Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2022-12-21

Sammanträde 2022-12-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Diarienummer KSM-2022-464.051

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning innebärande att anslutningsavgifterna för 2023 höjs
med entreprenadindex drygt tio (10,4 %) procent antas och gäller från och med 1 april 2023. För brukningsavgifterna sker ingen förändring mot nuvarande taxa.
Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med konsumentprisindex (KPI) drygt sex procent (6,1%) från och med april 2023.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 16
december 2021 (§ 159) av kommunfullmäktige och började gälla den 1 januari
2022.

En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade indexförändringar.
Årets föreslagna höjning görs utifrån ökade driftskostnader drivna av
inflation som i sin tur beror på det rådande världsläget.

Bilagor
VA-taxa 2023.pdf
Tjänsteskrivelse VA-TAXA 2023.pdf

2 Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun

Diarienummer KSM2022-1077.068

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avtal för viltvårdare i Tyresö kommun godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare
inför uppstart av ny organisation.
3. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beskrivning av ärendet
Alla fastighetsägare/markägare har skyldighet att bedriva viltvård på sin mark, 4 § jaktlagen (1987:259). För viltvården inom det kommunala markinnehavet ansvarar Tyresö kommun.

Den 9 augusti 2022 antog kommunstyrelsen "Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet" (Diarienummer KSM2022-88.434).

Parallellt med framtagande av viltförvaltningsplanen har avtal för viltvården arbetats fram. Det för att förtydliga uppdragen och förutsättningarna för kommunens viltvårdare och viltvården.
Avtalet omfattar skyddsjakt/tätortsnära jakt på kommunens mark.

I samband med att avtalet godkänns ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation. Uppsägning av viltvårdare kommer att ske inom en sexmånadersperiod från det att beslut tas i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens delegationsordning tas upp i ett separat ärende och där föreslås en revidering med innebörden att både kontorschef och avdelningschef ges delegation att både anlita och säga upp viltvårdare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse viltvårdsavtal.pdf
Viltvårdsavtal för skyddsjakt.pdf

3 Information om inköp för källsortering 2022

Diarienummer 2022/SBF 0064

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar hållbarhetsutskottet om insatser gällande inköp för källsortering 2022 och genomförd nulägesanalys.

Källsorteringens handlingsplan är indelad i 3 steg som var planerade att genomföras 2022-2024, med hjälp av medel givna under verksamhetsåret 2022 har handlingsplanen genomförts med en högre hastighet än planerat. Viktiga åtgärder har kunnat genomföras redan 2022, så som olika åtgärder på 11 förskolor där det tidigare har funnits brister med befintliga miljörum/vändplaner och kapaciteten i miljörum.

4 Information om genomförda medborgaraktiviteter, länge leve plagget och map jam återbruk.

Diarienummer 2022/SBF 0065

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar hållbarhetsutskottet om genomförda medborgaraktiviteter, länge leve plagget och map jam återbruk.

§34 Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Diarienummer KSM-2022-464.051

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning innebärande att anslutningsavgifterna för 2023 höjs med entreprenadindex drygt tio (10,4 %) procent antas och gäller från och med 1 april 2023. För brukningsavgifterna sker ingen förändring mot nuvarande taxa.
Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med konsumentprisindex (KPI)
drygt sex procent (6,1%) från och med 1 april 2023.

Deltar inte i beslutet
Mikael Onegård (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 16
december 2021 (§ 159) av kommunfullmäktige och började gälla den 1 januari
2022.

En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade indexförändringar.
Årets föreslagna höjning görs utifrån ökade driftskostnader drivna av
inflation som i sin tur beror på det rådande världsläget.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning innebärande att anslutningsavgifterna för 2023 höjs med entreprenadindex drygt tio (10,4 %) procent antas och gäller från och med 1 april 2023. För brukningsavgifterna sker ingen förändring mot
nuvarande taxa.

Vidare föreslår ordföranden att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att av fastighetsägaren begärda åtgärder höjs med konsumentprisindex (KPI) drygt sex procent (6,1%) från och med 1 april 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att ordförandeförslaget bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse VA-TAXA 2023.pdf
VA-taxa 2023.pdf

§35 Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun

Diarienummer KSM2022-1077.068

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avtal för viltvårdare i Tyresö kommun godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation.
3. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beskrivning av ärendet
Alla fastighetsägare/markägare har skyldighet att bedriva viltvård på sin mark, 4 § jaktlagen (1987:259). För viltvården inom det kommunala markinnehavet ansvarar Tyresö kommun.

Den 9 augusti 2022 antog kommunstyrelsen "Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet" (Diarienummer KSM2022-88.434).

Parallellt med framtagande av viltförvaltningsplanen har avtal för viltvården arbetats fram. Det för att förtydliga uppdragen och förutsättningarna för kommunens viltvårdare och viltvården.

Avtalet omfattar skyddsjakt/tätortsnära jakt på kommunens mark.

I samband med att avtalet godkänns ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation. Uppsägning av viltvårdare kommer att ske inom en sexmånadersperiod från det att beslut tas i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens delegationsordning tas upp i ett separat ärende och där föreslås en revidering med innebörden att både kontorschef och avdelningschef ges delegation att både anlita och säga upp viltvårdare.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Avtal för viltvårdare i Tyresö kommun godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation.
3. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse viltvårdsavtal.pdf
Viltvårdsavtal för skyddsjakt.pdf

§36 Information om inköp för källsortering 2022

Diarienummer 2022/SBF 0064

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar hållbarhetsutskottet om insatser gällande inköp för källsortering 2022 och genomförd nulägesanalys.

Källsorteringens handlingsplan är indelad i 3 steg som var planerade att genomföras 2022-2024, med hjälp av medel givna under verksamhetsåret 2022 har handlingsplanen genomförts med en högre hastighet än planerat. Viktiga åtgärder har kunnat genomföras redan 2022, så som olika åtgärder på 11 förskolor där det tidigare har funnits brister med befintliga miljörum/vändplaner och kapaciteten i miljörum.

§37 Information om genomförda medborgaraktiviteter, länge leve plagget och map jam återbruk

Diarienummer 2022/SBF 0065

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar hållbarhetsutskottet om genomförda medborgaraktiviteter, länge leve plagget och map jam återbruk.