Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2023-04-26

Sammanträde 2023-04-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Närvarorätt till hållbarhetsutskottets sammanträde

Diarienummer 2023/SBF 0028 001

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Hållbarhetsutskottet föreslås besluta att medge närvarorätt vid utskottets sammanträde 2023-04-26 till elev- och lärarrepresentanter från Strandskolan, Dalskolan, Nyboda skola, Fornuddens skola, Tyresö skola och Kumla skola.

Beskrivning av ärendet
Det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun styr rätten till närvaro till kommunstyrelsen/nämnders sammanträden och utskott. Utöver de personer vars närvaro specifikt bestäms av reglementet kan även övriga ges närvarorätt om beslut om detta fattas.

Närvarorätt föreslås ges till elev- och lärarrepresentanter från Strandskolan, Dalskolan, Nyboda skola, Fornuddens skola, Tyresö skola och Kumla skola till hållbarhetsutskottets sammanträde den 26 april 2023.

2 Svar på remiss om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund

Diarienummer KSM-2023-166

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Ett omarbetat samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde har efter förra årets remissrunda presenterats av Tyresåns vattenvårdsförbund. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det nya programmet i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till kommunens tidigare synpunkter med avseende på beräknad tidsåtgång, tydligare prioritering av åtgärder samt höjd årsavgift. Kommunstyrelsen förslås därför lämna ett positivt yttrande till förbundet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss TVVF.pdf
Bilaga 1 Första förslaget till samverkansprogram för Tyresån 2022_2027.pdf
Bilaga 2 Kommunens yttrande över första förslaget.pdf
Bilaga 3 Föreliggande förslag till samverkansprogram 2024_2029.pdf
Bilaga 4 Aktiviteter och resursbehov_endast för medlemmar.pdf
Bilaga 5 Bilagor till samverkansprogram 2024_2029.pdf

3 Hållbarhetsutskottets meddelanden 2023

Diarienummer 2023/SBF 0027 001

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till hållbarhetsutskottet redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63.pdf

4 Introduktion till Klimatråd för elever i årskurs 8

Diarienummer 2023/SBF 0022 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under skolåret 22/23 har ett löpande klimattema hållits för alla klasser i årskurs 8 i Tyresös kommunala skolor. Klimattemat startade genom att alla klasser deltog i Naturskolans klimatdag vid Ahlstorp under hösten. Därefter har skolorna på olika sätt tagit upp klimatfrågor i undervisningen och genom andra aktiviteter. Klimattemat avslutas med att alla klasser utser en representant som deltar i ett klimatråd där de får framföra synpunkter och frågor till politiker och tjänstemän gällande kommunens klimatarbete med utgångspunkt från kommunens klimatplan. Klimatrådet kommer att hållas i samband med hållbarhetsutskottets ordinarie sammanträde den 26 april 2023. Information om upplägg för klimattemat finns i bilaga 1 "Klimattema för åk 8_förslag v2".

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Klimatråd 2023_230220.docx
Klimattema för åk 8_förslag v2.pdf

5 Klimatråd

Diarienummer 2023/SBF 0029 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
1. Presentation och framförda förslag av grupp 1 noteras.
2. Presentation och framförda förslag av grupp 2 noteras.
3. Presentation och framförda förslag av grupp 3 noteras.
4. Presentation och framförda förslag av grupp 4 noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns elever har ett löpande klimattema under årskurs 8. Klimatrådet är ett moment under temaåret och syftar till att ge kommunens åttondeklassare möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner samt att få framföra sina egna förslag för hur klimatarbetet i kommunen kan förbättras.
Under Klimatrådet kommer fyra grupper med representanter från Strandskolan, Dalskolan, Nyboda skola, Fornuddens skola, Tyresö skola och Kumla skola att presentera sina förslag på förbättringar och andra idéer för kommunens klimatarbete.

Kommunens hållbarhetsutskott kommer efter Klimatrådet att svara på de förslag och idéer som framförts genom en skriftlig kommuniké som kommer att publiceras offentligt.

§13 Närvarorätt till hållbarhetsutskottets sammanträde

Diarienummer 2023/SBF 0028 001

Hållbarhetsutskottets beslut
- Närvarorätt vid utskottets sammanträde 2023-04-26 medges till elev- och lärarrepresentanter samt rektorer från Strandskolan, Dalskolan, Nyboda skola, Fornuddens skola, Tyresö skola, Kumla skola och Naturskolan.

Beskrivning av ärendet
Det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun styr rätten till närvaro till kommunstyrelsen/nämnders sammanträden och utskott. Utöver de personer vars närvaro specifikt bestäms av reglementet kan även övriga ges närvarorätt om beslut om detta fattas.

Närvarorätt föreslås ges till elev- och lärarrepresentanter samt rektorer från Strandskolan, Dalskolan, Nyboda skola, Fornuddens skola, Tyresö skola och Kumla skola till hållbarhetsutskottets sammanträde den 26 april 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att att hållbarhetsutskottet beslutar att medge närvarorätt vid utskottets sammanträde 2023-04-26 till elev- och lärarrepresentanter samt rektorer från Strandskolan, Dalskolan, Nyboda skola, Fornuddens skola, Tyresö skola, Kumla skola och Naturskolan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§14 Svar på remiss om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund

Diarienummer KSM-2023-166

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet
Ett omarbetat samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde har efter förra årets remissrunda presenterats av Tyresåns vattenvårdsförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det nya programmet i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till kommunens tidigare synpunkter med avseende på beräknad tidsåtgång, tydligare prioritering av åtgärder samt höjd årsavgift. Kommunstyrelsen förslås därför lämna ett positivt yttrande till förbundet.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om nytt samverkansprogram för Tyresåns Vattenvårdsförbund.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss TVVF.pdf
Bilaga 1 Första förslaget till samverkansprogram för Tyresån 2022_2027.pdf
Bilaga 2 Kommunens yttrande över första förslaget.pdf
Bilaga 3 Föreliggande förslag till samverkansprogram 2024_2029.pdf
Bilaga 4 Aktiviteter och resursbehov_endast för medlemmar.pdf
Bilaga 5 Bilagor till samverkansprogram 2024_2029.pdf

§15 Hållbarhetsutskottets meddelanden 2023

Diarienummer 2023/SBF 0027 001

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till hållbarhetsutskottet redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-04-04 § 63.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden fastställd KS 2023-04-04 § 63.pdf

§16 Introduktion till Klimatråd för elever i årskurs 8

Diarienummer 2023/SBF 0022 91

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under skolåret 22/23 har ett löpande klimattema hållits för alla klasser i årskurs 8 i Tyresös kommunala skolor. Klimattemat startade genom att alla klasser deltog i Naturskolans klimatdag vid Ahlstorp under hösten. Därefter har skolorna på olika sätt tagit upp klimatfrågor i undervisningen och genom andra aktiviteter.

Klimattemat avslutas med att alla klasser utser en representant som deltar i ett klimatråd där de får framföra synpunkter och frågor till politiker och tjänstemän gällande kommunens klimatarbete med utgångspunkt från kommunens klimatplan. Klimatrådet kommer att hållas i samband med hållbarhetsutskottets ordinarie sammanträde den 26 april 2023. Information om upplägg för klimattemat finns i bilaga 1 "Klimattema för åk 8_förslag v2".

Bilagor
Klimattema för åk 8_förslag v2.pdf
Tjänsteskrivelse_Klimatråd 2023_230220.pdf

§17 Klimatråd

Diarienummer 2023/SBF 0029 91

Hållbarhetsutskottets beslut
1. Presentation och framförda förslag av grupp 1 noteras.
2. Presentation och framförda förslag av grupp 2 noteras.
3. Presentation och framförda förslag av grupp 3 noteras.
4. Presentation och framförda förslag av grupp 4 noteras.
5. Presentation och framförda förslag av grupp 5 noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns elever har ett löpande klimattema under årskurs 8. Klimatrådet är ett moment under temaåret och syftar till att ge kommunens åttondeklassare möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner samt att få framföra sina egna förslag för hur klimatarbetet i kommunen kan förbättras.

Under Klimatrådet kommer fyra grupper med representanter från Strandskolan, Dalskolan, Nyboda skola, Fornuddens skola, Tyresö skola och Kumla skola att presentera sina förslag på förbättringar och andra idéer för kommunens klimatarbete.

Kommunens hållbarhetsutskott kommer efter Klimatrådet att svara på de förslag och idéer som framförts genom en skriftlig kommuniké som kommer att publiceras offentligt.