Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell.
Motionen remitteras av kommunstyrelsen till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för förslag till besvarande av att-satsen.
Senaste svarsdatum är 30 juni 2015.

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten.pdf

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/GAN 0022 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2015-03-31 redovisas.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars.pdf

3 Samverkansavtal inom gymnasieskolan

Dnr 2015/GAN 0057

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- För att skapa likvärdiga förutsättningar för alla Tyresös elever godkänns alla nationella idrottsutbildningar och särskilda varianter som godkänts av Skolverket utanför Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen kap 15 § 2 ska gymnasieskolan ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I bifogad tjänsteskrivelse beskrivs olika typer av utbildningar och inriktningar som finns inom gymnasieskolan. Skrivelsen beskriver också vilka möjligheter det finns för kommunen att skriva samverkansavtal med andra gymnasieskolor utanför Stockholms län.

Bilagor
Samverkansavtal inom gymnasieskolan, tjänsteskrivelse.pdf

4 Programpeng samverkansavtal rekommendation från KSL

Dnr 2014/GAN 0082 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår utvecklingsförvaltningen nämnden att: Anta förslaget till revidering av modellen för strukturtillägg.

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunerna fattade beslut om ett nytt samverkansavtal från 2015 har en modell för resursfördelning införts, ett strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägget är därmed inte att likställas med t.ex. tilläggsbelopp som är knutet till en unik individ. Inför införandet kommunicerades och förankrades förslaget att strukturtillägg ska fördelas till elever med meritvärden under 200 poäng som går ett nationellt program. I slutfasen ledde en felaktig beräkning till att beslut fattades att strukturtillägget under det första året fördelas till alla elever. KSL:s styrelse beslutade samtidigt att en översyn skulle göras inför 2016. Kommunstyrelsen beslutade, på förslag från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, den 11 november 2014 att Tyresö kommun tecknar samverkansavtal gemensam gymnasieregion 2.0 inklusive programpris och programprisuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta. Strukturtillägget ses över redan 2015. Bakgrunden till att Tyresö kommun anser att strukturtillägget ska ses över redan 2015 är att det endast bör fördelas till elever med meritvärden under 200 poäng.

Bilagor
Reviderad modell för strukturtillägg, tjänsteskrivelse.pdf
Gemensam gymnasieregion 2 0 - Förslag till reviderad modell av strukturt .pdf

5 Remiss Sfi-bas

Dnr 2014/GAN 0110 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Inte följa rekommendationen från Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) avseende att anta överenskommelsen om samverkan kring sfi-bas.

Beskrivning av ärendet
Det har pågått ett samarbetsprojekt på Södertörn sedan 2013 kring att ta fram och genomföra sfi-utbildning för kortutbildade och analfabeter. Projektet har resulterat i ett förslag till överenskommelse där de studerande ska samlas hos sfi-bas-noder. KSL:s styrelse rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen om samverkan kring sfi-bas. Förvaltningen föreslår att inte anta överenskommelsen mot bakgrund av:
- kostnadsökning
- flera annordnare för en liten målgrupp
- lång resväg för de studerande till närmaste nod Södertälje.

Bilagor
Sfi_bas_rekommendation, tjänstekrivelse.pdf
Sfi_bas_rekommendation.pdf

6 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2015/GAN 0060 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Ordförandeutlåtande och utvecklingsförvaltningens yttrande utgör remissvar.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande nyetablering av fristående gymnasie-/gymnasiesärskolor samt utökning av befintliga fristående gymnasieskolor i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser, se bilaga.

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet. Dessa besvaras i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Nämnden föreslås godkänna förvaltningens yttrande som sitt remissvar till Skolinspektionen.

Det bör framhållas att om de inkomna ansökningarna leder till etablering i den storleksordning som ansökningarna avser, så kan det få negativa konsekvenser för redan etablerade skolor, oavsett huvudman.
Det ökande utbudet av platser i kombination med att elevunderlaget inte ökar kommer i första hand att påverka de skolor som redan nu har ett svagt söktryck i kommunen och länets ytterområden.

Bilagor
Yttrande inför beslut Skolinspektionen.pdf
Inkomna remisser fristående gymnasieskolor.pdf

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om
- Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatik per mars.pdf

8 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Rapportering för perioden mars 2015, se bilaga.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling mars 2015.pdf

9 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Det finns inga nya sökta statsbidrag att redovisa till nämnden.

10 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid sammanträdet.

11 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Det finns inga meddelandet att redovisa till nämnden.

§27 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att bekämpa ungdomsarbetslösheten och skapa en ny Tyresömodell. Motionen remitteras av kommunstyrelsen till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för förslag till besvarande av att-satsen.
Senaste svarsdatum 30 juni 2015.

Bilagor
Motion om att bekämpa ungdomsarbetslösheten.pdf

§28 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/GAN 0022 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2015-03-31 redovisas.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars.pdf

§29 Samverkansavtal inom gymnasieskolan

Dnr 2015/GAN 0057

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- För att skapa likvärdiga förutsättningar för alla Tyresös elever godkänns alla nationella idrottsutbildningar och särskilda varianter som godkänts av Skolverket utanför Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen kap 15 § 2 ska gymnasieskolan ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. I bifogad tjänsteskrivelse beskrivs olika typer av utbildningar och inriktningar som finns inom gymnasieskolan. Skrivelsen beskriver också vilka möjligheter det finns för kommunen att skriva samverkansavtal med andra gymnasieskolor utanför Stockholms län.

Bilagor
Samverkansavtal inom gymnasieskolan, tjänsteskrivelse.pdf

§30 Programpeng samverkansavtal rekommendation från KSL

Dnr 2014/GAN 0082 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) antar nämnden förslaget till revidering av modellen för strukturtillägg.

Beskrivning av ärendet
I samband med att kommunerna fattade beslut om ett nytt samverkansavtal från 2015 har en modell för resursfördelning införts, ett strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägget är därmed inte att likställas med t.ex. tilläggsbelopp som är knutet till en unik individ. Inför införandet kommunicerades och förankrades förslaget att strukturtillägg ska fördelas till elever med meritvärden under 200 poäng som går ett nationellt program. I slutfasen ledde en felaktig beräkning till att beslut fattades att strukturtillägget under det första året fördelas till alla elever. KSL:s styrelse beslutade samtidigt att en översyn skulle göras inför 2016. Kommunstyrelsen beslutade, på förslag från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, den 11 november 2014 att Tyresö kommun tecknar samverkansavtal gemensam gymnasieregion 2.0 inklusive programpris och programprisuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta. Strukturtillägget ses över redan 2015. Bakgrunden till att Tyresö kommun anser att strukturtillägget ska ses över redan 2015 är att det endast bör fördelas till elever med meritvärden under 200 poäng.

Bilagor
Reviderad modell för strukturtillägg, tjänsteskrivelse.pdf
Gemensam gymnasieregion 2 0 - Förslag till reviderad modell av strukturt   .pdf

§31 Remiss Sfibas

Dnr 2014/GAN 0110 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att inte anta överenskommelsen om samverkan kring sfi-bas.

Beskrivning av ärendet
Det har pågått ett samarbetsprojekt på Södertörn sedan 2013 kring att ta fram och genomföra sfi-utbildning för kortutbildade och analfabeter. Projektet har resulterat i ett förslag till överenskommelse där de studerande ska samlas hos sfi-bas-noder. KSL:s styrelse rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen om samverkan kring sfi-bas. Förvaltningen föreslår att inte anta överenskommelsen mot bakgrund av:
- kostnadsökning
- flera anordnare för en liten målgrupp
- lång resväg för de studerande till närmaste nod Södertälje.

Bilagor
Sfi_bas_rekommendation, tjänstekrivelse.pdf
Sfi_bas_rekommendation.pdf

§32 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2015/GAN 0060 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Ordförandeutlåtande och utvecklingsförvaltningens yttrande utgör remissvar.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning.
Luis Arias Vera (MP) reserverar sig mot beslutet.
Kristjan Vaigur (S) och Luis Arias Vera (MP) inkommer med en gemensam skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffmann (V) hade om hon hade haft rösträtt ställt sig bakom reservationen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande nyetablering av fristående gymnasie-/gymnasiesärskolor samt utökning av befintliga fristående gymnasieskolor i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser, se bilaga.

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet. Dessa besvaras i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Nämnden föreslås godkänna förvaltningens yttrande som sitt remissvar till Skolinspektionen. Det bör framhållas att om de inkomna ansökningarna leder till etablering i den storleksordning som ansökningarna avser, så kan det få negativa konsekvenser för redan etablerade skolor, oavsett huvudman.
Det ökande utbudet av platser i kombination med att elevunderlaget inte ökar kommer i första hand att påverka de skolor som redan nu har ett svagt söktryck i kommunen och länets ytterområden.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning och Luis Arias Vera (MP) yrkar att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets följande förslag på tillägg till ordförandeutlåtandet inkluderas i remissvaret:
"Ett utökat utbud av gymnasieplatser i samverkansområdet kommer tveklöst att på ett negativt sätt påverka möjligheterna för Tyresö gymnasium och gymnasiets arbete med utvecklandet av ett nytt gymnasium."

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) och Luis Arias Veras yrkande att anta Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag på att inkludera tillägg till ordförandeutlåtandet. Nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att ordförandeutlåtande och utvecklingsförvaltningens yttrande ska utgöra remissvar och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Yttrande inför beslut Skolinspektionen.pdf
Inkomna remisser fristående gymnasieskolor.pdf
Beslutet skickas till
Skolinspektionen

§33 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om:
- Arbetslöshetsstatistik
- Omvalsperioden till gymnasiet
- Vuxenutbildningen ska starta vårdutbildning för personer som inte har svenska som första språk.
- Arbetscentrum har flyttat till plan 1 i kommunhuset

Bilagor
Arbetslöshetsstatik per mars.pdf

§34 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Rapportering för perioden mars 2015, se bilaga.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling mars 2015.pdf

§35 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det finns inga nya sökta statsbidrag att redovisa till nämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20150423.pdf (151 kb)

§36 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20150423.pdf (151 kb)

§37 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Det finns inga meddelandet att redovisa till nämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20150423.pdf (148 kb)