Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2024-01-25

Sammanträde 2024-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Ärende 1 Diarienummer 2024/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om följande:
- Skolledningen på Tyresö Komvux kommer och informerar genomströmning
och avhopp på vuxenutbildningen.
- Nya utbildningar startas på Tyresö Komvux: elektriker och hälsocoach.

2 Redovisning av uppdrag att säkerställa kontinuerlig utbildning vid VUX

Ärende 2 Diarienummer 2024/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
- Redovisning av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
På sammanträdet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 17 mars
2022 redovisades resultatet av uppdraget Utvecklad vuxenutbildning i Tyresö.
För att säkerställa kontinuerlig utbildning året runt har förändringar i
kursutbud och studieformer genomförts, inklusive justering av kursstarter,
studietakt och SFI-undervisningen. Distansstudier via NTI har tydliggjorts för
ökad flexibilitet. Förvaltningen har konstaterat att organisatoriska förändringar
har gjorts, och verksamheten kan nu erbjuda kontinuerlig utbildning med
hänsyn till resursanvändning och elevunderlag. Förslaget till beslut förväntas
inte ha ekonomiska konsekvenser, och ärendet bedöms främst påverka vuxna
elever utan direkta konsekvenser för barn. Målet är att erbjuda flexibel och
kontinuerlig vuxenutbildning i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag att säkerställa att kontinuerlig utbildning erbjuds
under hela året på vuxenutbildningen.pdf

3 Uppdrag att säkerställa att Tyresö gymnasium utför kränkningsanmälningar och rapporterar dessa till huvudman på ett systematiskt sätt

Ärende 3 Diarienummer 2023/GVN 0011 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
- Rapporteringen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2023-10-19 fick
Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att
kränkningsanmälningar från Tyresö gymnasium sker till huvudman på ett
systematiskt sätt inom tre månader genom att följa upp den åtgärdsplan som
Tyresö gymnasium tagit fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse upppdrag säkerställa rapportering av
kränkningsanmälningar.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-19 §
74.pdf

4 Redovisning av statsbidrag 2024

Ärende 4 Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och
beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag GVN 2024-01-04.pdf

5 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Ärende 5 Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt
diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive
vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall
av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Kränkande behandling gymnasiet och Komvux avseende november 2023.pdf
Kränkande behandling gymnasiet och Komvux avseende december 2023.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Ärende 6 Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med
stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef nov-dec 2023.pdf

7 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Ärende 7 Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och
utbildningsförvaltningen.

8 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Ärende 8 Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till
beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen.