Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-02-20

Sammanträde 2019-02-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Information om enheternas verksamhet inom stadsbyggnadsförvaltningen

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningscheferna inom stadsbyggnadsförvaltningen informerade om respektive avdelning inom förvaltningen.

2 Information om snöröjning i Tyresö kommun

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Göran Norlin och Tony Ytterstedt från Tekniska kontoret informerade om hur snöröjningen i kommunen hanteras.

3 Ombyggnation vid Gullmarsplan och dess påverkan för Tyresö kommun

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helene Hjerdin, planchef i Tyresö kommun, informerade om hur Tyresö kommun påverkas vid kommande ombyggnation vid Gullmarsplan.

4 Remissvar över ansökan till Länsstyrelsen om fiskevårdsmedel från Uddby kraft AB

Dnr 2019/SBF 0019

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Hållbarhetsutskottet avstyrker den till Länsstyrelsen inkomna ansökan från Uddby kraft AB, diarienummer 6234-1195-2109 om fiskevårdsmedel för anläggande av omlöp för fiskvandring vid Fatbursdammen och Follbrinks-strömmen. Beslut i enlighet med utredningar och tidigare ställningstaganden om fria vattenvägar i Tyresåns nedre delar.

Beskrivning av ärendet
Uddby kraft AB ansöker om fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan gäller anläggning av ett omlöp för fisk och ålyngelledare vid Fatbursdammen, mellan Östersjön och sjön Fatburen, Tyresåns sjösystem. Arbetet är planerat utföras maj 2019 - september 2019. Ett omlöp vid Fatburs-dammen och Follbrinksströmmen kräver bland annat sprängnings- och gjutningsarbeten. Länsstyrelsen önskar synpunkter på Uddby kraft AB:s rådighet vid Fatbursdammen och Follbrinksströmmen samt om åtgärderna är i linje med kommunens och Tyresåns vattenvårdsförbunds vattenvårdsarbete inom sjösystemets avrinningsområde.

Bilagor
20190204 Remissvar till Lst ang ansokan om bidrag for omlop Fatbursdammen Uddby kraft KSM-2019-84 sign.pdf
Ansokan fiskevardsmedel Uddby kraft AB Lst dnr 6234-1195-2109.pdf
Missiv Ansökan om fiskevårdsmedel från Uddby Kraft AB Lst dnr 6234-1195-2109.docx

5 Ordförandeförslag: Tyresö kommun ansöker om medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2019/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att för Tyresö kommun ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.

Beskrivning av ärendet
Klimatkommunerna är en förening, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen ska stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Föreningen sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höjer kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna arbetar även för internationella samarbeten och har kontakter med liknande organisationer utanför Sverige.

Bilagor
190206 Ordförandeuppdrag medlemsskap klimatkommunerna.docx

6 Ordförandeförslag om att initiera arbetet med ett miljöprogram

Dnr 2019/SBF 0014

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens översiktsplaneenhet får i uppdrag att initiera arbetet med ett miljöprogram för Tyresö kommun, ett övergripande dokument för det strategiska miljöarbetet som ska omfatta kommunens samtliga verksamheter.

Beskrivning av ärendet
I december 2017 bifölls miljöpartiets motion om att ta fram ett miljöprogram. Detta arbete har dessvärre inte påbörjats, och det är därför mycket angeläget att Tyresö kommun snarast påbörjar arbetet.

Tyresö kommun var först i Sverige med en översiktsplan som utgår från de globala hållbarhetsmålen. Därmed är det ett naturligt nästa steg att miljöarbetet i stort också styrs mot dessa mål. I och med att miljöprogrammet ska bidra till strategisk styrning, så bör också ansvaret och uppföljningen ligga på strategisk nivå.
Tyresö kommun har arbetat med Agenda 21 sedan 1994 och det första lokala måldokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 1998. 2003 antog kommunfullmäktige det andra lokala Agenda 21-dokumentet, "Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling". Detta dokument har senare ersatts av en ny klimatstrategi, energieffektiviseringsstrategi, energiplan, grönplan och avfallsplan.

Denna flora av dokument innehåller många bra ambitioner. Dock saknas en övergripande styrning av miljöarbetet. Miljöprogrammets huvudsyfte är att på ett systematiskt sätt se till att miljöarbetet styrs för att bidra till uppfyllandet av globala, nationella och regionala miljömål.

Bilagor
190123 Ordförandeförslag om att initera arbetet med ett miljöprogram.docx

7 Ordförandeförslag: revidera klimat- och energistrategi

Dnr 2019/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att revidera klimat- och energistrategin inom utskottets ansvarsområden.
2. En tidsplan för detta arbete ska tas fram och presenteras för hållbarhetsutskottet snarast.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har sedan 2010 en klimat- och energistrategi. Den reviderades senast 2016. Sedan dess har det skett stora förändringar inom klimatområdet vad gäller både kunskap och målsättningar.

Det nya styret i Tyresö, Tillsammans för Tyresö, höjer ambitionerna för klimatarbetet i kommunen. Detta är ytterligare ett skäl till att klimat- och energistrategin behöver en översyn.

Bilagor
190206 Ordförandeuppdrag revidera klimat- och energistrategi v2.docx

8 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapport för stadsbyggnadsförvaltningen bifogas.

Bilagor
månadsrapport_01 januari_2019.docx

9 Information och meddelanden

Dnr 2019/SBF 0025

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det fanns på sammanträdet inbjudan till:
- utbildning för miljönämndspolitiker den 6 mars i Stockholm anordnad av SKL
- elbilskonferens den 10 april i Jönköping

Bilagor
Inbjudan Elbilskoferensen 2019.pdf
Inbjudan SKL miljönämnd.pdf

§9 Information om enheternas verksamhet inom stadsbyggnadsförvaltningen

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Avdelningscheferna inom stadsbyggnadsförvaltningen informerar om respektive avdelning på förvaltningen.
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20190220.pdf (163 kb)

§10 Information om snöröjning i Tyresö kommun

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Göran Norlin, avdelningschef för miljö- och trafikavdelningen, och Tony Ytterstedt, enhetschef för miljö- och trafikenheten, från informerar om hur snöröjningen i kommunen hanteras.
Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20190220.pdf (164 kb)

§11 Ombyggnation vid Gullmarsplan och dess påverkan för Tyresö kommun

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Heléne Hjerdin, chef för planavdelningen, informerar om hur Tyresö kommun kan komma att påverkas vid kommande ombyggnation vid Gullmarsplan.
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20190220.pdf (164 kb)

§12 Remissvar över ansökan till Länsstyrelsen om fiskevårdsmedel från Uddby kraft AB

Dnr 2019/SBF 0019
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Hållbarhetsutskottet avstyrker den till Länsstyrelsen inkomna ansökan från Uddby kraft AB, diarienummer 6234-1195-2109 om fiskevårdsmedel för anläggande av omlöp för fiskvandring vid Fatbursdammen och Follbrinks-strömmen. Beslut i enlighet med utredningar och tidigare ställningstaganden om fria vattenvägar i Tyresåns nedre delar.
 
Beskrivning av ärendet
Uddby kraft AB ansöker om fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan gäller anläggning av ett omlöp för fisk och ålyngelledare vid Fatbursdammen, mellan Östersjön och sjön Fatburen, Tyresåns sjösystem. Arbetet är planerat utföras maj 2019 - september 2019. Ett omlöp vid Fatburs-dammen och Follbrinksströmmen kräver bland annat sprängnings- och gjutningsarbeten. Länsstyrelsen önskar synpunkter på Uddby kraft AB:s rådighet vid Fatbursdammen och Follbrinksströmmen samt om åtgärderna är i linje med kommunens och Tyresåns vattenvårdsförbunds vattenvårdsarbete inom sjösystemets avrinningsområde.
 
Bilagor
20190204 Remissvar till Lst ang ansokan om bidrag for omlop Fatbursdammen Uddby kraft KSM-2019-84 sign.pdf
Ansokan fiskevardsmedel Uddby kraft AB Lst dnr 6234-1195-2109.pdf
Missiv Ansökan om fiskevårdsmedel från Uddby Kraft AB Lst dnr 6234-1195-2109.docx

§13 Ordförandeförslag: Tyresö kommun ansöker om medlemskap i Klimatkommunerna

Dnr 2019/SBF 0021
 
Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att för Tyresö kommun ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.
 
Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Fredrik Bergkuist (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett ordförandeförslag om att Tyresö kommun ska ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, se nedan under ordförandeförslag.
 
Ordförandeförslag
Klimatkommunerna är en förening, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Föreningen ska stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Föreningen sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höjer kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna arbetar även för internationella samarbeten och har kontakter med liknande organisationer utanför Sverige.
 
Yrkande
Per Carlberg (SD) och Fredrik Bergkuist (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) stödjer avslagsyrkandena.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall på ordförandeförslaget.
 
Beslutsgång
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) ställer frågan om att avslå ordförandeförslaget. Ordförande ställer därefter frågan om att bifalla ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
190206 Ordförandeuppdrag medlemsskap klimatkommunerna.docx.pdf

§14 Ordförandeförslag om att initiera arbetet med ett miljöprogram

Dnr 2019/SBF 0014
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens översiktsplaneenhet får i uppdrag att initiera arbetet med ett miljöprogram för Tyresö kommun, ett övergripande dokument för det strategiska miljöarbetet som ska omfatta kommunens samtliga verksamheter.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett ordförandeförslag om att påbörja arbetet med ett miljöprogram för kommunen, se nedan under ordförandeförslag.
 
Ordförandeförslag
I december 2017 bifölls miljöpartiets motion om att ta fram ett miljöprogram. Detta arbete har dessvärre inte påbörjats, och det är därför mycket angeläget att Tyresö kommun snarast påbörjar arbetet.
 
Tyresö kommun var först i Sverige med en översiktsplan som utgår från de globala hållbarhetsmålen. Därmed är det ett naturligt nästa steg att miljöarbetet i stort också styrs mot dessa mål. I och med att miljöprogrammet ska bidra till strategisk styrning, så bör också ansvaret och uppföljningen ligga på strategisk nivå.
 
Tyresö kommun har arbetat med Agenda 21 sedan 1994 och det första lokala måldokumentet antogs av kommunfullmäktige i maj 1998. 2003 antog kommunfullmäktige det andra lokala Agenda 21-dokumentet, "Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling". Detta dokument har senare ersatts av en ny klimatstrategi, energieffektiviseringsstrategi, energiplan, grönplan och avfallsplan.
 
Denna flora av dokument innehåller många bra ambitioner. Dock saknas en övergripande styrning av miljöarbetet. Miljöprogrammets huvudsyfte är att på ett systematiskt sätt se till att miljöarbetet styrs för att bidra till uppfyllandet av globala, nationella och regionala miljömål.
 
Bilagor
190123 Ordförandeförslag om att initera arbetet med ett miljöprogram.docx.pdf

§15 Ordförandeförslag: revidera klimat- och energistrategi

Dnr 2019/SBF 0022
 
Hållbarhetsutskottets beslut
1. Tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att revidera klimat- och energistrategin inom utskottets ansvarsområden.
2. En tidsplan för detta arbete ska tas fram och presenteras för hållbarhetsutskottet snarast.
 
Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) har lämnat in ett ordförandeförslag om att revidera klimat- och energistrategin, se nedan under ordförandeförslag.
 
Ordförandeförslag
Tyresö kommun har sedan 2010 en klimat- och energistrategi. Den reviderades senast 2016. Sedan dess har det skett stora förändringar inom klimatområdet vad gäller både kunskap och målsättningar.
 
Det nya styret i Tyresö, Tillsammans för Tyresö, höjer ambitionerna för klimatarbetet i kommunen. Detta är ytterligare ett skäl till att klimat- och energistrategin behöver en översyn.
 
Bilagor
190206 Ordförandeuppdrag revidera klimat- och energistrategi v2.docx.pdf

§16 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Månadsrapport för stadsbyggnadsförvaltningen bifogas.
 
Bilagor
månadsrapport_01 januari_2019.docx.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20190220.pdf (164 kb)

§17 Information och meddelanden

Dnr 2019/SBF 0025
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Det fanns på sammanträdet inbjudan till:
- utbildning för miljönämndspolitiker den 6 mars i Stockholm anordnad av SKL
- elbilskonferens den 10 april i Jönköping
 
Bilagor
Inbjudan Elbilskoferensen 2019.pdf
Inbjudan SKL miljönämnd.pdf