Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-04-21

Sammanträde 2016-04-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden:

Dnr 2016/KS 0117 44
Framtagen programskiss för Tyresö kultur- och kunskapscenter och hyresindikation redovisas för beslut i kommunstyrelsen enligt upprättat avtal.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Hyresindikationen godkänns som en övre maximal gräns för kommunens åtagande i projektet. I de fortsatta förhandlingarna ska kommunen sträva efter ytterligare sänkt kostnad.
2. Kommunens intention är att tillsammans med Hemsö inom Norra Tyresö centrum etapp 2 uppföra ett kultur- och kunskapscentrum, som ska stå klart senast 2019, innehållande ytor för kultur och bibliotek, gymnasie- och vuxenutbildning samt andra ytor för kommersiella eller eventuella andra samhällsändamål.

För ytterligare info och handlingar se Tyresö kommuns webbsida:
http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2016-04-12

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/GAN 0021 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2016-03-31 redovisas.

3 Reviderat avtal för gymnasieantagningen

Dnr 2016/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut

På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår utvecklingsförvaltningen nämnden att:

1. Anta förslaget till reviderat avtal för gymnasieantagningens Stockholms läns tjänster.

Beskrivning av ärendet
KSL:s styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta reviderat avtal med KSL avseende Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster. Jämfört med tidigare finansieringsmodell blir skillnaden att räkna in även de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret beräkningen av avgiften för UEDB. För Tyresö kommun ger det en utökad kostnad på 200*48= 9 600 kronor per år.

Bilagor
rekommendation gymnasieantagningen, tjut.pdf
reviderat avtal för Gymnasieantagningen, KSL.pdf
Finansiering PM.pdf
Avtal.pdf

4 Belysning av hur flyktingströmmarna påverkar utbildningarna inom språkintroduktion och SFI

Dnr 2015/GAN 0109

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Godkänna redovisningen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av följande uppdrag från nämnden: Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och belysa hur de stora flyktingströmmarna påverkat utbildningarna inom språkintroduktion och SFI. Vilka anpassningar har behövts göras och vilka utmaningar kommer det att medföra för att säkerställa att den goda kvaliteten bibehålls?

Bilagor
Tjänsteskrivelse språkintro och sfi.pdf
Språkintroduktion och sfi 2016-04-13.pdf

5 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2016/GAN 0051

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Utvecklingsförvaltningens yttrande utgör remissvar.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande nyetablering av fristående gymnasie-/gymnasiesärskolor samt utökning av befintliga fristående gymnasieskolor i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser, se bilaga.

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet. Dessa besvaras i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2016.pdf
Yttrande inför beslut Skolinspektionen.pdf

6 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuell relevant information
- Arbetslöshetsstatistik
- Antagningsstatistik

7 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns vid utskicket av handlingarna inga fall av kränkande behandling för perioden att rapportera.

8 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sökta-, beslutade och redovisade statsbidrag.

Beslut från Skolverket.
- Beslut om att bevilja ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med SFI och svenska som andraspråk på grundläggande nivå, bidragsåret 2016.
- Beslut om avslag gällande statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år läsåret 2015/2016 - läsåret 2019/20.

Bilagor
Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med.pdf
Beslut Skolverket avslag statsbidrag för fjärde tekniskt år.pdf

9 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden rapporteras till nämnden.

- Skolinspektionen återkallar godkännandet för Hermods AB (556044-0017) som huvudman för gymnasieskola gällande vissa program då den tilltänka huvudmannen på egen begäran meddelat Skolinspektionen att få godkännandet återkallat.

- Förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning 2016 avsändare Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen

Bilagor
Dnr 49.2016.273 Skolinspektionen. Återkallande av godkännande.pdf
Dnr 49-2016-271 Skolinspektionen. Återkallande av godkännande.pdf
Förtydligande rutiner och justering av årsplanering 2016.pdf
Bilaga 1. Årsplanering 2016 - Stockholm.pdf
Bilaga 2. Fördelning av platser i årsplanering 2016.pdf
Bilaga 3. Rutiner för anvisning och mottagande 2016.pdf

§18 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga)
Luis Arias-Vera (MP) hänvisar till reservation som Marie Åkesdotter (MP) lämnade i Kommunstyrelsen 2016-04-12 § 56 (bilaga)

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade ställt mig bakom Socialdemokraternas och Miljöpartiets särskilda yttranden om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av beslut i Kommunstyrelsen som berör nämnden från 2016-04-12 § 56. Diarienummer 2016/KS 0117 44. Framtagen programskiss för Tyresö kultur- och kunskapscenter och hyresindikation redovisas för beslut i kommunstyrelsen enligt upprättat avtal.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Hyresindikationen godkänns som en övre maximal gräns för kommunens åtagande i projektet. I de fortsatta förhandlingarna ska kommunen sträva efter ytterligare sänkt kostnad.
2. Kommunens intention är att tillsammans med Hemsö inom Norra Tyresö centrum etapp 2 uppföra ett kultur- och kunskapscentrum, som ska stå klart senast 2019, innehållande ytor för kultur och bibliotek, gymnasie- och vuxenutbildning samt andra ytor för kommersiella eller eventuella andra samhällsändamål.
Handlingar finns att hämta på Tyresö kommuns webbsida: http://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2016-04-12

§19 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/GAN 0021 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2016-03-31 redovisas.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars 2016.pdf

§20 Reviderat avtal för gymnasieantagningen

Dnr 2016/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
På rekommendation av Kommunförbundet i Stockholms län (KSL)
- Anta förslaget till reviderat avtal för gymnasieantagningens Stockholms läns tjänster.

Beskrivning av ärendet
KSL:s styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta reviderat avtal med KSL avseende Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster. Jämfört med tidigare finansieringsmodell blir skillnaden att räkna in även de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret beräkningen av avgiften för UEDB. För Tyresö kommun ger det en utökad kostnad på 200*48= 9 600 kronor per år.

Bilagor
Reviderat avtal för Gymnasieantagningen, KSL.pdf
Finansiering PM.pdf
Avtal.pdf
Tjänsteskrivelse reviderat avtal för gymnasieantagningen.pdf

§21 Belysning av hur flyktingströmmarna påverkar utbildningarna inom språkintroduktion och sfi

Dnr 2015/GAN 0109

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Godkänna redovisningen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av följande uppdrag från nämnden: Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och belysa hur de stora flyktingströmmarna påverkat utbildningarna inom språkintroduktion och sfi. Vilka anpassningar har behövts göras och vilka utmaningar kommer det att medföra för att säkerställa att den goda kvaliteten bibehålls?

Bilagor
Tjänsteskrivelse språkintroduktion och sfi.pdf
Språkintroduktion och sfi 2016-04-13.pdf

§22 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2016/GAN 0051

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Utvecklingsförvaltningens yttrande utgör remissvar.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande nyetablering av fristående gymnasie-/gymnasiesärskolor samt utökning av befintliga fristående gymnasieskolor i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser, se bilaga.

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet. Dessa besvaras i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse inför beslut Skolinspektionen.pdf
Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2016.pdf

§23 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuell relevant information
- Antagningsstatistik

Bilagor
Jämförelse 2015 och 2016 prel. antagning 20160419.pdf

§24 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Det finns för perioden ett fall av kränkande behandling att rapportera.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2016 mars.pdf

§25 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sökta-, beslutade och redovisade statsbidrag.

Beslut från Skolverket.
- Beslut om att bevilja ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå, bidragsåret 2016.
- Beslut om avslag gällande statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år läsåret 2015/2016 - läsåret 2019/20.

Bilagor
Statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med.pdf
Beslut Skolverket avslag statsbidrag för fjärde tekniskt år.pdf

§26 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden rapporteras till nämnden.
- Skolinspektionen återkallar godkännandet för Hermods AB (556044-0017) som huvudman för gymnasieskola gällande vissa program då den tilltänka huvudmannen på egen begäran meddelat Skolinspektionen att få godkännandet återkallat.
- Förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning 2016.

Bilagor
Dnr 49.2016.273 Skolinspektionen. Återkallande av godkännande.pdf
Dnr 49-2016-271 Skolinspektionen. Återkallande av godkännande..pdf
Förtydligande rutiner och justering av årsplanering 2016.pdf
Bilaga 1. Årsplanering 2016 - Stockholm.pdf
Bilaga 2. Fördelning av platser i årsplanering 2016.pdf
Bilaga 3. Rutiner för anvisning och mottagande 2016.pdf