Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-09-15

Sammanträde 2016-09-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2016/GAN 0087 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow, tillförordnad rektor på Tyresö gymnasium, presenterar sig och redovisar sommarens aktiviteter och skolstarten.

2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisas genom bifogade bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 §116.pdf
Reviderad sammanträdesplan 2016.pdf

3 Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2016/GAN 0083 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 2 per augusti 2016.
Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2016.pdf
Delårsrapport 2 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016.pdf

4 Interkommunal skolersättning och ersättning till friskolor - revisionsrapport PwC

Dnr 2016/GAN 0079 013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Rapportern noteras.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av interkommunal skolersättning och ersättning till friskolor.

Bilagor
Interkommunal skolersättning och ersättning till friskolor.pdf

5 Gymnasiets elevhälsa

Dnr 2016/GAN 0064 014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2016-05-26 fick utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda hur och i vilken grad som gymnasiets elevhälsa kan stärkas så att alla elevgrupper ska kunna få samma tillgänglighet. Nedan presenteras en kort förklaring kring elevhälsans uppdrag, Tyresö gymnasiums verksamhet samt inhämtande av synpunkter från verksamhetschef barn- och elevhälsan, rektor Tyresö gymnasium samt skolsköterskan och kuratorn på Tyresö gymnasium. Uppdraget har sitt ursprung från tidigare redovisad rapport till nämnden Språkintroduktion och SFI.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gymnasiets elevhälsa.pdf

6 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar muntlig information om:
- Organisationen på utvecklingsförvaltningen
- Kommunala aktivitetsansvaret
- Lägesrapport anvisningar

7 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
§ 6 Kränkningar augusti 2016 TYG.pdf

8 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sökta-, beslutade och redovisade statsbidrag. Se bilagor.

Bilagor
Beslut Statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015.pdf
Halvårsuppföljning Vuxbidragen Tyresö 2016-06-01.pdf
Rekvisitionsblankett maj 2016 Tyresö.pdf

9 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för nämnden redovisas genom bifogade bilagor.

Bilagor
Återkallande av ansökan, Skolinspektionen.pdf
Samverkan mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå.pdf
Skolinspektionen uppföljningsbeslut Tyresö.pdf
Svar till Skolinspektionen 2016-05-24.pdf

§39 Informationsärende

Dnr 2016/GAN 0087 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow, tillförordnad rektor på Tyresö gymnasium, presenterar sig och redovisar sommarens aktiviteter och skolstarten.

Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20160915.pdf (166 kb)

§40 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisas genom bifogade bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-23 § 116.pdf
Reviderad sammanträdesplan 2016.pdf

§41 Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2016/GAN 0083 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delårsrapport 2 och måluppfyllelse per augusti 2016 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 2 per augusti 2016.
Målen i både kommunplanen för 2015-2018 samt nämndplanen 2016 ska följas upp för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2016.pdf
Delårsrapport 2 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016.pdf

§42 Interkommunal skolersättning och ersättning till friskolor - revisionsrapport PwC

Dnr 2016/GAN 0079 013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Rapportern noteras.
2. Presidiet får i uppdrag att godkänna förvaltningens yttrande till revisorerna angående granskningsresultatet.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av interkommunal skolersättning och ersättning till friskolor.

Bilagor
Interkommunal skolersättning och ersättning till friskolor.pdf

§43 Gymnasiets elevhälsa

Dnr 2016/GAN 0064 014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2016-05-26 fick utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda hur och i vilken grad som gymnasiets elevhälsa kan stärkas så att alla elevgrupper ska kunna få samma tillgänglighet. Nedan presenteras en kort förklaring kring elevhälsans uppdrag, Tyresö gymnasiums verksamhet samt inhämtande av synpunkter från verksamhetschef barn- och elevhälsan, rektor Tyresö gymnasium samt skolsköterskan och kuratorn på Tyresö gymnasium. Uppdraget har sitt ursprung från tidigare redovisad rapport till nämnden Språkintroduktion och SFI.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gymnasiets elevhälsa.pdf

§44 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar muntlig information om:
- Organisationen på utvecklingsförvaltningen
- Kommunala aktivitetsansvaret
- Lägesrapport anvisningar
- Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik augusti 2016.pdf

§45 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
§ 6 Kränkningar augusti 2016 TYG.pdf

§46 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av sökta-, beslutade och redovisade statsbidrag. Se bilagor.

Bilagor
Beslut Statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015.pdf
Halvårsuppföljning Vuxbidragen Tyresö 2016-06-01.pdf
Rekvisitionsblankett maj 2016 Tyresö.pdf

§47 Meddelande

Dnr 2016/GAN 0025 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden för nämnden redovisas genom bifogade bilagor.

Bilagor
Återkallande av ansökan, Skolinspektionen.pdf
Skolinspektionen uppföljningsbeslut Tyresö.pdf
Svar till Skolinspektionen 2016-05-24.pdf