsteskrivelse.pdf

§53 Programutbud gymnasiet läsåret 2014/2015

Dnr 2014/GAN 0058 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Ärendet bordläggs till extra nämndsammanträde torsdagen den 22 maj 2014 kl 18.30.

Beskrivning av ärendet
Perioden för omval till gymnasieskolan slutar den 15 maj 2014. Den preliminära statistiken för val av program vid Tyresö gymnasium redovisas vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20140515.pdf (152 kb)

§54 Effektiviseringsåtgärder

Dnr 2014/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att redovisa de ekonomiska effekterna av samläsning för att möjliggöra fortsatt undervisning vid lågt elevantal.

Vid sammanträdet lämnas information om åtgärder för att effektivisera verksamheten vid Tyresö gymnasium:
- samläsning

Bilagor
Samläsning på Tyresö gymnasium tjänsteskrivelse.pdf

§55 Ändring av rutiner för rapportering av kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0061

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Reviderad rutin för åtgärder mot kränkande behandling godkänns.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört regelbunden tillsyn i Tyresö kommun. Samtliga skolor och verksamheter har granskats och i de fall det bedömts föreligga brister har huvudmannen föreslagits att åtgärda dessa. Skolinspektionen anger att Tyresö kommun måste vidta följande åtgärd/åtgärder för att förbättra arbetet inom bedömningsområdet Trygghet och studiero:
- Tyresö kommun måste kontinuerligt ta emot anmälningar om uppgivna kränkningar från förskolechef och rektorer.

Utvecklingsförvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om ändrade rutiner för rapportering av kränkande behandling. Se bilaga.

Bilagor
ändring av rutin kränkande behandling tjänsteskrivelse.pdf
rutin kränkande behandling maj  2014.docx

§56 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapportering sker av åtgärder mot kränkande behandling. Redovisningen från hösten 2013 som gjordes vid sammanträdet 2014-04-24 förtydligas.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling HT 2013.pdf

§57 Skolinspektionens beslut

Dnr 2014/GAN 0062

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Skolinspektionens beslut följs upp vid nämndsammanträdet den 12 juni 2014.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 gjort inspektioner av Tyresö gymnasium och C3L. Beslut efter inspektionerna har kommit från Skolinspektionen. Beslutet för Tyresö kommun samt beslutet om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan redovisas i bilaga. Motsvarande beslut för vuxenutbildningen har tidigare redovisats till nämnden vid sammanträdet 2014-04-24, § 26. Kommunen måste vidtaga åtgärder enligt Skolinspektionens beslut och redovisa dem för Skolinspektionen senast den 1 september 2014.

Bilagor
Skolinspektionen Kommunbeslut Tyresö 8 maj 2014.pdf
Beslut Tyresö gymnasium.pdf
Beslut för vuxenutbildningen i Tyresö 4 april 2014.pdf

§58 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om:
- Uppföljning elever 16-20 år
- Arbetslöshetsstatistik per 2014-04-30
- Preliminära söksiffror till Tyresö gymnasium
- Nämndens konferens hålls den 11 -12 juni 2014 lunch till lunch. Nämndsammanträdet den 12 juni 2014 kommer att hållas på förmiddagen vid konferensen.

Bilagor
Uppföljning elever 16-20 år.pdf
Arbetslösheten per dec 2013.xlsx

§59 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut anmäls på listor:
- Avslag förlängd studietid.

Bilagor
Avslag förlängd studietid april 2014.doc
Avslag förlängd studietid maj 2014.doc

§60 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Statsbidrag har sökts för Sommarskola matematik. Se bilaga.
- Ytterligare platser har erhållits för vuxlärling.

Bilagor
Ansökan vår sommar 2014_140311_Tyresö kommun.xlsx
Beslut lärlingsvux_omfördelning_april14.pdf

§61 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas.
- Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende. Ärendet framgår av bilaga resultat av inspektionen.

Bilagor
Arbetsmiljöverket om avslutat ärende.pdf
Arbetsmiiljöverket resultat av inspektion.pdf

§62 Nytt ärende om fördjupad studie av studie- och arbetsro på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt utvecklingsförvaltningen att i en fördjupad studie återkomma till nämnden med uppgifter om arbets- och studiero på Tyresö gymnasium. Analys och slutsatser presenteras vid nämnden i september 2014.

Beskrivning av ärendet
I den elevenkät som genomfördes våren 2014 om studiero/arbetsro i skolan uppgav endast 56 procent av eleverna på Tyresö gymnasium att arbetsro råder på lektionerna. Mot bakgrund av resultatet från enkäten samt det av nämnden satta målet om studiero uppdras åt förvaltningen att närmare granska studie - och arbetsro. I studien beaktas rapportering av måluppfyllelsen i tertialbokslut och måluppfyllelse i april 2014: "Mål 2: Elever som upplever god studiero/arbetsro uppgår till 90 procent. Målet är inte uppfyllt. Enligt elevenkäten som genomfördes våren 2014 i årskurs 2 anger 56 % att det råder arbetsro på lektionerna. Tyresö gymnasium arbetar aktivt med att förbättra arbetsron. "

I studien definieras begreppet arbetsro/studiero och dess tillämpning. Analysen ska omfatta inte bara lektioner utan ges en vidare innebörd. Studie- och arbetsro krävs till exempel vid egna studier i biblioteket eller på andra platser i skolan dit eleverna söker sig. Variationer mellan programmen beaktas. Analysen bör ta fasta på hur elevernas dagliga verklighet ser ut. Bilden av elevernas vardagliga studiesituation relateras till de frågor och svar som enkäten ger. Analysen ska mynna ut i slutsatser och rekommendationer för full måluppfyllelse.

Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20140515.pdf (180 kb)