Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-04-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Information om Fladdermusinventering

Dnr 2019/SBF 0034

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsutskottet noterar informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Göran Bardun, kommunekolog, informerar om kommunens fladdermusinventering.

2 Information om det strategiska arbetet för lokal masshantering

Dnr 2019/SBF 0039

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Lindberg, projektledare på byggledningsenheten, informerar om det strategiska arbetet för lokal masshantering.

3 Yttrande regionala principer för samverkan för återvinningscentralssystem

Dnr 2019/KSTK 0030 83

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Yttrandet om regionala principer för samverkan för återvinningscentralssystem antas som Tyresö kommuns svar på Storsthlms rekommendation om regionala principer för samverkan för återvinningscentralssystem.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett tydligt medborgarperspektiv till att åstadkomma fri rörlighet mellan länets återvinningscentraler.

Förutsättningarna för att hitta gemensamma lösningar samt att komma fram till ett hur det administrativa och det ekonomiska utjämningssystemet ska se ut, försvåras av att det inte finns någon utpräglad regionalt samverkansform för de ÅVC- och avfallsansvariga organen.

Tyresö anser att en förutsättning för regional samverkan kring länets åter­vinnings­centraler är att någon regionalt och central part tar ett samordnings­ansvar för projektet, lämpligtvis Storsthlm som redan har tagit fram ett antal utredningar i frågan. Detta uppdrag kan även ha fördelar av att detta sker i konstruktivt samråd med berörda kommuner vilket under tidigare år skedde då det tidigare och då väl fungerande STAR (Stockholmsregionens avfallsråd) förekom, men som av okända skäl avvecklades.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_regionala principer för samverkan.pdf

4 Svar på "remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)Dnr 2018-1821"

Dnr 2019/KSTK 0027 80

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på Trafikförvaltningens "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 (T20)"

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför tidtabellskiftet i december 2019. Förslagen har sänts ut till kommunerna på remiss för besvarande senast den 20 maj till registrator.tf@sll.se Remissförslaget är en bruttolista med förslag på trafikförändringar som avser bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om eventuellt genomförande tas. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar kommer inte alla förslag att kunna genomföras.

Först i skrivelsen finns ett södertörnsgemensamt svar som belyser de gemensamma intressena. Därefter följer ett kommunspecifikt svar på föreslagna förändringar. Det gäller ombyggnationen av Gullmarsplan där vi betonar vikten av att ta höjd för framtida trafikutveckling och att bytespunkten måste fungera väl under ombyggnationen. En ny busslinje 803 som ska trafikera Tyresö centrum - Älvsjö - Telefonplan föreslås som kopplar Tyresö till pendeltåget och tunnelbanans röda linje samt avlastar Gullmarsplan, vilket vi anser ska prioriteras högt. Det föreslås också att linje 817, Tyresö kyrka - Raksta, ska trafikeras även under dagtid mellan 09.00-17.00 vilket är glädjande för boende i Solberga, Raksta och Bergholm. Sist tar skrivelsen under "Övrigt" upp problematiken om inställd trafik, trängsel och stående passagerare på bussar längs Gudöbroleden och Tyresövägen med krav på omedelbara åtgärder och fler turer på C-linjerna till Stockholms city.

Bilagor
Tjänsteskrivelse remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken T20.pdf
Trafikförändringsremiss T20.pdf

5 Petterboda - Häva avtal med Vattenfall för att undgå kostsam nedgrävning kraftledning

Dnr 015-KSM0315

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen godkänner att avtalet med Vattenfall avseende nedgrävning av kraftledning hävs.

Beskrivning av ärendet
För breddning av Tyresövägen vid Petterboda behöver ett visst säkerhetsavstånd till Vattenfalls befintliga kraftledning hållas. För att klara säkerhetsavståndet har ett avtal om nedgrävning av kraftledning vid Petterboda cirkulationsplats tecknats mellan Tyresö kommun och Vattenfall Eldistribution AB. Beslut togs i kommunstyrelsen 2015-05-12. I avtalet anges bl. a. att Tyresö kommun ska stå för Vattenfalls verkliga kostnad för kraftledningen till nedgrävt läge. Kostnaden för en nedgrävning uppskattades av Vattenfall till 21 miljoner kronor år 2014. Den offererade kostnaden i dec 2018 var 32 miljoner kronor. De ökade kostnaderna omfattar bl. a. projektering, att stolpen där växling mellan luft och markledning sker var dyrare än beräknat och att marken innehåller mer berg än beräknat.
Den ökade kostnaden medförde att MSU beslutade (2018-12-17) att tidplanen för Vattenfalls nedgrävning av kraftledningen förlängdes ett år framåt för att ge Stadsbyggnadsförvaltningen möjlighet att utreda om det finns alternativ till nedgrävningen för att därmed minska kommunens utgifter.
Stadsbyggnadsförvaltningens utredning visar att det är möjligt att bredda Tyresövägen vid Petterboda utan nedgrävning av kraftledningen.
Möjligheten att justera vägens läge innebär att avtalet med Vattenfall inte behövs för att bredda Tyresövägen. Avtalet bör därför sägas upp. Alternativet till att säga upp avtalet är att ha avtalet kvar men det finns inte längre incitament till det för breddning av Tyresövägen. Att kraftledningen finns kvar i luftburet läge innebär att samtliga närliggande fastigheter fortsatt behöver förhålla sig till Vattenfalls skyddsavstånd till luftledning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Petterboda häva avtal signerad.pdf

6 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019.

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
Månadsrapport SBF mars.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Feb.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationärenden mars 2019 sbf.pdf