Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2023-03-22

Sammanträde 2023-03-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Konstnärlig gestaltning i gångtunnel vid Trafikplats Bäverbäcken

Diarienummer KSM-2023-149-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till konstnärlig mosaikgestaltning i gångtunneln vid Trafikplats Bäverbäcken enligt bilaga 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
En ny gångtunnel byggs vid Trafikplats Bäverbäcken. Tunneln föreslås få en konstnärlig gestaltning inspirerad av Tyresös skärgårdslandskap, se bilaga 1. Längs gång- och cykelbanans sidor beläggs marken med böljande smågatsten som utgör berghällar med integrerad belysning. Väggar och tak bekläs med mosaik som föreställer himmel och landskap vid soluppgång och solnedgång. I landskapet framträder djur som fiskgjuse, rådjur, räv, ekorre och änder. Den konstnärliga gestaltningen bedöms kunna bidra till att tunneln blir mer trygg och välkomnande.
Den konstnärliga gestaltningen ingår i beslutade investeringsmedel för Tyresövägen del 1 Bäverbäcken.

En prövning av barnets bästa har gjorts och återfinns i bilaga 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse konstnärlig gestaltning gångtunnel Bäverbäcken.pdf
Bilaga 1 Förslag till konstnärlig gestaltning.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa.pdf

2 Utvidgning av geografiskt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och beslut om vilka VA-tjänster som tillgängliggörs

Diarienummer KSM2023-132.349

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Raksta etapp 8) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
2. Dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är inom kort klara med genomförandet av utbyggnaden av vägar och allmänt VA inom omvandlingsområdet Raksta etapp 8. Innan fastighetsägare kan koppla på sig och börja nyttja VA-tjänsterna så måste etappen införlivas i kommunens geografiska verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. De VA-tjänster som blir aktuella för området Raksta etapp 8 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata. Även de tre blivande fastigheterna inom området ingår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Raksta etapp 8.pdf
Bilaga 1_lista_fastighetsbeteckningar_verksamhetsområde_VA_Raksta_etapp8_20230216.docx.xlsx
Bilaga 2 kartbild verksamhetsområde VA Raksta etapp 8.pdf

3 Dispens från föreskrifterna inom Alby Naturreservat för grillplatser samt uteklassrum

Diarienummer KSM2023-97.435

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från reservatsföreskrifterna för Alby Naturreservat (A.11) beviljas för upprustning och anordnande av grillplatser samt ett uteklassrum.

Beskrivning av ärendet
Alby naturreservat är ett mycket populärt frilufts- och rekreationsområde inom kommunen. För att tillmötesgå behovet av fler anordnade grillplatser har kultur- och fritidsförvaltningen beställt upprustning och anordnande av grillplatser inom Albys friluftsområde. Även ett uteklassrum önskas tillskapas så att naturskolan ska få förutsättningar för bättre lärmiljö utomhus. Arbetet inleddes innan tillstånd var sökt, men stoppades så snart avsaknaden av tillstånd identifierades. Nu söks dispens från kommunstyrelsen under pågående arbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dispens inom Alby Naturreservat.pdf

4 Dispens för ledningsunderhåll inom Alby Naturreservat

Diarienummer KSM2023-107.090

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från reservatsföreskriften A3 beviljas för underhåll av ledningsnätet inom bifogad kartas område.

Beskrivning av ärendet
Genom Alby naturreservat går ledningar som utgör del av Tyresö kommuns vatten- och avloppsnät. Bland annat finns en dricksvattenledning som försörjer stora delar av Östra Tyresös hushåll med vatten. För att kunna fortsätta försörja Östra Tyresö med dricksvatten behöver underhåll på ledningarna utföras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dispens för ledningar inom Alby Naturreservat.pdf

5 Information om hållbarhetsutskottets sammanträde 2023-04-26

Diarienummer 2023/SBF 0018

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets sammanträde den 26 april kommer att ägnas åt Klimatrådet. Klimatrådet kommer att informera om sin verksamhet samt föreslå åtgärder för Tyresö kommun i syfte till att uppnå klimatmålet och diskutera workshops som kommer att hållas.

6 Information om energiläget samt Energi- och klimatrådgivningens arbete för Tyresö och tyresöborna

Diarienummer 2022/SBF 0079

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar hållbarhetsutskottet om energiläget i Tyresö kommun samt om hur kommunens Energi- och klimatrådgivning stöttar allmänheten i frågor gällande energianvändning och klimatpåverkan.

§7 Konstnärlig gestaltning i gångtunnel vid Trafikplats Bäverbäcken

Diarienummer KSM-2023-149-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till konstnärlig mosaikgestaltning i gångtunneln vid Trafikplats Bäverbäcken enligt bilaga 1 godkänns.

Beskrivning av ärendet
En ny gångtunnel byggs vid Trafikplats Bäverbäcken. Tunneln föreslås få en konstnärlig gestaltning inspirerad av Tyresös skärgårdslandskap, se bilaga 1. Längs gång- och cykelbanans sidor beläggs marken med böljande smågatsten som utgör berghällar med integrerad belysning. Väggar och tak bekläs med mosaik som föreställer himmel och landskap vid soluppgång och solnedgång. I landskapet framträder djur som fiskgjuse, rådjur, räv, ekorre och änder. Den konstnärliga gestaltningen bedöms kunna bidra till att tunneln blir mer trygg och välkomnande.

Den konstnärliga gestaltningen ingår i beslutade investeringsmedel för Tyresövägen del 1 Bäverbäcken.

En prövning av barnets bästa har gjorts och återfinns i bilaga 2.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Förslaget till konstnärlig mosaikgestaltning i gångtunneln vid Trafikplats Bäverbäcken enligt bilaga 1 godkänns.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Joakim Grimborg (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse konstnärlig gestaltning gångtunnel Bäverbäcken.pdf
Bilaga 1 Förslag till konstnärlig gestaltning.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa.pdf

§8 Utvidgning av geografiskt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och beslut om vilka VA-tjänster som tillgängliggörs

Diarienummer KSM2023-132.349

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Raksta etapp 8) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
2. Dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är inom kort klara med genomförandet av utbyggnaden av vägar och allmänt VA inom omvandlingsområdet Raksta etapp 8. Innan fastighetsägare kan koppla på sig och börja nyttja VA-tjänsterna så måste etappen införlivas i kommunens geografiska verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. De VA-tjänster som blir aktuella för området Raksta etapp 8 är dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata. Även de tre blivande fastigheterna inom området ingår.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Raksta etapp 8) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
2. Dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Raksta etapp 8.pdf
Bilaga 1_lista_fastighetsbeteckningar_verksamhetsområde_VA_Raksta_etapp8_20230216.docx.xlsx
Bilaga 2 kartbild verksamhetsområde VA Raksta etapp 8.pdf

§9 Dispens från föreskrifterna inom Alby Naturreservat för grillplatser samt uteklassrum

Diarienummer KSM2023-97.435

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från reservatsföreskrifterna för Alby Naturreservat (A.11) beviljas för upprustning och anordnande av grillplatser samt ett uteklassrum.

Beskrivning av ärendet
Alby naturreservat är ett mycket populärt frilufts- och rekreationsområde inom kommunen. För att tillmötesgå behovet av fler anordnade grillplatser har kultur- och fritidsförvaltningen beställt upprustning och anordnande av grillplatser inom Albys friluftsområde. Även ett uteklassrum önskas tillskapas så att naturskolan ska få förutsättningar för bättre lärmiljö utomhus. Arbetet inleddes innan tillstånd var sökt, men stoppades så snart avsaknaden av tillstånd identifierades. Nu söks dispens från kommunstyrelsen under pågående arbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Dispens från reservatsföreskrifterna för Alby Naturreservat (A.11) beviljas för upprustning och anordnande av grillplatser samt ett uteklassrum.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dispens inom Alby Naturreservat.pdf

§10 Dispens för ledningsunderhåll inom Alby Naturreservat

Diarienummer KSM2023-107.090

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från reservatsföreskriften A3 beviljas för underhåll av ledningsnätet inom bifogad kartas område.

Beskrivning av ärendet
Genom Alby naturreservat går ledningar som utgör del av Tyresö kommuns vatten- och avloppsnät. Bland annat finns en dricksvattenledning som försörjer stora delar av Östra Tyresös hushåll med vatten. För att kunna fortsätta försörja Östra Tyresö med dricksvatten behöver underhåll på ledningarna utföras.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Dispens från reservatsföreskriften A3 beviljas för underhåll av ledningsnätet inom bifogad kartas område.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dispens för ledningar inom Alby Naturreservat.pdf

§11 Information om hållbarhetsutskottets sammanträde 2023-04-26

Diarienummer 2023/SBF 0018

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets sammanträde den 26 april kommer att ägnas åt Klimatrådet. Klimatrådet kommer att informera om sin verksamhet samt föreslå åtgärder för Tyresö kommun i syfte till att uppnå klimatmålet och diskutera workshops som kommer att hållas.

§12 Information om energiläget samt Energi- och klimatrådgivningens arbete för Tyresö och tyresöborna

Diarienummer 2023/SBF 0019 91

Hållbarhetsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar hållbarhetsutskottet om energiläget i Tyresö kommun samt om hur kommunens Energi- och klimatrådgivning stöttar allmänheten i frågor gällande energianvändning och klimatpåverkan.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.