Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ewa Eriksson avdelningschef för Centrum för arbete och integration informerar om sommarjobben.

2 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

3 Delårsbokslut 2 måluppfyllelse per augusti 2017

Dnr 2017/GAN 0039 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - delår 2 2017.docx
Delårsrapport 2 Gymnasieskola.pdf
Delårsrapport 2 Vuxenutbildningen.pdf
Delårsapport 2 Arbete och integration.pdf

4 Uppräkning av programpris och stukturtillägg

Dnr 2017/GAN 0051 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
På rekommendation av Storsthlm föreslår utvecklingsförvaltningen gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:
1. Anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2018 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
2. Prislistan för gymnasieskolan 2018 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
3. Anta förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2018 om 1,8 procent.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal avseende gymnasieutbildning, som slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med samverkansavtalet. Därtill görs en politisk bedömning.

Vidare anges i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpengen efter förslag från Storsthlms styrelse.

Storsthlm föreslår en uppräkning av programpengen och strukturtillägget med 1,8 procent.

Storsthlms styrelse fattade beslut om rekommendationen den 22 juni 2017 och överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2018. Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2017.

Bilagor
Uppräkning av programpriser 2018.pdf
Uppräkning av programpris och strukturtillägg 2018.pdf

5 Uppräkning av programpeng för gymnasiesärskolan

Dnr 2017/GAN 0053

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:
- Räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 1,8 procent jämfört med 2017.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2017. Detta motsvarar den uppräkning som Storsthlm föreslår gällande gymnasieskolan.

Bilagor
Uppräkning av programpriser gymnasiesärskolan 2018, tjänsteskrivelse.pdf

6 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan

Bilagor
Uppdragslista utvecklingsförvaltningen.pdf
Arbetslöshetsstatistik per augusti 2017.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns för perioden ett fall av kränkande behandling att rapportera.

8 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44
Statsbidrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökta statsbidrag
Statsbidrag för papperslösa barn, Skolverket

Redovisade statsbidrag
Statsbidrag för sommarskola, Skolverket

§47 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Ewa Eriksson avdelningschef för Centrum för arbete och integration informerar om sommarjobben.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20170919.pdf (174 kb)

§48 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

Information från sammanträde kommunfullmäktige 2017-09-07 § 79 Avsägelser och fyllnadsval

Avsägelse:
Selma Harki (S)
ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
ledamot i kommunfullmäktige

Fyllnadsval:
Agneta Hallbeck (S)
Ny ordinarie ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Katarina Helling (S)
Ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20170919.pdf (174 kb)

§49 Delårsbokslut 2 måluppfyllelse per augusti 2017

Dnr 2017/GAN 0039 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - delår 2 2017.docx
Delårsrapport  2 gymnasium.pdf
Delårsrapport 2 Vuxenutbildningen.pdf
Delårsapport 2 Arbete och integration.pdf

§50 Uppräkning av programpris och stukturtillägg

Dnr 2017/GAN 0051 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2018 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
2. Prislistan för gymnasieskolan 2018 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
3. Anta förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2018 om 1,8 procent.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal avseende gymnasieutbildning, som slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med samverkansavtalet. Därtill görs en politisk bedömning.

Vidare anges i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpengen efter förslag från Storsthlms styrelse. Storsthlm föreslår en uppräkning av programpengen och strukturtillägget med 1,8 procent.
Storsthlms styrelse fattade beslut om rekommendationen den 22 juni 2017 och överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2018. Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2017.

Bilagor
Uppräkning av programpriser 2018.pdf
Uppräkning av programpris och strukturtillägg 2018.pdf

§51 Uppräkning av programpeng för gymnasiesärskolan

Dnr 2017/GAN 0053

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 1,8 procent jämfört med 2017.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2017. Detta motsvarar den uppräkning som Storsthlm föreslår gällande gymnasieskolan.

Bilagor
Uppräkning av programpriser gymnasiesärskolan 2018, tjänsteskrivelse.pdf

§52 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan
- Aktuella händelser
 
Bilagor
Arbetslösheten per augusti 2017.pdf
Uppdragslista utvecklingsförvaltningen.pdf

§53 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns för perioden två fall av kränkande behandling att rapportera.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20170919.pdf (133 kb)

§54 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Ansökta statsbidrag
Statsbidrag för papperslösa barn, Skolverket
Hälsofrämjande skolutveckling, Skolverket
Introduktionsprogram, Skolverket
 
Redovisade statsbidrag
Statsbidrag för sommarskola, Skolverket

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20170919.pdf (131 kb)