Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-04-21

Sammanträde 2022-04-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resultat från Storstockholms gymnasieenkät.
Föredragande: Martin Lundell, skolchef

2 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Bilagor
Månadsrapport mars GVN .pdf

3 Rekommendation från Storsthlm om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

Diarienummer 2021/GVN 0060 44

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.
För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg (HÖK).pdf
Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg.pdf

4 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor 2022

Diarienummer 2022/GVN 0017 44

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor nyetablering.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor riksrekryterande särskild variant.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor utökning.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor idrott.pdf

5 Läsårsdata 2023/2024

Diarienummer 2022/GVN 0009 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Läsårsdata avseende 2023/2024 för Tyresö gymnasium antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö gymnasium följer de läsårsdata som planeras att antas av Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-27.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Läsårsdata.pdf

6 Sökta och beviljade statsbidrag 2021 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt de kommunövergripande rutinerna för hantering av riktade statsbidrag har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Skolverket. Nämnden fördelar ansvaret för att söka statsbidrag från Skolverket till sig själv och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Rutinen ska fungera som en instruktion för nämnderna i deras bevakning, beslutsfattande, uppföljning och återrapportering av riktade statsbidrag.
Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat.
Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde. Sammanställning ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 GVN.pdf
Statsbidrag, sammanställning gymnasium och vuxenutbildning.pdf

7 Statsbidrag

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 3 mars till 6 april 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag GVN.pdf
Beslut godkänd redovisning för lärare i yrkesämnen HT 22.pdf
Beslut, behörighetsgivande utbildning yrkeslärare VT 22.pdf
Beslut, papperslösa barn VT 22.pdf

8 Anmälan av kränkande behandling 2022

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 11 mars - 13 april 2022.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef mars 2022 GVN.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Ukrainainformation
- Barn- och elevhälsan
- Marknadsföring gymnasiet
- Öppet hus gymnasiet, 4 maj
- Lokalanpassningar

11 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-03-24 § 22.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220203 VO 6 och 7.pdf

§29 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resultat från Storstockholms gymnasieenkät.

Föredragande: Martin Lundell, skolchef

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§30 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport mars GVN.pdf

§31 Rekommendation från Storsthlm om överenskommelse länsövergripande

Diarienummer 2021/GVN 0060 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK).

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg (HÖK).pdf
Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg.pdf

§32 Remisser från Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor 2022

Diarienummer 2022/GVN 0017 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, svar på remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnaieskolor nyetablering.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor riksrekryterande särskild variant.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor utökning.pdf
Remisser Skolinspektionen fristående gymnasieskolor idrott.pdf

§33 Läsårsdata 2023/2024

Diarienummer 2022/GVN 0009 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende 2023/2024 för Tyresö gymnasium antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö gymnasium följer de läsårsdata som planeras att antas av Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-27.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar läsårsdata avseende 2023/2024 för Tyresö gymnasium.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Läsårsdata.pdf

§34 Sökta och beviljade statsbidrag 2021 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt de kommunövergripande rutinerna för hantering av riktade statsbidrag har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Skolverket. Nämnden fördelar ansvaret för att söka statsbidrag från Skolverket till sig själv och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Rutinen ska fungera som en instruktion för nämnderna i deras bevakning, beslutsfattande, uppföljning och återrapportering av riktade statsbidrag.

Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde. Sammanställning ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 GVN.pdf
Statsbidrag, sammanställning gymnasium och vuxenutbildning.pdf

§35 Statsbidrag

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 3 mars till 6 april 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag GVN.pdf
Beslut godkänd redovisning för lärare i yrkesämnen HT 22.pdf
Beslut, behörighetsgivande utbildning yrkeslärare VT 22.pdf
Beslut, papperslösa barn  VT 22.pdf

 

§36 Anmälan av kränkande behandling 2022

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 11 mars - 13 april 2022.pdf

§37 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef mars 2022 GVN.pdf

§38 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

- Ukrainainformation
- Barn- och elevhälsan
- Marknadsföring gymnasiet
- Öppet hus gymnasiet, 4 maj
- Lokalanpassningar

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§39 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-03-24 § 22.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220203 VO 6 och 7.pdf