Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2024-04-24

Sammanträde 2024-04-24

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora

1 Information om Barnsjöns naturreservat

Ärende 1 Diarienummer 2024/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret informerar om Barnsjöns naturreservat.

Bilagor
Bildspel Barnsjön.pdf

2 Information om förstudie mobilitetshus Norra Tyresö centrum

Ärende 2 Diarienummer KSM 2024-271

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om den förstudie gällande mobilitetshus i Norra Tyresö centrum som tagit fram.
Området ligger inom en av kommunens utpekade mobilitetszoner. För att kunna uppnå mål om låga p-tal, högre andel resenärer med gång, cykel och kollektivtrafik samt en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar trafiksituation i Norra Tyresö Centrum rekommenderar förstudien att arbeta vidare med en markanvisning av kvarter 9 för mobilitetshus i kombination med bostäder och möjlig verksamhet mot gata.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om förstudie mobilitetshus Norra Tyresö centrum.pdf

3 Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025

Ärende 3 Diarienummer KSM-2024-477

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023,
§ 96.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot EU-, nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige fastställde den 19 december 2023, § 96 nu gällande avfallstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras upp med sju procent med anledning av följande utgångspunkter:
* Ökade driftskostnader i samband med ökande anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen under 2025.
* Prognostiserade kostnadsökningar för avfallsentreprenader med tre procent 2024/2025.
* Ökade driftskostnader i och med implementering av hemsortering av matavfall och förpackningar för samtliga hushåll i Tyresö under 2026.
* Ökade kapitaltjänstkostnader från och med 2026 efter ombyggnation av kretsloppscentralen.
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat ur ett flerårsperspektiv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse taxa för avfallstjänster 2025.pdf
Avfallstaxa 2025.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnens bästa.pdf

4 Uppdrag om klimatanpassningsplan

Ärende 4 Diarienummer 2024/SBF 0023

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan för Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Klimatförändringarna är här. Mycket tyder på att förändringarna sker snabbare än vad man tidigare har räknat med. Även om vi gör allt vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser, så kommer vi också att tvingas anpassa oss till ett mycket mer instabilt klimat.
En stor del av ansvaret för denna anpassning ligger på kommunerna. I stort sett all kommunal verksamhet kommer att påverkas av effekterna av ett mer instabilt klimat.
Torka, värmeböljor, bränder, skyfall, skred, instabila leveranskedjor. Listan kan göras lång. Det är dags att inse att de här frågorna kommer vara helt centrala i den kommunala verksamheten, och det är mer än hög tid att förbereda sig på detta.
I Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutets klimatanpassnings-rankning av kommunerna för 2023, så kom Tyresö på en föga hedersvärd delad 96:e plats. En hel delgörs i kommunen, men den samlande strategin saknas fortfarande.
Det krävs en strategi för att kunna rikta rätt resurser till klimatanpassningsarbetet, samt att följa upp och utvärdera insatserna. De kommuner som ligger i topp i klimatanpassningsarbetet arbetar alla efter en beslutad strategi.

Bilagor
Ordförandeuppdrag om klimatanpassningsplan.pdf

5 Uppdrag inriktningsbeslut Barnsjöns naturreservat

Ärende 5 Diarienummer 2024/SBF 0024

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att, utifrån förvaltningens presenterade förslag till gränsdragningar, fortsätta processen med inrättandet av Barnsjöns naturreservat.

Ordförandeutlåtande
Barnsjön med dess natursköna omgivningar är ett uppskattat och lättillgängligt vistelseområde med höga naturvärden. Att området ska bli naturreservat finns inskrivet i kommunens översiktsplan. Utredning och planering för det kommande reservatet har pågått under en längre tid.
Nu har hållbarhetsutskottet fått förvaltningens förslag på gränsdragning för reservatet, presenterat för sig. Därmed är det dags att genomförandefasen tar vid.

Bilagor
Ordförandeuppdrag inriktningsbeslut Barnsjöns naturreservat.pdf

§12 Information om Barnsjöns naturreservat

Diarienummer 2024/SBF 0021


Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret informerar om Barnsjöns naturreservat.


Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.


Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§13 Information om förstudie mobilitetshus Norra Tyresö centrum

Diarienummer KSM 2024-271

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om den förstudie gällande mobilitetshus i Norra Tyresö centrum som tagit fram.
Området ligger inom en av kommunens utpekade mobilitetszoner. För att kunna uppnå mål om låga p-tal, högre andel resenärer med gång, cykel och kollektivtrafik samt en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar trafiksituation i Norra Tyresö Centrum rekommenderar förstudien att arbeta vidare med en markanvisning av kvarter 9 för mobilitetshus i kombination med bostäder och möjlig verksamhet mot gata.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

§14 Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 *

Diarienummer KSM-2024-477

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023,
§ 96.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot EU-, nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
Kommunfullmäktige fastställde den 19 december 2023, § 96 nu gällande avfallstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras upp med sju procent med anledning av följande utgångspunkter:
· Ökade driftskostnader i samband med ökande anslutningsgrad till matavfallsinsamlingen under 2025.
· Prognostiserade kostnadsökningar för avfallsentreprenader med tre procent 2024/2025.
· Ökade driftskostnader i och med implementering av hemsortering av matavfall och förpackningar för samtliga hushåll i Tyresö under 2026.
· Ökade kapitaltjänstkostnader från och med 2026 efter ombyggnation av kretsloppscentralen.
· Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat ur ett flerårsperspektiv.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för Tyresö kommuns avfallstjänster 2025 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2023,
§ 96.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Särskilda yttranden
Joakim Grimborg (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

§15 Uppdrag om klimatanpassningsplan

Diarienummer 2024/SBF 0023

Hållbarhetsutskottets beslut
- Ordförandeuppdraget avslås.

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan för Tyresö kommun.

Reservationer
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Hanne Sofia Carlsson (C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan för Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande
Klimatförändringarna är här. Mycket tyder på att förändringarna sker snabbare än vad man tidigare har räknat med. Även om vi gör allt vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser, så kommer vi också att tvingas anpassa oss till ett mycket mer instabilt klimat.
En stor del av ansvaret för denna anpassning ligger på kommunerna. I stort sett all kommunal verksamhet kommer att påverkas av effekterna av ett mer instabilt klimat.
Torka, värmeböljor, bränder, skyfall, skred, instabila leveranskedjor. Listan kan göras lång. Det är dags att inse att de här frågorna kommer vara helt centrala i den kommunala verksamheten, och det är mer än hög tid att förbereda sig på detta.
I Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutets klimatanpassnings-rankning av kommunerna för 2023, så kom Tyresö på en föga hedersvärd delad 96:e plats. En hel delgörs i kommunen, men den samlande strategin saknas fortfarande.
Det krävs en strategi för att kunna rikta rätt resurser till klimatanpassningsarbetet, samt att följa upp och utvärdera insatserna. De kommuner som ligger i topp i klimatanpassningsarbetet arbetar alla efter en beslutad strategi.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), Joakim Grimborg (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Hanne Sofia Carlsson (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) och Anita Mattsson (S) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

§16 Uppdrag inriktningsbeslut Barnsjöns naturreservat

Diarienummer 2024/SBF 0024

Hållbarhetsutskottets beslut
- Ordförandeuppdraget avslås.

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att, utifrån förvaltningens presenterade förslag till gränsdragningar, fortsätta processen med inrättandet av Barnsjöns naturreservat.

Reservationer
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Hanne Sofia Carlsson (C) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att Kommundirektören får i uppdrag att, utifrån förvaltningens presenterade förslag till gränsdragningar, fortsätta processen med inrättandet av Barnsjöns naturreservat.

Ordförandeutlåtande
Barnsjön med dess natursköna omgivningar är ett uppskattat och lättillgängligt vistelseområde med höga naturvärden. Att området ska bli naturreservat finns inskrivet i kommunens översiktsplan. Utredning och planering för det kommande reservatet har pågått under en längre tid.
Nu har hållbarhetsutskottet fått förvaltningens förslag på gränsdragning för reservatet, presenterat för sig. Därmed är det dags att genomförandefasen tar vid.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Anita Mattsson (S), och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L), Joakim Grimborg (KD) och Hanne Sofia Carlsson (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej

Resultat: 4 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 1.
Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) och Anita Mattsson (S) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
Inger Gemicioglu (V) anmäler särskilt ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.