Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anmälan sker av beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden:
- KS 2014-05-13, § 88, Riktlinjer för tjänsteresor.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §88.pdf
Protokollsutdrag kommunstyerlsens särskilda utskott 2014-04-30 § 25.pdf

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen ekonomisk information.

3 Försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket

Dnr 2013/GAN 0039 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Godkänna uppföljningen av försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket mellan svenska för invandrare och svenska som andra språk på grundläggande nivå på komvux.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 25 april 2013 att uppdra till utvecklingsförvaltningen att genomföra försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-2014. Försöksverksamheten ska utvärderas i juni 2014 och avser svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra språk på grundläggande nivå på komvux (SVA). En delrapport lämnades till nämnden i december 2013 där också kriterier för utvärderingen togs fram.

I bilaga presenteras tjänsteskrivelse från förvaltningen.

Bilagor
tjänsteskrivelse uppföljning i maj 2014.docx

4 Organisationsförändring SFI

Dnr 2014/GAN 0065 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Nämnden föreslår att Xxx kronor (kompletteras senare) överförs från Verksamhetsområde nr 12 Arbetscentrum till Verksamhets-område nr 11 Vuxenutbildningen. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för beslut.

Beskrivning av ärendet
SFI-enheten flyttas från Arbetscentrum till Vuxenutbildningen från och med 2014-07-01. Denna organisatoriska förändring innebär att justering av anslagen måste ske.

5 Information om diskussioner kring vuxenutbildningsregion

Dnr 2014/GAN 0070

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om diskussionerna som pågår inom Södertörnssamarbetet om en eventuell vuxenutbildnings-region.

6 Teknikprogrammet Ordförandebeslut för hösten 2014

Dnr 2014/GAN 0058 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Ordförandebeslutet att starta teknikprogrammet hösten 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har beslutat att Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling ska starta hösten 2014 vid Tyresö gymnasium.

Bilagor
Ordförandebeslut Teknikprogrammet.docx

7 Programutbud 2015/2016

Dnr 2014/GAN 0067 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Godkänna förvaltningens förslag till programutbud på Tyresö gymnasium läsåret 2015/2016.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse enligt bilaga om programutbudet på Tyresö gymnasium med start läsåret 2015/2016.

Bilagor
Förslag till programutbud på Tyresö gymnasium läsåret 15-16.docx

8 Programutbud på Tyresö gymnasiesärskola läsåret 2015/2016

Dnr 2014/GAN 0068 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Godkänna förvaltningens förslag till programutbud för Tyresö gymnasiesärskola för läsåret 2015/2016.

Beskrivning av ärendet
För gymnasiesärskolan styr behovet antal platser. Förslaget är att erbjuda de program som erbjuds innevarande läsår och läsåret 2014/2015. Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

Bilagor
Förslag till programutbud läsår 2015-16.docx

9 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet.

10 Revisorernas granskning av Arbetsmarknadsåtgärder

Dnr 2014/GAN 0066 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Uppföljning av rapporten sker på nämndens oktobersammanträde.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Tyresö kommun har lämnat bifogade rapport om Arbetsmarknadsåtgärder. Revisorerna önskar skriftligt yttrande från nämnden senast 2014-10-30

Bilagor
Revisorens Granskning Arbetsmarknadsfrågor.pdf

11 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Rektor vid Tyresö gymnasium
- Strukturtillägg (förslag inom KSL)
- Projekt om rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitetsersättning.

12 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar bifogade redovisning av uppföljningen gällande januari-april 2014.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling VT 2014.docx

13 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut anmäls:
Godkännande av ansökan om förlängd studietid.

Bilagor
Godkännande förlängd studietid maj 2014.pdf
Godkännande förlängd studietid juni 2014.doc

14 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om:
- Rekvisition av statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år
- Halvårsuppföljning för statsbidrag för yrkesvux 2014
- Statsbidrag för utbildning till yrkesförare, omfördelningsbeslut.

Bilagor
Statsbidrag_utbildning_arbetslösa_20-24år.pdf
Skolverket yrkesvux halvårsuppföljning maj 2014.pdf
Statsbidrag för utbildning till yrkesförare omfördelningsbeslut.pdf

15 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas.

Bilagor
15 Beslut från Skolinspektionen om Fryshuset.pdf
Återkallande från Skolinspektionen om Fryshuset.pdf

16 Nya ärenden

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
-
Beskrivning av ärendet
-
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§64 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anmälan sker av beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden:
- KS 2014-05-13, § 88, Riktlinjer för tjänsteresor
- KS 2014-06-03, § 98, Utredning om lokalisering av Tyresö gymnasium.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §88.pdf
Protokollsutdrag kommunstyerlsens särskilda utskott 2014-04-30 § 25.pdf
KS 20140603 §98 Lokalisering av TNG

§65 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) och Luis Arias Vera (MP) anför att redovisningen av ekonomin har blivit fylligare men att det fortfarande finns behov av en tydligare uppställning. De hänvisar till de särskilda yttrandena vid nämndens sammanträde 2014-05-15, § 51.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon gjort motsvarande anförande samt gjort motsvarande hänvisning.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen ekonomisk information.

Bilagor
2 ekonomisk rapport.pdf

§66 Försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket

Dnr 2013/GAN 0039 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Godkänna uppföljningen av försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket mellan svenska för invandrare och svenska som andra språk på grundläggande nivå på komvux.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 25 april 2013 att uppdra till utvecklingsförvaltningen att genomföra försöksverksamhet med sammanhållen utbildning i svenska språket år 2013-2014. Försöksverksamheten ska utvärderas i juni 2014 och avser svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra språk på grundläggande nivå på komvux (SVA). En delrapport lämnades till nämnden i december 2013 där också kriterier för utvärderingen togs fram.

I bilaga presenteras tjänsteskrivelse från förvaltningen.

Bilagor
tjänsteskrivelse uppföljning i maj 2014.docx

§67 Organisationsförändring SFI

Dnr 2014/GAN 0065 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- SFI överförs organisatoriskt till C3L /Vuxenutbildningen från och med 2014-07-01.
- Nämnden föreslår att intäkter på 22 900 kronor på årsbasis och kostnader på 2 810 200 kronor på årsbasis överförs från Verksamhetsområde nr 12 Arbetscentrum till Verksamhetsområde nr 11 Vuxenutbildningen. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige för beslut.

Beskrivning av ärendet
Organisatoriskt läggs SFI under C3L från och med 2014-07-01 enligt beslut av förvaltningschefen. Därvid behöver omföring av anslag mellan verksamheterna göras.

Bilagor
4 SFI överföring av medel från AC till C3L.xlsx

§68 Information om diskussioner kring vuxenutbildningsregion

Dnr 2014/GAN 0070

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om diskussionerna som pågår inom Södertörnssamarbetet om en eventuell vuxenutbildnings-region.

Bilagor
Vuxenutbildning på Södertörn.docx

§69 Teknikprogrammet Ordförandebeslut för hösten 2014

Dnr 2014/GAN 0058 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Ordförandebeslutet att starta teknikprogrammet hösten 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ordförande har beslutat att Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik samt Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling ska starta hösten 2014 vid Tyresö gymnasium.

Bilagor
Ordförandebeslut Teknikprogrammet.docx

§70 Programutbud 2015/2016

Dnr 2014/GAN 0067 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Godkänna förvaltningens förslag till programutbud på Tyresö gymnasium läsåret 2015/2016.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) och Luis Arias Vera (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon reserverat sig mot beslutet till förmån för yrkandet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse enligt bilaga om programutbudet på Tyresö gymnasium med start läsåret 2015/2016.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen ska antas.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) och Luis Arias Vera (MP) yrkar på att det naturvetenskapliga programmet ska ingå i programutbudet för Tyresö gymnasium 2015/2016.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det avslagits. Förvaltningens förslag till beslut har antagits.

Bilagor
Förslag till programutbud på Tyresö gymnasium läsåret 15-16.docx

§71 Programutbud på Tyresö gymnasiesärskola läsåret 2015/2016

Dnr 2014/GAN 0068 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till programutbud för Tyresö gymnasiesärskola för läsåret 2015/2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
För gymnasiesärskolan styr behovet antal platser. Förslaget är att erbjuda de program som erbjuds innevarande läsår och läsåret 2014/2015. Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

Bilagor
Förslag till programutbud läsår 2015-16.docx

§72 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens styrgrupp för gymnasieprojektet

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnas information om minnesanteckningar från Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens styrgrupp för nytt gymnasium i Tyresö från sammanträde onsdagen den 4 juni 2014. Se bilaga.

Bilagor
Gymnasiet styrgrupp Minnesanteckningar 140604.docx

§73 Gymnasieprojektet lägesrapport

DNr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20140612.pdf (152 kb)

§74 Revisorernas granskning av Arbetsmarknadsfrågor

Dnr 2014/GAN 0066 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Uppföljning av rapporten sker på nämndens oktobersammanträde.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna i Tyresö kommun har lämnat bifogade rapport om Arbetsmarknadsåtgärder. Revisorerna önskar skriftligt yttrande från nämnden senast 2014-10-30

Bilagor
Revisorens Granskning Arbetsmarknadsfrågor.pdf

§75 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella frågor vid förvaltningen:

Rektor vid Tyresö gymnasium
Strukturtillägg (förslag inom KSL).

Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20140612.pdf (152 kb)

§76 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen lämnar bifogade redovisning av uppföljningen gällande januari-april 2014.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling VT 2014.docx

§77 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut anmäls:
Godkännande av ansökan om förlängd studietid i maj och i juni 2014.

Bilagor
Godkännande förlängd studietid maj 2014.pdf
Godkännande förlängd studietid juni 2014.doc

§78 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om:
- Rekvisition av statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år
- Halvårsuppföljning för statsbidrag för yrkesvux 2014
- Statsbidrag för utbildning till yrkesförare, omfördelningsbeslut.

Bilagor
Statsbidrag_utbildning_arbetslösa_20-24år.pdf
Skolverket yrkesvux halvårsuppföljning maj 2014.pdf
Statsbidrag för utbildning till yrkesförare omfördelningsbeslut.pdf

§79 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Beslut från Skolinspektionen om Fryshuset
- Återkallande från Skolinspektionen om Fryshuset.

Bilagor
15 Beslut från Skolinspektionen om Fryshuset.pdf
Återkallande från Skolinspektionen om Fryshuset.pdf

§80 Nytt ärende - deltagande i projektverksamhet

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Tyresö kommun deltar i projektet.

Beskrivning av ärendet
Inbjudan har kommit från Försäkringskassan att delta i projektverksamhet om effektutvärdering av rehabiliteringsinsatser för unga med aktivitets-ersättning. Se bilaga. Förvaltningen rekommenderar att Tyresö kommun deltar.

Bilagor
16 Projekt rehabiliteringsinsataser.pdf

§81 Nytt ärende - avstängning av elev

DNr 2014/GAN 0071 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Eleven stängs av ett halvår från C3L / Tyresö komvux.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att en elev i mail till personal på C3L / Tyresö komvux uttalat hot, har rektor med stöd av Skollagen 2010:800 kap 5 paragraf 17-18 beslutat om tillfällig avstängning från och med 2014-06-05.

Utifrån Skollagen 2010:800 kap 5 paragraf 17-18 och 21 ombeds nämnden ta beslut om fortsatt avstängning. Rektor föreslår avstängning ett halvår.

Beslut/Protokollsutdrag
§81_prot_20140612.pdf (154 kb)

§82 Nytt ärende - uppdrag till förvaltningen om behovsanalys av bostäder för flyktingar

DNr 2014/GAN 0072

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Uppdra åt förvaltningen att analysera behovet av bostäder för mottagande av flyktingar under perioden 2015-2018. Analysen lämnas till nämnden senast december 2014.

Beskrivning av ärendet
Ordförande föreslår en utredning och analys av det framtida behovet av bostäder för flyktingar.

Ordförandeförslag
Krigen i omvärlden, på senare tid framför allt kriget i Syrien, har medfört att allt fler flyktingar söker sig till Sverige Sedan år 2004 har Tyresö kommun systematiskt tagit emot flyktingar och från år 2013 finns överenskommelse med Länsstyrelsen om att öka antalet platser.  För att kunna ta emot fler människor som flyr undan krig och förföljelse krävs inte minst ett visst antal bostäder.

Vid gymnasie- arbetsmarknadsnämndens konferens på Almåsa den 11-12 juni 2014 låg fokus på arbetsmarknad och invandrade. Under konferensen diskuterades bostadsmarknaden, olika upplåtelseformer (ebo, abo mfl), hur bostäderna användes, aktuell juridik vid inflyttning och avflyttning samt kontakter med fastighetsägare för att få bostäder. Nya sätt att få fram bostäder i framtiden är att som på Lidingö avsätta ett visst antal bostäder i nybyggnation och låta antalet ingå som ett villkor vid upphandling och överenskommelser vid entreprenader.

Uppdraget till förvaltningen är att historiskt beskriva hur bostäder skaffas, hur de används, hyresvillkor samt att föreslå nya metoder att tillhandahålla bostäder (information tas fram via benchmarking eller dylikt.)
Till grund för analysen ska ligga en beskrivning av olika upplåtelseformer samt aktuell juridik. Tillgänglig statistik infogas i analysen. I analysen ingår vidare en prognos av behovet av bostäder 2015 -2018. Prognosen grundas på en omvärldsanalys (till exempel ur Kommunplan 2015-2018).

Beslut/Protokollsutdrag
§82_prot_20140612.pdf (153 kb)