Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2023-02-22

Sammanträde 2023-02-22

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

§4 Viltvårdsavtal för skyddsjakt i Tyresö kommun

Diarienummer KSM2022-1077.068

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avtal för viltvårdare i Tyresö kommun godkänns
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation
3. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beskrivning av ärendet
Alla fastighetsägare/markägare har skyldighet att bedriva viltvård på sin mark, 4 § jaktlagen (1987:259). För viltvården inom det kommunala markinnehavet ansvarar Tyresö kommun.

Den 9 augusti 2022 antog kommunstyrelsen "Viltförvaltningsplan för det kommunala markinnehavet" (Diarienummer KSM2022-88.434).
Parallellt med framtagande av viltförvaltningsplanen har avtal för viltvården arbetats fram. Det för att förtydliga uppdragen och förutsättningarna för kommunens viltvårdare och viltvården.

Avtalet omfattar skyddsjakt/tätortsnära jakt på kommunens mark.
I samband med att avtalet godkänns föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation. Uppsägning av viltvårdare kommer att ske inom en sexmånadersperiod från det att beslut tas i kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avtal för viltvårdare i Tyresö kommun godkänns
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säga upp befintliga viltvårdare inför uppstart av ny organisation
3. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10, Park och naturvård.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse viltvårdsavtal.pdf
Viltvårdsavtal för skyddsjakt REVIDERAD 20230222.pdf
Viltvårdsavtal för skyddsjakt.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-12-21 § 35.pdf

§5 Tyresöinitiativ om hundrastgård vid Ranunkelgränd

Diarienummer KSM2023-65.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en behovsanalys över kommunens behov av hundrastgårdar.
3. Behovsanalys initieras och genomförs under höst 2023 - vår 2024.
4. Kostnader för behovsanalysen finansieras inom ramen för verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Ett Tyresöinitiativ som efter publicering på Tyresö kommuns hemsida uppnått kravet om minst 50 röster för att behandlas av relevant nämnd föreslår en hundrastgård på en gräsyta söder om Ranunkelgränd. Förslaget har fått 58 röster på kommunens hemsida och ska därför behandlas i nämnd, då det överstiger gränsen på 50 röster.

Detta är ett av flera Tyresöinitiativ om hundrastgårdar som inkommit, vilket visar på stor efterfrågan och intresse bland Tyresöborna. Kommunstyrelseförvaltningen vill bemöta detta på bästa sätt och anser att behovet av hundrastgårdar bör ses över i ett kommunövergripande sammanhang, i form av en behovsanalys. Analysen ska tydliggöra var behov och bristområden finns avseende hundrastgårdar, samt föreslå lämpliga placeringar baserat på resultatet för att kommunen ska få en jämn spridning av dessa. Behovsanalysen blir ett underlag till ställningstagande till detta specifika medborgarinitiativ samt till en sammanhållen plan för hundrastgårdar i hela kommunen.

Behovsanalysen genomförs inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en behovsanalys över kommunens behov av hundrastgårdar.
3. Behovsanalys initieras och genomförs under höst 2023 - vår 2024.
4. Kostnader för behovsanalysen finansieras inom ramen för verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ om hundrastgård vid Ranunkelgränd.pdf
Bilaga 1. Tyresöinitiativ till utskott - Hundrastgård intill Ranunkelgränd.pdf

§6 Information om hållbarhetsredovisningen och luftvård

Diarienummer 2023/SBF 0009 91

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommuns årsredovisning ges en fördjupad hållbarhetsredovisning i en särskild bilaga. I årsredovisningen för 2022 fokuserar hållbarhetsredovisningen på utveckling inom områdena klimat, cirkulär ekonomi och skydd av natur och biologisk mångfald. Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, och Petri Palkki, miljöprojektledare, ger en sammanfattning av innehållet i hållbarhetsredovisningen, samt en redogörelse av kommunens arbete med luftvård.