Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2023-06-28

Sammanträde 2023-06-28

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Information om Kikås återbruk

Diarienummer 2023/SBF 0052 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jeanette Hartung från Mölndals stad deltar på sammanträdet för att berätta om stadens arbete med Kikås återbruk.

2 Information från NTF Västmanland om trafikolyckor och Nollvisionen

Diarienummer 2023/SBF 0053

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
NTF Västmanland, som arbetar för en säker och hållbar trafik i Västmanland, Stockholm och på Gotlands, erbjuder våren 2023 en utbildning för förtroendevalda om trafikolyckor och om Nollvisionen. Elisabeth Westman deltar i detta syfte på hållbarhetsutskottets sammanträde.

3 Sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet 2024

Diarienummer 2023/SBF 0047 001

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Datum för hållbarhetsutskottets sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för hållbarhetsutskottet för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Datum och tider för hållbarhetsutskottet 2024

Hållbarhetsutskottet sammanträder på onsdagar kl.15.00.

7 februari*
21 februari
20 mars
24 april
22 maj
19 juni*
4 september
25 september
23 oktober
13 november
18 december
*Reservdatum för brådskande ärenden

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum hållbarhetsutskottet 2024.pdf

4 Svar på Tyresöinitiativ om att göra Stadsparken mer lockande för äldre

Diarienummer KSM2023-367.556

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för vilka åtgärder som kan genomföras och hur det bör göras på bästa vis.
3. Kostnader för analys och enklare åtgärder finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Ett Tyresöinitiativ om att göra Stadsparken mer lockande för äldre har fått 123 röster och har därmed uppnått kravet om minst 50 röster för att behandlas av relevant nämnd. Initiativtagaren efterfrågar aktiviteter som gör att äldre känner att det finns plats för dem i Stadsparken. Initiativet föreslår boulebana, ett till schackbräde utöver det befintliga, fler sittplatser samt andra lockande aktiviteter för våra äldre Tyresöbor.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att vi bör göra åtgärder i Stadsparken för att möta de behov som finns hos de äldre målgrupper vars behov inte tillgodoses där idag. Vi föreslår att en medborgardialog med äldre genomförs för att vi ska nå ett så bra resultat som möjligt. Vissa åtgärder bör kunna genomföras inom en kortare tidshorisont, som exempelvis sittplatser i utvalda lägen, medan andra åtgärder kräver mer utredning och skissarbete för att hitta en bra utformning.

En enklare analys av möjlighet till utveckling av Stadsparken, samt genomförande av medborgardialog kan genomföras inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad. Även mindre åtgärder som nya sittplatser kan genomföras inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad. För större åtgärder som exempelvis boulebana och utegym krävs en utredning av finansieringsmöjligheter. Förslagsvis bör uppdraget samordnas med det uppdrag som Kultur- och fritidsnämnden gett om anläggande av spontandansbana, då det finns stora samordningsvinster.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Tyresöinitiativ_ Gör Stadsparken mer lockande för äldre.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd -Gör Stadsparken mer lockande för äldre.pdf

5 Uppdrag att ta fram en Vattentjänstplan för Tyresö kommun

Diarienummer KSM2023-392.340

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna arbetet med, och att ta fram, en vattentjänstplan för Tyresö kommun.
2. Kostnaderna för att samordna och ta fram en vattentjänstplan finansieras inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) enligt beslut i riksdagen. Lagändringen innebär bland annat att kommuner ska ta fram, samråda och besluta om att anta en vattentjänstplan under år 2023. Beslut om att anta planen ska tas i kommunfullmäktige.

Lagändringarna innebär i korthet följande:
* När kommunen bedömer behovet av en allmän VA-anläggning (vatten och avloppsanläggning) ska hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet genom en godtagbar enskild anläggning för det aktuella området.
* Vattentjänstplanen ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.
* Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan för varje kommun senast 2024-01-01.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tyresö vattentjänstplan.pdf

6 Årsbokslut för vatten- och energianvändning

Diarienummer KSM2023-417.037

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenhetens huvudsakliga uppgift är att förvalta kommunens fastigheter och lokaler samt inhyrda lokaler där förvaltningsansvar föreligger. Fastighetsenheten gör även projektering och upphandling av ny- och ombyggnadsprojekt.
Lokalerna nyttjas till olika verksamheter som skolor, förskolor, vårdlokaler, äldreboende, gruppboende, badhus, industrilokaler med mera.

År 2013 beslutades att ett energiledningssystem skulle införas (kommunstyrelsen 2013-10-22 § 164). Det övergripande syftet med att införa ett energiledningssystem var att formalisera arbetet som sker kring energi- och vatteneffektivisering av fastigheter inom kommunen samt att ta fram rutiner och arbetsformer för de delar som behöver utvecklas.

Energiledning går ut på att samordna, styra, genomföra åtgärder och ständigt förbättra energi- och vattenarbetet. Att arbeta systematiskt med vatten- och energifrågorna ger organisationen bättre kontroll på användningen och bidrar till kontinuitet och långsiktighet i effektiviserings- och hållbarhetsarbetet.

På översikten från 2010 till 2021 kan vi se en tydlig trend av minskad energi- och vattenförbrukning till följd av det åtgärder som genomförts. Att vi hade en något högre förbrukning av både energi- och vatten under 2021 jämfört med 2020 kan spåras till att verksamheterna gick på halvfart under pandemiåret 2020, jämför vi istället med 2019 ser vi en lägre förbrukning även under 2021. För 2022 gick förbrukning ner enligt mål.

För att få jämförbara siffror år från år använder vi nyckeltal per kvm, energiförbrukning i kWh/kvm och vattenförbrukning i liter/kvm. Sedan 2010 har vi minskat energiförbrukningen per kvm med 22,3% till 153,4 kWh/kvm och vattenförbrukningen med 24% till 441,l liter/kvm.

Målet framåt är fortsatt att reducera energi- och vattenanvändningen med 1% per år men nu börjar vi vara på så låga nivåer att detta kommer att behöva ses över framöver.

Bilagor
Tjänsteskrivelse energi- och vattenbokslut avseende 2022.pdf
Årsbokslut Energi 2022 230130.pdf
Årsbokslut Vatten 2022 230131.pdf
Bilaga Genomförda och planerade åtgärder 2022-2023.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

7 Återkoppling på klimatrådets förslag

Diarienummer 2023/SBF 0029 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På hållbarhetsutskottet den 26 april 2023 hölls ett klimatråd med elevrepresentanter i åk 8 från Tyresös kommunala högstadieskolor. Samtliga förslag som elevernas presenterade på klimatrådet har sammanställts i en rapport tillsammans med återkoppling från förvaltningarna på respektive förslag. Rapporten har skickats ut till alla skolor så att eleverna ska kunna ta del av den innan skolavslutningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Återkoppling på klimatrådets förslag.pdf
Rapport_återkoppling på klimatrådets förslag_2305026.pdf

§27 Information om Kikås återbruk

Hållbarhetsutskottets beslut

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Jeanette Hartung från Mölndals stad deltar på sammanträdet för att berätta om stadens arbete med Kikås återbruk.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§28 Information från NTF Västmanland om trafikolyckor och Nollvisionen

Hållbarhetsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

NTF Västmanland, som arbetar för en säker och hållbar trafik i Västmanland, Stockholm och på Gotlands, erbjuder våren 2023 en utbildning för förtroendevalda om trafikolyckor och om Nollvisionen. Elisabeth Westman deltar i detta syfte på hållbarhetsutskottets sammanträde.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§30 Svar på Tyresöinitiativ om att göra Stadsparken mer lockande för äldre

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för vilka åtgärder som kan genomföras och hur det bör göras på bästa vis.
 3. Kostnader för analys och enklare åtgärder finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag Samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet

Ett Tyresöinitiativ om att göra Stadsparken mer lockande för äldre har fått 123 röster och har därmed uppnått kravet om minst 50 röster för att behandlas av relevant nämnd. Initiativtagaren efterfrågar aktiviteter som gör att äldre känner att det finns plats för dem i Stadsparken. Initiativet föreslår boulebana, ett till schackbräde utöver det befintliga, fler sittplatser samt andra lockande aktiviteter för våra äldre Tyresöbor.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att vi bör göra åtgärder i Stadsparken för att möta de behov som finns hos de äldre målgrupper vars behov inte tillgodoses där idag. Vi föreslår att en medborgardialog med äldre genomförs för att vi ska nå ett så bra resultat som möjligt. Vissa åtgärder bör kunna genomföras inom en kortare tidshorisont, som exempelvis sittplatser i utvalda lägen, medan andra åtgärder kräver mer utredning och skissarbete för att hitta en bra utformning.

En enklare analys av möjlighet till utveckling av Stadsparken, samt genomförande av medborgardialog kan genomföras inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad. Även mindre åtgärder som nya sittplatser kan genomföras inom ramen för verksamhetsområde samhällsbyggnad. För större åtgärder som exempelvis boulebana och utegym krävs en utredning av finansieringsmöjligheter. Förslagsvis bör uppdraget samordnas med det uppdrag som Kultur- och fritidsnämnden gett om anläggande av spontandansbana, då det finns stora samordningsvinster.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för vilka åtgärder som kan genomföras och hur det bör göras på bästa vis.
 3. Kostnader för analys och enklare åtgärder finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag Samhällsbyggnad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§31 Uppdrag att ta fram en Vattentjänstplan för Tyresö kommun

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna arbetet med, och att ta fram, en vattentjänstplan för Tyresö kommun.
 2. Kostnaderna för att samordna och ta fram en vattentjänstplan finansieras inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Beskrivning av ärendet

Den 1 januari 2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) enligt beslut i riksdagen. Lagändringen innebär bland annat att kommuner ska ta fram, samråda och besluta om att anta en vattentjänstplan under år 2023. Beslut om att anta planen ska tas i kommunfullmäktige.

Lagändringarna innebär i korthet följande: '

 • När kommunen bedömer behovet av en allmän VA-anläggning (vatten och avloppsanläggning) ska hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet genom en godtagbar enskild anläggning för det aktuella området.
 • Vattentjänstplanen ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.
 • Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan för varje kommun senast 2024-01-01.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att samordna arbetet med, och att ta fram, en vattentjänstplan för Tyresö kommun. 
 2. Kostnaderna för att samordna och ta fram en vattentjänstplan finansieras inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag för samhällsbyggnad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§32 Årsbokslut för vatten- och energianvändning

Hållbarhetsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fastighetsenhetens huvudsakliga uppgift är att förvalta kommunens fastigheter och lokaler samt inhyrda lokaler där förvaltningsansvar föreligger. Fastighetsenheten gör även projektering och upphandling av ny- och ombyggnadsprojekt.

Lokalerna nyttjas till olika verksamheter som skolor, förskolor, vårdlokaler, äldreboende, gruppboende, badhus, industrilokaler med mera.

År 2013 beslutades att ett energiledningssystem skulle införas (kommunstyrelsen 2013-10-22 § 164). Det övergripande syftet med att införa ett energiledningssystem var att formalisera arbetet som sker kring energi- och vatteneffektivisering av fastigheter inom kommunen samt att ta fram rutiner och arbetsformer för de delar som behöver utvecklas.

Energiledning går ut på att samordna, styra, genomföra åtgärder och ständigt förbättra energi- och vattenarbetet. Att arbeta systematiskt med vatten- och energifrågorna ger organisationen bättre kontroll på användningen och bidrar till kontinuitet och långsiktighet i effektiviserings- och hållbarhetsarbetet.

På översikten från 2010 till 2021 kan vi se en tydlig trend av minskad energioch vattenförbrukning till följd av det åtgärder som genomförts. Att vi hade en något högre förbrukning av både energi- och vatten under 2021 jämfört med 2020 kan spåras till att verksamheterna gick på halvfart under pandemiåret 2020, jämför vi istället med 2019 ser vi en lägre förbrukning även under 2021. För 2022 gick förbrukning ner enligt mål.

För att få jämförbara siffror år från år använder vi nyckeltal per kvm, energiförbrukning i kWh/kvm och vattenförbrukning i liter/kvm. Sedan 2010 har vi minskat energiförbrukningen per kvm med 22,3% till 153,4 kWh/kvm och vattenförbrukningen med 24% till 441,l liter/kvm.

Målet framåt är fortsatt att reducera energi- och vattenanvändningen med 1% per år men nu börjar vi vara på så låga nivåer att detta kommer att behöva ses över framöver.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§33 Återkoppling på klimatrådets förslag

Hållbarhetsutskottets beslut

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

På hållbarhetsutskottet den 26 april 2023 hölls ett klimatråd med elevrepresentanter i åk 8 från Tyresös kommunala högstadieskolor. Samtliga förslag som elevernas presenterade på klimatrådet har sammanställts i en rapport tillsammans med återkoppling från förvaltningarna på respektive förslag. Rapporten har skickats ut till alla skolor så att eleverna ska kunna ta del av den innan skolavslutningen.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att informationen noteras. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§34 Dialogpunkt om frågor gällande störande ljud

Hållbarhetsutskottets beslut

 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
 2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

På sammanträdet informerar Peter Freij (M) om att han har fått frågor från allmänheten om huruvida stenkrossen i Skrubba är i fullt bruk och hur närboende uppfattar det som störande ljud. Även frågor kring vad kommunen kan göra åt störande ljud nattetid i form av vakthundar har inkommit.

Samhällsbyggnadskontoret undersöker frågorna och återkopplar till utskottet på kommande sammanträde.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att hållbarhetsutskottet noterar informationen.