Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-05-15

Sammanträde 2019-05-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Revidering av taxa för renhållningsavgifter

Dnr 2019/KS 0180 10

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter antas. Taxan gäller från och med 1 januari
2020 då kommunfullmäktiges tidigare antagna taxa, antagen den 14 juni 2018, § 64
ersätts.

Beskrivning av ärendet
För att bidra till miljömål och för att Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö
arbetar renhållningsverksamheten med att verka för långsiktigt hållbara
insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög
servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten.

Kommunfullmäktige fastställde den 14 juni 2018, § 64 nu gällande renhållningstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs­punkter:
Uppnå en hållbar ekonomi. Anpassning till nationella mål avseende att öka
insamlingen av matavfall som går till central behandling så att energin och
växtnäringen kan tillvaratas. Marknadsanpassning av kostnaden för företagens tillgång
till kretsloppscentralen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Revidering av renhållningstaxa 2020.pdf

2 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Dnr 2019/KS 0180 10

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas
och gäller från och med 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 14 juni 2018
av kom­­mun­­fullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2019.
En över­syn av avgif­ter­na har genom­förts baserat på förväntade kostnadsförändringar,
främst till följd av ökade kostnader för spillvatten- och slambehand­ling samt renvat­
ten­leve­ran­ser och de index­förändringar som kan förväntas. Dessutom på­verkas
balanseringsbehoven av visst behov av personal­förstärkning samt ökade avskrivningar
och kapitaltjänstkostnader. Föreslagen VA-taxa för 2020 innebär att de rörliga
brukningsavgifterna för vatten höjs med 4,1 procent för att kompensera de förväntade
pris- och kostnadsökningarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av VA-taxa 2020.pdf
Revidering av VA-taxa 2020 Bilaga 1.pdf

3 Information om handelsstrategi

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Olof Johansson, översiktsplanerare i Tyresö kommun, informerar om handelsstrategi.

4 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.

Bilagor
månadsrapport 2019_04 april 2019.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av
delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot
inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut april.pdf

§31 Revidering av taxa för renhållningsavgifter

Dnr 2019/KS 0180 10
 
Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad taxa för renhållningsavgifter antas. Taxan gäller från och med 1 januari 2020 då kommunfullmäktiges tidigare antagna taxa, antagen den 14 juni 2018, § 64 ersätts.
 
Beskrivning av ärendet
För att bidra till miljömål och för att Tyresö ska utgöra en attraktiv boendemiljö arbetar renhållningsverksamheten med att verka för långsiktigt hållbara insamlingssystem. Renhållningsverksamheten ska även genomsyras av hög servicegrad, utan att äventyra arbetsmiljön och trafiksäkerheten.
Kommunfullmäktige fastställde den 14 juni 2018, § 64 nu gällande renhållningstaxa.
 
Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs­punkter:
Uppnå en hållbar ekonomi. Anpassning till nationella mål avseende att öka insamlingen av  matavfall som går till central behandling så att energin och växtnäringen kan tillvaratas. Marknadsanpassning av kostnaden för företagens tillgång till kretsloppscentralen.
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av renhållningstaxa 2020.pdf
Revidering av renhållningstaxa 2020.pdf

§32 Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Dnr 2019/KS 0180 10
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 14 juni 2018 av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2019. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser och de indexförändringar som kan förväntas. Dessutom påverkas balanseringsbehoven av visst behov av personalförstärkning samt ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader. Föreslagen VA-taxa för 2020 innebär att de rörliga brukningsavgifterna för vatten höjs med 4,1 procent för att kompensera de förväntade pris- och kostnadsökningarna.
 
Handlingarna kommer att justeras inför kommunstyrelsens beredning av ärendet.
 
Beslutsgång
Utskottet noterar informationen till protokollet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av VA-taxa 2020.pdf
Revidering av VA-taxa 2020 Bilaga 1.pdf

§33 Information om handelsstrategi

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Olof Johansson, översiktsplanerare i Tyresö kommun, informerar om handelsstrategi.
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20190515.pdf (162 kb)

§34 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen 2019

Dnr 2019/SBF 0003
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport bifogas.
 
Beslutsgång
Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.
 
Bilagor
månadsrapport 2019_04 april 2019.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20190515.pdf (162 kb)

§35 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut april.pdf