Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden.
Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5 (2).pdf

2 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2014

Dnr 2015/GAN 0032 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Förslaget till verksamhetsberättelse för år 2014 med bokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beskrivning av ärendet
Förslag till verksamhetsberättelse för år 2014 med bokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreligger enligt bilaga.

Bilagor
Arbetscentrum.pdf
GAN nämnders verksamhetsberättelse 2014.pdf
Gymnasiet.pdf
utfall 2014.pdf
Vuxenutbildningen.pdf

3 Komplettering av riktlinjer för elevresor

Dnr 2015/GAN 0043 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Anta bifogade kompletterande tillämpningsföreskrifter för ersättning för elevresor till elever på gymnasiet.

Beskrivning av ärendet
Elevresor regleras i lag (1991:1110) om kommunernas skyldigheter att svara för vissa elevresor. De tillämpningsföreskrifter som gäller idag avseende ersättning för elevresor till elever på gymnasiet i Tyresö kommun har funnits sedan 2012. Tillämpningsföreskrifterna föreslås kompletteras gällande två punkter avseende: dagliga resor mellan bostad på annan ort, där elev inte uppbär inackorderingstillägg och skola samt obligatoriska resor för distansstuderande.

Bilagor
Elevresor, tjänsteskrivelse.docx
Ersättning för elevresor på gymnasiet tillämpningsf..doc

4 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om - Arbetslöshetsstatistik- Sökbilden för Tyresö gymnasium.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik per januari 2015.pdf

5 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga kränkningar att redovisa under perioden januari 2015.

6 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga sökta eller erhållna bidrag finns att redovisa vid sammanträdet.

7 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid sammanträdet.

8 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Dom från förvaltningsrätten i Stockholm gällande elev som ansökt om inackorderingsbidrag.

Bilagor
Dom förvaltningsrätten.pdf

§9 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Förslag till lokalisering och utformning av nytt gymnasium

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 5 (2).pdf

§10 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2014

Dnr 2015/GAN 0032 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Förslaget till verksamhetsberättelse för år 2014 med bokslut godkänns.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).
Luis Arias Vera (MP) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) meddelar att om hon hade haft rösträtt, hade hon ställt sig bakom det särskilda yttrandet från Kristjan Vaigur (S).

Beskrivning av ärendet
Förslag till verksamhetsberättelse för år 2014 med bokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreligger enligt bilaga.

Bilagor
Arbetscentrum.pdf
utfall 2014.pdf
Vuxenutbildningen.pdf
GAN nämndens verksamhetsberättelse 2014.pdf
gymnasiet.pdf

§11 Komplettering av riktlinjer för elevresor

Dnr 2015/GAN 0043 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Anta bifogade kompletterande tillämpningsföreskrifter avseende ersättning för elevresor till elever på gymnasiet.

Beskrivning av ärendet
Elevresor regleras i lag (1991:1110) om kommunernas skyldigheter att svara för vissa elevresor. De tillämpningsföreskrifter som gäller idag avseende ersättning för elevresor till elever på gymnasiet i Tyresö kommun har funnits sedan 2012. Tillämpningsföreskrifterna föreslås kompletteras gällande två punkter avseende: dagliga resor mellan bostad på annan ort, där elev inte uppbär inackorderingstillägg och skola samt obligatoriska resor för distansstuderande.

Bilagor
elevresor tjänsteskrivelse.pdf

§12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om
- Arbetslöshetsstatistik
- Sökbilden för Tyresö gymnasium
- Gymnasieprojektet

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik per januari 2015.pdf

§13 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga kränkningar att redovisa under perioden januari 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20150219.pdf (151 kb)

§14 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga sökta eller erhållna bidrag finns att redovisa vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20150219.pdf (151 kb)

§15 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20150219.pdf (151 kb)

§16 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Dom från förvaltningsrätten i Stockholm gällande elev som ansökt om inackorderingsbidrag.

Bilagor
Dom förvaltningsrätten.pdf