Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2022-10-26

Sammanträde 2022-10-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Dispens från reservatsföreskrifter inom Alby naturreservat inför förslag att bygga ut Logen på Alby Gård

Diarienummer KSM2022-970.435

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) beviljas för utbyggnad av Logen på Alby Gård enligt skissförslag i bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun planerar för att bygga ut Logen på Alby Gård som ett led i att tillskapa ett natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby naturreservat. I en framtagen förstudierapport förordas att Logen renoveras och verksamhetsanpassas inklusive tillbyggnad i enlighet med bifogat skissförslag (bilaga 2). Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom förstudiens förslag och beslutet om att gå vidare med projektet kommer att behandlas i ett separat ärende.

Det är kommunstyrelsen som äger rätten att bevilja tillstånd för att "uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning" i Alby naturreservat (A.11). En naturvärdesbedömning har genomförts (se bilaga 6) och den samlade bedömningen är att projektet kan fortskrida utan att några specifika naturvärden riskerar att påverkas.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) för utbyggnad av Logen på Alby Gård enlig skissförslag i bilaga 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Ansökan om dispens från reservatföreskrifter.pdf
Reservatsföreskrifter för Alby naturreservat, Tyresö kommun.pdf
Förstudierapport Logen på Alby Gård.pdf
Bilaga 2 till förstudierapporten Logen på Alby Gård, Skiss alternativ 3 renovering och verksamhetsanpassning ink. tillbyggnad.pdf
Bilaga 6 till förstudierapport Logen på Alby Gård. Naturvärdesbedömning.pdf
Bilaga 7 till förstudierapport Logen på Alby Gård, Prövning av barnets bästa.pdf

2 Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget

Diarienummer KSM2022-112.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal med Qwello Sverige AB för upplåtelse av mark för elfordonsladdare på kommunalägd allmän parkering vid Strandtorget. Syftet med markupplåtelsen är att ge förutsättningar för att öka antalet elfordonsladdare i kommunen och att täcka ett större geografiskt område med laddinfrastruktur. Avtalet reglerar markupplåtelse, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförandet och förvaltandet av elfordonsladdare med tillhörande anordningar. Nyttjanderättstiden är 10 år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markupplåtelse laddinfrastruktur Strandtorget.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2 Nyttjanderättsavtal Tyresö kommun laddstolpar.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 1 Tyresö Strandtorget.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 2_Anvisningar för utformning av laddstationerna och elskåp.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 3 Ledning för grävning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03-08 § 47.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-03-08 § 47.pdf
Kommunstyrelsen 2022-06-07 (2022-06-07 KS §120).pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-05-25 § 22.pdf

3 Uppdatering av hur Klimatplanen visualiseras på webben

Diarienummer KSM2019-108.210

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige den 2 juni 2022 (§ 39). Under september 2022 kommer gränssnittet i Climate OS, som är den digitala plattform där klimatplanen visualiseras på webben, att uppdateras. Med denna uppdatering blir Klimatplanen ännu enklare att förstå och navigera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Uppdatering av hur Klimatplanen visualiseras på webben.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-02 § 39.pdf
Reservation (KD) kommunfullmäktige 2022-06-02 § 39.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 83.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 83.pdf
Reservation (KD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 83.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 83.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2022-04-27 § 13.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 14.pdf
Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01-12 §14.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 62.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020-12-16 § 54.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 15.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 §15.pdf

§31 Dispens från reservatsföreskrifter inom Alby naturreservat inför förslag att bygga ut Logen på Alby Gård

Diarienummer KSM2022 - 970.435

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) beviljas för
utbyggnad av Logen på Alby Gård enligt skissförslag i bilaga 2.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun planerar för att bygga ut Logen på Alby Gård som ett led i att
tillskapa ett natur- och kulturpedagogiskt centrum i Alby naturreservat. I en
framtagen förstudierapport förordas att Logen renoveras och
verksamhetsanpassas inklusive til lbyggnad i enlighet med bifogat skissförslag
(bilaga 2). Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom förstudiens förslag
och beslutet om att gå vidare med projektet kommer att behandlas i ett separat
ärende.

Det är kommunstyrelsen som äger rätten att bevilja tillstånd för att "uppföra
byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning" i
Alby naturreservat (A.11). En naturvärdesbedömning har genomförts (se bilaga
6) och den samlade bedömningen är att projektet kan fortskrida utan att några
specifika naturvärden riskerar att påverkas.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar
dispens från reservatsföreskrifter för Alby naturreservat (A.11) för utbyggnad
av Logen på Alby Gård enlig skissförslag i bilaga 2.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att bevilja dispens från reservatsföreskrifter för Alby
naturreservat (A.11) för utbyggnad av Logen på Alby Gård enligt skissförslag i
bilaga 2.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Ansökan om dispens från reservatföreskrifter.pdf
Reservatsföreskrifter för Alby naturreservat, Tyresö kommun.pdf
Förstudierapport Logen på Alby Gård.pdf
Bilaga 2 till förstudierapporten Logen på Alby Gård, Skiss alternativ 3
renovering och verksamhetsanpassning ink. tillbyggnad.pdf
Bilaga 6 till förstudierapport Logen på Alby Gård. Naturvärdesbedömning.pdf
Bilaga 7 till förstudierapport Logen på Alby Gård, Prövning av barnets
bästa.pdf

§32 Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Strandtorget

Diarienummer KSM2022 - 112.510

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid
Strandtorget godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att
underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal
med Qwello Sverige AB för upplåtelse av mark för elfordonsladdare på
kommunalägd allmän parkering vid Strandtorget. Syftet med markupplåtelsen
är att ge förutsättningar för att öka antalet elfordonsladdare i kommunen och
att täcka ett större geografiskt område med laddinfrastruktur. Avtalet reglerar
markupplåtelse, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till
genomförandet och förvaltandet av elfordonsladdare med tillhörande
anordningar. Nyttjanderättstiden är 10 år.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid
Strandtorget godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att
underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget
och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse markupplåtelse laddinfrastruktur Strandtorget.pdf
Bilaga 1_Förstudie_Publik laddstation för elbilar 2022.pdf
Bilaga 2 Nyttjanderättsavtal Tyresö kommun laddstolpar.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 1 Tyresö Strandtorget.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 2_Anvisningar för utformning av laddstationerna
och elskåp.pdf
Nyttjanderättsavtal - Bilaga 3 Ledning för grävning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-03 - 08 § 47.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02 - 23 § 6.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022 - 03 - 08 § 47.pdf
Kommunstyrelsen 2022-06 - 07 (2022 - 06 - 07 KS §120).pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022 -05 - 25 § 22.pdf

§33 Uppdatering av hur Klimatplanen visualiseras på webben

Diarienummer KSM2019 - 108.210

Hållbarhetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige den 2 juni 2022 (§ 39). Under
september 2022 kommer gränssnittet i Climate OS, som är den digitala
plattform där klimatplanen visualiseras på webben, att uppdateras. Med denna
uppdatering blir Klimatplanen ännu enklare att förstå och navigera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Uppdatering av hur Klimatplanen visualiseras på webben.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06 - 02 § 39.pdf
Reservation (KD) kommunfullmäktige 2022 - 06 - 02 § 39.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05 - 10 § 83.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2022 - 05 - 10 § 83.pdf
Reservation (KD) kommunstyrelsen 2022-05 - 10 § 83.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2022 - 05 - 10 § 83.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-04 - 27 § 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2022-04 - 27 § 13.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01 - 12 § 14.pdf
Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01 - 12 §14.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11 - 17 § 62.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12 - 16 § 54.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020 - 12 - 16 § 54.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02 - 20 § 15.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02 - 20 §15.pdf