Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-09-23

Sammanträde 2020-09-23

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Åtgärder för en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar i Wättingeströmmen

Dnr KSM2020-1139-431

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i enlighet med alternativ 1 ta bort dammkonstruktionerna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. I samband med åtgärderna tas ett
gestaltningsförslag fram och de besöksanläggningar som finns i området ses över i syfte att göra vattenmiljön och kulturmiljön vid Wättingeströmmen mera tillgänglig för tyresöborna.
2. Genomförandet av uppdraget finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet i Tyresö kommun har 2018-02-22 (Dnr 2018/KS 0065 90) beslutat om följande ordförandeuppdrag:

Kommundirektören ges i uppdrag att inleda en process i syfte att köpa in Uddby kraft AB, att inleda en process för att återställa Follbrinksströmmen i enlighet med programmet Fritt fram i Tyresån samt att utreda hur dammarna i Nyfors kan anpassas för att uppnå målen i programmet Fritt fram i Tyresån.

En förstudie har därefter genomförts av Tyresö kommuns samhällsbyggnadskontor. Förstudien har utrett förutsättningarna för fortsatt arbete med de föreslagna åtgärdsstrategierna, samt konsekvenser av dessa, ur Tyresö kommuns perspektiv. Vad gäller kommunens dammanläggningar vid Nyfors så rekommenderar förstudien att ett separat projekt som avser utrivning av dammarna och återställning av Wättingeströmmen startas. Den 31 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån kontorets förslag till lösningar gällande uppdraget ”Fritt fram i Tyresån”. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att kommundirektören ges i uppdrag att ta bort dammarna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024. Det är dock svårt att i nuläget veta hur utvecklingen av områdets besöksa nläggningar kan ske. Det innebär att mer exakta kostnader gällande både anläggning och underhåll för nya besöksanläggningar i området först kan beräknas när det finns ett färdigt förslag till gestaltning av området. Därför behöver de nu angivna kostnaderna ses som uppskattningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse wättingeströmmen_HU 23 sep 2020_20200914.ej sign.docx.pdf

2 Beslut om konstnärlig gestaltning till Kryddvägen/Farmarstigen

Dnr KSM-2020-1088.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet vid Kryddvägen/Farmarstigen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i KS 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för konstprojektet Kryddvägen/Farmarstigen fastslogs på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-02 §114. Total budget för genomförande av konstgestaltning: 300 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 225 000 kronor. Resterande del av budget avsätts för markarbeten, grundläggning och montering på plats.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om konstnärlig
gestaltning, Kryddvägen/Farmarstigen som i detta ärendets fall ska fattas av kommunstyrelsen efter förslag från hållbarhetsutskottet. Kultur- och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se ”Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-08-31 § 53”.

Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Kryddvägen/Farmarstigen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1_Prövning av barnets bästa_Kryddvägen-Farmarstigen.pdf
Bilaga 2_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -08-30 § 53.pdf

3 Svar på revisorernas granskning av kommunens trafiksäkerhetsarbete

Dnr KSM-2020-1145.509

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av trafiksäkerhetsarbetet”.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av trafiksäkerhetsarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om trafiksäkerhetsarbetet i Tyresö kommun är ändamålsenligt. Den sammanfattade bedömningen är, utifrån granskningens syfte och revisionskriterier, att kommunstyrelsen säkerställt ett i huvudsak ändamålsenligt arbete med att skapa trafiksäkerhet inom kommunens trafikområde. Bedömningen utgår ifrån att det finns mål och strategier i linje med nollvisionen, dess etappmål och kommunens trafikstrategi i den trafiksäkerhetsplan som tagits fram, men som ännu inte antagits.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet 0902.ej sign.docx.pdf
Rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet.pdf
Revisionsskrivelse trafiksäkerhet Tyresö.pdf

4 Information om trafiksäkerhetsarbetet i kommunen

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om hur kommunen jobbar med trafiksäkerhetsfrågor.

5 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Rapport av delegationsbeslut till hållbarhetsutskottet.docx.pdf

6 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Information noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för juni och juli 2020.

Bilagor
Månadsrapport 7 - VO. 11.docx.pdf
Månadsrapport - Vo. 13.docx.pdf
Månadsrapport juni - Vo. 14.docx.pdf
Månadsrapport juli - Vo. 14.docx.pdf

§28 Åtgärder för en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar i Wättingeströmmen

Diarienummer KSM2020-1139-431

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i enlighet med alternativ 1 ta bort dammkonstruktionerna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. I samband med åtgärderna tas ett gestaltningsförslag fram och de besöksanläggningar som finns i
området ses över i syfte att göra vattenmiljön och kulturmiljön vid Wättingeströmmen mera tillgänglig för tyresöborna.

2. Genomförandet av uppdraget finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad
(park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in en skriftlig reservation.
Ulrica Riis Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet.
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet i Tyresö kommun har 2018-02-22 (Dnr 2018/KS 0065 90) beslutat om följande ordförandeuppdrag:

Kommundirektören ges i uppdrag att inleda en process i syfte att köpa in Uddby kraft AB, att inleda en process för att återställa Follbrinksströmmen i enlighet med programmet Fritt fram i Tyresån samt att utreda hur dammarna i Nyfors kan anpassas för att uppnå målen i programmet Fritt fram i Tyresån. En förstudie har därefter genomförts av Tyresö kommuns samhällsbyggnadskontor. Förstudien har utrett förutsättningarna för fortsatt arbete med de föreslagna åtgärdsstrategierna, samt konsekvenser av dessa, ur Tyresö kommunsperspektiv. Vad gäller kommunens dammanläggningar vid Nyfors så rekommenderar förstudien att ett separat projekt som avser utrivning av dammarna och återställning av Wättingeströmmen startas. Den 31 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att skriva fram separata uppdrag utifrån kontorets förslag till lösningar gällande uppdraget ”Fritt fram i Tyresån”. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att kommundirektören ges i uppdrag att ta bort dammarna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad (park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024. Det är dock svårt att i nuläget veta hur utvecklingen av områdets besöksanläggningar kan ske. Det innebär att mer exakta kostnader gällande både anläggning och underhåll för nya besöksanläggningar i området först kan beräknas när det finns ett färdigt förslag till gestaltning av området. Därför behöver de nu angivna kostnaderna ses som uppskattningar.

Ordförandeförslag
1. Kommundirektören ges i uppdrag att i enlighet med alternativ 1 ta bort dammkonstruktionerna vid Nyfors och ersätta dessa med en naturliknande stentröskel så att en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar för vattenlevande organismer skapas i Wättingeströmmen. I samband med åtgärderna tas ett gestaltningsförslag fram och de besöksanläggningar som finns i
området ses över i syfte att göra vattenmiljön och kulturmiljön vid Wättingeströmmen mera tillgänglig för tyresöborna.

2. Genomförandet av uppdraget finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad för åren 2020-2025 med totalt två miljoner kronor, samt inom kommunstyrelsens samlingsanslag för gata/park för åren 2021-2024 med totalt 700000 kronor. Tillkommande kostnader för framtida skötsel och underhåll av området finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad
(park) med 150000 kronor per år, från och med år 2024.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M) yrkar att kommundirektören ges ett uppdrag i enlighet
med alternativ 2 i tjänsteskrivelsen.
Per Carlberg (SD) yrkar att kommundirektören ges ett uppdrag i enlighet med
alternativ 2 i tjänsteskrivelsen.
Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar att kommundirektören ges ett uppdrag i enlighet med alternativ 2 i tjänsteskrivelsen.
Anita Mattson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrakar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetssutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Fredrik Bergkuists (M), Per Carsbergs (SD) och Ulrica Riis Pedersens (C) yrkande om att kommundirektören ges ett uppdrag i enlighet med alternativ 2 i tjänsteskrivelsen.

Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Tjänsteskrivelse wättingeströmmen_HU 23 sep 2020_20200914.ej sign.docx.pdf
§28 Reservation (M) Åtgärder för en naturlig vattenregim och fria vandringsvägar i Wättingeströmmen.pdf

§29 Beslut om konstnärlig gestaltning till Kryddvägen/Farmarstigen

Diarienummer KSM-2020-1088.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen godkänns.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet vid Kryddvägen/Farmarstigen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i KS 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och
fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för konstprojektet Kryddvägen/Farmarstigen fastslogs på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-09-02 §114. Total budget för genomförande av konstgestaltning: 300 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 225 000 kronor. Resterande del av budget avsätts för markarbeten, grundläggning och montering på plats.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om konstnärlig
gestaltning, Kryddvägen/Farmarstigen som i detta ärendets fall ska fattas av
kommunstyrelsen efter förslag från hållbarhetsutskottet. Kultur- och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se ”Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-08-31 § 53”.

Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Kryddvägen/Farmarstigen.

Ordförandeförslag
– Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning vid Kryddvägen/Farmarstigen godkänns.

Yrkande
Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Bilaga 1_Prövning av barnets bästa_Kryddvägen-Farmarstigen.pdf
Bilaga 2_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-08-30 § 53.pdf

§30 Svar på revisorernas granskning av kommunens trafiksäkerhetsarbete

Diarienummer KSM-2020-1145.509

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av trafiksäkerhetsarbetet”.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av trafiksäkerhetsarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om trafiksäkerhetsarbetet i Tyresö kommun är ändamålsenligt. Den sammanfattade bedömningen är, utifrån granskningens syfte och revisionskriterier, att kommunstyrelsen säkerställt ett i huvudsak ändamålsenligt arbete med att skapa trafiksäkerhet inom kommunens trafikområde. Bedömningen utgår ifrån att det finns mål och strategier i linje med nollvisionen, dess etappmål och kommunens trafikstrategi i den trafiksäkerhetsplan som tagits fram, men som ännu inte antagits.

Ordförandeförslag
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av trafiksäkerhetsarbetet”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet.pdf
Revisionsskrivelse trafiksäkerhet Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på rapport granskning av trafiksäkerhetsarbetet 0902.ej sign.docx.pdf

§31 Information om trafiksäkerhetsarbetet i kommunen

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om hur kommunen jobbar med trafiksäkerhetsfrågor.

§32 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Diarienummer 2020/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Rapport av delegationsbeslut till hållbarhetsutskottet.docx.pdf

§33 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets beslut
– Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för juni och juli 2020.

Bilagor
Månadsrapport 7 - VO. 11.docx.pdf
Månadsrapport - Vo. 13.docx.pdf
Månadsrapport juni - Vo. 14.docx.pdf
Månadsrapport juli - Vo. 14.docx.pdf