Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2023-05-24

Sammanträde 2023-05-24

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendammar

Diarienummer KSM-2023-305

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad ram enligt bilaga 1 för kommunstyrelsens anslag för beslut om utökad budget (för projekt Wättinge södra dagvattendammar) mellan programbeslut godkänns.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar justering av budget för projektet "Wättinge södra dagvattendammar" vilket innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.
Projektets godkända budget (Kommunstyrelsen 2021-10-05 § 229) baseras på en grov budgetuppskattning utförd med utförd förprojektering som underlag. Kalkylen på detaljprojekterade handlingar redovisas i bilaga 1 och visar att genomförandet blir dyrare än tidigare uppskattat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om investering Wättinge södra dagvattendamm.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendamm (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf

2 Information om nytt insamlingssystem för avfall från småhus

Diarienummer KSM 2023-320

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer (ÅVS) och befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI). Senast 2027 ska förpackningsinsamlingen ske fastighetsnära hos alla hushåll och sam­lokaliserade verksamheter (verksamheter som delar insamlingslösning med hushåll). Under utbyggnadsperioden 2024 till 2026 ska förpacknings­insamlingen successivt införas.
En utredning har gjorts för hur implementeringen av förpackningsinsamling i kombination med obligatorisk matavfallsinsamling kan genomföras i Tyresö på bästa sätt ur ett cirkulärt och ekonomiskt perspektiv (bilaga 2, Utredning, Fastighetsnära insamling av förpackningar, Tyresö kommun).
Utredningen fokuserade på ett huvudsystem för småhus med hämtning från fastighetsgräns.

Utredningen visade att det överlägset mest kostnadseffektiva systemet är en kombinationslösning av befintliga och separata kärl för rest- och matavfall med komplettering av tvåfackskärl för förpackningar och i vissa fall för mat- och restavfall samt med en ännu ospecificerad sidolösning för insamling av metall.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Nytt insamlingssystem avfall.pdf
Bilaga 1 PABB nytt insamlingssystem avfall.pdf
Bilaga 2 Utredning fastighetsnära insamling av förpackningar.pdf

3 Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter

Diarienummer KSM 2023-321

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att vidare utreda de alternativ kommunen har rådighet över inför beslut för att möjliggöra implementering av matavfalls- och förpacknings­insamling i större samfällig­heter som omfattas av fastighets­juridiska utmaningar.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer (ÅVS) och befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI).

Senast 2027 ska förpackningsinsamlingen ske fastighetsnära hos alla hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som delar insamlingslösning med hushåll). Under utbyggnadsperioden 2024 till 2026 ska förpacknings­insamlingen gradvis införas.

I Tyresö finns ett antal stora samfällighetsföreningar med gemensamhets­lösningar för avfall, till exempel i Krusboda och Fårdala där tydlig motpart för avfallsfrågor saknas. Totalt finns 1 383 stycken hushåll i denna kategori, vilket utgör 6,4 procent av hushållen i Tyresö.

För denna kundgrupp finns fastighetsjuridiska aspekter som redan i nuläget är problematiska för insamlingen av restavfall och som förhindrar vidare utbyggnad av matavfalls- och förpackningsinsamling.

Tyresö kommun äger de nedgrävda behållarna för restavfall för denna kundkategori och problemet består i att de är placerade på allmän platsmark och inte medges enligt detaljplanen, samt i vissa fall på samfälld mark där servitut saknas. Denna typ av speciallösning avgiftsfinansieras via ett anpassat avfallsabonnemang.
Fyra alternativa lösningar presenterades i förstudien (Fastighetsnära insamling av förpackningar, Tyresö kommun) för att säkra befintlig insamling men även för att utveckla framtidens avfallshantering.

Förslag 1 och 2 kräver initiativ och åtgärder från aktuella samfällighets­föreningar. Kommunen saknar mandat att påtvinga dessa lösningsförslag. Vidare kräver förslagen att intresse finns hos andelsägare och samfälligheter att driva frågor avseende stadgeändringar alternativt bildande av ny samfällighet för avfallsfrågor.
Kommunen har rådighet över förslag 3 och 4 och har möjlighet att avgiftsfinansiera dessa lösningar. Alternativ 3 innebär att kommunen mot en avgift kan ansöka om ett officialservitut via Lantmäteriet för att kunna nyttja samfälld mark för ändamålet. Alternativ 4 innebär att kommunen tar interna arbetskostnader och kan skapa frimärksplaner som tillåter att mark nyttjas för avfallshantering. Detta skulle också möjliggöra för implementering av förpacknings- och matavfallsinsamling under utbyggnadsperioden 2024-2026.

En utredning kan även klarlägga om det finns ytterligare alternativ kommunen har rådighet över och har möjlighet att finansiera via avfallstaxan.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att alternativ som kommunen har rådighet över är de enda realistiska alternativen för att möjliggöra en implementering av förpacknings- och matavfallsinsamling under utbyggnadsperioden 2024-2026.

Följande behöver utredas:
* Fastighetsjuridiska aspekter
* dimensionering och lämpliga placeringar ur trafik- och tillgänglighetsperspektiv.
* kostnader (utredning, servitut/frimärksplaner samt utrustning och installation)
* justerade tjänster i avfallstaxan.
Beskrivning av ärendet

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter.docx
Bilaga 1 PABB Utredning avfallsinsamling samfälligheter.docx
Bilaga 2 Förstudie fastighetsnära insamling av förpackningar.pdf
Bilaga 3. Kommunala avfallsbehållare i Krusboda.docx

4 Dispensansökan matavfallsinsamling

Diarienummer KSM 2023-322

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om dispens från obligatorisk matavfallsinsamling.
2. Arbetet med den obligatoriska matavfallsinsamlingen koordineras med införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling under senast 2026.

Beskrivning av ärendet
Nya EU-direktiv innebär att matavfall inte får blandas med restavfall från och med 2024, utan ska sorteras ut separat. På grund av kort implementeringstid samt för att möjliggöra för samordning, har Naturvårdsverket möjliggjort för Sveriges kommuner att ansöka om dispens för en något senare implementering för att kunna samordna obligatoriet med implementering av fastighetsnära insamling av förpackningar under senast år 2026.

Samhällsbyggnadskontoret förordar att Tyresö kommun ansöker om dispens för att istället implementera kravet under år 2026 för att skapa ekonomiska och cirkulära samordningseffekter med en samtidig implementering av förpackningsinsamlingen.
I dagsläget är 79 procent av flerfamiljshusen anslutna till matavfalls­insamlingen, då det gäller småhusen är anslutningsgraden 62 procent. För verksamheter i Tyresö är anslutningsgraden 33 procent.

När det gäller större samfällighetsföreningar med fastighetsjuridisk problematik som kräver vidare utredning för att kunna införa såväl matavfalls- som förpackningsinsamling är i dagsläget ca 10 procent av de boende anslutna till matavfallsinsamlingen.

Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att Tyresö kommun inte bör införa ett obligatorium innan det finns en infrastruktur för system- och insamlingslösningar såväl som tillgänglig mark och lokalutrymmen.

Utbyggnadsperioden fram till 2026 behövs för att kommunicera nya lagkrav samt för att ge fastighetsägare och verksamhetsutövare möjlighet att tillskapa utökade och genomtänkta avfallslösningar som ska godkännas av kommunen i flera led.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Dispensansökan matavfallsinsamling.pdf
Bilaga 1 PABB dispensansökan matavfall.pdf

5 Slutrapport Södra Fornuddsparken

Diarienummer KSM-2023-272

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen har avslutat projektet södra fornuddsparken som omfattat parkupprustning av fornuddsparkens södra delar. Efter genomförd upprustning är södra fornuddsparken idag en mer tillgänglig, kvalitativ och omhändertagen plats än innan projektstart. Projektet har genomförts inom given budgetram och har uppnått de uppsatta målen avseende tid, ekonomi och kvalitet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutrapport Södra Fornuddsparken.docx
Bilaga 1. Slutrapport Södra Fornuddsparken.pdf

6 Återrapportering av cykelplan

Diarienummer KSM-2023-273

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.
Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar kring arbetet med kommunens cykelplan.

Information om hur samhällsbyggnadskontoret arbetat efter cykelplanen sen dess antagande och hur man kontinuerligt beaktar och tar stöd av den i kontorets löpande arbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_återrapportering cykelplan.pdf
Cykelplan.pdf

7 Svar på remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035

Diarienummer KSM2023-264.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholm remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035" med diarienummer TN 2023-0159.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att inkomma med remissynpunkter på förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.

Tyresö kommun är positiva till ett pedagogiskt och ambitiöst program, men ser en del förbättrings- och utvecklingspotential. Detta avser till exempel beskrivet nuläge där pandemins effekter behöver ge ett tydligare avtryck som just nuläge, ett förtydligande till regionens roll och mandat i förhållande till behov och mål, perspektiv och mål som överlappar eller har en oklar relation, mål som saknar indikatorer eller relaterar till andra mål (särskilt klimatmål med längre tidshorisont) utan en tillräcklig tydlig koppling, samt en del begrepp i behov av förtydliganden. Men ett programförslag med tydligare fokus på utmaningar med fritidsresande, större tyngd vid ett jämlikt transportsystem och en struktur där kollektivtrafik och bebyggelse går hand i hand är mycket positivt jämfört med tidigare program. Vidare tar Tyresö kommun särskilt med sig regionens förståelse för att inblandade nyckelaktörer i samhällsbyggandet har fler ansvarsområden att ta hänsyn till än enbart kollektivtrafik. Att hitta arbetssätt för ett samlat genomförande av kollektivtrafikåtgärder gemensamt mellan väghållare och kollektivtrafikmyndighet är också av största vikt för att kunna uppfylla programmets ambitiösa mål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 2035.pdf
Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf
Preliminär hållbarhetsbedömning med MKB, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf
Missivbrev TFP remiss inklusive sändlista 2023-03-23.pdf

8 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)

Diarienummer KSM2023-377.510

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse T24_230509.docx
Trafikförändringsremiss T24.pdf

9 Återrapport från deltagare på demokratidagen 2023-04-19

Diarienummer 2023/SBF 0039

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ersättare Mats Fält (M) deltog den 19 april på Demokratidagen anordnad av Sveriges Kommuner och Regioner. Utskottet får en återrapportering av dagen på sammanträdet.

§18 Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendammar

Diarienummer KSM-2023-305

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad ram enligt bilaga 1 för kommunstyrelsens anslag för beslut om utökad budget (för projekt Wättinge södra dagvattendammar) mellan programbeslut godkänns.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Investeringsansökan omfattar justering av budget för projektet "Wättinge södra dagvattendammar" vilket innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.
Projektets godkända budget (Kommunstyrelsen 2021-10-05 § 229) baseras på en grov budgetuppskattning utförd med utförd förprojektering som underlag. Kalkylen på detaljprojekterade handlingar redovisas i bilaga 1 och visar att genomförandet blir dyrare än tidigare uppskattat.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad ram enligt bilaga 1 för kommunstyrelsens anslag för beslut om utökad budget (för projekt Wättinge södra dagvattendammar) mellan programbeslut godkänns.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om investering Wättinge södra dagvattendamm.pdf
Bilaga 1 Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendamm (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa Wättinge södra dagvattendammar.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 229.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 183.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 44.pdf

§19 Information om nytt insamlingssystem för avfall från småhus

Diarienummer KSM 2023-320

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer (ÅVS) och befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI). Senast 2027 ska förpackningsinsamlingen ske fastighetsnära hos alla hushåll och sam­lokaliserade verksamheter (verksamheter som delar insamlingslösning med hushåll). Under utbyggnadsperioden 2024 till 2026 ska förpacknings­insamlingen successivt införas.

En utredning har gjorts för hur implementeringen av förpackningsinsamling i kombination med obligatorisk matavfallsinsamling kan genomföras i Tyresö på bästa sätt ur ett cirkulärt och ekonomiskt perspektiv (bilaga 2, Utredning, Fastighetsnära insamling av förpackningar, Tyresö kommun).

Utredningen fokuserade på ett huvudsystem för småhus med hämtning från fastighetsgräns.

Utredningen visade att det överlägset mest kostnadseffektiva systemet är en kombinationslösning av befintliga och separata kärl för rest- och matavfall med komplettering av tvåfackskärl för förpackningar och i vissa fall för mat- och restavfall samt med en ännu ospecificerad sidolösning för insamling av metall.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Nytt insamlingssystem avfall.pdf
Bilaga 1 PABB nytt insamlingssystem avfall.pdf
Bilaga 2 Utredning fastighetsnära insamling av förpackningar.pdf

§20 Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter

Diarienummer KSM 2023-321

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att vidare utreda de alternativ kommunen har rådighet över inför beslut för att möjliggöra implementering av matavfalls- och förpacknings­insamling i större samfällig­heter som omfattas av fastighets­juridiska utmaningar.

Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer (ÅVS) och befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI).

Senast 2027 ska förpackningsinsamlingen ske fastighetsnära hos alla hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som delar insamlingslösning med hushåll). Under utbyggnadsperioden 2024 till 2026 ska förpacknings­insamlingen gradvis införas.

I Tyresö finns ett antal stora samfällighetsföreningar med gemensamhets­lösningar för avfall, till exempel i Krusboda och Fårdala där tydlig motpart för avfallsfrågor saknas. Totalt finns 1 383 stycken hushåll i denna kategori, vilket utgör 6,4 procent av hushållen i Tyresö.

För denna kundgrupp finns fastighetsjuridiska aspekter som redan i nuläget är problematiska för insamlingen av restavfall och som förhindrar vidare utbyggnad av matavfalls- och förpackningsinsamling.

Tyresö kommun äger de nedgrävda behållarna för restavfall för denna kundkategori och problemet består i att de är placerade på allmän platsmark och inte medges enligt detaljplanen, samt i vissa fall på samfälld mark där servitut saknas. Denna typ av speciallösning avgiftsfinansieras via ett anpassat avfallsabonnemang.

Fyra alternativa lösningar presenterades i förstudien (Fastighetsnära insamling av förpackningar, Tyresö kommun) för att säkra befintlig insamling men även för att utveckla framtidens avfallshantering.

Förslag 1 och 2 kräver initiativ och åtgärder från aktuella samfällighets­föreningar. Kommunen saknar mandat att påtvinga dessa lösningsförslag. Vidare kräver förslagen att intresse finns hos andelsägare och samfälligheter att driva frågor avseende stadgeändringar alternativt bildande av ny samfällighet för avfallsfrågor.

Kommunen har rådighet över förslag 3 och 4 och har möjlighet att avgiftsfinansiera dessa lösningar. Alternativ 3 innebär att kommunen mot en avgift kan ansöka om ett officialservitut via Lantmäteriet för att kunna nyttja samfälld mark för ändamålet. Alternativ 4 innebär att kommunen tar interna arbetskostnader och kan skapa frimärksplaner som tillåter att mark nyttjas för avfallshantering. Detta skulle också möjliggöra för implementering av förpacknings- och matavfallsinsamling under utbyggnadsperioden 2024-2026.
En utredning kan även klarlägga om det finns ytterligare alternativ kommunen har rådighet över och har möjlighet att finansiera via avfallstaxan.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att alternativ som kommunen har rådighet över är de enda realistiska alternativen för att möjliggöra en implementering av förpacknings- och matavfallsinsamling under utbyggnadsperioden 2024-2026.

Följande behöver utredas:
* Fastighetsjuridiska aspekter
* dimensionering och lämpliga placeringar ur trafik- och tillgänglighetsperspektiv.
* kostnader (utredning, servitut/frimärksplaner samt utrustning och installation)
* justerade tjänster i avfallstaxan.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att vidare utreda de alternativ kommunen har rådighet över inför beslut för att möjliggöra implementering av matavfalls- och förpacknings­insamling i större samfällig­heter som omfattas av fastighets­juridiska utmaningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Utredning om avfallsinsamling i större samfälligheter.pdf
Bilaga 1 PABB Utredning avfallsinsamling samfälligheter.pdf
Bilaga 2 Förstudie fastighetsnära insamling av förpackningar.pdf
Bilaga 3. Kommunala avfallsbehållare i Krusboda.pdf

§21 Dispensansökan matavfallsinsamling

Diarienummer KSM 2023-322

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om dispens från obligatorisk matavfallsinsamling.
2. Arbetet med den obligatoriska matavfallsinsamlingen koordineras med införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling under senast 2026.

Beskrivning av ärendet
Nya EU-direktiv innebär att matavfall inte får blandas med restavfall från och med 2024, utan ska sorteras ut separat. På grund av kort implementeringstid samt för att möjliggöra för samordning, har Naturvårdsverket möjliggjort för Sveriges kommuner att ansöka om dispens för en något senare implementering för att kunna samordna obligatoriet med implementering av fastighetsnära insamling av förpackningar under senast år 2026.

Samhällsbyggnadskontoret förordar att Tyresö kommun ansöker om dispens för att istället implementera kravet under år 2026 för att skapa ekonomiska och cirkulära samordningseffekter med en samtidig implementering av förpackningsinsamlingen.

I dagsläget är 79 procent av flerfamiljshusen anslutna till matavfalls­insamlingen, då det gäller småhusen är anslutningsgraden 62 procent. För verksamheter i Tyresö är anslutningsgraden 33 procent.

När det gäller större samfällighetsföreningar med fastighetsjuridisk problematik som kräver vidare utredning för att kunna införa såväl matavfalls- som förpackningsinsamling är i dagsläget ca 10 procent av de boende anslutna till matavfallsinsamlingen.

Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att Tyresö kommun inte bör införa ett obligatorium innan det finns en infrastruktur för system- och insamlingslösningar såväl som tillgänglig mark och lokalutrymmen.

Utbyggnadsperioden fram till 2026 behövs för att kommunicera nya lagkrav samt för att ge fastighetsägare och verksamhetsutövare möjlighet att tillskapa utökade och genomtänkta avfallslösningar som ska godkännas av kommunen i flera led.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ansöka om dispens från obligatorisk matavfallsinsamling.
2. Arbetet med den obligatoriska matavfallsinsamlingen koordineras med införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling under senast 2026.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Dispensansökan matavfallsinsamling.pdf
Bilaga 1 PABB dispensansökan matavfall.pdf

§22 Slutrapport Södra Fornuddsparken

Diarienummer KSM-2023-272

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen har avslutat projektet södra fornuddsparken som omfattat parkupprustning av fornuddsparkens södra delar. Efter genomförd upprustning är södra fornuddsparken idag en mer tillgänglig, kvalitativ och omhändertagen plats än innan projektstart. Projektet har genomförts inom given budgetram och har uppnått de uppsatta målen avseende tid, ekonomi och kvalitet.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera slutrapporten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Slutrapport Södra Fornuddsparken.docx
Bilaga 1. Slutrapport Södra Fornuddsparken.pdf

§23 Återrapportering av cykelplan

Diarienummer KSM-2023-273

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar kring arbetet med kommunens cykelplan.

Information om hur samhällsbyggnadskontoret arbetat efter cykelplanen sen dess antagande och hur man kontinuerligt beaktar och tar stöd av den i kontorets löpande arbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_återrapportering cykelplan.pdf
Cykelplan.pdf

§24 Svar på remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035

Diarienummer KSM2023-264.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholm remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035" med diarienummer TN 2023-0159.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har getts möjlighet att inkomma med remissynpunkter på förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.

Tyresö kommun är positiva till ett pedagogiskt och ambitiöst program, men ser en del förbättrings- och utvecklingspotential. Detta avser till exempel beskrivet nuläge där pandemins effekter behöver ge ett tydligare avtryck som just nuläge, ett förtydligande till regionens roll och mandat i förhållande till behov och mål, perspektiv och mål som överlappar eller har en oklar relation, mål som saknar indikatorer eller relaterar till andra mål (särskilt klimatmål med längre tidshorisont) utan en tillräcklig tydlig koppling, samt en del begrepp i behov av förtydliganden. Men ett programförslag med tydligare fokus på utmaningar med fritidsresande, större tyngd vid ett jämlikt transportsystem och en struktur där kollektivtrafik och bebyggelse går hand i hand är mycket positivt jämfört med tidigare program. Vidare tar Tyresö kommun särskilt med sig regionens förståelse för att inblandade nyckelaktörer i samhällsbyggandet har fler ansvarsområden att ta hänsyn till än enbart kollektivtrafik. Att hitta arbetssätt för ett samlat genomförande av kollektivtrafikåtgärder gemensamt mellan väghållare och kollektivtrafikmyndighet är också av största vikt för att kunna uppfylla programmets ambitiösa mål.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholm remiss "Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035" med diarienummer TN 2023-0159.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 2035.pdf
Remissversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf
Preliminär hållbarhetsbedömning med MKB, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035.pdf
Missivbrev TFP remiss inklusive sändlista 2023-03-23.pdf

§25 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)

Diarienummer KSM2023-377.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024" (T24) med diarienummer TN 2022-0837.

Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024 (T24)", dnr: TN 2022-0837. Remissen kommer från trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2023. Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se) senast den 16 juni 2023.

Kommunen har förståelse för den utmanande ekonomiska situation som regionen befinner sig i, men vill ändå påminna om vikten av ett gott kollektivtrafikutbud för att möjliggöra ett jämlikt och jämställt transportsystem där inte tillgång till egen bil ska vara förutsättning för att nå vissa målpunkter. Av de föreslagna trafikförändringarna ser Tyresö kommun negativt på neddragningen av turer till Alby friluftsgård, och är inte heller beredd på att i nuläget genomföra testet med att stombussen inte stannar vid hållplats Bollmoraberg. I övrigt har kommunen medskick gällande bättre tidpassning vid Tyresö C med bussar från Östra Tyresö, förslag om bättre utbud på Fornudden, samt förslag på justeringar i tidtabellen för linje 817. Slutligen är ett medskick att kommunen vill se förbättringar gällande trängsel på bussen, särskilt i de stråk som fått neddragna turer i förändringar som genomfördes i februari i år.

För kommande trafikförändringar utöver denna remiss, möjliga inom dagens trafikavtal, ser kommunen fram emot en tät och god dialog i tidigt skede med möjlighet till inspel och synpunkter.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2023/2024" (T24) med diarienummer TN 2022-0837.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse T24.pdf
Trafikförändringsremiss T24.pdf

§26 Återrapport från deltagare på demokratidagen 2023-04-19

Diarienummer 2023/SBF 0039

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ersättare Mats Fält (M) deltog den 19 april på Demokratidagen anordnad av Sveriges Kommuner och Regioner. Utskottet får en återrapportering av dagen på sammanträdet.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållberhetsutskottet beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Återrapport från deltagare på demokratidagen 2023-04-19.pdf