Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-10-20

Sammanträde 2015-10-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga relevanta ärenden att rapportera.

2 Nämndplan 2016

Dnr 2015/GAN 0079 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Anta nämndplanen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för år 2016.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Bilagor
Nämndplan GAN 2016, tjänstskrivelse.pdf
Nämndplans GAN 2016.pdf

3 Starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö - motion från (S) (MP) (V)

Dnr 2015/GAN 0086 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen tas upp att personer med psykisk ohälsa ökar och behoven av olika insatser för behandling, arbetsträning och rehabilitering.

Bilagor
Motion om att starta Stockholms läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf
Yttrande hälsoträdgård.pdf

4 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2016

Dnr 2015/GAN 0097

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdatum för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdatum 2016.
Torsdagen den 21 januari kl 18.30
Torsdagen den 18 februari kl 18:30
Torsdagen den 17 mars kl 18.30
Torsdagen den 21 april kl 18:30
Torsdagen den 26 maj kl 18:30
Torsdagen den 9 juni kl 18:30
Torsdagen den 22 september kl 18:30
Onsdagen den 19 oktober kl 18:30
Torsdagen den 17 november kl 18:30
Torsdagen den 8 december kl 18:30

5 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om:
- Arbetslöshetsstatistik
- Beslut från Skolinspektionen gällande kränkande behandling

Bilagor
Arbetslöshet per september.pdf

6 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Det finns inga fall av kränkande behandling att rapportera för perioden.

7 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Det finns inga delegationsbeslut att rapportera.

8 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden relevanta för nämnden:
- Tyresö kommuns yttrande över Arbetsförmedlingens inriktningsplan gällande anpassning av Arbetsförmedlingens kontorsnät inom Stockholm och Gotland.
- Informationsbrev: Akut behov av tillfälliga boenden i Kvarnhjulet hus B
- Skolinspektionens beslut om huvudmän för fristående skolor.; dnr 32-2015-844 och dnr 32-2015-981.
- Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag för en internationell skola på gymnasienivå, Futuraskolan International School of Stockholm i Stockholms kommun.
- Skolinspektionens beslut om högsta antal folkbokförda elever på gymnasienivå vid Lycée Francais Saint Louis i Stockholms kommun som omfattas av bidragsrätt.
- Skolinspektionens beslut om omprövning av beslut om nationell godkänd idrottsutbildning inom ishockey vid Sjölins gymnasium Södermalm.

Bilagor
Yttrande över Arbetsförmedlingens inriktningsplan.docx
Informationsbrev- Akut behov av tillfälligt boende i Kvarnhjulet hus B.docx
Skolinspektionens beslut 32-2015-844.pdf
Skolinspektionens beslut 32-2015-981.pdf
Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag Futuraskolan.pdf
Skolinspektionen. Elever vid Lycee Fancais Saint Louis. 35-2015-6701.pdf
Skolinspektionen. Omprövning av beslut 371-2015-6400.pdf

§71 Beslut i KommunfullmäktigeKommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga relevanta ärenden att rapportera.

Beslut/Protokollsutdrag
§71_prot_20151020.pdf (153 kb)

§72 Nämndplan 2016

Dnr 2015/GAN 0079 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Anta nämndplanen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för år 2016.

Röstförklaring
Luis Arias Vera (MP) anmäler att (MP) inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.
Kristjan Vaigur (S) anmäler att (S) inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.
Ulla Hoffmann (V) anmäler att (V) inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2016. Förslaget baseras på de politiska riktlinjer som angetts förvaltningen samt de anvisningar för styrning och planering som finns framtagna för hela kommunen. Anvisningarna utgår från Kommunplan 2015-2018 och budget för 2016 fastställd av kommunfullmäktige den 16 juni 2015.

Bilagor
Nämndplan GAN 2016, tjänstskrivelse.pdf
Nämndplans GAN 2016.pdf

§73 Starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö - motion från (S) (MP) (V)

Dnr 2015/GAN 0086 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Anse motionen besvarad.

Reservation
Kristjan Vaigurs (S) och Ulla Hoffmanns (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen.
Luis Arias Vera (MP) avger en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har inkommit med en motion som handlar om att starta Stockholms läns första hälsoträdgård i Tyresö. I motionen tas upp att personer med psykisk ohälsa ökar och behoven av olika insatser för behandling, arbetsträning och rehabilitering.

Ordförandeförslag
Motionen " Starta Stockholms Läns första Hälsoträdgård i Tyresö - motion från (S) (MP) (V) " anses besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) och Ulla Hoffmann (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigur (S) och
Ulla Hoffmanns (V) yrkande att bifalla motionen och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att anse motionen besvarad, och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Yttrande hälsoträdgård.pdf
Motion om att starta Stockholms läns första Hälsoträdgård i Tyresö.pdf

§74 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2016

Dnr 2015/GAN 0097

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdatum för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdatum 2016.
Torsdagen den 21 januari kl 18.30
Torsdagen den 18 februari kl 18:30
Torsdagen den 17 mars kl 18.30
Torsdagen den 21 april kl 18:30
Torsdagen den 26 maj kl 18:30
Torsdagen den 9 juni kl 18:30
Torsdagen den 22 september kl 18:30
Onsdagen den 19 oktober kl 18:30
Torsdagen den 17 november kl 18:30
Torsdagen den 8 december kl 18:30

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20151020.pdf (153 kb)

§75 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om:
- Arbetslöshetsstatistik
- Beslut från Skolinspektionen gällande kränkande behandling.
- Evakueringsboende på Kvarnhjulet.

Bilagor
Arbetslöshet per september.pdf

§76 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Det finns inga fall av kränkande behandling att rapportera för perioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§76_prot_20151020.pdf (152 kb)

§77 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Det finns inga delegationsbeslut att rapportera.

Beslut/Protokollsutdrag
§77_prot_20151020.pdf (153 kb)

§78 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden relevanta för nämnden:
- Tyresö kommuns yttrande över Arbetsförmedlingens inriktningsplan gällande anpassning av Arbetsförmedlingens kontorsnät inom Stockholm och Gotland
- Skolinspektionens beslut om huvudmän för fristående skolor.; dnr 32-2015-844 och dnr 32-2015-981.
- Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag för en internationell skola på gymnasienivå, Futuraskolan International School of Stockholm i Stockholms kommun.
- Skolinspektionens beslut om högsta antal folkbokförda elever på gymnasienivå vid Lycée Francais Saint Louis i Stockholms kommun som omfattas av bidragsrätt.
- Skolinspektionens beslut om omprövning av beslut om nationell godkänd idrottsutbildning inom ishockey vid Sjölins gymnasium Södermalm.
- Informationsbrev: Akut behov av tillfälliga boenden i Kvarnhjulet hus B

Bilagor
Yttrande över arbetsförmedlingens inriktingsplan.pdf
Informationsbrev- Akut behov av tillfälligt boende i Kvarnhjulet hus B.pdf
Skolinspektionens beslut 32-2015-844.pdf
Skolinspektionens beslut 32-2015-981.pdf
Skolinspektionens beslut om rätt till bidrag Futuraskolan.pdf
Skolinspektionen. Elever vid Lycee Fancais Saint Louis. 35-2015-6701.pdf
Skolinspektionen. Omprövning av beslut 371-2015-6400.pdf