Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-10-28

Sammanträde 2021-10-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Uppräkning av programpriser - nationella program

Diarienummer 2021/GVN 0025 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Prislistan för gymnasieskolan 2022 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent fastslås.
2. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022.
3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022.
4. Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent.
5. Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 2022.
6. Prislistan för gymnasieskolan 2022 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
7. Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning betalas i nivå enligt riksprislistan under 2022.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2022.pdf

2 Måltidspolicy

Diarienummer 2021/GVN 0056 003

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för beslut i kommunfullmäktige
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram en kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivå på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa en samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Måltidspolicy.pdf
Måltidspolicy GVN.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf

3 Arkivorganisation

Diarienummer 2021/GVN 0058 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Arkivorganisationen antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltningen ska varje nämnde utse en arkivorganisation för att tydliggöra ansvaret för arkiv- och informationsförvaltning. En arkivansvarig ska utses och en eller flera arkivredogörare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Arkivorganisation GVN 2021.pdf

4 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport september GVN.pdf

5 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2021/GVN 0026 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar, men i februari, maj, oktober och november sammanträder gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på tisdagar.

Alla sammanträden börjar klockan 18:30.

Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022:
27 januari
22 februari
17 mars
28 april
24 maj
9 juni (reservdatum för brådskande eller bordlagda ärenden)
1 september
29 september
25 oktober
22 november

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sammanträdesdatum GVN 2022.pdf

6 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2021/GVN 0011 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för närvarande sju (7) stycken pågående uppdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Redovisning av pågående uppdrag.pdf
Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

7 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Anmälningar om kränkande behandling 22 sept. - 10 okt..pdf

8 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Statsbidrag.pdf
Statsbidrag, beslut.pdf
Skolverket, beslut.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut GVN oktober 2021.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

- Coronaläget

11 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 220.pdf

§68 Tillträdande ersättares deltagande på gymnasie- och

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Tillträdande ersättares deltagande på dagens möte godkänns.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V), hade om hon hade haft rösträtt, godkänt deltagandet av den tillträdande ersättaren.

Beskrivning av ärendet
Björn Lindgren (MP) blev invald som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på kommunfullmäktiges möte den 21 oktober 2021. Ordförande Christoffer Holmström (S) har godkänt att Björn Lindgren (MP) deltar på dagens möte som åhörare, även om fullmäktigeprotokollet inte har justerats än.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner tillträdande ersättare deltagande på dagens möte.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

§69 Uppräkning av programpriser - nationella program

Diarienummer 2021/GVN 0025 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Prislistan för gymnasieskolan 2022 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent fastslås.
2. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022.
3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022.
4. Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent.
5. Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 2022.
6. Prislistan för gymnasieskolan 2022 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
7. Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning betalas i nivå enligt riksprislistan under 2022.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V), hade om hon hade haft rösträtt, godkänt beslutspunkterna 1-7.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner beslutspunkterna 1-7.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2022.pdf

§70 Måltidspolicy *

Diarienummer 2021/GVN 0056 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt yrkat bifall till ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram en kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivå på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa en samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer måltidspolicyn för Tyresö kommun.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M), för den moderata gruppens räkning, yrkar avslag och hänvisar till sin reservation i Hållbarhetsutskottet den 19 juni 2019 § 39.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Ordförande finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Måltidspolicy.pdf
Måltidspolicy 2021.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf

§71 Arkivorganisation

Diarienummer 2021/GVN 0058 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Arkivorganisationen antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltningen ska varje nämnde utse en arkivorganisation för att tydliggöra ansvaret för arkiv- och informationsförvaltning. En arkivansvarig ska utses och en eller flera arkivredogörare.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar arkivorganisationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Arkivorganisation GVN 2021.pdf

§72 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport september GVN.pdf

§73 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2021/GVN 0026 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar, men i februari, maj, oktober och november sammanträder gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på tisdagar. 

Alla sammanträden börjar klockan 18:30.

Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022:

27 januari
22 februari
17  mars
28 april
24 maj
9 juni (reservdatum för brådskande eller bordlagda ärenden)
1 september
29 september
25 oktober
22 november

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer nämndens sammanträdesdatum 2022 enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sammanträdesdatum GVN 2022.pdf

§74 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2021/GVN 0011 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för närvarande sju (7) stycken pågående uppdrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Redovisning av pågående uppdrag.pdf
Pågående uppdrag gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

§75 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Anmälningar om kränkande behandling 22 sept. - 10 okt..pdf

§76 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Statsbidrag.pdf
Statsbidrag, beslut.pdf
Skolverket, beslut.pdf

§77 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut GVN oktober 2021.pdf

§78 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

- coronaläget

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

§79 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Agneta Hansson (L) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 220.pdf