Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2022-04-27

Sammanträde 2022-04-27

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Redovisning av ordförandeuppdraget Revidering av klimat- och energistrategin

Diarienummer KSM2019-108.210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för kommunplanen 2023.

Beskrivning av ärendet
I Tyresös kommunplan finns mål om att bli en klimatneutral kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har genom uppdraget att revidera den tidigare klimat-och energistrategin som gavs till kommunstyrelseförvaltningen i februari 2019 tagit fram en klimatplan fram till 2030 som redovisar hur kommunen ska nå detta mål. Klimatplanen är framtagen med hjälp av verktyget Climate OS och har med utgångspunkt från Parisavtalet, kommunens koldioxidbudget och Tyresös förutsättningar brutit ned kommunplanens mål i två konkreta delmål:
1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.

Klimatplanen är en färdplan för hela Tyresö och beskriver de omställningar och åtgärder som krävs för att nå nettonoll utsläpp. Planen är digital och kommer att uppdateras kontinuerligt med nya och uppdaterade åtgärder och data om hur utsläppsutvecklingen går. Den kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del av för klimatmålen kräver att alla arbetar tillsammans om de ska nås.

Klimatplanen beskriver omställningarna som behöver ske inom 5 kategorier; transporter, byggnader, energi, arbetsmaskiner och avfall. Transporter står för 76 procent av utsläppen och är därför det viktigaste området för att minska de territoriella utsläppen från Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Redovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och energistrategi_220331.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Ordförandeuppdrag Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 klimat- och energistrategi.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 14.pdf
Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01-12 §14.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 62.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 15.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 §15.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020-12-16 § 54.pdf

2 Förstudie av ledningssamordning i Dalgränd och Bollmora allé

Diarienummer KSM2022-350.340

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förstudie gällande hanteringen av spill-, dag- och skyfallsvatten i Dalgränd och Bollmora allé initieras med syfte att genomföras i första hand under 2022. I uppdraget ingår att presentera förslag om hur kommunen bör fördela kostnader för de aktuella åtgärderna.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 900 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.

Beskrivning av ärendet
Spill-, dricks- och dagvattennäten samt skyfallshanteringen genom Dalgränd/Bollmora allé har genom nyligen genomförda utredningar och modelleringar visat sig vara underdimensionerade i relation till de krav som kommunen måste leva upp till men även sett i relation till pågående stadsutveckling. För att inte riskera att bygga in sig felaktiga och kostsamma lösningar behöver en förstudie tas fram som belyser lämpliga vägval för ovanstående och för att se över kommunens kostnader för ombyggnationen och fördelning av samma kostnader inom kommunen.

Förstudien finansieras med 900 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_ledningar dalgränd Bollmora allé_20220324.pdf

3 Information om framtagande och prioriteringar för kommunens VA-plan

Diarienummer KSM-2021-1023.340

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det inledande arbetet med Tyresö kommuns kommande VA-plan har påbörjats. Arbetet är omfattande och kräver resurser från flera delar av förvaltningen, till exempel plan-, exploatering-, projekt-, bygglov-, VAVA, samt VA-drift. Därutöver behöver Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) involveras i arbetet.
Framtagandet av en väl genomarbetad VA-plan tar minst 18 månader. En VA-plan innehåller flertalet underdokument som är av större betydelse som underlag för beslut på kort sikt. Kommunstyrelseförvaltningen har valt att fokusera på framtagandet av framförallt tre av dessa underdokument som bedöms vara av särskild vikt för att underlätta arbetet med att prognosticera framtida taxenivåer. Det bör dock förtydligas att en VA-plan inte ger alla svar på vad som kan komma att styra en taxehöjning ett givet år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information fortsatt arbete med VA-plan.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 266.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 53.pdf

4 Information om Naturvårdsplan för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/SBF 0013 90

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2021-03-09 § 64 i uppdrag till kommundirektören att ta fram en naturvårdsplan för kommunen. Tyresö är en kommun rik på natur med regionala och nationella värden för friluftslivet och naturvården. Kommunen har också tätortsnära natur utanför skyddade naturområden.

Med en växande befolkning behövs mer planering och information för besökarnas natur och friluftsliv som även tar hänsyn till naturen på dess egna villkor. Detta för att vi även framgent ska kunna använda denna resurs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Kommunstyrelseförvaltningen ser ökade behov av att resurser för drift, skötsel och service stärks för kommunens naturområden. En naturvårdsplan är ett bra verktyg för att redovisa, planera, värdera, prioritera samt informera om kommunens natur- och friluftsvärden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om naturvårdsplan.pdf
Uppdrag om naturvårdsplan Hållbarhetsutskottet 17 feb 2021.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 64.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-02-17 § 10.pdf

5 Information om belysningssatsningar på lekplatser

Diarienummer KSM2022-323.330

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Park- och naturvårdsenheten fått ökade medel för att stärka belysningen på lekplatser som underhålls av avdelningen för Samhällsmiljö och infrastruktur.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Belysningssatsningar 2021-2022.pdf