Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-11-23

Sammanträde 2006-11-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Strategi- och budgetplan för 2007 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2007-2009

4 Tyresö kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress

Mötesinformation

 

§8 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2006 valdes ordförande och 1:e vice ordförande för kommunfullmäktige. Beslut om 2:e vice ordförande bordlades.

Kommunfullmäktiges beslut

- Christina Tallberg (s) väljs till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

__________

§9 Strategi- och budgetplan för 2007 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2007-2009

Ärendebeskrivning

För andra året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

Den gemensamma grunden för alla styrelser och nämnders arbete är en gemensam vision, tre utvecklingsområden, fyra grundläggande förhållningssätt och kommungemensamma mål inom fyra sektorer.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Omvärldsanalys

· Strategier

· Mål

· Budget

· Organisation, personal och ekonomi

· Uppföljning och utvärdering

Ordförandeutlåtande

Den budget som de fyra borgerliga allianspartierna föreslår för 2007 är den starkaste på många år, ja t o m decennier, om man ser till det budgeterade resultatet om 30 miljoner kronor. Det uppfyller lagens krav på långsiktig ekonomisk hållbarhet och vad detta innebär för Tyresös del enligt beslut i kommunfullmäktige.

Efter ett antal år med sjunkande och därefter stagnerande skatteintäkter stiger nu åter dessa. Detta i kombination med ett kontinuerligt arbete för att effektivisera verksamheten och pressa kostnader gör att vi både klarar ett önskvärt resultat och har utrymme för ett antal förbättringar i verksamheterna. De satsningar vi föreslår för 2007 och som vi särskilt vill lyfta fram finns beskrivna i allianspartiernas förord till budgeten och jag hänvisar här till det.

Vi har en omfattande avtalsrörelse framför oss. Beroende på utfallet av den kan ytterligare resurser behövas för personalkostnader. Det finns inga reserver för detta i budgeten. Det finns i princip heller inga reserver för andra oförutsedda kostnader.

Vi har haft ett par år med stora investeringar och investeringsbehovet är stort även de närmaste åren. Vi föreslår investeringar på sammanlagt 167 miljoner kronor netto för 2007. Det betyder att vi har ett lånebehov på 62 miljoner kronor för nästa år, förutsatt att alla nu pågående och nya investeringar slutförs under året. Dock vet vi av erfarenhet att så inte brukar bli fallet. Jag bedömer därför att lånebehovet kommer att bli mindre än nämnda belopp.

Trots avsaknaden av reserver och att skatteintäkterna inte räcker för att finansiera investeringarna utan nyupplåning föreslår vi inom majoriteten oförändrad skatt för 2007. Vår målsättning är dock att sänka kommunalskatten under denna mandatperiod.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer majoritetens budgetförslag mot socialdemokraternas budgetförslag, och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med majoritetens budgetförslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  1. Utdebiteringen för 2007 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

  2. Kommungemensamma mål i avsnitt 5 fastställs

  3. De mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7 fastställs

  4. Driftbudget för 2007 enligt bilagorna 1 och 2 fastställs

  5. Investeringsbudget för 2007 enligt bilaga 3 fastställs

  6. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2007 enligt bilagorna 4 och 5 fastställs

  7. Godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

  8. Förslaget till KELP för perioden 2007–2009 godkänns


Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för socialdemokraternas budgetförslag (se bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), inte hade deltagit i beslutet om de hade haft rösträtt.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s), Anna Steele Karlström (fp), Peter Bylund (mp), Jenny Magnusson (c), Leif Kennerberg (kd), Inger Gemicioglu (v),

Marie Åkesdotter (mp), Ulla Hoffmann (v), Mathias Tegnér (s), Mats Larsson (fp), Olle Chevalier (m), Marie Linder (s), Kristjan Vaigur (s), Lilian Edberg (m), Anders Linder (s), Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Mikael Gustafsson (v), Sara Albornoz (s), Jerry Svensson (s),

Susann Ronström (s), Alfonso Morales (s), Lilian Nylinder (mp), Lennart Jönsson (s) och Ingela Carlsson (s).

Yrkanden

Skattesats

1. Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar att utdebiteringen för 2007 fastställs till 20,23 per skattekrona.

Strukturförändringar

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till kommande budgetprocess återkomma med förslag till nytt resursfördelnings-system för skolan.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att under våren 2007 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur resultatet för kunskapsmålen ska förbättras och i ett första skede nå upp till riksgenomsnittet.

4. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag, att göra en omfattande inventering av försörjningen av förskoleplatser i kommunen, med bl a befolkningsprognoser som grund.

5. Målet 5 barn per årsanställd samt antal barn per avdelning, 12 för mindre barn samt 15 för större barn, ska eftersträvas beträffande förskolan.

6. I uppdraget enligt punkt 4 ska ligga beräkning av kostnad, beräkning av behov av tillbyggnad av eventuella nya förskolor samt en tidsplan på genomförandet.

7. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att initiera ett förnyelsearbete av arbetsorganisationen och fortlöpande redovisa de olika förvaltningarnas produktivitetsökning.

8. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under våren 2007 återkomma till kommunfullmäktige med en strategi för hur kommunen ska kunna få en snabbare omsättning av de exploateringskostnader som den ligger ute med. Detta uppdrag bör ske med flera medel för att uppnå önskad effekt.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

9. Kommunen ska utreda hur man kan införa ett annat ekonomiskt styrsystem än det presationsbaserade fördelningssystemet.

Mål för nämndernas verksamheter

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

10. Ändringsförslag kommunstyrelsen: minst 200 nya bostäder per år.

11. Tilläggsförslag kommunstyrelsen: Nyboda skola, fritidsgården Nyboda och Kulturskolan ska utgöra en resultatenhet.

12. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på var enheten i punkt 11 organisatoriskt ska förläggas i nämnd- och förvaltningsstruktur.

13. Ändringsförslag socialnämnden: behoven ska styra platserna på äldreboende.

14. Tilläggsförslag miljö- och byggnadsnämnden: Det är viktigt att Tyresö kommun bidrar till att ett Södertörnssamarbete på tillsynsområdet realiseras. Den förstudie som gjorts visar att Södertörnskommunerna förutom ökad tillsyn också kan göra en besparing om 8 miljoner kronor och dels genom verksamhetsökningen få en ökad intäkt i form av 9 miljoner kronor.

15. Det är viktigt att miljö- och byggnadsnämnden också arbetar med den goda boendemiljön och en god arkitektur parallellt med själva myndighetsutövningen.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

16. I enlighet med åtagande under Kommunstyrelsen utreda hur kommunen kan ansöka om statliga klimatinvesteringspengar (KLIMP) för att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser.

17. I enlighet med åtagande under Kommunstyrelsen utreda hur en plan kan upprättas för att utöka gatubelysningen i miljöer som känns otrygga inte minst för kvinnor.

18. I enlighet med åtagande under Barn- och utbildningsnämnden tillsätta en arbetsgrupp som utreder och presenteras förslag till hur jämställdheten kan bli konkret och uppnåbar i för – och grundskolan.

19. I enlighet med åtagande under Socialnämnden ska kommunen utreda möjligheterna att inrätta ett kriscentrum för kvinnor som blivit utsatta för våld.

20. I enlighet med åtagande under Kultur- och fritidsnämnden utreda hur föreningsstödet från kommunen används av idrottsföreningarna.

21. I enlighet med åtagande under Kultur- och fritidsnämnden utreda möjligheten att inrätta ett kulturhus i Tyresö.

Driftbudget för 2007

Kommunstyrelsen

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

22. Ingen utdelning från Tyresö Bostäder AB, +4 000 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

23. Lokaleffektivisering, -3 000 000kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

24. Administrativa kontoren, -4 400 000 kronor (fem procents besparing). Yrkandet biträds av miljöpartiet.

25. Utvecklingsprojekt inom kommunstyrelsen, -3 500 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

26. Satsning på utveckling av Nyboda skola, +3 500 000 kronor.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

27. Inget bidrag till enskilda vägföreningar, -800 000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

28. Minskning av anslaget till kvalitetsarbetet, -500 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

29. Besparing politikerarvoden, -2 200 000 kronor.

30. Besparing konferenser, sammanträden med mera, -1 000 000 kronor.

31. Ny tjänst som jämställdhetsutvecklare, +400 000 kronor.

32. Sammanträdesarvode jämställhetsberedning, +10 000 kronor.

33. Satsning på Agenda 21, +500 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

34. Två nya centrala ekonomer, +660 000 kronor.

35. Avveckling av traineeprogram, -300 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar:

36. En lönepott för att påbörja arbetet för jämställda löner, +3 000 000 kronor.

37. Besparing politikerarvode med mera,-3 500 000 kronor.

38. Konsult för att ta fram reserevision, +300 000 kronor. Berit Assarsson (m) biträder yrkandet i den del som gäller framtagande av en reserevision, dock inte förslaget om att en konsult anlitas.

39. Genomförande av ungdomsfullmäktige två gånger om året, +200 000 kronor

Kultur- och fritidsnämnden

40. Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar höjning av föreningsbidragen, +250 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

41. Sänkta avgifter för elever på kulturskolan, +100 000 kronor.

42. Ökad kulturminnesvård, +50 000 kronor.

43. Ökat stöd handikappidrott, -50 000 kronor.

44. Utöka halvtid till heltid för ny heltidstjänst, -200 000 kronor.

45. Ökat stöd till biblioteken, -400 000 kronor.

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar:

46. Ökat stöd till biblioteken, -200 000 kronor.

47. Förstärkning en tjänst Kulturskolan, -350 000 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

48. Indragning av vårdnadsbidrag, -800 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

49. Rätt för barn till arbetssökande att få barnomsorg 25 timmar per vecka, +1 500 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

50. Ökning av skolpengen för grundskolan, +2 000 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

51. Höjning skolbarnomsorgen, +3 000 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

52. Utflyktsbidrag i grundskolan, +700 000 kronor.

53. Satsning fritidsgårdarna, +1 500 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

54. Central administration, -2 200 000 kronor (10 procent besparing). Yrkandet biträds av miljöpartiet.

55. Förändring av 30 procents regeln för gymnasieval, -1 000 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet och miljöpartiet.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

56. Nej till nedskärning för förskolor och skolor, +2 900 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

57. Ökade satsningar för svenska 2 och modermålsundervning, +1 000 000 kronor.

58. Förskolan, höjning av barnomsorgspengen, +10 000 000 kronor.

59. Höjning av peng till skolbarnomsorgen, +5 000 000 kronor.

60. Ökning av skolpengen för grundskolan, +10 000 000 kronor.

61. Fritidsklubb för 10-12-åringar i Krusboda, +190 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

62. Kulturbidrag till skolan och förskolan, +700 000 kronor.

63. Justering av barnomsorgspeng för deltidsbarn, +1 500 000 kronor.

64. Uppgradera 25 procents tjänst som genuspedagog till 100 procent, +300 000 kronor.

65. Sommarkoloniverksamhet, +250 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

66. Inget matematiktest i årskurs 3, -300 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Socialnämnden

67. Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar att pedagogiska måltider införs vid kommunens demensavdelningar, +450 000 kronor.

68. Central administration, -2 700 000 kronor (10 procent besparing).

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

69. Mindre helgtjänstgöring Syrenen, +1 000 000 kronor

70. Förbättrade arbetsvillkor på särskilda boenden, +2 000 000 kronor.

71. Ökat stöd till kvinnojouren i Tyresö, +200 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

72. Återinförd subvention för snöröjning, +340 000 kronor.

73. Återställning av tjänstenivå på familjecenter till nivå som var 2004, +300 000 kronor. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

74. Barnbidrag även till de som har ekonomiskt bistånd, +650 000 kronor.

75. Utbildning av socialsekreterare som har ärenden med utsatta barn, +200 000 kronor.

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar:

76. Mindre helgstjänstgöring, +800 000 kronor.

77. Ytterligare stöd till Team Smart, +75 000 kronor


Investeringsbudget för 2007

Anders Bergérus med flera (s-gruppen) yrkar:

78. Projektering av kombinerad sim- och eventhall, +4 000 000 kronor.

79. Ny förskola i Krusboda, +20 000 000 kronor

80. Nej till flytt av Öringepaviljongen till Hästhagen, -4 350 000 kronor. Yrkandet biträds av vänsterpartiet (beloppslöst) och miljöpartiet.

81. Fotbollsplaner i Tyresö Strand, +3 500 000 kronor.

82. Gångbana Lindalsvägen/Trollbäcksvägen – Aniaragränd, +1 000 000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet beloppslöst.

83. Ombyggnad av väg för att möjliggöra busstrafik till Skälsätra, +10 000 000 kronor.

Inger Gemicioglu med flera (v-gruppen) yrkar:

84. Senareläggning av konstgräsplan på Trollbäckens IP annat belopp.

85. Projektering av kulturhus, nytt förslag.

86. Upprustning av skolgårdar, nytt förslag.

87. Gångväg Myggdalsvägen – Nyboda skola, nytt belopp.

88. Förbättringsåtgärder på cykelstråken, nytt belopp kronor.

89. Trafiksäkerhetsågärder på Njupkärrsvägen, nytt belopp.

90. Upprustning av torg vid Granängsringen, nytt belopp.

91. Säkrare gångvägar, bättre belysning, nytt belopp.

92. Senareläggning av lekpark i Tyresö strand, annat belopp.

93. Bollmoraparken, nytt belopp.

94. Plan för hantering av dagvatten, annat belopp.

95. Minskning fordon och maskiner, annat belopp kronor.

96. Minskade IT-investeringar, annat belopp. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

97. Minskning inventarier på Breviks förskola, annat belopp.

98. Minskning inventarier på Breviks skolaannat belopp kronor

Peter Bylund med flera (mp-gruppen) yrkar:

99. Senareläggning av centrumutvecklingen, -3 000 000 kronor.

100. Lägre ambitionsnivå på exploateringar, -2 000 000 kr

101. Ingen uppvärmd konstgräsplan, -10 000 000 kronor.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 1.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Debatten förklaras avslutad.

- Utdebiteringen för 2007 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

- Övriga förslag bordläggs.

_________

§10 Val av ombud till Sveriges kommuners och landstings kongress

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har att medverka i val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress. Valet ska ske genom sluten omröstning. Valet förrätas genom att sekreterare ropar upp de röstberättigade enligt särskild upprättad röstlängd (bilaga).

Sedan valet skett räknas antalet valsedlar och skickas därefter till valnämnden, Sveriges kommuner och landsting.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Valet förklaras avslutat.