Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-05-26

Sammanträde 2016-05-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporteras.
- Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2016.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10§83.pdf

2 Tertialbokslut och måluppfyllelse per april 2016

Dnr 2016/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per 2016-04-30 samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2016-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse måluppfyllelse per april.pdf
Tertialbokslutet per 2016-04-30.pdf

3 Programutbud 2015-2018

Dnr 2015/GAN 0064 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut

Det långsiktiga programutbudet revideras.

Vid Tyresö gymnasium startar till höstterminen 2016:
Bygg- och anläggningsprogrammet,
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri
El- och energiprogrammet, inriktning dator och kommunikationsteknik
El- och energiprogrammet, inriktning elteknik
Fordons- och transportprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Hantverksprogrammet, inriktning frisör
Hantverksprogrammet, inriktning stylist
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan

Följande program startar inte till höstterminen 2016 och fasas ut när befintliga årskurser avslutat sin utbildning:
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling
Teknikprogrammet, inriktning information- och medieteknik

Följande program startar inte höstterminen 2016:
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi:
Ekonomiprogrammet, inriktning juridik
Beskrivning av ärendet
Perioden för omval till gymnasieskolan slutade den 16 maj 2016.

Ansökningsstatistik finns i bilaga. Vid nämndens sammanträde den 21 maj 2015 beslutade nämnden om ett långsiktigt programutbud på Tyresö gymnasium omfattande:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogramet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan

Förvaltningen har lämnat ett underlag om programutbud på Tyresö gymnasium och redovisning av ansökningssiffror efter omvalsperioden.

Om program inte startas har eleverna rätt att ändra sitt förstahandsalternativ fram till den 10 juni 2016 inom den gemensamma gymnasieregionen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö gymnasium har ett stort ekonomiskt underskott. Genom att stänga de högskoleförberedande programmen kan gymnasiets underskott minskas.
Ordföranden har också lagt ett uppdrag till förvaltningen gällande att se över lokalsamnyttjande av nämndens verksamheter.

Förvaltningen har lämnat ett underlag om programutbud på Tyresö gymnasium och redovisning av ansökningssiffror efter omvalsperioden som bilägges beslutet.

När program inte startas har eleverna rätt att ändra sitt förstahandsalternativ fram till den 10 juni 2016 och konkurrerar på lika villkor inom den gemensamma gymnasieregionen.
Programutbudet revideras om förutsättningarna förändras.

Förslag till beslut
Det långsiktiga programutbudet revideras.

Vid Tyresö gymnasium startar till höstterminen 2016:
Bygg- och anläggningsprogrammet,
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri
El- och energiprogrammet, inriktning dator och kommunikationsteknik
El- och energiprogrammet, inriktning elteknik
Fordons- och transportprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Hantverksprogrammet, inriktning frisör
Hantverksprogrammet, inriktning stylist
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan

Följande program startar inte till höstterminen 2016 och fasas ut när befintliga årskurser avslutat sin utbildning:
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling
Teknikprogrammet, inriktning information- och medieteknik

Följande program startar inte höstterminen 2016
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi:
Ekonomiprogrammet, inriktning juridik

Bilagor
Programutbud Tyresö gymnasium inför hösten 2016.pdf

4 Grundläggande utbildning för lågutbildade

Dnr 2015/GAN 0110

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarkandsnämnden gav den 10 december 2015 utvecklingsförvaltningen i uppdrag att lämna en redovisning av grundläggande utbildning för lågutbildade och vilka möjligheter till bidrag från CSN som finns. Vidare ska förvaltningen redovisa hur många som studerar med detta bidrag idag och hur det informeras om denna möjlighet. Redovisning görs i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse grundläggande utbildning för lågutbildade.docx

5 Motion (S) Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö

Dnr 2016/GAN 0052

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda frågan om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion "Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö". I motionen förslås att kommunen utarbetar en ny integrationsplan som ska vara en konkret och koncentrerad handlingsplan för kommunens olika verksamheter i frågan om att hjälpa och vägleda nyanlända i deras etablering i kommunen. Motionärerna yrkar på samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna.

Bilagor
Motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion från (S) gällande integrationsplan.pdf

6 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om relevanta ärenden för nämnden
- Antagningsstatistik
- Sökmönster vid val till gymnasiet för Tyresöelever
- Kultur- och kunskapscenter

Bilagor
Tjänsteskrivelse sökande till gymnasiet från grundskolor i Tyresö.docx
Arbetslösheten 2016-2014.pdf

7 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

För perioden rapporteras ett fall av kränkande behandling. Se bilaga.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2016 maj.pdf

8 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden rapporteras för nämnden:
- Beslut om auktorisation av C3L för Värmdö kommun
- Rapport om gymnasiebehovet 2016 från KSL
- Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid.

Bilagor
Beslut om auktorisation av C3L för Värmdö kommun.pdf
ksl_rapport_gymnasiebehovet_2016_org.pdf (2).pdf
Slutrapport - Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid.pdf

9 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sökta-, beslutade och redovisade statsbidrag.
- Sökt statsbidrag från vuxenutbildningen
- Beviljande av statsbidrag från Skolverket gällande kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016.

Bilagor
Statsbidrag ansökan 2016-03-04.pdf
Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016 ansökan 2..pdf

10 Nya ärenden gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016

Dnr 2016/GAN 0063

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Ge förvaltningen två nya uppdrag
1. Utreda hur och i vilken grad som gymnasiets elevhälsa kan stärkas så att alla elevgrupper ska kunna få samma tillgänglighet.
2. Utreda placering av Arbetscentrums verksamhet. Även för framtida placering av vuxenskolan och de olika yrkesprogrammen samt gymnasiesärskolan och IM behövs en genomlysning

Beskrivning av ärendet
Nämndordförande föreslår två nya uppdrag
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur och i vilken grad som gymnasiets elevhälsa kan stärkas så att alla elevgrupper ska kunna få samma tillgänglighet. Förslag till färdigställande: Innan budgetfullmäktige juni 2016. Diarienummer 2016/GAN 0064.

Det finns tankar om hur man kan finna samordningsvinster inom de tre verksamheterna i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och deras lokaliseringar. Härmed uppdras åt Utvecklingsförvaltningen att utreda placering av Arbetscentrums verksamhet. Även för framtida placering av vuxenskolan och de olika yrkesprogrammen samt gymnasiesärskolan och IM behövs en genomlysning. Diarienummer 2016/GAN 0065.

11 Anmälan delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/GAN 0062

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ordförandebeslut gällande avstängning av elev se bilaga

Bilagor
Avstängning av elev.pdf

§27 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta ärenden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporteras.
- Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2016 (se protokollsutdrag i bilaga)
- Avsägelse och fyllnadsval Kommunfullmäktige.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-05-10 §83.pdf
Avsägelse och fyllnadsval Kommunfullmäktige 2016.pdf

§28 Tertialbokslut och måluppfyllelse per april 2016

Dnr 2016/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning per 2016-04-30 samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Kristjan Vaigur (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetalternativ.
Luis Arias Vera (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetalternativ.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt med hänvisning till eget budgetalternativ.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2016-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor
Tertialbokslutet per 2016-04-30 .pdf
Tjänsteskrivelse måluppfyllelse per april.pdf
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§29 Programutbud 2015-2018

Dnr 2015/GAN 0064 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Det långsiktiga programutbudet revideras.

Vid Tyresö gymnasium startar till höstterminen 2016:
Bygg- och anläggningsprogrammet,
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri
El- och energiprogrammet, inriktning dator och kommunikationsteknik
El- och energiprogrammet, inriktning elteknik
Fordons- och transportprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Hantverksprogrammet, inriktning frisör
Hantverksprogrammet, inriktning stylist
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan
 
Följande program startar inte till höstterminen 2016 fasas ut när befintliga årskurser avslutat sin utbildning:
Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap
Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap
Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling
Teknikprogrammet, inriktning information- och medieteknik

Följande program startar inte höstterminen 2016:
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
Ekonomiprogrammet, inriktning juridik

Reservation
Kristjan Vaigur (S) och Luis Arias-Vera (MP) inkommer med en skriftlig reservation.

Särskilt yttrande
Luis Arias-Vera (MP) inkommer med särskilt yttrande.
Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade ställt sig bakom Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Perioden för omval till gymnasieskolan slutade den 16 maj 2016. Ansökningsstatistik finns i bilaga.

Vid nämndens sammanträde den 21 maj 2015 beslutade nämnden om ett långsiktigt programutbud på Tyresö gymnasium omfattande:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogramet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Samhällsvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan

Förvaltningen har lämnat ett underlag om programutbud på Tyresö gymnasium och redovisning av ansökningssiffror efter omvalsperioden.
Om program inte startas har eleverna rätt att ändra sitt förstahandsalternativ fram till den 10 juni 2016 inom den gemensamma gymnasieregionen.

Ordförandeutlåtande
Tyresö gymnasium har ett stort ekonomiskt underskott. Genom att stänga de högskoleförberedande programmen kan gymnasiets underskott minskas. Ordföranden har också lagt ett uppdrag till förvaltningen gällande att se över lokalsamnyttjande av nämndens verksamheter.

Förvaltningen har lämnat ett underlag om programutbud på Tyresö gymnasium och redovisning av ansökningssiffror efter omvalsperioden som bilägges beslutet.
När program inte startas har eleverna rätt att ändra sitt förstahandsalternativ fram till den 10 juni 2016 och konkurrerar på lika villkor inom den gemensamma gymnasieregionen.

Programutbudet revideras om förutsättningarna förändras.

Förslag till beslut
Det långsiktiga programutbudet revideras.
 
Vid Tyresö gymnasium startar till höstterminen 2016:
Bygg- och anläggningsprogrammet,
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri
El- och energiprogrammet, inriktning dator och kommunikationsteknik
El- och energiprogrammet, inriktning elteknik
Fordons- och transportprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Hantverksprogrammet, inriktning frisör
Hantverksprogrammet, inriktning stylist
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan
 
Följande program startar inte till höstterminen 2016 fasas ut när befintliga årskurser avslutat sin utbildning:
Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevenskap
Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap
Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling
Teknikprogrammet, inriktning information- och medieteknik
 
Följande program startar inte höstterminen 2016:
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
Ekonomiprogrammet, inriktning juridik

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar i första hand att ärendet ska avslås. Luis Arias-Vera (MP) instämmer i yrkandet. 

Kristjan Vaigur (S) yrkar i andra hand följande:
"De högskoleförberedande programmen startar inte till höstterminen 2016, för att sedan återupptas höstterminen 2017. Tiden under det kommande läsåret ska utnyttjas för en genomgripande upprustning och utveckling av gymnasiet såväl av byggnaden som av innehållet. Året ska även skapa en möjlighet för genomtänkta utvecklings- och fortbildningsinsatser för personalen".
Luis Arias-Vera (MP) instämmer i andrahandsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) förstahandsyrkande och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) andrahandsyrkande och finner att nämnden avslagit yrkandet.

Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Programutbud Tyresö gymnasium inför hösten 2016.pdf

§30 Grundläggande utbildning för lågutbildade

Dnr 2015/GAN 0110

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarkandsnämnden gav den 10 december 2015 utvecklingsförvaltningen i uppdrag att lämna en redovisning av grundläggande utbildning för lågutbildade och vilka möjligheter till bidrag från CSN som finns. Vidare ska förvaltningen redovisa hur många som studerar med detta bidrag idag och hur det informeras om denna möjlighet.

Bilagor
Grundläggande utbildning för lågutbildade.pdf

§31 Motion (S) Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö

Dnr 2016/GAN 0052

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Motionen avslås.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda frågan om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig med hänvisning till motionen.
Luis Arias-Vera (MP) reserverar sig med hänvisning till egen kommunplan.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade om hon haft rösträtt reserverat sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har inkommit med en motion "Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö". I motionen föreslås att kommunen utarbetar en ny integrationsplan som ska vara en konkret och koncentrerad handlingsplan för kommunens olika verksamheter i frågan om att hjälpa och vägleda nyanlända i deras etablering i kommunen. Motionärerna yrkar på samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) och Luis Arias Vera (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) och Luis Arias-Veras (MP) yrkande att bifalla motionen och finner att nämnden avslår yrkandet. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion från (S) gällande integrationsplan.pdf

§32 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om relevanta ärenden för nämnden
Sökmönster vid val till gymnasiet för Tyresöelever
Kultur- och kunskapscenter
 
Bilagor
Arbetslösheten 2016-2014.pdf
Tjänsteskrivelse sökande till gymnasiet från grundskolor i Tyresö.pdf

§33 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
För perioden rapporteras ett fall av kränkande behandling. Se bilaga.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2016 maj.pdf

§34 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden rapporteras för nämnden
- Beslut om auktorisation av C3L för Värmdö kommun
- Rapport om gymnasiebehovet 2016 från KSL
- Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid.

Bilagor
Beslut om auktorisation av C3L för Värmdö kommun.pdf
ksl_rapport_gymnasiebehovet_2016_org.pdf (2).pdf
Slutrapport - Kartläggning av utvecklingsförvaltningens framtid.pdf

§35 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sökta-, beslutade och redovisade statsbidrag.
- Sökt statsbidrag från vuxenutbildningen
- Beviljande av statsbidrag från Skolverket gällande kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016.

Bilagor
Statsbidrag ansökan 2016-03-04.pdf
Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016 ansökan 2..pdf

§36 Nya ärenden gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016

Dnr 2016/GAN 0063

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Ge förvaltningen två nya uppdrag
1. Utreda hur och i vilken grad som gymnasiets elevhälsa kan stärkas så att alla elevgrupper ska kunna få samma tillgänglighet. Diarienummer 2016/GAN 0064.
2. Utreda placering av Arbetscentrums verksamhet. Även för framtida placering av vuxenutbildningen och de olika gymnasieprogrammen behövs en genomlysning 2016/GAN 0065.

Beskrivning av ärendet
Nämndordförande föreslår två nya uppdrag
- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur och i vilken grad som gymnasiets elevhälsa kan stärkas så att alla elevgrupper ska kunna få samma tillgänglighet. Förslag till redovisning, september 2016.
- Det finns tankar om hur man kan finna samordningsvinster inom de tre verksamheterna i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och deras lokaliseringar. Härmed uppdras åt Utvecklingsförvaltningen att utreda placering av Arbetscentrums verksamhet. Även för framtida placering av vuxenutbildningen och de olika gymnasieprogrammen behövs en genomlysning.

Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20160526.pdf (218 kb)

§37 Anmälan delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/GAN 0062

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ordförandebeslut gällande avstängning av elev se bilaga

Bilagor
Avstängning av elev.pdf

§38 Revidering av sammanträdestider gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Inställt sammanträde för gymnasie-och arbetsmarknadsnämnd den 9 juni 2016.
2. Inställt sammanträde för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 22 september 2016.
3. Nytt sammanträde för gymnasie- och arbetsmarkandsnämnden den 15 september 2016.

Beskrivning av ärendet
På grund av för få ärenden den 9 juni föreslås nämnden ställas in.
Nämnden den 22 september föreslås flytta fram en vecka till den 15 september på grund av administrativa skäl.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20160526.pdf (215 kb)