Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-12-16

Sammanträde 2020-12-16

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Delredovisning av Revidering av klimat- och energistrategin

Diarienummer 2019/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att styrka kommunens klimat- och miljöarbete.

Beskrivning av ärendet
På Hållbarhetsutskottet den 20 februari 2019 beslutades att;
1. Tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att revidera klimat- och energistrategin inom utskottets ansvarsområden.
2. En tidsplan för detta arbete ska tas fram och presenteras för hållbarhetsutskottet snarast.

Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen svarade i juni 2019 att en ny klimat- och energistrategi skulle tas fram som en handlingsplan under en ny hållbarhetsstrategi, samt att en hållbarhetsstrateg rekryterats för att påbörja arbetet 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_201203.docx
Tjänsteskrivelse delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_ej signerad.pdf

2 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
• skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
• kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
• skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.

I motionen föreslås:
1. Att kommunen ser över avtalet av skötseln av återvinningsstationerna och antingen gör en ny bättre upphandling eller tar över skötseln själva.
2. Att kommunen börjar sätta upp skyltar runt om i kommunen med texten ”Håll Tyresö rent!”.

Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Kommunstyrelseförvaltningen framhåller i nedan underlag att:
• Insamling av förpackningar är reglerat i förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB), som är verksamhetsutövare, ansvarar även för städningen kring återvinnings-stationerna.
• Kommuner har att alltid förhålla sig till legalitetsprincipen vilken innebär att kommunens engagemang/åtgärder måste ha stöd i rättsordningen. Vare sig nämnda förordningar, miljöbalken eller avfallsförordningen ger kommunen rättsligt stöd att överta uppdraget att samla in detta material. Eftersom bestämmelserna dessutom reglerar vem som ska ansvara för denna verksamhet, det vill säga producenterna, så kan kommunen inte med stöd av den allmänna kommunala kompetensen i kommunallagen åberopa en rätt att samla in förpackningsavfall eller returpapper utan uppdrag från någon som har ett tillståndspliktigt insamlingssystem.
• Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och returpapper ska enligt förordningarna bäras av producenterna till fullo. Vare sig enskilda eller kommunen ska belastas med kostnader för detta. Eftersom kommunens möjligheter för engagemang i framtiden förmodas bestå av uppdragsavtal måste kommunen se till att de får full kostnadstäckning för sina åtaganden eftersom det annars skulle vara
fråga om ett otillåtet nyttjande av kommunala skattemedel genom ett otillåtet stöd till den som driver insamlingssystemet.
• Någon möjlighet för kommunen att täcka sina kostnader genom avgifter till avfallskollektivet finns inte heller enligt miljölagstiftningen och skulle dessutom stå i strid med den uttalade ambitionen att producenterna ska ha det fulla kostnadsansvaret.
• Skötseln av återvinningsstationerna (ÅVS) i Tyresö fungerar förhållandevis bra men inte helt tillfredställande. Förpacknings och Tidningsin-samlingen AB (FTI AB), som är verksamhetsutövare, ansvarar för städningen kring återvinningsstationerna. När arbetet med TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) kommit längre (från och med 2023) kan det finnas anledning att se över hur samverkan mellan kommunen och insamlare av producentmaterial ska bedrivas.
• Regeringen har för avsikt att skärpa kraven på ett ”lämpligt insamlings­system” till att, istället för att baseras på återvinningsstation-er, i huvudsak baseras på fastighetsnära insamling. Detta innebär att FTI måste säkerställa att fastighetsägarna erhåller FNI (fastighetsnära insamling) kostnadsfritt och att detta erbjudande omfattar samtliga bostadsfastigheter med start 2023. Vid en utbyggnad
av FNI förväntas antalet återvinningsstationer minska.
• Under 2018 inleddes en förstudie för utbyggnad av kretsloppscentralen i Petterboda. Under sommaren 2020 genomfördes geotekniska undersökningar av nuvarande markområde som ska ligga till grund för en kostnads-bedömning av utbyggnaden. Utbyggnaden är nödvändig för att förbättra trafikflödet inne på anläggningen, att öka kapaciteten samt att ta emot fler fraktioner separat för att uppfylla EU:s avfallslag-stiftning.
• Studier kring nedskräpning visar att det främst är om soptunnor saknas, är för långt borta eller är överfulla som risken för nedskräpning ökar. I Tyresö kommuns förslag till uppdaterad avfallsplan finns mål uppsatta kring nedskräpning. Föreslagna metoder för att motverka nedskräpning är enligt kommande avfallsplan: Förbättra förutsättningarna för minskad nedskräpning i kommunen, genom exempelvis fler offentliga papperskorgar. Införa källsortering på lämpliga offentliga platser. Se över behovet av förbättrad avfallshantering vid kommunens badplatser för att minimera risken för att marint skräp uppstår.
• Inom kort kommer parkenheten att sätta klotterskyddsfolie på ett antal utsatta papperskorgar, där möjlighet kommer finnas att välja design och budskap på skyddsfolien.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet har väckt en motion om skötsel av återvinningsstationer, samt skyltning med texten Håll Tyresö rent.

Insamling av förpackningar är reglerat i förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB), som är verksamhetsutövare, och som även ansvarar för städningen kring återvinningsstationerna.

När arbetet med TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) kommit längre (från och med 2023) kan det finnas anledning att se över hur samverkan mellan kommunen och insamlare av producentmaterial ska bedrivas.

Under 2018 inleddes en förstudie för utbyggnad av kretsloppscentralen i Petterboda. Under sommaren 2020 genomfördes geotekniska undersökningar av nuvarande markområde som ska ligga till grund för en kostnadsbedömning av utbyggnaden. Utbyggnaden är nödvändig för att förbättra trafikflödet inne på anläggningen, att öka kapaciteten samt att ta emot fler fraktioner separat för att uppfylla EU:s avfallslagstiftning.

I förvaltningens uppdrag ingår att minska nedskräpningen i kommunen. Vilka åtgärder som lämpar sig bäst för att åstadkomma detta, är rimligtvis inte politiker bäst lämpade att avgöra.

Motionen avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej
signerad.pdf

3 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån Centerpartiet föreslår att:
• Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet har i februari 2020 väckt en motion om att Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering. Centerpartiet skriver också att man inväntar resultatet av utredningen om placering av masshanteringsplats.

Vi kan glädja Centerpartiet med att Tillsammans för Tyresö, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet sedan lång tid tillbaka avfört Storängen som masshanteringsplats. Storängen har inte heller funnits med i utredningen om placering av masshanteringsplats.

I ett särskilt yttrande från Tillsammans i Tyresö i Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §69 står att läsa:
”Masshanteringsstrategin antogs av en enig kommunstyrelse 10 september 2019. Beslutet innebar därmed också att den tidigare planen på masshantering på Storängen avfördes.”
”Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) har tidigare tydliggjort att masshantering på Storängen inte är aktuell, då platsen är olämplig och skulle få stora negativa konsekvenser och irreversibla skador på natur- och kulturmiljön. Platsen ligger dikt intill natur- och kulturskyddat område. Våra utbyggda nyanlagda vägar skulle därutöver köras sönder och nyligen gjorda investeringar skulle gå förlorade.”
Bakgrund:
2019-08-28 antog hållbarhetsutskottet i bred politisk enighet en masshanteringsstrategi för Östra Tyresö. Strategin sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vid anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.

På samma möte beslutades även i bred politisk enighet att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan för lokal masshantering på Östra Tyresö. ”I beslutet ingår att utreda Strandallén som en del av handlingsplanen för fortsatt lokal masshantering och etablering efter att tidsbegränsat lov gått ut (Strand 1:390 m.fl.). I beslutet ingår även att som en del av handlingsplanen utreda del av fastigheterna på Strandallén 8 - 12 samt delar av fastigheterna på Slumnäsvägen 19- 23 (Strand 1:112 m.fl.) för hantering av mjuka massor d v s mellanlagring och sortering av jord, grus asfalt (ca 10 000 kvm).”

2019-09-10 antog kommunstyrelsen i brett politiskt samförstånd “Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö”, som också är i linje med nu gällande översiktsplan. I och med det beslutet gavs kommundirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö.

2019-12-18 återremitterades i hållbarhetsutskottet ”Lokaliseringsutredning av Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö”. Syftet var att ta fram 2-3 alternativa beslutsförslag för lösningar i linje med den antagna masshanteringsstrategin, med konsekvensanalyser som inkluderar ekonomi, miljöaspekter, trafikbelastning, påverkan på tidplaner och beroenden till andra utvecklingsprojekt, samt andra egenskaper av intresse. 2020-02-19 kom ärendet tillbaka till hållbarhetsutskottet, med avsedda kompletteringar. Ärendet återremitterades på nytt i syfte då att utreda möjligheter till samarbete med Stockholms stad, förslagsvis i Skrubbaområdet samt utreda möjlighet att fördela massorna mellan Strand och annan lokal plats i Tyresö.

2020-03-18 kom ärendet tillbaka till hållbarhetsutskottet med ytterligare kompletteringar. Då hälften av ledamöterna inte ville delta i ett beslut, föreslog
ordförande att tillsätta en workshop i syfte att försöka åstadkomma ett förslag till kommunstyrelsen 31 mars.

När workshopen väl hölls valde dock M, KD och C att inte närvara, trots möjlighet till digital närvaro. När ärendet togs upp i kommunstyrelsen ville de istället ha ärendet fortsatt utrett under förutsättning att det förslag som förvaltningen hittills förordat, skulle strykas ur utredningen.

På kommunstyrelsens sammanträde den 31:a mars var tanken att hitta en bred politisk lösning för masshanteringen för att kunna fortsätta med utvecklingen av Tyresövägen och Östra Tyresö. Med anledning av att övriga partier inte var beredda att i utesluta några alternativ i hanteringen kunde inte en bred enighet nås. I ett läge där det inte finns en bred politisk enighet, eller ens en vilja att hitta en gemensam lösning, valde kommunstyrelsen att avslå ärendet. Förutsättningarna för utvecklingen är nu förändrade, det får konsekvenser, men öppnar också upp möjligheter för dialog med Tyresöborna om den fortsatta utvecklingen av Östra Tyresö.

Det är positivt att Centerpartiet i motionen tydligt tar ställning för vikten av en lokal masshantering, att Tyresö fortsatt ska ta ansvar för lokal masshantering. Att transportera bort massor ut ur kommunen är dyrt, dåligt av miljöskäl, och idag dessutom svårgenomförbart, eftersom alla tänkbara externa platser redan är överbelastade.

Motionen ska med detta anses som besvarad.

Bilagor
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

4 Information om masshantering

Diarienummer 2017/SBF 0098

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om det masshanteringsarbete som kommunen bedriver för utbyggnaden av vatten och avlopp på östra Tyresö och om hur arbetet har fortlöpt under året utifrån den masshanteringsstrategi som finns sedan 2012.

En sammanfattning kommer att presenteras av hur arbetet går och vad vi fokuserar på för att uppnå målen med masshanteringen, vad har fokus legat på under året.

5 Information om uppdrag om utredning och plan för stadsodling och skolträdgårdar

Diarienummer KSM-2020-773-330

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har fått uppdraget att utreda och ta fram en plan för hur vi i Tyresö kommun kan främja och underlätta stadsodling och odling på skol- och förskolegårdar. Uppdraget genomförs som ett testbäddsprojekt, där förvaltningen vill fokusera på att utveckla två av de former för odling kommunen har idag: odling på skol- och förskolegårdar samt Odla utan trädgård. Vi vill även tillföra brukaravtal för odling som ett nytt verktyg.

Syftet är att genom att möjliggöra mer odling främja hälsa, gemenskap och biologisk mångfald. Stadsodling bidrar positivt till flera av hållbarhetsmålen kopplade till kommunplanen och är starkt kopplat till kommunens strategi för parker och närnatur.

6 Information om trafik- och framkomlighetsplan

Diarienummer 2020/SBF 0047

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om framtagande av åtgärder som hanterar ökad belastning på
trafikinfrastrukturen som kommer med en växande befolkning samt för att nå
trafikstrategins trafikmål och kommande arbete med trafikanalys.

7 Information om Länsplanen

Diarienummer 2020/SBF 0090 92

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om gällande Länsplan med namngivna objekt som Tyresö påverkas av. Exempelvis väg 73, Gubbänge-Gullmarsplan och process för kommande plan

8 Information om modellering av VA-dagvattennät och åtgärdsbehov

Diarienummer 2020/SBF 0118 82

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om modellering av VA-dagvattennät och åtgärdsbehov. Den största delen av dagvattenledningsnät började byggas under 60-70 talet efter dåvarande krav och framförallt dåvarande markanvändning. Men i och med att dagens markanvändning har ändrats och då pågående klimatförändringar ger kortare och kraftigare regn så måste nätet anpassas. Därför föreslår VA-enheten att nätet ska i första hand modelleras, sedan behöver åtgärder så som till exempel omkopplingar identifieras och vidtas.

9 Information om korsningspunkten Bollmoravägen/Njupkärrsvägen

Diarienummer 2020/SBF 0120 80

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationsärende gällande ändrade trafiklösning för korsningspunkten Bollmoravägen/Njupkärrsvägen.

§54 Delredovisning av Revidering av klimat- och energistrategin

Diarienummer 2019/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffmann (V) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
På Hållbarhetsutskottet den 20 februari 2019 beslutades att;
1. Tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att revidera klimat- och energistrategin inom utskottets ansvarsområden.
2. En tidsplan för detta arbete ska tas fram och presenteras för hållbarhetsutskottet snarast.

Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen svarade i juni 2019 att en ny klimat- och energistrategi skulle tas fram som en handlingsplan under en ny hållbarhetsstrategi, samt att en hållbarhetsstrateg rekryterats för att påbörja arbetet 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens delredovisning av uppdraget att Tyresö kommun ska revidera klimat- och energistrategin noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till upplägg för framtagande av en separat klimatplan respektive en separat energiplan godkänns.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda anslag för att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_201203.docx
Tjänsteskrivelse delredovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_ej signerad.pdf

§55 Svar på motion, Lös problemen med återvinningsstationerna - håll Tyresö rent

Diarienummer 2020/KS 0147 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen avslås.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten ifrån Centerpartiet i Tyresö lämnade i februari 2020 in en motion om att;
• skötseln av återvinningsstationerna fungerar dåligt,
• kretsloppscentralen i Petterboda behöver utökas,
• skyltar bör sättas upp överallt i områden där människor rör sig i friluftslivet och där man håller på med fritidsaktiviteter.

I motionen föreslås:
1. Att kommunen ser över avtalet av skötseln av återvinningsstationerna och antingen gör en ny bättre upphandling eller tar över skötseln själva.
2. Att kommunen börjar sätta upp skyltar runt om i kommunen med texten ”Håll Tyresö rent!”.

Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Kommunstyrelseförvaltningen framhåller i nedan underlag att:
• Insamling av förpackningar är reglerat i förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB), som är verksamhetsutövare, ansvarar även för städningen kring återvinnings-stationerna.
• Kommuner har att alltid förhålla sig till legalitetsprincipen vilken innebär att kommunens engagemang/åtgärder måste ha stöd i rättsordningen. Vare sig nämnda förordningar, miljöbalken eller avfallsförordningen ger kommunen rättsligt stöd att överta uppdraget att samla in detta material. Eftersom bestämmelserna dessutom reglerar vem som ska ansvara för denna verksamhet, det vill säga producenterna, så kan kommunen inte med stöd av den allmänna
kommunala kompetensen i kommunallagen åberopa en rätt att samla in förpackningsavfall eller returpapper utan uppdrag från någon som har ett tillståndspliktigt insamlingssystem.
• Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och returpapper ska enligt förordningarna bäras av producenterna till fullo. Vare sig enskilda eller kommunen ska belastas med kostnader för detta. Eftersom kommunens möjligheter för engagemang i framtiden förmodas bestå av uppdragsavtal måste kommunen se till att de får full kostnadstäckning för sina åtaganden eftersom det annars skulle vara fråga om ett otillåtet nyttjande av kommunala skattemedel genom ett otillåtet stöd till den som driver insamlingssystemet.
• Någon möjlighet för kommunen att täcka sina kostnader genom avgifter till avfallskollektivet finns inte heller enligt miljölagstiftningen och skulle dessutom stå i strid med den uttalade ambitionen att producenterna ska ha det fulla kostnadsansvaret.
• Skötseln av återvinningsstationerna (ÅVS) i Tyresö fungerar förhållandevis bra men inte helt tillfredställande. Förpacknings och Tidningsin-samlingen AB (FTI AB), som är verksamhetsutövare, ansvarar för städningen kring återvinningsstationerna. När arbetet med TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) kommit längre (från och med 2023) kan det finnas anledning att se över hur samverkan mellan kommunen och insamlare av producentmaterial ska bedrivas.
• Regeringen har för avsikt att skärpa kraven på ett ”lämpligt insamlings­system” till att, istället för att baseras på återvinningsstation-er, i huvudsak baseras på fastighetsnära insamling. Detta innebär att FTI måste säkerställa att fastighetsägarna erhåller FNI (fastighetsnära insamling) kostnadsfritt och att detta erbjudande omfattar samtliga bostadsfastigheter med start 2023. Vid en utbyggnad av FNI förväntas antalet återvinningsstationer minska.
• Under 2018 inleddes en förstudie för utbyggnad av kretsloppscentralen i Petterboda. Under sommaren 2020 genomfördes geotekniska undersökningar av nuvarande markområde som ska ligga till grund för en kostnads-bedömning av utbyggnaden. Utbyggnaden är nödvändig för att förbättra trafikflödet inne på anläggningen, att öka kapaciteten samt att ta emot fler fraktioner separat för att uppfylla EU:s avfallslag-stiftning.
• Studier kring nedskräpning visar att det främst är om soptunnor saknas, är för långt borta eller är överfulla som risken för nedskräpning ökar. I Tyresö kommuns förslag till uppdaterad avfallsplan finns mål uppsatta kring nedskräpning. Föreslagna metoder för att motverka nedskräpning är enligt kommande avfallsplan: Förbättra förutsättningarna för minskad nedskräpning i kommunen, genom exempelvis fler offentliga papperskorgar. Införa källsortering på lämpliga offentliga platser. Se över behovet av förbättrad avfallshantering vid kommunens badplatser för att minimera risken för att marint skräp uppstår.
• Inom kort kommer parkenheten att sätta klotterskyddsfolie på ett antal utsatta papperskorgar, där möjlighet kommer finnas att välja design och budskap på skyddsfolien.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet har väckt en motion om skötsel av återvinningsstationer, samt
skyltning med texten Håll Tyresö rent.

Insamling av förpackningar är reglerat i förordningar om producentansvar för
förpackningar och returpapper. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB), som är verksamhetsutövare, och som även ansvarar för städningen kring återvinningsstationerna.

När arbetet med TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) kommit längre (från och med 2023) kan det finnas anledning att se över hur samverkan mellan kommunen och insamlare av producentmaterial ska bedrivas.

Under 2018 inleddes en förstudie för utbyggnad av kretsloppscentralen i Petterboda. Under sommaren 2020 genomfördes geotekniska undersökningar av nuvarande markområde som ska ligga till grund för en kostnadsbedömning av utbyggnaden. Utbyggnaden är nödvändig för att förbättra trafikflödet inne på anläggningen, att öka kapaciteten samt att ta emot fler fraktioner separat för att uppfylla EU:s avfallslagstiftning.

I förvaltningens uppdrag ingår att minska nedskräpningen i kommunen. Vilka åtgärder som lämpar sig bäst för att åstadkomma detta, är rimligtvis inte politiker bäst lämpade att avgöra. 

Motionen avslås

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget.

Hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Motion Lös problemen med återvinningsstationerna.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion lös problemen med återvinningsstationerna_ej
signerad.pdf

§56 Svar på motion - Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats

Diarienummer 2020/KS 0150 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Motionärerna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björknsten ifrån
Centerpartiet föreslår att:
• Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet har i februari 2020 väckt en motion om att Storängen inte ska vara med i utredningen om tänkta områden för masshantering. Centerpartiet skriver också att man inväntar resultatet av utredningen om placering av masshanteringsplats.

Vi kan glädja Centerpartiet med att Tillsammans för Tyresö, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet sedan lång tid tillbaka avfört Storängen som masshanteringsplats. Storängen har inte heller funnits med i utredningen om placering av masshanteringsplats. I ett särskilt yttrande från Tillsammans i Tyresö i Hållbarhetsutskottet 2019-12-18 §69 står att läsa:
”Masshanteringsstrategin antogs av en enig kommunstyrelse 10 september 2019. Beslutet innebar därmed också att den tidigare planen på masshantering på Storängen avfördes.”
”Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) har tidigare tydliggjort att masshantering på Storängen inte är aktuell, då platsen är olämplig och skulle få stora negativa konsekvenser och irreversibla skador på natur- och kulturmiljön. Platsen ligger dikt intill natur- och kulturskyddat område. Våra utbyggda nyanlagda vägar skulle därutöver köras sönder och nyligen gjorda investeringar skulle gå förlorade.”

Bakgrund:
2019-08-28 antog hållbarhetsutskottet i bred politisk enighet en masshanteringsstrategi för Östra Tyresö. Strategin sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vid anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.

På samma möte beslutades även i bred politisk enighet att ge kommundirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan för lokal masshantering på Östra Tyresö. ”I beslutet ingår att utreda Strandallén som en del av handlingsplanen för fortsatt lokal masshantering och etablering efter att tidsbegränsat lov gått ut (Strand 1:390 m.fl.). I beslutet ingår även att som en del av handlingsplanen utreda del av fastigheterna på Strandallén 8 - 12 samt delar av fastigheterna på Slumnäsvägen 19- 23 (Strand 1:112 m.fl.) för hantering av mjuka massor d v s mellanlagring och sortering av jord, grus asfalt (ca 10 000 kvm).”

2019-09-10 antog kommunstyrelsen i brett politiskt samförstånd
“Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö”, som också är i linje med nu gällande översiktsplan. I och med det beslutet gavs kommundirektören i uppdrag att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö.

2019-12-18 återremitterades i hållbarhetsutskottet ”Lokaliseringsutredning av
Strandallén för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö”. Syftet var att ta fram 2-3 alternativa beslutsförslag för lösningar i linje med den antagna masshanteringsstrategin, med konsekvensanalyser som inkluderar ekonomi, miljöaspekter, trafikbelastning, påverkan på tidplaner och
beroenden till andra utvecklingsprojekt, samt andra egenskaper av intresse.

2020-02-19 kom ärendet tillbaka till hållbarhetsutskottet, med avsedda kompletteringar. Ärendet återremitterades på nytt i syfte då att utreda möjligheter till samarbete med Stockholms stad, förslagsvis i Skrubbaområdet samt utreda möjlighet att fördela massorna mellan Strand och annan lokal plats i Tyresö.

2020-03-18 kom ärendet tillbaka till hållbarhetsutskottet med ytterligare
kompletteringar. Då hälften av ledamöterna inte ville delta i ett beslut, föreslog ordförande att tillsätta en workshop i syfte att försöka åstadkomma ett förslag till kommunstyrelsen 31 mars.

När workshopen väl hölls valde dock M, KD och C att inte närvara, trots möjlighet till digital närvaro. När ärendet togs upp i kommunstyrelsen ville de istället ha ärendet fortsatt utrett under förutsättning att det förslag som förvaltningen hittills förordat, skulle strykas ur utredningen. På kommunstyrelsens sammanträde den 31:a mars var tanken att hitta en bred politisk lösning för masshanteringen för att kunna fortsätta med utvecklingen av Tyresövägen och Östra Tyresö. Med anledning av att övriga partier inte var beredda att i utesluta några alternativ i hanteringen kunde inte en bred enighet nås. I ett läge där det inte finns en bred politisk enighet, eller ens en vilja att hitta en gemensam lösning, valde kommunstyrelsen att avslå ärendet. Förutsättningarna för utvecklingen är nu förändrade, det får konsekvenser, men öppnar också upp möjligheter för dialog med Tyresöborna om den fortsatta utvecklingen av Östra Tyresö.

Det är positivt att Centerpartiet i motionen tydligt tar ställning för vikten av en
lokal masshantering, att Tyresö fortsatt ska ta ansvar för lokal masshantering. Att transportera bort massor ut ur kommunen är dyrt, dåligt av miljöskäl, och idag dessutom svårgenomförbart, eftersom alla tänkbara externa platser redan är överbelastade.

Motionen ska med detta anses som besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet förslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion, Storängen ska inte vara aktuell som masshanteringsplats.pdf

§57 Information om masshantering - ärendet utgår

§58 Information om uppdrag om utredning och plan för stadsodling och skolträdgårdar

Diarienummer KSM-2020-773-330

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har fått uppdraget att utreda och ta fram en plan för hur vi i Tyresö kommun kan främja och underlätta stadsodling och odling på skol- och förskolegårdar. Uppdraget genomförs som ett testbäddsprojekt, där förvaltningen vill fokusera på att utveckla två av de former för odling kommunen har idag: odling på skol- och förskolegårdar samt Odla utan trädgård. Vi vill även tillföra brukaravtal för odling som ett nytt verktyg. Syftet är att genom att möjliggöra mer odling främja hälsa, gemenskap och biologisk mångfald. Stadsodling bidrar positivt till flera av hållbarhetsmålen kopplade till kommunplanen och är starkt kopplat till kommunens strategi för parker och närnatur.

§59 Information om trafik- och framkomlighetsplan

Diarienummer 2020/SBF 0047

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om framtagande av åtgärder som hanterar ökad belastning på
trafikinfrastrukturen som kommer med en växande befolkning samt för att nå
trafikstrategins trafikmål och kommande arbete med trafikanalys.

§60 Information om Länsplanen

Diarienummer 2020/SBF 0090 92

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om gällande Länsplan med namngivna objekt som Tyresö påverkas av. Exempelvis väg 73, Gubbänge-Gullmarsplan och process för kommande plan

§61 Information om modellering av VA-dagvattennät och åtgärdsbehov

Diarienummer 2020/SBF 0118 82

Hållbarhetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om modellering av VA-dagvattennät och åtgärdsbehov. Den största delen av dagvattenledningsnät började byggas under 60-70 talet efter dåvarande krav och framförallt dåvarande markanvändning. Men i och med att dagens markanvändning har ändrats och då pågående klimatförändringar ger kortare och kraftigare regn så måste nätet anpassas. Därför föreslår VA-enheten att nätet ska i första hand modelleras, sedan behöver åtgärder så som till exempel omkopplingar identifieras och vidtas.

§62 Information om korsningspunkten Bollmoravägen/Njupkärrsvägen

Diarienummer 2020/SBF 0120 80

Hållbarhetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Informationsärende gällande ändrade trafiklösning för korsningspunkten Bollmoravägen/Njupkärrsvägen.