Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-05-24

Sammanträde 2022-05-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Cirkulär ekonomi
Föredragande: Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg

2 Gymnasiets kök

Diarienummer 2021/GVN 0055 12

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Justering av budget för projekt gymnasiets kök, godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut i kommunstyrelsen
2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av SMoHF (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund) och kort därefter upptäcktes en fuktskada.
Under våren 2020 revs köket stomrent och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal.
I och med att köket idag är stomrent, så kan inte gymnasiet fungera som värmestuga, då mat och dryck inte kan erbjudas vid en krissituation.
Under 2020 genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, justerad budget köket på gymnasiet GVN.pdf

3 Delårsrapport 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden VO 6 och 7

Diarienummer 2022/GVN 0012 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - april 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf

4 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/GVN 0026 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter Stefan Vallins nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

5 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 7 april till 3 maj 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag maj GVN.pdf
Beslut VT 22 lärarlyftet.pdf
Beslut specialpedagogik för lärande VT 22.pdf
Beslut gymnasial lärling VT 22.pdf

6 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/GVN 0006 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 14 april- 13 maj 2022.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolchef maj.pdf

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Skolavslutning
- Ukrainaläget
- Skolval
- Branden i Bergfoten

9 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 220331 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220331 VO 6 och 7.pdf

§40 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Cirkulär ekonomi

Föredragande: Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20220524.pdf (132 kb)

§41 Justering av budget för projekt gymnasiets kök

Diarienummer 2021/GVN 0055 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Justering av budget för projekt gymnasiets kök, godkänns.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Reservation
Petra Nygren (M) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).
Bjarne Vifell (SD) lämnar en blank reservation.

Protokollsanteckning
Hanne Sofia Carlsson (C), hade om hon hade haft rösträtt, biträtt Petra Nygrens (M) yrkande om återremiss.
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, godkänt ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiets skolkök stängdes hösten 2019 på grund av att det dömdes ut av SMoHF (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund) och kort därefter upptäcktes en fuktskada.

Under våren 2020 revs köket stomrent och uttorkning av lokalen påbörjades. Matsalen berördes inte av fuktskadan och används idag som serveringslokal.

I och med att köket idag är stomrent, så kan inte gymnasiet fungera som värmestuga, då mat och dryck inte kan erbjudas vid en krissituation.

Under 2020 genomfördes en köksutredning för att ta fram olika förslag på lösningar för köket. Därefter beställdes en fördjupad förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner justering av budget för projekt gymnasiets kök.

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att:
Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då köket färdigställs.

Yrkande
Petra Nygren (M) yrkar på en återremiss av ärendet då förutsättningarna för beslut har ändrats. I underlaget för detta förslag är måltider för Björkbackens äldreboende med i den sammantagna behovsanalysen samt även med i kostnadsfördelningen som ska ske för olika verksamheter. Efter tidigare beslut i Tyresö Bostäders styrelse skall inte längre projektet Björkbacken/Björkdalen drivas vidare, utan andra lösningar skall tas fram för att hantera behovet av äldreboende. Därmed är förutsättningarna i underlaget för detta ärende förändrade och hela ärendet bör därför återremitteras och justeras efter de nya förutsättningarna.

Bjarne Vifells (SD) yrkar på en återremiss av ärendet för att jämföra och se skillnaden mellan de tre alternativen.

Agneta Hansson, (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Björn Lindgren (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, justerad budget köket på gymnasiet GVN.pdf

§42 Delårsrapport 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden VO 6 och 7

Diarienummer 2022/GVN 0012 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – april 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport för tertial 1 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delår 1 GVN.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf

§43 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens

Diarienummer 2022/GVN 0026 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter Stefan Vallins nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utse konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde godkänner att uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter Stefan Vallins nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§43_prot_20220524.pdf (112 kb)

§44 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 7 april till 3 maj 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag maj GVN.pdf
Beslut VT 22 lärarlyftet.pdf
Beslut specialpedagogik för lärarnde VT 22.pdf
Beslut gymnasial lärling VT 22.pdf

§45 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 14 april- 13 maj 2022.pdf

§46 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolchef maj.pdf

§47 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Skolavslutning
- Ukrainaläget
- Skolval
- Branden i Bergfoten

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20220524.pdf (133 kb)

§48 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 220331 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220331 VO 6 och 7.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85.pdf