Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-03-15

Sammanträde 2007-03-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

Sammanträdet inleds med Jenny Erika Larsson och Katti Sandberg från Södertörns högskola re Läs mer...dovisar retorikprojektet ”Tala Tydligt i Tyresö”

Ärenden

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående framtiden för den kommunala vuxenutbildningen

4 Förslag till antagande av ”Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum” (KS 2007-02-27, § 58)

5 Förslag om exploateringsavtal för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) – beslut om antagande (KS 2007-02-27, § 59)

6 Förslag om detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) – beslut om antagande (KS 2007-02-27, § 60)

7 Anmälan av rapporteringsskyldighet enligt SoL 16 kap

8 Revidering av verksamhetsområden för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KS 2007-02-27, § 78)

9 Avtal om finansiering av trafikplats ”Skrubba” på Tyresövägen (KS 2007-02-27, § 62)

10 Förslag till Länsarbetsnämnden på kommunala ledamöter och ersättare i den lokala arbetsmarknadsnämnden

Mötesinformation

 

§12 Redovisning av retorikprojektet "Tala Tydligt i Tyresö”

Ärendebeskrivning

Jenny Erika Larsson och Katti Sandberg från Södertörns högskola redovisar muntligen och skriftligen (bilaga) retorikprojektet ”Tala Tydligt i Tyresö”.

§13 Motion angående Gudöbroleden

Dnr 2007/KS 062 311

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Mikael Gustafsson (v) och Lennart Jönsson (s) har lämnat in en motion angående Gudöbroleden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§14 Motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen/hemtjänsten

Dnr 2007/KS 060 023

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen/hemtjänsten.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_________

§15 Interpellationer

Dnr 2007/KS 015 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (mp) angående kommunens bilinköp. Vidare yttrar sig interpellanten.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marita Bertilsson (s) angående domslut om kommunalt vårdnadsbidrag.Vidare yttrar sig barn- och utbildningsnämndens ordförande, interpellanten, Marie Åkesdotter (mp), Mikael Gustafsson (v) och Sara Albornoz (s).

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Hans Lindberg (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Eija Räty (s) angående framtiden för den kommunala vuxenutbildningen. Vidare yttrar sig gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, interpellanten, Marie Linder (s), Ulla Hoffmann (v) och Peter Bylund (mp).

Eija Räty (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden om hur stor mobbningen är i Tyresös skolor.

Jerry Svensson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden angående gymansiepengen till Tyresö gymnasium.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

§16 Frågor

Dnr 2007/KS 023 103

Ärendebeskrivning

Jerry Svensson (s) har lämnat in en fråga (bilaga) till barn- och utbildnings-nämndens ordförande angående orsaken till ”avknoppningen” av förskolor i Trollbäcken. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) besvarar muntligen frågan. Vidare yttrar sig frågeställaren.

§17 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Harald Kontants (m) – ersättare i kommunfullmäktige och socialnämnden

Matilda Lundh (m) – ersättare i socialnämnden

Mikael Onegård (m) – ersättare i socialnämnden

Ossian Lundström (m) – ledamot i socialnämnden

Orvar Turegård (s) – revisor i Tyresö kommun samt lekmannarevisor i Tyresö Bostäder AB och Tyresö Näringslivs AB

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Mikael Onegård (m) väljs till ledamot i socialnämnden

- Birgitta Soccorsi (m) väljs till ersättare i socialnämnden

- Palle Carlsson (s), Birgitta Nådell (s) och Lennart Johansson (s) väljs till revisorer i Tyresö kommun. Palle Carlsson väljs till ordförande för revisorerna

- Palle Carlsson (s) väljs till lekmannarevisor i Tyresö Bostäder AB och Tyresö Näringslivs AB

- Ann Hermansson (v) väljs till ersättare för ombud i kommunförbundet Stockholms län (KSL) förbundsmöte

§18 Förslag till antagande av "Program för förnyelse och utveckling av Tyresö Centrum"

Dnr 2006/KSM 1000 214

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadskontoret upprättade i oktober 2006 ett förslag till program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum. Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp och se över Tyresö centrum i ett större perspektiv för att ge bästa möjliga förutsättningar för ett attraktivt och konkurrenskraftigt centrum i framtiden. Planprogrammet innehåller förslag till nya lägen för bostäder och kommersiella lokaler samt förslag på utveckling av de offentliga miljöerna och infrastrukturen runt centrum.

Programmet har varit ute på samråd under tiden 15 november till och med den 8 december 2006. Under programsamrådstiden har förslaget även varit utställt i en bemannad lokal i Tyresö centrum. Uppskattningsvis har 4500-5000 personer besökt utställningen.

Under samrådstiden har 101 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med stadsbyggnadskontorets kommentarer i bilaga. Inför programmets antagande har några ändringar gjorts. Dessa finns sammanfattade i programsamrådsredogörelsen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att ”Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum” antas.

Ändringsyrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att simhallen inte ska finnas med i programområdet.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- ”Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum” antas

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Mats Larsson (fp) och Anders Bergérus (s) lämnar särskilda yttranden (se bilagor).

Ersättaryttranden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anders Bergerus (s), Mikael Gustafsson (v), Mats Larsson (fp), Peter Bylund (mp), Leif Kennerberg (kd), Anders Linder (s), Marie Åkesdotter (mp) och Hans Lindberg (m).

Yrkanden

1. Anders Bergérus (s) yrkar att simhallen inte ska finnas med i programområdet.

2. Mikael Gustafsson (v) yrkar i första hand återremiss av förslaget till program för att under perioden genomföra en miljökonsekvens-beskrivning av programförslaget.

Mikael Gustafsson yrkar i andra hand följande ändringar i förslaget:

3.1 Förslaget till program ändras så att väg 1e endast sträcker sig från Dalgränd till nuvarande simhall.

3.2 Förslaget till program ändras så att stadsparkens yta utökas, vilket gör att bostadsområdet 4 minskar och endast tillåter en byggnad i det nordligaste hörnet av det föreslagna området.

3.3 Förslaget till program ändras så att det framgår att det ej kommer byggas ett högre hus än de omkringliggande 8-9 vånings hus.

3.4 Förslaget till program ändras så att den totala torgytan vid Bollmora Torg inte minskar i samband med byggandet av den nya handelsytan.
3.5 Förslaget till program ändras så att bostadexploateringen vid 4b, 4d och 4h tas bort från planen.

3.6 Förslaget till program ändras så att det blir tydligt att en eventuell ishall ska ägas av kommunen.

3.7 Förslaget till program ändras så att det även blir möjligt att bygga ett kulturhus vid 5a.

3.8 Förslaget till program ändras så att planen möjliggör ytterligare en bollplan norr om dagens konstgräsplan.

3.9 Förslaget till program ändras så att det tydligt framgår att av de nya bostäderna ska minst 50% vara hyreslägenheter.

3.10 Förslaget till program ändras så att det blir tydligt att det i anslutning till stadsparken byggs en ny lekpark

3.11 Förslaget till program ändras så att det framgår vikten av att det skapas ny och trevlig belysning i centrumområdet för att på så sätt skapa säkra offentliga miljöer för framförallt kvinnor.

3.12 Förslaget till program ändras så att det blir tydligt att kommunen hittar centrumnära ersättningslokaler när Bollmora föreningsgård rivs och att dessa lokaler är fullt funktionsdugliga och handikappanpassade.

Yrkandena 3.9 och 3.12 biträds av socialdemokraterna

4. Peter Bylund (mp) yrkar i första hand återremiss av programmet för att förslaget ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning och en ny trafikanalys med fokus på kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.

Peter Bylund yrkar i andra hand följande ändringar i förslaget:

5.1 avslag på att grusfotbollsplanen görs om till parkeringsplatser

5.2 på mindre bebyggelse och fler gröna ytor

5.3 på en ny trafikanalys, där kollektivtrafiken ingick

5.4 på en spårbilsutredning som bifogades centrumutredningen

5.5 på att fokus i centrumutredningen ska vara kollektivtrafik, inte bil

5.6 att klimatperspektivet finns med.

Mats Larsson (fp) yrkar följande tillägg till beslutet:

6.1 att möjligheterna att utvidga programområdets geografiska avgränsning ses över

6.2 att en trafikanalys med bullerutredning görs som tydliggör vad som krävs för att omdana området och vilka konsekvenser som olika lösningar får. Såväl de centrala delarna som konsekvenserna för den genomgående trafiken ska analyseras. En av utgångspunkterna bör vara den vägsträckning som redovisas i det senaste översiktsplanematerialet

6.3 att konsekvenserna för kollektivtrafiken utreds i samråd med SL

6.4 att gång- och cykeltrafiken närmare studeras

6.5 att en miljökonsekvensbeskrivning görs i enlighet med länsstyrelsens yttrande.

Yrkandena 6.2-6.5 biträds av miljöpartiet. Yrkandena 6.3-6.5 biträds av socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Beslutsgång

Yrkandet om återremiss avslås utan omröstning.

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandena 6.3-6.5.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja och 25 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Övriga framställda yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Mats Larsson m.fl. (fp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sina yrkanden.

Peter Bylund m.fl. (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Mikael Gustafsson m.fl. (v-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande

Anders Bergerus m.fl. (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

___________

§19 Förslag om exploateringsavtal för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) - beslut om antagande

Dnr 2007/KSM 0156 251

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för kvarteret Trädgårdsbruket har varit formellt utställd under tiden 23 november till och med 22 december 2006 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska uppföra maximalt 20 kedjehus på totalt ca 3 900 kvm boyta. Utöver detta ska till varje hus anordnas förråd samt carport eller garage.

- Exploatören ska till kommunen erlägga 1,2 miljoner kronor i exploateringsbidrag för gångbana, brygga, lekplats och iordningställande av strand.

- Exploatören ska följa gällande kvalitetsprogram för kvarteret Trädgårdsbruket.

För bilagor till avtalet se § 60 vid dagens sammanträde.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat exploateringsavtal för kvarteret Trädgårdsbruket med Liljestrand Fastigheter AB godkänns, och att jag och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart uppförs i ett plan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal för kvarteret Trädgårdsbruket med Liljestrand Fastigheter AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschef Peter Hellsten ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

___________

§20 Förslag om detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130, del av 3:1264) - beslut om antagande

Dnr 2004/KSM 0078 214

Ärendebeskrivning

Planområdet är beläget på Drevvikens sydöstra strand intill Trädgårdsvägen och omfattar fastigheterna Kumla 3:1130 och del av Kumla 3:1264. Planen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 20 bostäder i högst två våningar. Planförslaget innebär även en upprustning av det kommunägda strandområdet och anordnande av en lekplats.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 november till och med 22 december 2006. Under samrådstiden har 10 skrivelser inkommit. Efter samrådstiden inkom ytterligare 2 yttranden. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens kommentarer i bilagda utställningsutlåtande. Efter utställning har förslaget ändrats något vilket framgår av utställningsutlåtandet. Redogörelser från programsamråd och samråd finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och kommunkansliet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 och del av 3:1264) antas.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att bostadshusen enbart uppförs i ett plan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för kv. Trädgårdsbruket (Kumla 3:1130 och del av 3:1264) antas.

Reservation

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Särskilt yttrande

Jenny Magnusson (c) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs.

___________

§21 Anmälan av rapporteringsskydlighet enligt SoL 16 kap

Dnr 07/KS 048 739

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas beslut från socialnämnden om hur rapportering av beslut som inte genomförts enligt Socialtjänstlagen 16 kap. ska redovisas.

Enligt lagen ska socialnämnden lämna statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anmälan noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet bordläggs

_______

§22 Revidering av verksamhetsområden för allmänna vatten- och avloppsledningar

Dnr 06/ksm 0019 340

Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Tekniska kontoret föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den allmänna vatten- och avlopppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta.

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

__________

§23 Avtal om finansiering av trafikplats "Skrubba"på Tyresövägen

Dnr 07/KSM 0162 68

Ärendebeskrivning

”LÄSK”-området (Lindalen, Skrubba, Älta) är beläget där Stockholm, Nacka och Tyresö möts. Under årens lopp har de tre kommunerna diskuterat många frågor om LÄSK-området. Kommunerna har tagit fram en gemensam plattform för utvecklingen av området. Kommunerna har med stöd av plattformen kontaktat Vägverket och begärt att den planerade trafikplatsen ”Lindalen” ska flyttas till ett nytt läge i anslutning till Hedvigslund, Trafikplats ”LÄSK”.

Ett förslag till kostnadsfördelning för området har tagits fram av kommunerna. Förslaget innebär exploateringskostnaderna i huvudsak fördelas efter den ekonomiska nyttan, det vill säga efter de exploateringsintäkter som respektive kommun förväntas få från markförsäljning inom sin del av området. Tyresö kommun har ingen exploateringsbar mark i området, men har ändå ett stort intresse av att området utvecklas på ett positivt sätt. Trafikplatsens tillkomst skulle innebära att belastningen på Bollmoravägen genom Tyresö Centrum minskar samt att den genomfartstrafik som idag till viss del letar sig igenom Lindalen i stort sett skulle kunna upphöra. Tyresö har därför förklarat sig villig att bidra till byggande av trafikplatsen.

För att driva ärendet om byggande av Skrubba Trafikplats vidare måste de tre kommunerna i ett första steg enas om ett avtal med Vägverket där kommunerna tar på sig kostnaderna för att upprätta arbetsplan samt därefter i ett andra steg besluta om att anlägga den nya trafikplatsen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagda förslag till Intentionsavtal (bilaga 7) som reglerar hur kostnaderna för att upprätta arbetsplan samt anlägga trafikplats "LÄSK" ska fördelas mellan de tre kommunerna Stockholm, Nacka och Tyresö. Intentionsavtalet förutsätter att de tre kommunerna därefter gemensamt träffar avtal med vägverket om att i steg ett upprätta arbetsplan samt i steg två anlägga själva trafikplatsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bilagda förslag till Intentionsavtal (bilaga 7) som reglerar hur kostnaderna för att upprätta arbetsplan samt anlägga trafikplats "LÄSK" ska fördelas mellan de tre kommunerna Stockholm, Nacka och Tyresö godkänns. Intentionsavtalet förutsätter att de tre kommunerna därefter gemensamt träffar avtal med vägverket om att i steg ett upprätta arbetsplan samt i steg två anlägga själva trafikplatsen.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

________

§24 Förslag till länsarbetsnämnden på kommunala ledamöter och ersättare i den lokala arbetsmarknadsnämnden

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande ledamöter och ersättare föreslås som kommunala representanter i arbetsmarknadsnämnden:

Ledamöter

Berit Assarsson (m)

Mats Larsson (fp)

Hans Lindberg (m)

Kerstin Bergsman (m)

Lilian Edberg (m)

Martin Nilsson (s)

Johan Rydén (mp)

Marco Domarchi (v)

Ersättare

Fredrik Saweståhl (m)

Anna Steele Karlström (fp)

Lars Lagerstedt (c)

Ordförande: Berit Assarsson