Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-10-11

Sammanträde 2007-10-11

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

3 Delårsbokslut och helårsprognos för 2007 (KS 2007-09-25, § 156)

4 Förslag till detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) - beslut om antagande (KS 2007-09-25, § 157)

5 Förslag till detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) – beslut om antagande (KS 2007-09-25, § 158)

6 Bildande av kommunalförbund för myndighetsutövning avseende miljö- och hälsoskyddstillsyn tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner, förslag till förbundsordning, m.m. (KS 2007-09-25, § 162)

7 Förslag om sammanträdestider för kommunfullmäktige 2008 (KS 2007-09-25, § 167)

Mötesinformation

 

§69 Motion angående medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism

Dnr. 2007/KS 023 103

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) har lämnat in en motion angående medlemskap i den europeiska koalitionen av städer mot rasism.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§70 Motion om att öka valdeltagandet i Tyresö kommun

Dnr. 2007/KS 167 111

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om att öka valdeltagandet i Tyresö kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§71 Interpellationer

Dnr. 2007/KS 015 103

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till till ordföranden i kommunstyrelsen angående information från kommunen.

Denna interpellation besvaras vid nästa sammanträde.


§72 Frågor

Dnr. 2007/KS 015 103

Ärendebeskrivning

Anders Linder (s) har lämnat in en fråga (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående avgifter på infartsparkeringen i Skrubbatriangeln. Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar muntligen frågan. Vidare yttrar sig frågeställaren.


§73 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2007/KS 016 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Patric Rylander (kd) ledamot i kommunfullmäktige

Katrine Nordskog (s) ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Stefan Moberg (m) väljs till ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

__________


§74 Delårsbokslut och helårsprognos för 2007

Dnr. 2007/KS 139 049

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultaten för perioden januari – augusti 2007 med resultaträkning och investeringar, samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller också en prognos för helåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut för 2007 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Peter Bylund (mp), Ulla Hoffmann (v), Marita Bertilsson (s) och Mats Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunfullmäktiges förslag

Protokollstanteckning

Miljöpartiet och vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet.

Särskilda yttranden

Peter Bylund. (mp) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Ulla Hoffmann (v) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

_________


§75 Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) - beslut om antagande

Dnr. 06/KSM 0980

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens plan- och teknikberedning gav den 20 januari 1999 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet.1 november 2006 gav Kommunstyrelsens planberedning stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet för ett utökat planområde vid Pelles väg.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder på kvarvarande fritidsfastigheter och på en bit naturmark utefter Pelles väg.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 18 juni 2007 –

1 augusti 2007. Under utställningstiden har tre synpunkter inkommit.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Pelles väg (Näsby 4:1057 m.fl.) antas

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) och Mats Larsson (fp) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Kristjan Vaigur (s), Inger Gemicioglu (v), Mats Larsson (fp),

Peter Bylund (mp) och Berit Assarsson (m).

Yrkande

Peter Bylund m.fl. (mp-gruppen) yrkar återremiss av ärendet.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag


Reservation

Peter Bylund (mp) lämnar skriftlig reservation, (bilaga).

Särskilda yttranden

Kristjan Vaigur (s) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

Mats Larsson (fp) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

__________

§76 Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) - beslut om antagande

Dnr. 05/KSM 0234

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för varvsområdet, etapp 9 a. I planprogrammet anges att de kommunägda ”varvstomterna” planeras för någon form av tätare bostadsbebyggelse.

Detaljplanen syftar till att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus.

Programsamråd har genomförts under november/december 2005. Ett informationsmöte hölls i kommunhuset den 8 november 2005. Förslag till samråd har genomförts under november/december 2006 samt tre kvartalsmöten. Den formella utställningen har varit under maj/juni 2007. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) antas

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) hänvisar till lämnat yttrande vid planberedningen i november 2006 och att hon om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Mathias Tegnér (s), Inger Gemicioglu (v), Marie Åkesdotter (mp), Bengt Bergström (c), Mats Larsson (fp) och Anna Steele Karlström (fp).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar i första hand återremiss av ärendet för att genomföra en miljökonskevensbeskrivning av detaljplanen. I andra hand yrkas avslag på detaljplanen.

Båda yrkandena biträds av miljöpartiet.

Återremissyrkandet biträds av socialdemokraterna.

Beslutsgång

Efter att ha ställt återremissyrkandet mot kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet återremitteras.

__________


§77 Bildande av kommunalförbund för myndighetsutövning avseende miljö- och hälsoskyddstillsyn tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner, förslag till förbundsordning, m.m.

Dnr. 07/KS 162 107

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Tyresö kommun tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner bildar ett kommunalförbund för myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddstillsynen från och med 1 januari 2008. Syftet med förbundet är att skapa mervärde och effektivisera verksamheterna. Med detta menas att hitta lösningar som bidrar till att de kommunala tjänsterna kan levereras till en lägre kostnad och/eller med högre kvalitet.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsen fattade i april 2006 (KS § 51/2006) beslut om att arbeta för en väsentlig utökning av samarbetet mellan Södertörnskommunerna inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. I februari 2007 (KS § 64/2007) tillstyrkte kommunstyrelsen förslaget om ett gemensamt kommunalförbund för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Ett förslag till förbundsordning har tagits fram i samarbete mellan kommunerna.

Frågan om kommunalförbund är behandlad i central samverkansgrupp 19/4-06, 20/2-07, 18/4-07, 22/5-07 och 21/8-07. En MBL 11-förhandling hölls 27/8-07.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun ska ingå som medlem i ”Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund”

- Bifogat förslag till förbundsordning godkänns

- Till ledamot för Tyresö kommun i interimsdirektionen utses Berit Assarsson och till ersättare utses Mats Larsson

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt, hade yrkat bifall.


Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig

Anders Linder (s), Berit Assarsson (m), Lilian Nylinder (mp),

Mats Larsson (fp) och Ulla Hoffmann (v).

Kommunfullmäktiges beslut

- Tyresö kommun ska ingå som medlem i ”Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund”

- Bifogat förslag till förbundsordning godkänns med den justeringen att i texten på sidan två översta stycket ordet ”kommun” läggs till mellan ”den” och ”innehaft” så att meningen lyder: ”Den kommun som innehaft posten som vice ordförande, skall nästkommande period inneha ordförandeposten”

- Till ledamot för Tyresö kommun i interimsdirektionen utses Berit Assarsson och till ersättare utses Mats Larsson

__________

§78 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2008

Dnr. 07/KS 160 006

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2008.

Kommunfullmäktige (torsdagar)

14 februari

27 mars

17 april

15 maj

12 juni

11 september

16 oktober

13 november (budget)

11 december

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 19:00 (kommunfullmäktige 13 november inleds dock kl. 15:00).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2008 antas enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______