Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende - Samverkan kring Ung i Tyresö

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Lisa Lönegård, teamledare Ung i Tyresö och Sofia Lindgren, studie och yrkesvägledare på Tyresö gymnasium samt ansvarig för kommunala aktivitetsansvaret, informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om deras samverkan kring Ung i Tyresös målgrupp.

2 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §53 Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §53.pdf

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för mars redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars GAN.pdf

4 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2017/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras
2. Utvecklingsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och arbetsmarkandsnämndens svar på remisserna från skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor samt utökning av befintliga fristående gymnasieskolor i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser (se Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2017).

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet för att lättare kunna göra en helhetsbedömning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Yttrande till skolinspektionen gällande nyetablering och utökning av fristående gymnasieskolor.pdf
Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2017.pdf

5 Underlag till lokalförsörjningsplan

Dnr 2017/GAN 0032 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Underlaget till lokalförsörjningsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 om riktlinjer för lokalförsörjning. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. I riktlinjerna anges att nämnderna ansvarar för sin planering av nämndernas lokalbehov samt framtagning av de formella kraven på lokalerna. Behoven ska anmälas till kommunstyrelsen genom en lokalförsörjningsplan. Nämnderna ansvarar för den årliga lokalbehovsanalysen som utgör underlag för den sammanhållna lokalförsörjningsplanen. Underlaget bör ha ett tioårsperspektiv.

I den bifogade tjänsteskrivelsen görs en översiktlig beskrivning av lokalbehov och faktorer som påverkar behoven för verksamhetsområdena inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden; gymnasium, vuxenutbildning och arbetscentrum.

I tjänsteskrivelsen görs en översiktlig beskrivning av lokalbehov och faktorer som påverkar behoven för verksamhetsområdena inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden; gymnasium, vuxenutbildning och arbetscentrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Underlag till lokalförsörjningsplan GAN.pdf

6 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan
- Skoljobbsmässan och framtidsmässan
- Preliminär ansökningsstatistik
- Målkonferens och verksamhetsbesök

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdragslista.pdf
Arbetslösheten 2016-2017.pdf

7 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Vuxenutbildningen har beviljats 198 380 kronor i statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2017.

Nynäshamn kommun har beviljats 2 924 856 kronor i statsbidrag för ett regionalt samverkansprojekt kring lärlingsutbildning för vuxna och lärlingsvux i kombination med SFI. Vuxenutbildningen i Tyresö deltar i sammarbetet.

Haninge kommun har beviljats 7 500 000 kronor i statsbidrag för ett regionalt samverkansprojekt kring yrkesvux och yrkesvux i kombination med SFI. Vuxenutbildningen i Tyresö deltar i sammarbetet.

Skolverket har avslagit Tyresö kommuns ansökan om statsbidrag för att utveckla SFI.

Bilagor
Beslut om statsbidrag. Fortbildning av lärare i svenska som andraspråk och vuxenutbildning SFI 2017.pdf
Beslut om statsbidrag. Regional lärlingsutbildning för vuxna och lärlingsvux i kombination med SFI. Nynäshamn.pdf
Beslut om statsbidrag. Regional yrkesinriktad vuxenutbildning och yrkesvux i kombination med SFI Haninge.pdf
Beslut om statsbidrag. Utveckling av sfi.pdf

8 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningschefen har ingått två samverkansavtal. Ett med Vansbro kommun om nationell idrottsutbildning och ett med Lapplands kommunalförbund om särskild variant inom samisk utbildning.

Delegationsbeslut fattade vid centrum för arbete och integration redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i bifogad bilaga.

Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut januari-mars 2017.pdf

§20 Informationsärende - Samverkan kring Ung i Tyresö

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Lisa Lönegård, teamledare Ung i Tyresö och Sofia Lindgren, studie och yrkesvägledare på Tyresö gymnasium samt ansvarig för kommunala aktivitetsansvaret, informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om deras samverkan kring Ung i Tyresös målgrupp.

Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20170420.pdf (154 kb)

§21 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §53 Fullmakt för kommunjuristen att företräda kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-03-13 §53.pdf

§22 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för mars redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars GAN.pdf

§23 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Dnr 2017/GAN 0026 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Informationen noteras
2. Utvecklingsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remisserna från skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande nyetablering av fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor samt utökning av befintliga fristående gymnasieskolor i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). Förvaltningen har sammanställt inkomna remisser (se Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2017).
 
Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet för att lättare kunna göra en helhetsbedömning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Yttrande till skolinspektionen gällande nyetablering och utökning av fristående gymnasieskolor.pdf
Inkomna remisser fristående gymnasieskolor 2017.pdf

§24 Underlag till lokalförsörjningsplan

Dnr 2017/GAN 0032 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Underlaget till lokalförsörjningsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 om riktlinjer för lokalförsörjning. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. I riktlinjerna anges att nämnderna ansvarar för sin planering av nämndernas lokalbehov samt framtagning av de formella kraven på lokalerna. Behoven ska anmälas till kommunstyrelsen genom en lokalförsörjningsplan. Nämnderna ansvarar för den årliga lokalbehovsanalysen som utgör underlag för den sammanhållna lokalförsörjningsplanen. Underlaget bör ha ett tioårsperspektiv.
 
I den bifogade tjänsteskrivelsen görs en översiktlig beskrivning av lokalbehov och faktorer som påverkar behoven för verksamhetsområdena inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden; gymnasium, vuxenutbildning och arbetscentrum.
 
I tjänsteskrivelsen görs en översiktlig beskrivning av lokalbehov och faktorer som påverkar behoven för verksamhetsområdena inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden; gymnasium, vuxenutbildning och arbetscentrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Underlag till lokalförsörjningsplan GAN.pdf

§25 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan
- Antagningsstatistik för Tyresö gymnasium
- Skoljobbsmässan och framtidsmässan
- Målkonferens och verksamhetsbesök

Bilagor
Arbetslösheten 2016-2017.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdragslista.pdf
Antagningsstatistik för gymnasieprogram.pdf

§26 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Vuxenutbildningen har beviljats 198 380 kronor i statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2017.

Nynäshamn kommun har beviljats 2 924 856 kronor i statsbidrag för ett regionalt samverkansprojekt kring lärlingsutbildning för vuxna och lärlingsvux i kombination med SFI. Vuxenutbildningen i Tyresö deltar i sammarbetet.

Haninge kommun har beviljats 7 500 000 kronor i statsbidrag för ett regionalt samverkansprojekt kring yrkesvux och yrkesvux i kombination med SFI. Vuxenutbildningen i Tyresö deltar i sammarbetet.

Skolverket har avslagit Tyresö kommuns ansökan om statsbidrag för att utveckla SFI.

Bilagor
Beslut om statsbidrag. Fortbildning av lärare i svenska som andraspråk och vuxenutbildning SFI 2017.pdf
Beslut om statsbidrag. Regional lärlingsutbildning för vuxna och lärlingsvux i kombination med SFI. Nynäshamn.pdf
Beslut om statsbidrag. Regional yrkesinriktad vuxenutbildning och yrkesvux i kombination med SFI Haninge.pdf
Beslut om statsbidrag. Utveckling av sfi.pdf

§27 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningschefen har ingått två samverkansavtal. Ett med Vansbro kommun om nationell idrottsutbildning och ett med Lapplands kommunalförbund om särskild variant inom samisk utbildning.

Delegationsbeslut fattade vid centrum för arbete och integration redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i bifogad bilaga.

Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut januari-mars 2017.pdf