Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-01-20

Sammanträde 2021-01-20

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra Wättingestråket

Diarienummer 2020/SBF 0118 82

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm i södra Wättingestråket.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om åtgärdsbehovet i dagvattennätet. I det sammanhanget så berördes även behovet att kunna disponera yta för kommande dagvattendamm i södra Wättingestråket. Ledningsnätsmodellering pågår för att kunna identifiera stora
flaskhalsar i ledningsnätet samt ta fram åtgärdsförslag med mest funktions- och
kostnadseffektiva åtgärder. Ett av förslagen har redan testats i modellen och
visades ge stora positiva effekter på nätet vilka bland annat minskar översvämningsrisken i närliggande områden samt i Norra Tyresö Centrum som även
kommer att bidra till att föroreningsmängden i dagvattenreningsanläggningen
Kolardammarna kommer att minska.

Investeringsbehovet för föreslagen dagvattendamm behandlas i samband med kommande kommunplanebeslut i juni 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra Wättingestråket.pdf
Bilaga 1.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra
Wättingestråket ej signerad.pdf

2 Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat

Diarienummer 2020/SBF 0084 90

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att göra en genomlysning av kommenens befintliga naturreservat som ett led i budgetarbetet enligt bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens befintliga naturreservat som ett led i kommuens budgetarbete.

I bifogad bilaga föreslår ordföranden detta uppdrag för att utreda om kommunen uppfyller reservatföreskrifterna på ett tillfredsställande vis och om mer resurser behöver tilldelas.

Bilagor
Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat.pdf

3 Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Barnsjöns naturreservat

Diarienummer KSM-2021-2

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för bildande av Barnsjöns naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Barnsjöområdet är beläget söder om Farmarstigen mellan Banstigen i norr och Gammelströmmen i söder. Området har mycket höga värden för naturskyddet och höga värden för friluftslivet. I kommunens översiktsplan är Barnsjö-området utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område med avseende på sjön och dess tillrinningsområde. I kommunens grönstrukturplan från 2014, ett underlag till översiktsplanen anges området ha värdefulla barr- och ädel-lövskogsområden. I översiktsplanen anges att området ska ges långsiktigt skydd som naturreservat. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför till hållbarhetsutskottet att kommundirektören ges i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram underlag för bildande av Barnsjöns naturreservat.

Ordförandeutlåtande
Nu påbörjas arbetet med att inrätta naturreservatet kring Barnsjön. Det som kommer att bli Tyresös nionde naturreservat, efter det att Telegrafbergets naturreservat har inrättats. Ett naturreservat kring Barnsjön är mycket angeläget, då området har både höga rekreationsvärden och höga naturvärden. Detta område är redan idag uppskattat och har väldigt många besökare, där vi dessutom kan förvänta oss en växande skara. Detta innebär förstås en särskild utmaning när skyddet av naturvärdena ska formaliseras. Det är viktigt att reservatet blir tillräckligt stort för att inrymma kombinationen av dessa höga värden. Det är också viktigt att det blir väl fungerande kopplingar till intilliggande natur, dels för att den ekologiska infrastrukturen ska fungera, dels för att det ska bli lätt för människor att förflytta sig mellan olika grönområden.

En ytterligare aspekt är att under reservatsbildningen genomföra en bred medborgardialog i syfte att fånga upp olika aspekter på området. Reservatsbildningen ska också följas upp med tydliga informationsinsatser, både i kommunikationen till kommuninvånarna, och genom skyltning på plats. Information är nödvändig, både för att berätta om naturen och alla de värden som finns, och också för att upplysa om vilka regler som gäller i reservatet.

Marie Åkesdotter, ordförande i Hållbarhetsutskottet

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Barnsjöns naturreservat.pdf
Tjänsteskrivelse Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Barnsjöns
naturreservat ej signerad.pdf

4 Information om masshantering

Diarienummer 2017/SBF 0098

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om det masshanteringsarbete som kommunen bedriver för utbyggnaden av vatten och avlopp på östra Tyresö och om hur arbetet har fortlöpt under året utifrån den masshanteringsstrategi som finns sedan 2012. En sammanfattning kommer att presenteras av hur arbetet går och vad vi fokuserar på för att uppnå målen med masshanteringen, vad har fokus legat på under året.

5 Information och meddelanden

Diarienummer 2020/SBF 0045

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 16 november 2020 mottog hållbarhetsutskottets ordförande ett brev ifrån Trollbäckens Egnahemsförening angående kommunens gestaltningsförslag för Fornuddsparken. Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) och kommunstyrelseförvaltningens svar bilägges detta ärende.

Bilagor
Brev från Trollbäckens Egnahemsförening 20-11-16.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar på brev från Trollbäckens Egnahemsförening som inkom 2020-11-16.docx.pdf
Hållbarhetsutskottets ordförandes svar till Trollbäckens Egnahemsförening.pdf

§1 Uppdrag för att utreda omkoppling idagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra Wättingestråket

Diarienummer 2020/SBF 0118 82

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att utreda omkoppling idagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm i södraWättingestråket.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes förstora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät ochom åtgärdsbehovet i dagvattennätet. I det sammanhanget så berördes ävenbehovet att kunna disponera yta för kommande dagvattendamm i södraWättingestråket. Ledningsnätsmodellering pågår för att kunna identifiera storaflaskhalsar i ledningsnätet samt ta fram åtgärdsförslag med mest funktions- och kostnadseffektiva åtgärder. Ett av förslagen har redan testats i modellen ochvisades ge stora positiva effekter på nätet vilka bland annat minskar översvämningsrisken i närliggande områden samt i Norra Tyresö Centrum som ävenkommer att bidra till att föroreningsmängden i dagvattenreningsanläggningen Kolardammarna kommer att minska.

Investeringsbehovet för föreslagen dagvattendamm behandlas i samband med kommande kommunplanebeslut i juni 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm i södra
Wättingestråket.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslagetoch finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendam, södra Wättingestråket.pdf
Bilaga 1.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag för att utreda omkoppling i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendamm, södra Wättingestråket ej signerad.pdf

§2 Uppdrag om en genomlysning av Tyresösnaturreservat

Diarienummer 2020/SBF 0084 90

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Kommundirektören ges i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens befintliga naturreservat som ett led i budgetarbetet enligt bifogad bilaga.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens befintliga naturreservat som ett led i kommuens budgetarbete.I bifogad bilaga föreslår ordföranden detta uppdrag för att utreda omkommunen uppfyller reservatföreskrifterna på ett tillfredsställande vis och ommer resurser behövs tilldelas.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att göra en
genomlysning av kommenens befintliga naturreservat som ett led i budgetarbetet enligt bifogad bilaga.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Uppdrag om en genomlysning av Tyresös naturreservat.pdf

§3 Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Barnsjönsnaturreservat

Diarienummer KSM-2021-2

Hållbarhetsutskottets beslut
– Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för bildande avBarnsjöns naturreservat.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Barnsjöområdet är beläget söder om Farmarstigen mellan Banstigen i norr och
Gammelströmmen i söder. Området har mycket höga värden för naturskyddet
och höga värden för friluftslivet. I kommunens översiktsplan är Barnsjö-
området utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område med avseende på
sjön och dess tillrinningsområde. I kommunens grönstrukturplan från 2014, ett
underlag till översiktsplanen anges området ha värdefulla barr- och ädel-
lövskogsområden. I översiktsplanen anges att området ska ges långsiktigt skydd
som naturreservat. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför till
hållbarhetsutskottet att kommundirektören ges i uppdrag att inleda arbetet med
att ta fram underlag för bildande av Barnsjöns naturreservat.

Ordförandeutlåtande
Nu påbörjas arbetet med att inrätta naturreservatet kring Barnsjön. Det som
kommer att bli Tyresös nionde naturreservat, efter det att Telegrafbergets
naturreservat har inrättats. Ett naturreservat kring Barnsjön är mycket angeläget, då området har både höga rekreationsvärden och höga naturvärden. Detta område är redan idag uppskattat och har väldigt många besökare, där vi dessutom kan förvänta oss en växande skara. Detta innebär förstås en särskild
utmaning när skyddet av naturvärdena ska formaliseras.

Det är viktigt att reservatet blir tillräckligt stort för att inrymma kombinationen av dessa höga värden. Det är också viktigt att det blir väl fungerande kopplingar till intilliggande natur, dels för att den ekologiska infrastrukturen ska fungera, dels för att det ska bli lätt för människor att förflytta sig mellan olika grönområden.

En ytterligare aspekt är att under reservatsbildningen genomföra en bred
medborgardialog i syfte att fånga upp olika aspekter på området.

Reservatsbildningen ska också följas upp med tydliga informationsinsatser, både i kommunikationen till kommuninvånarna, och genom skyltning på plats. Information är nödvändig, både för att berätta om naturen och alla de värden som finns, och också för att upplysa om vilka regler som gäller i reservatet.

Marie Åkesdotter, ordförande i Hållbarhetsutskottet

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att
kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag för bildande av Barnsjöns naturreservat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Barnsjöns naturreservat.pdf
Tjänsteskrivelse Uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Barnsjöns
naturreservat ej signerad.pdf

§4 Information om masshantering

Diarienummer 2017/SBF 0098

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om det masshanteringsarbete som kommunen bedriver för utbyggnaden av vatten och avlopp på östra Tyresö och om hur arbetet har fortlöpt under året utifrån den masshanteringsstrategi som finns sedan 2012. En sammanfattning kommer att presenteras av hur arbetet går och vad vi fokuserar på för att uppnå målen med masshanteringen, vad har fokus legat på under året.

§5 Information och meddelanden

Diarienummer 2020/SBF 0045

Hållbarhetsutskottets beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 16 november 2020 mottog hållbarhetsutskottets ordförande ett brev ifrån
Trollbäckens Egnahemsförening angående kommunens gestaltningsförslag för
Fornuddsparken. Hållbarhetsutskottets ordförande Marie Åkesdotter (MP) och
kommunstyrelseförvaltningens svar bilägges detta ärende.

Bilagor
Brev från Trollbäckens Egnahemsförening 20-11-16.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar på brev från Trollbäckens
Egnahemsförening som inkom 2020-11-16.docx.pdf
Hållbarhetsutskottets ordförandes svar till Trollbäckens Egnahemsförening.pdf

§6 Information om snöröjning

Hållbarhetsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om snöröjningen i kommunen.