Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2024-02-22

Sammanträde 2024-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2024/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om den Centrala Barn och elevhälsan:
Gunilla Kjellström Sundgren, medicinsk Verksamhetschef och Linda Mattsson, pedagogisk verksamhetschef kommer och informerar om den centrala Barn och elevhälsans verksamhet.

2 Patientsäkerhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.

3 Analys av kränkande behandling

Diarienummer 2024/GVN 0015

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som verksamheterna rapporterat till huvudmannen. Den här analysen omfattar perioden juli till december 2023.

4 Orientering om personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/GVN 0011

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.
Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rapporterade in 2 incidenter under 2023, varav 1 rapporterades till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/GVN 0010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 6 gymnasieskola och verksamhetsområde 7 vuxenutbildning med måluppfyllelse samt uppföljning av politiska inriktningar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Bilaga 10 uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppföljning av politiska inriktningar för 2023. Ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan har följts upp.

6 Svar på motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns grundskolor och Tyresö gymnasium

Diarienummer 2023/GVN 0052

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget och lämnar svar på hur förvaltningen arbetar med det motionen berör samt möjliga konsekvenser av förslaget i motionen.
Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har genom Inger Gemicioglu och Albin Linnstrand inkommit med en motion för att bland annat Tyresö Gymnasium ska införa gratis skolfrukost för eleverna.
Frukost kan vara ett bra verktyg för skolor att kunna erbjuda bättre möjligheter för elever att klara skoldagen, hjälpa inlärning och må bättre både fysiskt och psykiskt. Detta gäller framförallt elevgrupper som kommer ifrån socioekonomiskt svaga förhållanden. Många anser att möjligheterna att äta gratis skolfrukost kan vara ett sätt för skolor att kompensera för olika sociala förhållanden.
Tyvärr har inte Tyresö gymnasium i dagsläget ett fungerande kök och har därför inte möjlighet att vare sig förvara eller servera frukost till eleverna. Innan kraftiga mögelskador upptäcktes i det dåvarande köket serverades dock frukost till eleverna. Det kombinerades även med vuxennärvaro och möjlighet att boka in mentorstid.
När renoveringen och ombyggnationen av köket är färdigt, nuvarande prognos är under våren, så är ambitionen att återinföra skolfrukost. Då det saknas möjlighet att servera frukost idag och samtidigt finns en plan att börja servera frukost när möjligheterna återigen finns så bör nämnden att föreslå att:
Motionen anses besvarad.

7 Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/GVN 0016

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tre (3) stycken pågående uppdrag. Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt och avser uppdrag som är beslutade i nämnd eller av ordförande.
Politiska uppdrag från kommunplan och politiska inriktningar i nämndplan redovisas i delårsrapporteringar och verksamhetsberättelsen.

8 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

9 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

11 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen.

12 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1.Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2.Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

§9 Informationsärende

Diarienummer 2024/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om den Centrala Barn och elevhälsan:
Gunilla Kjellström Sundgren, medicinsk Verksamhetschef och Linda Mattsson, pedagogisk verksamhetschef informerar om den centrala Barn och elevhälsans verksamhet.

 

§10 Patientsäkerhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Patientsäkerhetsberättelsen för år 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten. Vårdgivaren ska arbeta förebyggande genom systematiskt patientsäkerhetsarbete, beskriva fördelningen av det organisatoriska ansvaret samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren får ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens tillgodoser kravet på en god vård.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§11 Analys av kränkande behandling

Diarienummer 2024/GVN 0015

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ska två gånger per år sammanfatta och analysera anmälningar om kränkande behandling som verksamheterna rapporterat till huvudmannen. Den här analysen omfattar perioden juli till december 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen och analysen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§12 Orientering om personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/GVN 0011

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.
Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärd för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rapporterade in 2 incidenter under 2023, varav 1 rapporterades till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§13 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2023

Diarienummer 2024/GVN 0010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 6 gymnasieskola och verksamhetsområde 7 vuxenutbildning med måluppfyllelse samt uppföljning av politiska inriktningar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Bilaga 10 uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppföljning av politiska inriktningar för 2023. Ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan har följts upp.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:
1. Verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsförvaltningen med verksamhetsområde 6 gymnasieskola och verksamhetsområde 7 vuxenutbildning med måluppfyllelse samt uppföljning av politiska inriktningar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. Bilaga 10 uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§14 Svar på motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö

Diarienummer 2023/GVN 0052

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget och lämnar svar på hur förvaltningen arbetar med det motionen berör samt möjliga konsekvenser av förslaget i motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
- Motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har genom Inger Gemicioglu och Albin Linnstrand inkommit med en motion för att bland annat Tyresö Gymnasium ska införa gratis skolfrukost för eleverna.
Frukost kan vara ett bra verktyg för skolor att kunna erbjuda bättre möjligheter för elever att klara skoldagen, hjälpa inlärning och må bättre både fysiskt och psykiskt. Detta gäller framförallt elevgrupper som kommer ifrån socioekonomiskt svaga förhållanden. Många anser att möjligheterna att äta gratis skolfrukost kan vara ett sätt för skolor att kompensera för olika sociala förhållanden.
Tyvärr har inte Tyresö gymnasium i dagsläget ett fungerande kök och har därför inte möjlighet att vare sig förvara eller servera frukost till eleverna. Innan kraftiga mögelskador upptäcktes i det dåvarande köket serverades dock frukost till eleverna. Det kombinerades även med vuxennärvaro och möjlighet att boka in mentorstid.
När renoveringen och ombyggnationen av köket är färdigt, nuvarande prognos är under våren, så är ambitionen att återinföra skolfrukost. Då det saknas möjlighet att servera frukost idag och samtidigt finns en plan att börja servera frukost när möjligheterna återigen finns så bör nämnden att föreslå att:
Motionen anses besvarad.

Yttranden
Heinz Sjögren (L) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§15 Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/GVN 0016

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande tre (3) stycken pågående uppdrag. Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt och avser uppdrag som är beslutade i nämnd eller av ordförande.
Politiska uppdrag från kommunplan och politiska inriktningar i nämndplan redovisas i delårsrapporteringar och verksamhetsberättelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§16 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§17 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§18 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

§19 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga skriftliga meddelande har inkommit.

§20 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.