Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-10-24

Sammanträde 2017-10-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Helene Bergström (strateg) och Ebba Ljungdahl (jurist) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

2 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §162 ; justering av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §162.pdf

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport GAN september.pdf

4 Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen 2018

Dnr 2017/GAN 0056

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:
- Räkna upp prislistan för introduktionsprogrammen till 120 000 kronor per år för individuellt alternativ, 100 000 kronor per år för preparand och 120 000 kronor per år för yrkesintroduktion. Programpengen föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2017.
- Introduktionsprogrammet individuellt alternativ, elever med särskilda behov, AST räknas upp med 1,8 procent 2018 jämfört med 2017.
- Programpengen för språkintroduktion för elever folkbokförda i andra kommuner räknas upp till 113 100 kronor fr.o.m. 2018.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen. Bedömningen är att en översyn behöver göras över programpengen mot bakgrund av att Tyresö kommun har en låg programpeng jämfört med andra kommuner i Stockholms län och att pengen mer kan täcka kostnaderna för programmen.

I tjänsteskrivelsen redovisas antalet elever i september 2017 på de olika introduktionsprogrammen, programpengen idag, förslag till höjning av programpengen och vilket ekonomiskt tillskott det skulle ge till Tyresö gymnasium.

Bilagor
uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen 2018, tjänsteskrivelse.docx

5 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2018

Dnr 2017/GAN 0055

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdatum för 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag på gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2018
Alla sammanträden börjar klockan 18:30:

Torsdag 15 februari
Onsdag 28 mars
Torsdag 19 april
Onsdag 23 maj
Onsdag 13 juni
Torsdag 30 augusti
Torsdag 27 september
Onsdag 24 oktober
Torsdag 29 november

6 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan
- Delegation på vuxenutbildningen
- Aktuella händelser

Bilagor
Delegation på vuxenutbildningen.pdf
UTV uppdrag oktober.pdf
Arbetslösheten 2015-2017 liggande.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Kränkande behandling för perioden rapporteras.

8 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Beviljade bidrag
- Tyresö kommun har tillsammans med Nynäshamn och Haninge beviljats 46 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF). Pengarna går till tre etableringscentrum för nyanlända. Centrumen kommer att ha specialistkompetenser som ska jobba för att nyanlända snabbare får arbete eller börjar studera samt får kontakt med etablerade svenskar. Tanken är att den metod som används ska spridas till landets övriga kommuner.
- Tyresö kommun har blivit beviljade bidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd höstterminen 2017. Bidraget är 68 532 kronor. Bidrag lämnas för kostnader för utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Sökta bidrag
- Lärarlyftet (1 lärare på gymnasiet)
- Fortbildning i svenska som andra språk och svenska för invandrare (4 lärare på gymnasiet, 1 lärare på C3L)
- Karriärtjänster/Förstelärare (4 lärare på gymnasiet och 4 lärare på C3L)

9 Meddelande

Dnr 2017/GAN 0008 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut från Skolverket gällande ansökningar från olika huvudmän som vill utöka sin verksamhet med olika inriktningar.

Bilagor
32-2017-1031 Beslutvid gällande huvudman Framtidsgymnasiet avslag.pdf
32-20171041 Beslut gällande huvudman Gymnasieskola Kista avslag.pdf
32-2017-1104 Beslut gällande huvudman Eudoxus internationella gymnasium avslag.pdf
32-2017-843 Beslut gällande huvudman Thoren Business School Nacka godkännande.pdf
32-2017-858 Beslut gällande huvudman Yrkesgymnasiet Stockholm avslag.pdf
32-2017-894 Beslut gällande huvudman Thoren Business School Nacka godkännande.pdf
32-2017971 Beslut gällande huvudman Stockholms enskilda gymnasium Täby avslag.pdf

§55 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Helene Bergström (strateg) och Ebba Ljungdahl (jurist) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20171024.pdf (152 kb)

§56 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §162 ; justering av kommunstyrelsens delegationsordning  avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.
 
Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-09-13 §162.pdf

§57 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport GAN september.pdf

§58 Uppräkning av programpriserna för introduktionsprogrammen

Dnr 2017/GAN 0056

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:
1. Räkna upp prislistan för introduktionsprogrammen till 120 000 kronor per år för individuellt alternativ, 100 000 kronor per år för preparand och 120 000 kronor per år för yrkesintroduktion. Programpengen föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2017.
2. Introduktionsprogrammet individuellt alternativ, elever med särskilda behov, AST räknas upp med 1,8 procent 2018 jämfört med 2017.
3. Programpengen för språkintroduktion för elever folkbokförda i andra kommuner räknas upp till 113 100 kronor fr.o.m. 2018. 

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen. Bedömningen är att en översyn behöver göras över programpengen mot bakgrund av att Tyresö kommun har en låg programpeng jämfört med andra kommuner i Stockholms län och att pengen mer kan täcka kostnaderna för programmen.

I tjänsteskrivelsen redovisas antalet elever i september 2017 på de olika introduktionsprogrammen, programpengen idag, förslag till höjning av programpengen och vilket ekonomiskt tillskott det skulle ge till Tyresö gymnasium.

Bilagor
uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen tjänsteskrivelse.pdf

§59 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2018

Dnr 2017/GAN 0055

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdatum för 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förslag på gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider 2018
 
Alla sammanträden börjar klockan 18:30:
Torsdag 15 februari
Onsdag 28 mars
Torsdag 19 april
Onsdag 23 maj
Onsdag 13 juni
 
Torsdag 30 augusti
Torsdag 27 september
Onsdag 24 oktober
Torsdag 29 november

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20171024.pdf (153 kb)

§60 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan
- Delegation på vuxenutbildningen
- Aktuella händelser
 
Bilagor
Arbetslösheten 2015-2017.pdf
Uppdragslista oktober.pdf
Delegation på vuxenutbildningen.pdf

§61 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
 
Kränkande behandling för perioden rapporteras.

Beslut/Protokollsutdrag
§61_prot_20171024.pdf (176 kb)

§62 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Beviljade bidrag
- Tyresö kommun har tillsammans med Nynäshamn och Haninge beviljats 46 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF). Pengarna går till tre etableringscentrum för nyanlända. Centrumen kommer att ha specialistkompetenser som ska jobba för att nyanlända snabbare får arbete eller börjar studera samt får kontakt med etablerade svenskar. Tanken är att den metod som används ska spridas till landets övriga kommuner.
 
- Tyresö kommun har blivit beviljade bidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd höstterminen 2017. Bidraget är 68 532 kronor. Bidrag lämnas för kostnader för utbildning i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 
- Tyresö kommun har blivit beviljade statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018. Skolverket beslutar att delvis bevilja ansökan, beviljat belopp: 784 611 kronor. I årets ansökan om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram har ansökta medel överstigit de medel som finns i bidragets budget. Därför har Skolverket reducerat beviljat belopp proportionerligt för samtliga huvudmän.

Beslut om omfördelning av ansökan:

- Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesförare för 2017 har omfördelats, se bifogade filer.
 
Sökta bidrag
- Lärarlyftet (1 lärare på gymnasiet)
- Fortbildning i svenska som andra språk och svenska för invandrare
(4 lärare på gymnasiet, 1 lärare på C3L)
- Karriärtjänster/Förstelärare (4 lärare på gymnasiet och 4 lärare på C3L)

Bilagor
Beslut papperslösa barn.pdf
Beslut introduktionsprogram.pdf
Beslut omfördelning yrkesförare oktober 2017 ansökan 1.pdf
Beslut omfördelning yrkesförare oktober 2017 ansökan 2.pdf

§63 Meddelande

Dnr 2017/GAN 0008 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Beslut från Skolverket gällande ansökningar från olika huvudmän som vill utöka sin verksamhet med olika inriktningar.

Bilagor
32-2017-1031 Beslut gällande huvudman Framtidsgymnasiet avslag.pdf
32-20171041 Beslut gällande huvudman Gymnasieskola Kista avslag.pdf
32-2017-1104 Beslut gällande huvudman Eudoxus internationella gymnasium avslag.pdf
32-2017-843 Beslut gällande huvudman Thoren Business School Nacka godkännande.pdf
32-2017-858 Beslut gällande huvudman Yrkesgymnasiet Stockholm avslag.pdf
32-2017-894 Beslut gällande huvudman Thoren Business School Nacka godkännande.pdf
32-2017971 Beslut gällande huvudman Stockholms enskilda gymnasium Täby avslag.pdf