Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-02-23

Sammanträde 2023-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/GVN 0014 017

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf

2 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sharon Lejderman, jurist, informerar nämnden om skoljuridik.

3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Diarienummer 2023/GVN 0008 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning 2022. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf
Verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf

4 Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/GVN 0009 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året.
Pågående ärenden den 1 februari 2023 redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av pågående uppdrag 230201.pdf
Pågående uppdrag GVN 230201.pdf

5 Sammanställning av antal kränkningsanmälningar under 2022

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sammanställning kränkningsanmälningar 2022.pdf
Sammanställning kränkningsanmälningar gymnasium och vuxenutbildning helår 2022.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noterats.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolchef januari 2023 GVN.pdf

7 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
Information från verksamheterna.

8 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-02-08.pdf

§14 Orientering om personuppgiftsincidenter 2022

Diarienummer 2023/GVN 0014 017

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf

§15 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Ärendet utgår och tas upp vid ett senare tillfälle.

Beskrivning av ärendet

Sharon Lejderman, jurist, informerar om skolfrågor.

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ärendet utgår och tas upp vid ett senare tillfälle.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20230323.pdf (111 kb)

§16 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2022

Diarienummer 2023/GVN 0008 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning 2022. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommunplan och nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och riskhanteringsplan har följts upp.

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf
Verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf

§17 Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2023/GVN 0009 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året.

Pågående ärenden den 1 februari 2023 redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, redovisning av pågående uppdrag 230201.pdf
Pågående uppdrag GVN 230201.pdf

§18 Sammanställning av antal kränkningsanmälningar under 2022

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, sammanställning kränkningsanmälningar 2022.pdf
Sammanställning kränkningsanmälningar gymnasium och vuxenutbildning helår 2022.pdf

§19 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Informationen noterats.

Beskrivning av ärendet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Delegationsbeslut, skolchef januari 2023 GVN.pdf

§20 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Muntlig information från förvaltningen.

- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20230323.pdf (130 kb)

§21 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-02-08.pdf