Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-11-29

Sammanträde 2018-11-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Seman (biträdande rektor Tyresö gymnasium) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om studiero.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
GAN okt 2018 ekonomi.pdf

3 En andra och en annan chans - ett Komvux i tiden

Dnr 2018/GAN 0087 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Utvecklingsförvaltningens förslag till remissvar antas och skickas till Utbildningsdepartementet som Tyresö kommuns synpunkter.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har skickat Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (2018:71) på remiss till bl.a. Tyresö kommun. (dnr U2018/03652/GV)

För kommuner innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Remissvaren ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 12 december 2018.

Vuxenutbildningen har sammanställt synpunkter på slutbetänkandets förslag. Tyresö kommun föreslås att till övervägande del instämma i förslagen, men att framföra vissa synpunkter och frågeställningar. Tyresö kommun föreslås vidare att understryka av behovet av att Skolverket tar fram bl.a. stödmaterial och allmänna råd i god tid innan genomförandet av förändringarna påbörjas.

Synpunkterna anges i bifogat yttrande. En sammanfattning av utredningen "En andra och en annan chans- ett komvux i tiden" bifogas. Utredningen SOU 2018:71 finns på regeringens webbplats.

Bilagor
Förslag till yttrande från C3L-Tyresö kommun.pdf
remissinstanser-for-utredningen-en-andra-och-en-annan-chans---ett-komvux-i-tiden.pdf
Sammanfattning. en andra och en annan chans-ett komvux i tiden.pdf
Tjänsteskrivelse. komuxutredningen.pdf

4 Redovisning av åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård

Dnr 2018/GAN 0085 013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Utvecklingsförvaltningens förslag till redovisning antas och skickas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under 2018 bedrivit tillsyn på skolgårdar i Tyresö kommun, i syfte att kontrollera hur tobakslagen efterlevdes i skolans utemiljö. Bedömningen som förbundet har gjort är att rökning har skett på Tyresö gymnasiets område vid flertal tillfällen. Förbundet har också sett andra tecken på att rökning sker på skolgården då en avsevärd mängd fimpar hittats i marken på skolans område.

Förbundet har ansett det rimligt att Tyresö kommun, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, tillsammans med rektorer för Tyresö gymnasium och vuxenutbildning C3L, redovisar befintliga rutiner och förslag på ytterligare åtgärder som visar arbetet för att Tobakslagen efterlevs. Ansvarsfördelningen ska särskilt belysas, enligt föreläggandet.

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt en redovisning av åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård.

Bilagor
111215 § 115 Alkohol- och drogpolicy antagen av KF.pdf
Föreläggande att redovisa åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård.pdf
Ordningsregler Tyresö gymnasium 18_19.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård.pdf
Tomtskiss NÄSBY 4_1367.pdf
TyG_Drogpolicy_2018.pdf
Återkoppling föreläggande SMOHF DNR 2018-1906-3.pdf

5 Samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU)

Dnr 2018/GAN 0088 012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Förslaget till samverkansavtal "Lärarutbildning i samverkan" - samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) antas.

Beskrivning av ärendet
I det nya avtalet har ett flertal saker förbättrats och utvecklats som bland annat: fler och mer jämbördiga samverkans forum för att styra och följa upp avtalet, VFU-portalen fastställts att vara det primära arbetsredskapet för placering samt förtydligande av rutiner för fältförlagda studier.

Beslut togs på strategiska nätverket utbildning 1 februari 2018 att godkänna förslaget till nytt samverkansavtal med två frågor som gick till förhandling: ersättningsnivån samt formuleringen om att kommunerna ska "prioritera" studenter från de sju lärosätena inom samverkansavtalet. Till förhandlare utsågs från Storsthlm Roger Svanborg verksamhetschef Regional utveckling Storsthlm samt Karin Soffiantini- Yildiz sakkunnig. Som referensgrupp för kommunerna till förhandlingen var representanter från styrgruppen för högskola och forskning. Förhandling genomfördes vid två tillfällen och efter avstämning med utsedda representanter, beslutades att godkänna den föreslagna ersättningen samt ändra formuleringen "prioritera" till " i första hand", vilket ansågs ha en något mjukare avsikt.

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2018 att rekommendera länets kommuner att anta föreslagna samverkansavtal "Lärarutbildning i samverkan"- samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Avtalet ersätter det tidigare samverkansavtalet (KSL Dnr 2010/0066) och börja gälla från 1januari 2019 och tills vidare.

Bilagor
Angående nytt samverkansavtal för VFU - utskick till strategiskt nätverk utbildning.pdf
Lärarutbildning i samverkan rek Storsthlm.pdf
Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut samverkansavtal VFU.pdf
VFU Lärarutbildning i samverkan avtal.pdf

6 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2018/GAN 0070 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut oktober.pdf
Redovisning inackorderingstillägg lå 2018-2019.pdf

7 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Rekryterande insatser inom vuxenutbildningen. Beslut att bevilja 140 000 kronor.
Statsbidrag för undervisning under skollov 2018, rekvisition. Tyresö gymnasium har haft sommarskola och 367 500 kronor avser gymnasiet.
Statsbidrag för säkerhetshöjande insatser i skolor. Avslag.

Ansökta statsbidrag
Lärarlönelyftet (höstterminen 2018) 560 000 kronor avser Tyresö gymnasium.
Gymnasial lärling (höstterminen 2018). Ansökt 1 638 750 kronor.
C3L har ansökt om statsbidrag för hälso- och sjukvård 2019. 427 500 kronor.

Redovisade bidrag
Gymnasial lärling (höstterminen 2017). Redovisat 707 000 kronor av beslutat 845 000 kronor.

Bilagor
Beslut november 2018 rekryterande insatser inom vux.pdf
Beslut rekvisition lovskola nov. 18.pdf
beslut säkerhetshöjande åtgärder nov. 18.pdf

8 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

9 Information från tillförordnad chef för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Kompletterande svar till Skolinspektionen

Bilagor
Arbetslösheten 2015-2018.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag.pdf
Kompletterande svar till Skolinspektionen 2018-11-15.pdf

10 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2018-10-25 §86 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-10-25)

- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §167 Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-10-02)

- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §178 Kommunsytrelsens meddelanden oktober 2018 - Beslut om förändring av förvaltningsorganisation från och med 2019-01-01 till följd av ny nämndstruktur samt tillsättning av förvaltningschef (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-10-02)

- Kommunstyrelsen 2018-11-06 §203 Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)

§66 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Linda Seman (biträdande rektor Tyresö gymnasium) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om studiero.
Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20181129.pdf (155 kb)

§67 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 
Bilagor
GAN okt 2018 ekonomi.pdf

§68 En andra och en annan chans - ett Komvux i tiden

Dnr 2018/GAN 0087 45
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Utvecklingsförvaltningens förslag till remissvar antas och skickas till Utbildningsdepartementet som Tyresö kommuns synpunkter.
 
Beskrivning av ärendet
Regeringen har skickat Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (2018:71) på remiss till bl.a. Tyresö kommun. (dnr U2018/03652/GV)
 
För kommuner innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Remissvaren ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 12 december 2018.
 
Vuxenutbildningen har sammanställt synpunkter på slutbetänkandets förslag. Tyresö kommun föreslås att till övervägande del instämma i förslagen, men att framföra vissa synpunkter och frågeställningar.  Tyresö kommun föreslås vidare att understryka av behovet av att Skolverket tar fram bl.a. stödmaterial och allmänna råd i god tid innan genomförandet av förändringarna påbörjas.
 
Synpunkterna anges i bifogat yttrande. En sammanfattning av utredningen "En andra och en annan chans- ett komvux i tiden" bifogas. Utredningen SOU 2018:71 finns på regeringens webbplats.
 
Bilagor
Förslag till yttrande från C3L-Tyresö kommun.pdf
remissinstanser-for-utredningen-en-andra-och-en-annan-chans---ett-komvux-i-tiden.pdf
Sammanfattning. en andra och en annan chans-ett komvux i tiden.pdf
Tjänsteskrivelse. komuxutredningen.pdf

§69 Redovisning av åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård

Dnr 2018/GAN 0085 013
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Utvecklingsförvaltningens förslag till redovisning antas och skickas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 
 
Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under 2018 bedrivit tillsyn på skolgårdar i Tyresö kommun, i syfte att kontrollera hur tobakslagen efterlevdes i skolans utemiljö. Bedömningen som förbundet har gjort är att rökning har skett på Tyresö gymnasiets område vid flertal tillfällen. Förbundet har också sett andra tecken på att rökning sker på skolgården då en avsevärd mängd fimpar hittats i marken på skolans område.
 
Förbundet har ansett det rimligt att Tyresö kommun, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, tillsammans med rektorer för Tyresö gymnasium och vuxenutbildning C3L, redovisar befintliga rutiner och förslag på ytterligare åtgärder som visar arbetet för att Tobakslagen efterlevs. Ansvarsfördelningen ska särskilt belysas, enligt föreläggandet.
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt en redovisning av åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård.
 
Bilagor
111215 § 115 Alkohol- och drogpolicy antagen av KF.pdf
Föreläggande att redovisa åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård.pdf
Ordningsregler Tyresö gymnasium 18_19.pdf
Tjänsteskrivelse. Redovisning av åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård.pdf
Tomtskiss NÄSBY 4_1367.pdf
TyG_Drogpolicy_2018.pdf
Återkoppling föreläggande SMOHF DNR 2018-1906-3.pdf

§70 Samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU)

Dnr 2018/GAN 0088 012
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Förslaget till samverkansavtal "Lärarutbildning i samverkan" - samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) antas.
 
Beskrivning av ärendet
I det nya avtalet har ett flertal saker förbättrats och utvecklats som bland annat: fler och mer jämbördiga samverkans forum för att styra och följa upp avtalet, VFU-portalen fastställts att vara det primära arbetsredskapet för placering samt förtydligande av rutiner för fältförlagda studier.
 
Beslut togs på strategiska nätverket utbildning 1 februari 2018 att godkänna förslaget till nytt samverkansavtal med två frågor som gick till förhandling: ersättningsnivån samt formuleringen om att kommunerna ska "prioritera" studenter från de sju lärosätena inom samverkansavtalet. Till förhandlare utsågs från Storsthlm Roger Svanborg verksamhetschef Regional utveckling Storsthlm samt Karin Soffiantini- Yildiz sakkunnig. Som referensgrupp för kommunerna till förhandlingen var representanter från styrgruppen för högskola och forskning. Förhandling genomfördes vid två tillfällen och efter avstämning med utsedda representanter, beslutades att godkänna den föreslagna ersättningen samt ändra formuleringen "prioritera" till " i första hand", vilket ansågs ha en något mjukare avsikt.
 
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2018 att rekommendera länets kommuner att anta föreslagna samverkansavtal "Lärarutbildning i samverkan"- samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Avtalet ersätter det tidigare samverkansavtalet (KSL Dnr 2010/0066) och börja gälla från 1januari 2019 och tills vidare.
 
Bilagor
Angående nytt samverkansavtal för VFU - utskick till strategiskt nätverk utbildning.pdf
Lärarutbildning i samverkan rek Storsthlm.pdf
Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut samverkansavtal VFU.pdf
VFU Lärarutbildning i samverkan avtal.pdf

§71 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2018/GAN 0070 001
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning.
 
Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut oktober.pdf
Redovisning inackorderingstillägg lå 2018-2019.pdf
Förteckning över delegationsbeslut.pdf

§72 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Beslut
Rekryterande insatser inom vuxenutbildningen. Beslut att bevilja 140 000 kronor.
Statsbidrag för undervisning under skollov 2018, rekvisition. Tyresö gymnasium har haft sommarskola och 367 500 kronor avser gymnasiet.
Statsbidrag för säkerhetshöjande insatser i skolor. Avslag.
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2017/2018. Beslut om godkännande av redovisning.
 
Beslut att bevilja rekvisition för karriärtjänster 142 611 kronor avser gymnasiet och 150 875 kronor avser vuxenutbildningen.
 
Ansökta statsbidrag
Lärarlönelyftet (höstterminen 2018) 560 000 kronor avser Tyresö gymnasium.
Gymnasial lärling (höstterminen 2018). Ansökt 1 638 750 kronor.
C3L har ansökt om statsbidrag för hälso- och sjukvård 2019. 427 500 kronor.
 
Redovisade bidrag
Gymnasial lärling (höstterminen 2017). Redovisat 707 000 kronor av beslutat 845 000 kronor.
 
Bilagor
Beslut november 2018 rekryterande insatser inom vux..pdf
Beslut rekvisition lovskola nov. 18.pdf
beslut säkerhetshöjande åtgärder nov. 18.pdf
Beslut, rekvisition introduktionsprogram 2017-2018.pdf
Beslut karriärtjänster HT 2018.pdf

§73 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Beslut/Protokollsutdrag
§73_prot_20181129.pdf (155 kb)

§74 Information från tillförordnad chef för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor

Dnr 2018/GAN 0012
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Kompletterande svar till Skolinspektionen
 
Bilagor
Arbetslösheten 2015-2018.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag.pdf
Kompletterande svar till Skolinspektionen 2018-11-15.pdf

§75 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2018-10-25 §86 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-10-25 )
- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §167 Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-10-02)
- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §178 Kommunsytrelsens meddelanden oktober 2018 - Beslut om förändring av förvaltningsorganisation från och med 2019-01-01 till följd av ny nämndstruktur samt tillsättning av förvaltningschef (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-10-02)
- Kommunstyrelsen 2018-11-06 §203 Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)
Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20181129.pdf (153 kb)