Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-03-20

Sammanträde 2019-03-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Presentation av verksamhet i Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr 2019/SBF 0031

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresåns vattenvårdsförbund informerar om sin verksamhet.

2 Förslag på nya objekt till cykelplanen - innan revidering av densamma *

Dnr KSM-2018-868

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- De tre föreslagna åtgärderna, det vill säga, gång- och cykelbanor längs med Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen tas in i kommunens cykelplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun fastställde en cykelplan 2013. Cykelplanen är ett planerings- och genomförandeverktyg som identifierat och redovisar viktiga åtgärder för att skapa ett cykelvänligare Tyresö. Till cykelplanens genomförande finns för närvarande ett årligt investeringsanslag hos tekniska kontoret som uppgår till 6 miljoner kronor. Under våren 2019 avslutas några av de sista större åtgärderna i cykelplanen som tekniska kontoret har rådighet över. Resterande åtgärder är sådana som ingår i andra projekt som till exempel längs Tyresövägen eller som ingår i nya detaljplaner. Det finns också åtgärder kvar som kräver omfattande utredningar och andra investeringsmedel, bland dem kan nämnas en gång- och cykelbana längs Kärrvägen och en bro över Drevviken till Huddinge. Kvar finns också några mindre åtgärder av mer rekreativ karaktär.

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att revidera cykelplanen och det arbetet ska påbörjas under 2019. För att inte tappa fart i utbyggnationen av gång- och cykelvägnätet under 2019-2020 är det angeläget att nya objekt kan tas upp i cykelplanen innan den revideringen är klar. Stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret har identifierat tre "saknade länkar" och föreslår därför att följande åtgärder tas med i cykelplanen innan revideringen.

Bränneribacken - en gång- och cykelbana anläggs längs med Bränneribacken mellan Kumla allé och Fornuddsvägen (bild 1).

Krusbodavägen - en gång- och cykelbanan anläggs längs med Krusbodavägen mellan Myggdalsvägen och Renlavsgångens västra angöring. Möjligtvis att förbättringar kan behöva göras ända ner förbi Dalskolan till Wättinge gårdsväg (bild 2).

Töresjövägen - en gång- och cykelbana anläggs längs med Töresjövägen mellan Njupkärrsvägen och Linblomsvägen (bild 3).

Bilagor
tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf

3 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019.

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
månadsrapport_mät- och kartenheten_190201-190228.pdf
månadsrapport_plan_2019_02 februari_2019.pdf

4 Anmälan av delegationsbeslut Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen.

Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut februari.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut Tekniska kontoret

Dnr 2019/KSTK 0028 001

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut inom miljö- och trafikavdelningen 181201-190228
Trafikanordningsplaner och schakttillstånd
Flyttning och skrotning av fordon
Lokala trafikföreskrifter
Upplåtelser av allmän plats för särskilda ändamål

Bilagor
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter.pdf
Delegationsbeslut flyttning och skrotning av fordon.pdf
Delegationsbeslut godkända upplåtelser av allmän plats för särskilda ändamål.pdf
Delegationsbeslut godkända trafikanordningsplaner och schakttillstånd på kommunal mark.pdf