Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-11-20

Sammanträde 2019-11-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Fornuddsparken centrala parkrummet

Dnr KSM-2019-1204 210

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har avslutat projektet att genomföra upprustningen av
Fornuddsparkens centrala parkrum. Under åren 2017-2019 har Fornuddens centrala
parkrum rustats upp och målet har varit att ta till vara på befintliga kvaliteter och
utveckla dessa. Nya värden har tillförts genom upprustade gångvägar, ny möblering,
ny belysning samt nya växtplanteringar som tillfört blomsterprakt och
årstidsupplevelser.

Bilagor
191031_Tjänsteskrivelse Slutrapport Centrala parkrummet
Fornuddsparken_SLUTVERSION.docx.pdf
191031_Slutrapport Centrala Fornuddsparken_SLUTVERSION.pdf
Bilaga 1_Bilder före och efter upprustningen.pdf
Bilaga 2_Skötselplan centrala parkrummet.pdf
Bilaga 3_Växtlista och kartor centrala parkrummet.pdf

2 Parkplan

Dnr KSM-2019-1296 330

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en parkplan.

Beskrivning av ärendet
Strategi för Tyresös parker och närnatur godkändes i Hållbarhetsutskottet den 23
oktober 2019 för antagande i Kommunstyrelsen. I strategin fastställs att en
kommunövergripande parkplan behöver tas fram som nästa steg i arbetet.
Förvaltningen efterfrågar nu uppdraget att påbörja arbetet med att ta fram en
parkplan. Parkplanen ska redovisa åtgärdsförslag för parker och närnatur, med
utgångspunkt i inventeringar och analyser av Tyresös grönstruktur och dess
innehåll. Värdefulla parker och närnaturytor finns i vissa fall inom icke kommunägd
mark, dessa tas med i inventering och analys och vid behov påbörjas dialog med
fastighetsägare. I parkplanen föreslås även eventuella planändringar för att skydda
eller utveckla närnatur och park.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Parkplan.docx.pdf
191106 Strategi för Tyresös parker och närnatur.pdf
191106 Bilaga Park och natur i Tyresö idag.pdf

3 Tyresös medverkan i regional trafikplanering

Dnr KSM-2019-1351 509

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg och Peter Dalhamn presenterar information om
pågående regional trafikplanering och status för strategisk trafikplanering.

4 Redovisning av projektet BeChange

Dnr 2019/KSTK 0021 91
Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I projektet BeChange Stockholm erbjöds 100 invånare från kommunerna Järfälla,
Huddinge, Stockholm och Tyresö att delta i BeChange, ett fyra månader långt
program för att minska den klimatpåverkan som deras livsstil orsakar och omvandla
sin klimatoro till handlingskraft. BeChange-programmet i Stockholm genomfördes
februari - maj 2019.

BeChange är en metod som använder både praktiska och mentala verktyg för att
hjälpa personer att skapa ett klimatsmart liv med bibehållen eller ökad livskvalitet.

Bilagor
Slutrapport BeChange Stockholm .pdf

5 Sammanträdesdatum 2020 för hållbarhetsutskottet

Dnr KSM-2019-1282 037

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Datum och tider för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2020 fastställs
enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Förvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för
hållbarhetsutskottet för 2020. Förslaget är sammanställt så att ärenden som
beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan
dröjsmål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum hållbarhetsutskottet.docx.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten.
Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men
däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut oktober.pdf

7 Månadsrapport från stadsbyggnad och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av stadsbyggnad och tekniska kontorets månadsrapport.

Bilagor
Stadsbyggnad månadsrapport oktober 2019.pdf
Tekniska månadrapport 20191031.pdf

§61 Fornuddsparken centrala parkrummet

Dnr KSM-2019-1204 210

Hållbarhetsutskottets beslut
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har avslutat projektet att genomföra upprustningen av
Fornuddsparkens centrala parkrum. Under åren 2017-2019 har Fornuddens centrala parkrum rustats upp och målet har varit att ta till vara på befintliga
kvaliteter och utveckla dessa. Nya värden har tillförts genom upprustade gångvägar, ny möblering, ny belysning samt nya växtplanteringar som tillfört
blomsterprakt och årstidsupplevelser.

Bilagor
191031_Tjänsteskrivelse Slutrapport Centrala parkrummet
Fornuddsparken_SLUTVERSION.docx.pdf
191031_Slutrapport Centrala Fornuddsparken_SLUTVERSION.pdf
Bilaga 1_Bilder före och efter upprustningen.pdf
Bilaga 2_Skötselplan centrala parkrummet.pdf
Bilaga 3_Växtlista och kartor centrala parkrummet.pdf

§62 Parkplan

Dnr KSM-2019-1296 330

Hållbarhetsutskottets beslut
- Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en parkplan.

Beskrivning av ärendet
Strategi för Tyresös parker och närnatur godkändes i Hå llbarhetsutskottet den 23 oktober 2019 för antagande i Kommunstyrelsen. I strategin fastställs att en
kommunövergripande parkplan behöver tas fram som nästa steg i arbetet. Förvaltningen efterfrågar nu uppdraget att påbörja arbetet med att ta fram en parkplan.

Parkplanen ska redovisa åtgärdsförslag för parker och närnatur, med utgångspunkt i inventeringar och analyser av Tyresös grönstruktur och dess innehåll. Värdefulla parker och närnaturytor finns i vissa fall inom icke kommunägd mark, dessa tas med i inventering och analys och vid behov påbörjas dialog med fastighetsägare. I parkplanen föreslås även eventuella planändringar för att skydda eller utveckla närnatur och park.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Parkplan.docx.pdf
191106 Strategi för Tyresös parker och närnatur.pdf
191106 Bilaga Park och natur i Tyresö idag.pdf

§63 Tyresös medverkan i regional trafikplanering

Dnr KSM-2019-1351 509

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikplanerare Sofia Eneborg och Peter Dalhamn presenterar information om
pågående regional trafikplanering och status för strategisk trafikplanering.

§64 Redovisning av projektet BeChange

Dnr 2019/KSTK 0021 91

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I projektet BeChange Stockholm erbjöds 100 invånare från kommunerna Järfälla, Huddinge, Stockholm och Tyresö att delta i BeChange, ett fyra månader långt program för att minska den klimatpåverkan som deras livsstil orsakar och omvandla sin klimatoro till handlingskraft. BeChange-programmet i Stockholm genomfördes februari - maj 2019.

BeChange är en metod som använder både praktiska och mentala verktyg för att hjälpa personer att skapa ett klimatsmart liv med bibehållen eller ökad livskvalitet.

Bilagor
Slutrapport BeChange Stockholm .pdf

§65 Sammanträdesdatum 2020 för hållbarhetsutskottet

Dnr KSM-2019-1282 037

Hållbarhetsutskottets beslut
- Datum och tider för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2020 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen har sammanställt förslag till sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet för 2020. Förslaget är sammanställt så att ärenden som beslutas slutgiltigt i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan gå vidare utan dröjsmål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum hållbarhetsutskottet.docx.pdf

§66 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen.
Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller
ompröva besluten. Det går däremot inte att åt erkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut oktober.pdf
Anmärkningar och viten 190701-191031.pdf
Beslut om fartdämpande åtgärder 190701-191031.pdf
Beslut om lokala trafikföreskrifter 190701-191031.pdf
Flyttning och skrotning av fordon 190701-191031.pdf
Godkända trafikanordningsplaner och schakttillstånd 190701-191031.pdf
Godkända upplåtelser av allmän plats 190701-191031.pdf

§67 Månadsrapport från stadsbyggnad och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av stadsbyggnad och tekniska kontorets månadsrapport.