Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Avsägelse/Fyllnadsval
Från Kommunfullmäktigemöte 9/10
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Caroline de Wendel (M)
- ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.
- ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Emelie Eklånge (KD) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Kristdemokraterna.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Ulrika Roselius (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Emil Kennerberg (KD) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Kristdemokraterna.

2 Delårsbokslut och måluppföljning 2015

Dnr 2015/GAN 0063 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden noterar förvaltningen/förvaltningschefens redovisning.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2015-08-31. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor
Delårsbokslut per augusti 2015.pdf
GAN Måluppföljning augusti 2015.pdf

3 Samordnad upphandling av samhällsorientering

Dnr 2015/GAN 0096 012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner inriktningen i utkast till förfrågningsunderlag i den samordnade upphandlingen av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att för Tyresö kommuns del ge förvaltningschefen i uppdrag att godkänna slutgiltig version av förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, underteckna rättegångsfullmakt och teckna ramavtal med valda utförare i kommunernas samordnade upphandling av tjänsten samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
3. Förvaltningschefen anmäler i nämnden upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är enligt lag och skyldig att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända. Tyresö kommun har tillsammans med de flesta av länets kommuner tecknat ett samverkansavtal för att erbjuda utbildningen. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är ett gemensamt samordningskansli för de kommuner som ingår i samverkan. Stockholms stad är administrativt ansvarig kommun för centret, utbildningsverksamheten och den gemensamma webbplatsen nyistockholm.se.

Nuvarande ramavtal går ut den 31 augusti 2016. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningens upphandlingssamordnare och upphandlingskonsulter på AffärsConcept i Stockholm AB utarbetat ett förslag till förfrågningsunderlag för en ny avtalsperiod. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen ingår i den samordnade upphandlingen för tjänsten samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med syfte att teckna ramavtal för perioden 2016-09-01-2019-08-31.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända.pdf
Rättegångsfullmakt.pdf

4 Dokumenthanteringsplaner gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2015/GAN 0091 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen har uppdaterats.

Bilagor
Dokumenthanteringsplan arbetscentrum.pdf
Dokumenthanteringsplan C3L.pdf
Dokumenthanteringsplan Tyresö gymnasium.pdf

5 Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan samt förslag till prislista 2016, KSL-rekommendation

Dnr 2015/GAN 0078 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:
1. Anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2016 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 2 procent.
2. Prislistan för gymnasieskolan 2016 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

Beskrivning av ärendet
I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning, som slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet.

Vidare anges i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpengen efter förslag från KSL:s styrelse.
Efter samråd med kommunledningarna föreslår KSL ett förslag till prislista för 2016 som baseras på en genomsnittlig uppräkning om 2 procent.

Bilagor
Rekommendation Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan.pdf
Beräkningsunderlag_uppräkning_programpris.pdf
Förslag Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2016 150604 orginal rek.pdf
Uppräkning programpris samt förslag till prislista gymnasieskolan 2016,tjänsteskrivelse.pdf

6 Uppräkning av programpris för gymnasiesärskolan 2016

Dnr 2015/GAN 0089 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 2 procent jämfört med 2015.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 2 procent jämfört med 2015. Detta motsvarar den uppräkning som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gällande gymnasieskolan.

Bilagor
Uppräkning av programpriser gymnasiesärskolan 2016, tjänsteskrivelse.pdf

7 Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen

Dnr 2015/GAN 0092 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:
1. Räkna upp prislistan för introduktionsprogrammen: individuellt alternativ, individuellt alternativ AST (autismspektrumtillstånd), preparand och språkintroduktion med 2 procent jämfört med 2015.

2. Räkna upp programpriset för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion med 3000 kronor till 85 760 kronor.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen: individuellt alternativ, individuellt alternativ (Asperberinriktning), preparand och språkintroduktion räknas upp med 2 procent jämfört med 2015. Detta motsvarar den uppräkning som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gällande de nationella programmen och programinriktat individuellt val inom gymnasieskolan.
Vidare föreslår förvaltningen att programpriset för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion räknas upp med 3000 kronor till 85 760.

Bilagor
uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen 2016, tjänsteskrivelse.pdf

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om
- Arbetslöshetsstatistik
- Antagningen gymnasiet
- Uppföljningsrapport aktivitetsansvar

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik per augusti.pdf

9 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Det finns ett fall av kränkande behandling att rapportera för perioden.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2015 juli-augusti.pdf

10 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
- Anmälan från barn och elevombudsmannen har besvats av nämndens ordförande då nämndens sammanträdes inte kunde inväntas. Handlingar finns tillgängliga under sammanträdet.
- Remiss från Skolinspektionen gällande fristående gymnasieskola, byte av huvudman har besvarats av nämndens ordförande då nämndens sammanträde inte kunde inväntas. Skolinspektionen har därefterinkommit med en avskrivning av ärendet då sökande återkallat sin ansökan.
- Rektorn har fattat beslut om obehöriga sökande till gymnasiet. Handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.
- Ordförandebeslut rörande ansökan om statsbidrag C3L.

Bilagor
Anmälan av ordförandebeslut gällande remissvar till Skolinspektionen.pdf
Beslut ansökan om godkännande som huvudman, Skolinspektionen Dnr 32.2015.3447.pdf
Ordförandebeslut rörande statsbidrag enligt Vårförändringsbudgeten.pdf
Statsbidrag ansökan om fler platser enligt Vårförändringsbudgeten.pdf

11 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
- Uppföljning från KSL gällande grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L) Tyresö
- Rekvisition av statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar.
- Nacka kommun har godkänt C3l/ Tyresö komvux om auktorisation inom gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och sfi.
- C3L har ansökt om traineeutbildning i samverkan med arbetsförmedlingen.
- Beslut från Skolinspektionen gällande ansökaningar från fristående skolor enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) enligt bilagor döpta med diarienummer.

Bilagor
Auktorisation Nacka kommun.pdf
Skolinspektionen beslut 37.2015.837.pdf
Skolinspektionen beslut 32.2015.259.pdf
Rekvisitionsblankett_2015 ökade kostnader arbetslösa ungdomar.pdf
Tyresö_uppföljningsrapport _KSL_2015-06-17.pdf
C3L ansökan om traineeutbildning med arbetsförmedlingen.pdf

Skolinspektionen beslut 32-2015-1018.pdf, Skolinspektionen beslut 32-2015-698.pdf, Skolinspektionen beslut 32-2015-699.pdf, Skolinspektionen beslut 32-2015-848.pdf, Skolinspektionen beslut 32-2015-868.pdf, Skolinspektionen beslut 32-2015-913.pdf, Skolinspektionen beslut 37-2015-1044.pdf, Skolinspektionen beslut 37-2015-763.pdf, Skolinspektionen beslut 37-2015-804.pdf, Skolinspektionen beslut 37-2015-840.pdf, Skolinspektionen beslut 37-2015-871.pdf, Skolinspektionen beslut 37-2015-983.pdf, Skolinspektionen 32-2015-1057, Skolinspektionen 32-2015-2400, Skolinspektionen 32-2015-2401, Skolinspektionen 32-2015-2405

12 Byte av datum för nämndmöte i oktober

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Byte av oktober månads nämndsammanträde till tisdagen den 20 oktober.

Beskrivning av ärendet
Då barn- och utbildningsnämndens nämndsammanträde infaller samtidigt som planerat sammanträde för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås nu byte av datum.

§59 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avsägelse/Fyllnadsval
Från Kommunfullmäktigemöte 9/10
Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet
Caroline de Wendel (M)
- ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.
- ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Emelie Eklånge (KD) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Kristdemokraterna.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet
Ulrika Roselius (M) - ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Moderaterna.

Emil Kennerberg (KD) - ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för Kristdemokraterna.

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20150924.pdf (176 kb)

§60 Delårsbokslut och måluppföljning 2015

Dnr 2015/GAN 0063 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden noterar förvaltningschefens redovisning.
2. Föreslagna åtgärder godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i november.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2015-08-31. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.


Bilagor
Delårsbokslut per augusti 2015.pdf
GAN Måluppföljning augusti 2015.pdf

§61 Samordnad upphandling av samhällsorientering

Dnr 2015/GAN 0096 012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner inriktningen i utkast till förfrågningsunderlag i den samordnade upphandlingen av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att för Tyresö kommuns del ge förvaltningschefen i uppdrag att godkänna slutgiltig version av förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, underteckna rättegångsfullmakt och teckna ramavtal med valda utförare i kommunernas samordnade upphandling av tjänsten samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

3. Förvaltningschefen anmäler i nämnden upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är enligt lag och skyldig att erbjuda samhällsorientering till vissa nyanlända. Tyresö kommun har tillsammans med de flesta av länets kommuner tecknat ett samverkansavtal för att erbjuda utbildningen. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är ett gemensamt samordningskansli för de kommuner som ingår i samverkan. Stockholms stad är administrativt ansvarig kommun för centret, utbildningsverksamheten och den gemensamma webbplatsen nyistockholm.se.

Nuvarande ramavtal går ut den 31 augusti 2016. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län har tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningens upphandlingssamordnare och upphandlingskonsulter på AffärsConcept i Stockholm AB utarbetat ett förslag till förfrågningsunderlag för en ny avtalsperiod. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kommunen ingår i den samordnade upphandlingen för tjänsten samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare med syfte att teckna ramavtal för perioden 2016-09-01-2019-08-31.

Bilagor
Rättegångsfullmakt.pdf
Tjänsteskrivelse upphandling av samhällsorientering för vissa nyanlända.pdf

§62 Dokumenthanteringsplaner gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2015/GAN 0091 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanen har uppdaterats.

Bilagor
Dokumenthanteringsplan C3L.pdf
Dokumenthanteringsplan Tyresö gymnasium.pdf
Dokumenthanteringsplan arbetscentrum.pdf

§63 Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan samt förslag till prislista 2016, KSL-rekommendation

Dnr 2015/GAN 0078 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:
2. Anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2016 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 2 procent.
3. Prislistan för gymnasieskolan 2016 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

Beskrivning av ärendet
I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning, som slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet.

Vidare anges i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpengen efter förslag från KSL:s styrelse.
Efter samråd med kommunledningarna föreslår KSL ett förslag till prislista för 2016 som baseras på en genomsnittlig uppräkning om 2 procent.

Bilagor
Uppräkning programpris samt förslag till prislista gymnasieskolan 2016,tjänsteskrivelse.pdf
Rekommendation Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan.pdf
Beräkningsunderlag_uppräkning_programpris.pdf
Förslag Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2016 150604 original rek.pdf

§64 Uppräkning av programpris för gymnasiesärskolan 2016

Dnr 2015/GAN 0089 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 2 procent jämfört med 2015.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 2 procent jämfört med 2015. Detta motsvarar den uppräkning som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gällande gymnasieskolan.


Bilagor
Uppräkning av programpriser gymnasiesärskolan 2016, tjänsteskrivelse.pdf

§65 Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen

Dnr 2015/GAN 0092 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Räkna upp prislistan för introduktionsprogrammen: individuellt alternativ, individuellt alternativ AST (autismspektrumtillstånd), preparand och språkintroduktion med 2 procent jämfört med 2015.
2. Räkna upp programpriset för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion med 3000 kronor till 85 760 kronor.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen: individuellt alternativ, individuellt alternativ (Asperberinriktning), preparand och språkintroduktion räknas upp med 2 procent jämfört med 2015. Detta motsvarar den uppräkning som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår gällande de nationella programmen och programinriktat individuellt val inom gymnasieskolan.
Vidare föreslår förvaltningen att programpriset för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion räknas upp med 3000 kronor till 85 760.

Bilagor
uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen 2016, tjänsteskrivelse.pdf

§66 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om
- Arbetslöshetsstatistik
- Antagningen gymnasiet
- Uppföljningsrapport aktivitetsansvar
- Mottagande av nyanlända
- Uddby gård

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik per augusti.pdf
Antagningsstatistik 2015.pdf
Aktivitetsansvar vt. 2015.pdf

§67 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Det finns ett fall av kränkande behandling att rapportera för perioden.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2015 juli-augusti.pdf

§68 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Anmälan från barn och elevombudsmannen har besvats av nämndens ordförande då nämndens sammanträdes inte kunde inväntas. Handlingar finns tillgängliga under sammanträdet.
- Remiss från Skolinspektionen gällande fristående gymnasieskola, byte av huvudman har besvarats av nämndens ordförande då nämndens sammanträde inte kunde inväntas. Skolinspektionen har därefterinkommit med en avskrivning av ärendet då sökande återkallat sin ansökan.
- Rektorn har fattat beslut om obehöriga sökande till gymnasiet. Handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Bilagor
Anmälan av ordförandebeslut gällande remissvar till Skolinspektionen.pdf
Beslut ansökan om godkännande som huvudman, Skolinspektionen Dnr 32.2015.3447.pdf
Ordförandebeslut rörande statsbidrag enligt Vårförändringsbudgeten.pdf
Statsbidrag ansökan om fler platser enligt Vårförändringsbudgeten.pdf

§69 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Uppföljning från KSL gällande grundläggande och gymnasial vuxenutbildning vid Centrum för livslångt lärande (C3L) Tyresö
- Rekvisition av statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i ålder 20-24 år.
- Nacka kommun har godkänt C3l/ Tyresö komvux om auktoriation inom gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och sfi.
- C3L har ansökt om traineeutbildning i samverkan med arbetsförmedlingen.
- Beslut från Skolinspektionen gällande ansökaningar från fristående skolor enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) enligt följande diarienummer: 37-2015:837, 32-2015:259, 32-2015:868, 32-2015:699, 32-2015:698, 37-2015:763, 37-2015:804, 37-2015:840, 37-2015:1044, 37-2015:871, 37-2015:983, 32-2015:913, 32-2015:1018, 32-2015:848

Bilagor
Auktorisation Nacka kommun.pdf
C3L ansökan om traineeutbildning med arbetsförmedlingen.pdf
Rekvisitionsblankett_2015 ökade kostnader arbetslösa ungdomar.pdf
Tyresö_uppföljningsrapport _KSL_2015-06-17.pdf
Skolinspektionen beslut 37-2015-983.pdf
Skolinspektionen beslut 37-2015-871.pdf
Skolinspektionen beslut 37-2015-840.pdf
Skolinspektionen beslut 37-2015-804.pdf
Skolinspektionen beslut 37-2015-763.pdf
Skolinspektionen beslut 37-2015-1044.pdf
Skolinspektionen beslut 37.2015.837.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2015-913.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2015-868.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2015-848.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2015-699.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2015-698.pdf
Skolinspektionen beslut 32-2015-1018.pdf
Skolinspektionen beslut 32.2015.259.pdf
Skolinspektionens beslut 32-2015-1057.pdf
Skolinspektionens beslut 32-2015-2400.pdf
Skolinspektionens beslut 32-2015-2401.pdf
Skolinspektionens beslut 32-2015-2405.pdf

§70 Byte av datum för nämndmöte i oktober

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Byte av oktober månads nämndsammanträde till tisdagen den 20 oktober.

Beskrivning av ärendet
Då barn- och utbildningsnämndens nämndsammanträde infaller samtidigt som planerat sammanträde för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås nu byte av datum.

Beslut/Protokollsutdrag
§70_prot_20150924.pdf (150 kb)