Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-03-21

Sammanträde 2019-03-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anne-Charlotte Sundlöf (studie/yrkesvägledare) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om det kommunala aktivitetsansvaret.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per februari redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomiskrapport GVN feb 2019.pdf

3 Programutbud på Tyresö gymnasium läsåret 2019/2020

Dnr 2019/GVN 0041

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. De nationella programmen Bygg och anläggning och Bygg och anläggning inriktning måleri fasas ut med början av läsåret 2019/2020.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att utöka gymnasiets verksamhet när lokalerna blir tillgängliga för annan verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av få sökande till Tyresö gymnasiums bygg- och anläggningsprogram och bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri vill ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta upp punkten om programutbud på nämndens sammanträde den 21 mars 2019. Förvaltningen har inkommit med underlag för nämndens ställningstagande.

Ordförandeutlåtande
När första sökomgången i gymnasievalet summeras så kan det konstateras två saker. Det generella söktrycket på Tyresö gymnasium gläder, med flera program som sökts över förväntan och fler som väljer vårt lokala gymnasium. Det visar på att gymnasiet gör ett bra arbete, ökar i attraktivitet och att vi erbjuder utbildningar som eleverna vill ta del av.

Det andra som kan konstateras är att det inte ser positivt ut över hela programutbudet. Bygg och anläggning och bygg och anläggning inriktning måleri har under flera år kämpat med vikande söktryck, där trenden över tid får anses nedåtgående även om vissa trendbrott finns. Till årets sökomgång är söktrycket nere på så låga nivåer att det skapar stora utmaningar att driva vidare utbildningen, både ekonomiskt och pedagogiskt.

Med så lågt sökande så blir förutsättningarna, både utifrån ett ekonomiskt och ett pedagogiskt perspektiv, för dåliga för att det ska vara motiverat att driva utbildningen vidare. Särskilt med tanke på den ekonomiska situationen i kommunen och vikten av en långsiktigt hållbar ekonomi. Istället bör förvaltningen titta på de möjligheter som istället öppnar upp sig vid en utfasning av byggprogrammen vid Tyresö gymnasium.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Programutbud på Tyresö gymnasium läsåret 2019 2020.pdf

4 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf

5 Behovsanalys

Dnr 2019/GVN 0039

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Förvaltningen för liv och hälsa överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys vuxenutbildningen.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys gymnasium.pdf

6 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för karriärtjänster.
Statsbidrag för lovskola.

Beslut
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019. Beslut om att bevilja 1 459 729 kronor.
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare för vårterminen 2019. Beslut om att bevilja 53 250 kronor.

Bilagor
Beslut behörighetsgivande utbildning.pdf
Beslut statsbidrag introduktionsprogram.pdf

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Rektor på vuxenutbildningen har sagt upp sig.
- Målkonferens 13-14 maj på Aronsborgs Konferenshotell.
- Presentationen från sammanträdet 28 februari angående problematisk skolfrånvaro anpassad för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Presentation problematisk skolfrånvaro.pptx.pdf

8 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

9 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Brev skolverket elevuppgifter.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut Februari 2019 -TYG.pdf

§27 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anne-Charlotte Sundlöf (studie/yrkesvägledare) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om det kommunala aktivitetsansvaret.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20190321.pdf (151 kb)

§28 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per februari redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomiskrapport GVN feb 2019.pdf

§29 Programutbud på Tyresö gymnasium läsåret 2019/2020

Dnr 2019/GVN 0041

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. De nationella programmen Bygg och anläggning och Bygg och anläggning inriktning måleri fasas ut med början av läsåret 2019/2020.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att utöka gymnasiets verksamhet när lokalerna blir tillgängliga för annan verksamhet.

Reservation
Anna Eriksson (M) reserverar sig mot besluten och lämnar in en skriftlig reservation för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av få sökande till Tyresö gymnasiums bygg- och anläggningsprogram och bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri vill ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta upp punkten om programutbud på nämndens sammanträde den 21 mars 2019. Förvaltningen har inkommit med underlag för nämndens ställningstagande.
Ordförandeutlåtande
När första sökomgången i gymnasievalet summeras så kan det konstateras två saker. Det generella söktrycket på Tyresö gymnasium gläder, med flera program som sökts över förväntan och fler som väljer vårt lokala gymnasium. Det visar på att gymnasiet gör ett bra arbete, ökar i attraktivitet och att vi erbjuder utbildningar som eleverna vill ta del av.

Det andra som kan konstateras är att det inte ser positivt ut över hela programutbudet. Bygg och anläggning och bygg och anläggning inriktning måleri har under flera år kämpat med vikande söktryck, där trenden över tid får anses nedåtgående även om vissa trendbrott finns. Till årets sökomgång är söktrycket nere på så låga nivåer att det skapar stora utmaningar att driva vidare utbildningen, både ekonomiskt och pedagogiskt.

Med så lågt sökande så blir förutsättningarna, både utifrån ett ekonomiskt och ett pedagogiskt perspektiv, för dåliga för att det ska vara motiverat att driva utbildningen vidare. Särskilt med tanke på den ekonomiska situationen i kommunen och vikten av en långsiktigt hållbar ekonomi. Istället bör förvaltningen titta på de möjligheter som istället öppnar upp sig vid en utfasning av byggprogrammen vid Tyresö gymnasium.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Programutbud på Tyresö gymnasium läsåret 2019 2020.pdf

§30 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen så ett nytt ombud behöver utses.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf

§31 Behovsanalys

Dnr 2019/GVN 0039

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Förvaltningen för liv och hälsa överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys vuxenutbildningen.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys gymnasium.pdf

§32 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för karriärtjänster.
Statsbidrag för lovskola.

Beslut
Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019. Beslut om att bevilja 1 459 729 kronor.
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare för vårterminen 2019. Beslut om att bevilja 53 250 kronor.

Bilagor
Beslut behörighetsgivande utbildning.pdf
Beslut statsbidrag introduktionsprogram.pdf

§33 Information från förvaltningschefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Rektor på vuxenutbildningen har sagt upp sig.
- Målkonferens 13-14 maj på Aronsborgs Konferenshotell.
- Presentationen från sammanträdet 28 februari angående problematisk skolfrånvaro anpassad för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Presentation problematisk skolfrånvaro.pptx.pdf

§34 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20190321.pdf (152 kb)

§35 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Brev skolverket elevuppgifter.pdf

§36 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut Februari 2019 -TYG.pdf