Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2016/GAN 0087 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ewa Eriksson, chef för arbetscentrum och Dragan Boban, chef för invandrarenheten, besöker nämnden och berättar om invandrarenhetens arbete. Därefter följer en diskussion som inledning till 2017 års arbete med att ta fram en integrationsplan.

2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta ärenden i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige redovisas genom bifogade bilagor.

Avsägelse och fyllnadsval kommunfullmäktige. Dennis Bengtson (M) ersätter Ulrica Roselius (M) i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-10-20 §165.pdf

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/GAN 0021 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per oktober 2016 redovisas.

Bilagor
GAN okt.pdf

4 Redovisning av pågående ärenden för nämnden

Dnr 2016/GAN 0041 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Information om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut om att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista december 2016.pdf

5 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information för nämnden redovisas av förvaltningschefen.

- Arbetslöshetsstatistik
- Organisationen på utvecklingsförvaltningen
- Rekrytering av rektor till Tyresö gymnasium
- Marknadsförningsinsats av Tyresö gymnasium
- Gymnasieutredningen
- Anvisningar
- Personligt ombud
- Medarbetarundersökningen
- Målkonferens och verksamhetsbesök

Bilagor
Arbetslösheten 2016-2014.pdf
Organisationsförslag UTV 2017_individnivå.pdf

6 Justering av datum för nämndsammanträden 2017

Dnr 2016/GAN 0070 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Gymnasie- och arbetsmarknadens nämndmöte den 24 januari och den 20 februari ersätts av ett sammanträde den 14 februari.

2. Gymnasie- och arbetsmarknadens nämndmöte den 25 april flyttas till den 20 april.

Beskrivning av ärendet
Ovanstående justeringar föreslås beslutas i sammanträdesplanen 2017.

7 Attestordningen 2017

Dnr 2016/GAN 0106 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 reglemente för ekonomiska transaktioner. Enligt reglementet ska respektive nämnd utse beslutsattestanter och ersättare till dessa.

För att skapa en rationell hantering föreslår Utvecklingsförvaltningen att förvaltningschefen ges delegation att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Attestording GAN 2017.pdf

8 Personuppgiftsombud

Dnr 2016/GAN 0107 008

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Annica Sterner, administratör i staben utses till personuppgiftsombud för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 9 december 2016.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Personuppgiftsombud GAN TJSK.pdf

9 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Kränkandebehandling TJSK.pdf

10 Anmälan delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/GAN 0100 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
19 delegationsbeslut gällande extratjänster i välfärden, trygghetsanställning, förlängning av offentligt skyddat arbete och beslut om offentligt skyddat arbete har fattats av arbetscentrum från januari 2016 till oktober 2016.

Utvecklingsförvaltningen har beviljat inackorderingstillägg för 17 elever under läsåret 2016/2017. (Se bilaga.)

Bilagor
Beviljande av inackorderingstillägg.pdf

11 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Elevhälsa, förstärkning, beslut 209 525 kr för Tyresö gymnasium
- Lärarlyftet avseende tre lärare på Tyresö gymnasium
- Sommarskola, 78 344 kronor för Tyresö gymnasium
- Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet II - en lärare på C3L
- Lärarlönelyftet 1 139 124 kronor för Tyresö gymnasium för läsår 16/17 avseende 28 lärare
- Karriärtjänster (förstelärare), Tyresö gymnasium och Vuxenutbildningen
- Vuxenutbildningen har gjort tre ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar inom systemvetenskap.

12 Nya ärenden gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016

Dnr 2016/GAN 0063 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Nämnden ger utvecklingsförvaltningen följande uppdrag:

Uppdrag att analysera och kartlägga resultat inom gymnasiet för Tyresöelever.

Beskrivning av ärendet
SKL:s rapport öppna jämförelser 2016 (resultat för läsåret 2014/15) visar att Tyresöelever har sämre resultat inom flera områden jämfört med tidigare år och andra kommuner. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att närmare analysera och kartlägga de bakomliggande faktorerna. Diarienummer 2016/GAN 0101.

§62 Informationsärende

Dnr 2016/GAN 0087 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ewa Eriksson, chef för arbetscentrum och Dragan Boban, chef för invandrarenheten, besöker nämnden och berättar om invandrarenhetens arbete. Därefter följer en diskussion som inledning till 2017 års arbete med att ta fram en integrationsplan.

Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20161208.pdf (165 kb)

§63 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2016/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisas genom bifogade bilagor.
 
Avsägelse och fyllnadsval kommunfullmäktige. Dennis Bengtson (M) ersätter Ulrica Roselius (M) i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2016-10-20 §165.pdf

§64 Ekonomisk rapport

Dnr 2016/GAN 0021 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per oktober 2016 redovisas.

Bilagor
GAN okt.pdf

§65 Redovisning av pågående ärenden för nämnden

Dnr 2016/GAN 0041 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Information om pågående uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 tagit beslut om att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, 2015/KS 0324, § 160.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista december 2016.pdf

§66 Information från förvaltningschefen

Dnr 2016/GAN 0022 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information för nämnden redovisas av förvaltningschefen.
 
- Arbetslöshetsstatistik
- Organisationen på utvecklingsförvaltningen
- Rekrytering av rektor till Tyresö gymnasium
- Marknadsförningsinsats av Tyresö gymnasium
- Gymnasieutredningen
- Anvisningar
- Personligt ombud
- Medarbetarundersökningen
- Målkonferens och verksamhetsbesök

Bilagor
Arbetslösheten 2016-2014.pdf
Organisationsförslag UTV 2017_individnivå.pdf

§67 Justering av datum för nämndsammanträden 2017

Dnr 2016/GAN 0070 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Gymnasie- och arbetsmarknadens nämndmöte den 24 januari och den 20 februari ersätts av ett sammanträde den 14 februari.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadens nämndmöte den 25 april flyttas till den 20 april.

Beskrivning av ärendet
Ovanstående justeringar föreslås beslutas i sammanträdesplanen 2017.

§68 Tillägg om beslutsattestanter i gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning

Dnr 2016/GAN 0106 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning kompletteras med delegation för förvaltningschefen att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog i oktober 2016 reglemente för ekonomiska transaktioner. Enligt reglementet ska respektive nämnd utse beslutsattestanter och ersättare till dessa.

För att skapa en rationell hantering föreslår Utvecklingsförvaltningen att förvaltningschefen ges delegation att utse beslutsattestanter och ersättare för respektive verksamheter under gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tillägg om beslutsattestanter i gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning.pdf

§69 Personuppgiftsombud

Dnr 2016/GAN 0107 008

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Annica Sterner, administratör i staben utses till personuppgiftsombud för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 9 december 2016.

Beskrivning av ärendet
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås utse nytt personuppgiftsombud för sin verksamhet.

Bilagor
Personuppgiftsombud GAN TJSK.pdf

§70 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2016/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Kränkandebehandling TJSK.pdf

§71 Anmälan delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/GAN 0100 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
19 delegationsbeslut gällande extratjänster i välfärden, trygghetsanställning, förlängning av offentligt skyddat arbete och beslut om offentligt skyddat arbete har fattats av arbetscentrum från januari 2016 till oktober 2016.
 
Utvecklingsförvaltningen har beviljat inackorderingstillägg för 17 elever under läsåret 2016/2017. (Se bilaga.)

Bilagor
Beviljande av inackorderingstillägg.pdf

§72 Statsbidrag 2016

Dnr 2016/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnden informeras om ansökta, beviljade och redovisade statsbidrag:

- Elevhälsa, förstärkning, beslut 209 525 kr för Tyresö gymnasium
- Lärarlyftet avseende tre lärare på Tyresö gymnasium
- Sommarskola, 78 344 kronor för Tyresö gymnasium
- Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet II - en lärare på C3L
- Lärarlönelyftet 1 139 124 kronor för Tyresö gymnasium för läsår 16/17 avseende 28 lärare
- Karriärtjänster (förstelärare), Tyresö gymnasium och  Vuxenutbildningen
- Vuxenutbildningen har gjort tre ansökningar om yrkeshögskoleutbildningar inom systemvetenskap.

Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20161208.pdf (166 kb)

§73 Nya ärenden gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016

Dnr 2016/GAN 0063 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Nämnden ger utvecklingsförvaltningen följande uppdrag:

Uppdrag att analysera och kartlägga resultat inom gymnasiet för Tyresöelever.

Beskrivning av ärendet
SKL:s rapport öppna jämförelser 2016 (resultat för läsåret 2014/15) visar att Tyresöelever har sämre resultat inom flera områden jämfört med tidigare år och andra kommuner. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att närmare analysera och kartlägga de bakomliggande faktorerna. Diarienummer 2016/GAN 0101.

Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20161208.pdf (162 kb)