Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-03-17

Sammanträde 2005-03-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Förslag om antagande av detaljplan för förskolan Kattfoten (Kattfoten 2, 3, del av Näsby 51:2 och Kumla 3:1264) i Skälsätra

4 Förslag om finansiering av konstisbanor m.m. 2005

5 Förslag om arvodering av ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

6 Förslag om gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun

7 Förslag om revidering av reglemente för kommunstyrelsen

8 Förslag om revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

9 Förslag om revidering av reglemente för socialnämnden

10 Förslag om revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

11 Förslag om revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

12 Förslag om revidering av reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

13 Förslag om revidering av reglemente för överförmyndarnämnden

14 Förslag om reglemente för valnämnden

15 Förslag om återlämnande av vissa allmänna handlingar

16 Val av ledamöter till styrelsen i Tyresö Näringslivs AB

17 Val av ledamöter till styrelsen i Tyresö Bostäder AB

Mötesinformation

 

§8 Motion om komplettering av kommunens upphandlingsregler

Dnr 2005/041 060

Ärendebeskrivning

Thomas Henriksson (s) och Anders Bergérus (s) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om komplettering av kommunens upphandlingsregler med krav på att leverantören tecknar svenskt kollektivavtal.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§9 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2005/013 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Stig Jonsson (s) – ersättare i kommunfullmäktige

Heléne Sundman (s) – ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

§10 Antagande av detaljplan för förskolan Kattfoten (Kattfoten 2, 3 del av Näsby 51:2 och Kumla 3:1264) i Skälsätra

Dnr 2003/0368 214

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga nya förskolelokaler. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i april 2003 miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för förskolan Kattfoten. Planområdet är beläget på Skälsätravägen 40 och 42 i Skälsätra och består huvudsakligen av fastigheterna Kattfoten 2 och 3. Fastigheterna är planlagda för bostadsändamål och det är därför nödvändigt att en detaljplaneändring görs för att kunna bygga en förskola.

Förslaget har varit utsänt för programsamråd under tiden 2 juni till och med den 22 augusti 2003 och varit ute på samråd under tiden 23 februari 2004 till och med 15 mars 2004. Förslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 13 december 2004 till och med den 14 januari 2005. Under utställningstiden har 6 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

Efter det att förslaget varit utställt för granskning har planförslaget ändrats till att inte reglera takfärgen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Förskolan Kattfoten (Kattfoten 2, 3, del av Näsby 51:2 och del av Kumla 3:1264) i Skälsätra antas.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§11 Finansiering av konstisbanor 2005

Dnr 2005/0223 826

Ärendebeskrivning

I investeringsbudgeten för 2005 finns 4.5 miljoner kronor avsatta för att anlägga en ny konstisbana i anslutning till ishallen i Bollmora, samt för att byta kylsystem i nuvarande konstisbana vid Trollbäckens IP. Kommunledningen har beslutat att följande investeringar ska vara klara 1 november 2005:

- Ombyggnad av isproduktionsanläggningen på den befintliga konstisbanan på Trollbäckens idrottsplats

- Ombyggnad av isproduktionsanläggningen på Bollmoravallen samt ny konstisbana på Bollmoravallen kompletterat med konstgräs under sommarsäsongen.

I bifogade tjänsteskrivelse beskrivs bedömda investeringskostnader för de olika delarna i projektet. Investeringskostnaden för hela projektet beräknas till 9,5 miljoner kronor. Detta innebär att ytterligare 5 miljoner kronor behöver avsättas till investeringen.

Berörda idrottsföreningar (issportföreningarna, Tyresö FF och Tyresö Amerikanska fotbollsförening) har utfäst sig att bidra till anläggningsutbyggnaden. Förslag till avtal är under utarbetande inom kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudgeten tillförs 5 miljoner kronor för finansiering av utgifter i samband med isbaneprojekt.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s) lämnar särskilt yttrande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Kristjan Vaigur (s), Mikael Gustafsson (v), Lilian Edberg (m), Mats Larsson (fp) och Anders Bergérus (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§12 Arvodering av ordföranden i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Dnr 2005/029 024

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2004 att from 1 januari 2005 inrätta nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

Ordföranden i nämnden föreslås arvoderas med 0,20-del av kommunalrådsarvodet. Utgångspunkt i bedömningen av storleken på arvodet har varit arvodet för ordföranden i styrelsen för C3L som tidigare hade ansvar för vuxenutbildningen (0,15-del av kommunalrådsarvodet). Utöver vuxenutbildningen ska den nya nämnden hantera arbetsmarknads- och integrationsfrågor vilket motiverar ett arvode på 0,20-del av kommunalrådsarvodet. I samband med inrättandet av den nya nämnden upphörde integrationskommittén. Ordföranden i integrationskommittén arvoderades med 0,014-del av kommunalrådsarvodet.

Ledamöterna i nämnden arvoderas i enlighet med kommunens arvodesregler.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ordföranden i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande arvoderas från och med 1 januari 2005 med 0,20-del av kommunalrådsarvodet.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Ordföranden arvoderas fr o m 1 januari 2005 med 0,20 av kommunalrådsarvodet

Protokollsanteckning

Olle Chevalier (m) deltar inte i beslutet.

§13 Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun

Dnr 2005/030 003

Ärendebeskrivning

Ett särskilt dokument har arbetats fram med ett gemensamt reglemente för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun. Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller det gemensamma reglementet för samtliga nämnder samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Det gemensamma reglementet innehåller avsnitt om nämndernas roll och arbetsuppgifter samt bestämmelser för nämndernas arbetsformer och beslutsfattande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun godkänns.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärenden om reglementen yttrar sig Berit Assarsson (m), Mikael Gustafsson (v), Mats Larsson (fp) och Anders Linder (s).

Yrkanden

Anders Linder (s) yrkar att § 10 och § 15 i det gemensamma reglementet ändras så att vid förhinder för ordföranden och vice ordföranden tjänstgör den ledamot som har längst mandattid i nämnden.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag men med följande ändring:

§§ 10 och 15 ändras så att vid förhinder för ordföranden och vice ordföranden tjänstgör den ledamot som har längst mandattid i nämnden.

§14 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 2005/008 003

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har gjort en översyn av kommunstyrelsens reglemente bl a med anledning av inrättandet av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande samt revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 9 december 2004.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kommunstyrelsen godkänns enligt bilaga

Kommunfullmäktiges förslag:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§15 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2005/008 003

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden godkänns enligt bilaga

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§16 Revidering av reglemente för socialnämnden

Dnr 2005/008 003

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag till reglemente för socialnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för socialnämnden godkänns enligt bilaga

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§17 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2005/008 003

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för kultur- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden godkänns enligt bilaga

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens beslut.

§18 Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Dnr 2005/008 003

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden godkänns enligt bilaga

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§19 Revidering av reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Dnr 2005/008 003

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande godkänns enligt bilaga

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens beslut.

§20 Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden

Dnr 2005/008 003

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller det gemensamma reglementet för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden godkänns enligt bilaga

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

§21 Reglemente för valnämnden

Dnr 2005/027 003

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samarbete med förvaltningarna gjort en översyn av samtliga nämnders reglementen. Ett särskilt dokument har arbetats fram med de gemensamma bestämmelserna för samtliga nämnder (inklusive kommunstyrelsen) i Tyresö kommun.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller det gemensamma reglementet för samtliga nämnder i Tyresö kommun samt bestämmelser i respektive nämnds reglemente.

Bilagt finns förslag på reglemente för valnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för valnämnden godkänns enligt bilaga

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens beslut

§22 Återlämnande av vissa allmänna handlingar

Dnr 2005/031 004

Ärendebeskrivning

Enligt arkivlagen får en kommunal myndighet inte återlämna allmänna handlingar till enskild. Återlämnande kan dock ske med stöd av särskilt beslut av fullmäktige, vilket kan vara lämpligt när det gäller handlingar vars aktualitet relativt snabbt upphör. Det kan t.ex. vara ansökningshandlingar rörande befattningar för den som ej fått befattningen, eller handlingar i olika söknings- eller tillståndsärenden där sökanden tagit tillbaka sin ansökan.

Kommunkansliet gör bedömningen att det kan vara motiverat att återlämna - ansökningshandlingar rörande befattningar (tjänster) när de inte längre är aktuella, samt ansöknings- eller tillståndshandlingar där sökanden tagit tillbaka sin ansökan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Samtliga nämnder får återlämna följande handlingar när de inte längre är aktuella:

- ansökningshandlingar rörande befattningar (tjänster), samt

- ansöknings- eller tillståndshandlingar där sökanden tagit tillbaka sin ansökan.

- Nämnderna bör föra in denna bestämmelse i respektive dokumenthanteringsplan.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§23 Val av ledamöter i Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2005/048 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Näringslivs AB.

Yttrande

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut:

Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Näringslivs AB fram till ordinarie bolagsstämma 2006:

- m Hans Lindberg

- m Sven A Svennberg

- fp Tomas Lilja

- s Birgitta Lönegård

- s Kjell Andersson

Ordförande: Hans Lindberg

Vice ordförande: Tomas Lilja

§24 Val av ledamöter i Tyresö Bostäder AB

Dnr 2005/049 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen inför bolagsstämman utse ledamöter i Tyresö Bostäders styrelse för perioden fram till nästa års bolagsstämma.

Kommunfullmäktiges beslut:

Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Bostäder AB fram till bolagsstämman 2006:

- - Anders Malmqvist

- m Olle Chevalier

- m Peder Holmström

- kd Ulf Perbo

- c Håkan Ericsson

- s Birgitta Nådell

- s Birgitta Lönegård

- s Ulf Lönnqvist

- v Ulla Hoffman

Ordförande: Anders Malmqvist

Vice ordförande: Olle Chevalier