Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-06-17

Sammanträde 2020-06-17

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Startbesked för Bollmoravägen etapp 1 och 2

Dnr KSM2020-576-315

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Start för projektering av systemhandling för projekt Bollmoravägen etapp 1 (cirkulationsplats Njupkärrsvägen/Bollmoravägen) samt etapp 2 (korsningen Bollmoravägen/Björkbacksvägen) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Projektet är en del i arbetet med att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet, öka tillgången för biltrafik till Granitvägen samt få en övergång från trafikled till stadsgata. Projektet syftar även till att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att förstärka den gröna strukturen längs Bollmoravägen.

Ett utvecklingsprogram är tidigare framtaget över Bollmoravägen och nästa steg är att genomföra projektering av en systemhandling för de två första etapperna av sträckan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1 Dragning HU Bollmoravägen E1_E2_2020-06-17.pdf

2 Återrapportering av uppdrag om skyfallsutredning för Tyresö kommun

Dnr KSM2019-1063-210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen som har avrinning mot Tyresö centrum. Arbetet finansieras inom tidigare anslaget utrymme i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-09-10 § 149 kommundirektören i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som finansieras inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete. Uppdraget har letts av samhällsbyggnadskontoret som uppdragit åt DHI Sverige AB att genomföra en skyfallskartering över de bebyggda delarna av Tyresö kommun. Tre olika regnscenarion, ett nutida och ett framtida 100 -årsregn samt det regn som föll över Köpenhamn 2 juli 2011, har simulerats. Simuleringarna resulterar i GIS-skikt och kartbilder av översvämningarnas maximala utbredning, djup och flöden.

Utifrån översvämningsresultaten framgår att ett antal områden inom kommunen kommer att ha stora översvämningsproblem vid ett skyfall. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför som nästa steg att en konsekvensanalys av hur översvämningar riskerar att påverka bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet genomförs, samt att en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen (se bilaga 2) som har avrinning mot Tyresö centrum tas fram.

I kommunstyrelsens beslut 2019-09-10 § 149 angavs att arbetet med skyfallsutredningen skulle finansieras inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete 2019 (uppskattad kostnad 500-1000 kkr). Förvaltningens förslag till beslut om strukturplan föreslås finansieras inom det redan anslagna utrymmet i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1_Skyfallskartering Tyresö kommun.pdf
Bilaga 2_Förslag till område för framtagande av strukturplan.pdf

3 Uppdrag om utredning och plan för stadsodling och skolträdgårdar

Dnr 2020/SBF 0056 92

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Marie Åkesdotter har lämnat ett förslag om att utreda och ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar i Tyresö kommun, se ordförandeförslag nedan.

Ordförandeförslag
Att odla jorden är en konkret form av hållbarhetsarbete som alla människor kan vara delaktiga i. Det finns gott om forskning som visar på odlandets positiva effekter, både i form av hälsoeffekter för den som odlar och för ekosystemet i stort. Att odla lokalt kan också i stor utsträckning bidra till social hållbarhet. Ett större intresse och ansvar för närområdet, och en kontaktyta för grannar är några exempel. Odling är även ett sätt för barn att upptäcka matens väg från jord till bord och öka förståelse för vikten av biologisk mångfald. I en skolträdgård kan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal arbeta ämnesövergripande och tillsammans och ta hand om planering, anläggning, skörd och tillagning. Det vi exponeras för som barn ligger som grund för det vi tycker om senare i livet. Att odla jorden är en konkret form av hållbarhetsarbete som alla människor kan vara delaktiga i. Det finns gott om forskning som visar på odlandets positiva effekter, både i form av hälsoeffekter för den som odlar och för ekosystemet i stort. Att odla lokalt kan också i stor utsträckning bidra till social hållbarhet. Ett större intresse och ansvar för närområdet, och en kontaktyta för grannar är några exempel. Odling är även ett sätt för barn att upptäcka matens väg från jord till bord och öka förståelse för vikten av biologisk mångfald. I en skolträdgård kan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal arbeta ämnesövergripande och tillsammans och ta hand om planering, anläggning, skörd och tillagning. Det vi exponeras för som barn ligger som grund för det vi tycker om senare i livet.

Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att utreda och ta fram en plan för stadsodling och skolträdgårdar i Tyresö kommun.

4 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Information noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för maj 2020.

§23 Startbesked för Bollmoravägen etapp 1 och 2

Dnr KSM2020-576-315

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Start för projektering av systemhandling för projekt Bollmoravägen etapp 1 (cirkulationsplats Njupkärrsvägen/Bollmoravägen) samt etapp 2 (korsningen Bollmoravägen/Björkbacksvägen) godkänns.

Hållbarhetsutskottets beslut
Fredrik Bergkuist (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) deltar inte i beslutet.
 
Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade ställt sig bakom ordförandeförslaget om dem hade haft
rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Projektet är en del i arbetet med att öka framkomlighete n för kollektivtrafiken, stärka det regionala cykelnätet, öka tillgången för biltrafik till Granitvägen samt få en övergång från trafikled till stadsgata. Projektet syftar även till att öka
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att förstärka den gröna
strukturen längs Bollmoravägen.

Ett utvecklingsprogram är tidigare framtaget över Bollmoravägen och nästa steg är att genomföra projektering av en systemhandling för de två första etapperna av sträckan.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
-  Start för projektering av systemhandling för projekt Bollmoravägen etapp 1 (cirkulationsplats Njupkärrsvägen/Bollmoravägen) samt etapp 2 (korsningen Bollmoravägen/Björkbacksvägen) godkänns.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1 Dragning HU Bollmoravägen E1_E2_2020-06-17.pdf

§24 Återrapportering av uppdrag om skyfallsutredning för Tyresö kommun

Dnr KSM2019-1063-210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen som har avrinning mot Tyresö centrum. Arbetet finansieras inom tidigare anslaget utrymme i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade ställt sig bakom ordförandeförslaget om dem hade  haft
rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-09-10 § 149 kommundirektören i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som finansieras inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete. Uppdraget har letts av samhällsbyggnadskontoret som uppdragit åt DHI Sverige AB att genomföra en skyfallskartering över de bebyggda delarna av Tyresö kommun. Tre olika regnscenarion, ett nutida och ett framtida 100 -årsregn samt det regn som föll över Köpenhamn 2 juli 2011, har simulerats. Simuleringarna resulterar i GIS-skikt och kartbilder av översvämningarnas maximala utbredning, djup och flöden.
 
Utifrån översvämningsresultaten framgår att ett antal områden inom kommunen kommer att ha stora översvämningsproblem vid ett skyfall. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför som nästa steg att en konsekvensanalys av hur översvämningar riskerar att påverka bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet genomförs, samt att en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen (se bilaga 2) som har avrinning mot Tyresö centrum tas fram.
 
I kommunstyrelsens beslut 2019-09-10 § 149 angavs att arbetet med
skyfallsutredningen skulle finansieras inom anslagen budget för miljö- och
klimatarbete 2019 (uppskattad kostnad 500-1000 kkr). Förvaltningens förslag till
beslut om strukturplan föreslås finansieras inom det redan anslagna utrymmet i
budgeten för miljö- och klimatarbete.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1.  Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen som har avrinning mot Tyresö centrum. Arbetet finansieras inom tidigare anslaget utrymme i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1_Skyfallskartering Tyresö kommun.pdf
Bilaga 2_Förslag till område för framtagande av strukturplan.pdf

§25 Uppdrag om utredning och plan för stadsodling och skolträdgårdar- ärendet utgår

§26 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Information noteras
 
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för maj 2020. 

Bilagor
Månadsrapport - Vo. 13.docx.pdf
Månadsrapport Maj - Vo. 11.docx.pdf
Månadsrapport Maj - Vo. 14.docx.pdf
Månadsrapport maj - Vo. 12.docx.pdf

§27 Hantering av parkslide i Tyresö kommun

Dnr KSM-2020-788-480

Hållbarhetsutskottets beslut
1.  Ärendet tas upp som extra ärende.
2.  Frågan remitteras till kommunstyrelseförvaltningen och kommer att besvaras på kommande sammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
Frågan om hur Tyresö kommun hanterar parkslide och vilken plan som finns väcks av Fredrik Bergkuist (M).

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
1.  Ärendet tas upp som extra ärende.
2.  Frågan remitteras till kommunstyrelseförvaltningen och kommer att besvaras på kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.