Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2008-03-27

Sammanträde 2008-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående information från kommunen

3 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående stigande arbetslöshet i Tyresö Kommun

4 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående majoritetens planer på att införa ett vårdnadsbidrag.

5 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående placeringar i enskilda familjedaghem.

7 Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum (delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:581, 2:1) – beslut om antagande (KS 2008-02-26, § 23)

8 Förvärv av Ture Åkerbloms Fastighets AB (KS 2008-02-26, § 25)

9 Trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens äldrecentrum (KS 2008-02-26, § 27)

10 Reglemente för byggnadsnämnden (KS 2008-02-26, § 28)

11 Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag 2007 (KS 2008-02-26, § 29)

12 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar (KS 2008-01-29, § 6)

13 Val av ombud till stämman för Tyresåns Vattenvårdsförbun

Mötesinformation

 

§16 Motion angående kommunala hundrastgårdar

Dnr. 2008/KS 050 489

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) och Ulla Hoffmann (v) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten att inrätta kommunala hundrastgårdar.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§17 Motion om valfrihet och kvalitet

Dnr. 2008/KS 061 012

Ärendebeskrivning

Mathias Tegnér (s), Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om valfrihet och kvalitet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§18 Motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar

Dnr. 2008/KS 072 711

Ärendebeskrivning

Alfonso Morales (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om rätt till plats på förskolan för syskon till nyfödda tvillingar.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§19 Motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor

Dnr. 2008/KS 060 711

Ärendebeskrivning

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§20 Motion om att göra Tyresö kommun till en Fairtrade City

Dnr. 2008/KS 062 469

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att göra Tyresö kommun till en Fairtrade City.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§21 Motion om att Tyresö kommun ser positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar.

Dnr. 2008/KS 063 319

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Lilian Nylinder (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion om att Tyresö kommun ser positivt på 30-zoner på lokalgator där en majoritet av de boende så önskar.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

__________

§22 Interpellationer

Dnr. 2008/KS 022 103

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande Anna SteeleKarlström (fp) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Inger Gemicioglu (v) om Prostitutionscentrum. Vidare yttrar sig socialnämndens ordförande och interpellanten.

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (mp) angående information från kommunen. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanten, Elisabet Hedlund (v), Martin Nilsson (s), Hans Lindbeg (m), Anders Linder (s) och Martin Huusman (m).

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Hans Lindberg (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Kristjan Vaigur (s) angående stigande arbetslöshet i Tyresö. Vidare yttrar sig Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, interpellanten, Elisabet Hedlund (v), José Blanco Garcia (s), Marie Linder (s), Berit Assarsson (m), Marie Åkesdotter (mp) och Martin Nilsson (s).’

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mats Fält (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Åkesdotter (mp) angående placeringar i enskilda familjedaghem. Vidare yttrar sig Barn- och utbildningsnämndens ordförande, interpellanten, Marita Bertilsson (s), Inger Gemicioglu (v) och Jerry Svensson (s).

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden angående majoritetens planer på att införa ett vårdnadsbidrag.

Peter Bylund (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till ordföranden i kommunstyrelsen angående eventuell exploatering av Fatbursdalen i Albyreservatet.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

§23 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr. 2008/KS 004 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Christina Hinnas (m), ledamot i socialnämnden.

Lennart Walles (fp), ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Nomi Lind (fp), ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Andreas Jonsson (m) utses till ny ledamot i socialnämnden.

- Nomi Lind (fp) utses till ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

- Lars Ericson (fp) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

- Ann-Christine Centerstig (c) utses till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

________

§24 Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum (delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:581, 2:1) - beslut om antagande

Dnr. 01/KSM 0429 219

Ärendebeskrivning

För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. Programmet innehåller förslag på nya lägen för bostäder och butiker, infrastruktursatsningar samt strategier för upprustning av de offentliga miljöerna runt centrum. Programmet antogs i mars 2007 och fungerar som planprogram för kommande detaljplaner.

Den 28 mars 2007 gav kommunstyrelsens planberedning Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, som utgör etapp tre i programmet.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 24 september till och med den 15 oktober 2007. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset, på kommunens bibliotek och på kommunens hemsida. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

Förslaget var utställt för granskning under tiden 17 december 2007 – 14 januari 2008. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter.

Ordförandeförslag

Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum antas enligt förslag.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det tillfogas detaljplanen att minst 30% av de byggda bostäderna ska vara hyresrätter.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma och beslutat enligt ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum antas

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat på ändringar som framgår av respektive ersättaryttrande (se bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Martin Nilsson (s), Anders Linder (s), Inger Gemicioglu (v), Lilian Nylinder (mp), Hans Lindberg (m) och Mats Larsson (fp).

Yrkanden

Anders Linder (s-gruppen) yrkar att det tillfogas detaljplanen att minst 30 procent av de byggda bostäderna ska vara hyresrätter.

Lilian Nylinder (mp-gruppen) yrkar:

o att detaljplanen kompletteras med en miljöbedömning

o att hälften av bostäder undantas för hyresrätter

o att redan nu planera för energieffektivitet, exempelvis i form av passivhus

o att en spårbilsutredning bifogas

o att balanseringsprincipen tillämpas

o att hänsyn tas till barnperspektiv vid utförande av lekplats

Inger Gemicioglu (v-gruppen) yrkar i första hand:

o att det höghus som ska byggas i nordöstra delen av planområdet inte ska överstiga 8-10 våningar

o att det skrivs in i planen att minst 50 procent av de nya lägenheterna enligt planen ska vara hyreslägenheter

Inger Gemicioglu (v-gruppen) ansluter sig i andra hand till socialdemokraternas yrkande.

Samtliga yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Anders Linder (s-gruppen) reservererar sig mot beslutet med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen.

Lilian Nylinder (mp-gruppen) reservererar sig mot beslutet med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reservererar sig mot beslutet med hänvisning till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Röstförklaring

Inger Gemicioglu (v-gruppen) lämnar röstförklaring (bilaga).

_________

§25 Förvärv av Ture Åkerbloms Fastighets AB samt godkännande av bolagsordning för Björkvägens Fastighets AB m.m.

Dnr. 2008/KSM 0195 107

Ärendebeskrivning

Kommunen har ett stort intresse av att förvärva fastigheterna inom brädgårdsområdet för att färdigställa gatu- och gångvägsutbyggnaden i området samt uppföra förskola och på sikt även ev. skola inom området.

Kommunen har under närmare ett år i konkurrens med andra intressenter förhandlat om att förvärva området. Förhandlingarna kunde slutföras den 8 februari och resultatet blev att kommunens eget bolag Tyresö Näringslivs AB förvärvade samtliga aktier i TÅFAB för cirka 12 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till ny bolagsordning för Björkvägen Fastighets AB godkänns

- Paul Carlsson utses till ordinarie lekmannarevisor samt Rolf Lovén till ersättare i Björkvägen Fastighets AB

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av förvärvet av Ture Åkerbloms Fastighets AB och valet av ny styrelse noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Hans Lindberg (m), Marie Åkesdotter (mp) och Anders Linder (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______

§26 Trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens äldrecentrum

Dnr. 08/KS 034 735

Ärendebeskrivning

Möjligheterna att skapa alternativa boendeformer för äldre som inte har behov av biståndsbedömt särskilt boende har diskuterats den senaste tiden. Socialförvaltningen har haft uppdrag att föreslå ett innehåll i ett s.k. trygghetsboende. Förslaget finns som bilaga till denna skrivelse. Andelen äldre över 65 år i Tyresö ökar med 34% till år 2015 varav de äldsta över 80 år ökar med 50% enligt befolkningsprognosen. Det innebär att andelen Tyresöbor över 80 år kommer att vara 1671, en ökning med ca 560 fram till 2015. De flesta äldre vill bo kvar i sin ursprungliga bostad medan en del känner sig otrygga och ensamma i det egna hemmet och önskar därför ett annat boende. För att möta de äldres olika behov behövs bostäder med olika utformning och service, däribland ett s.k. trygghetsboende.

Ordförandeutlåtande

Vi har inom majoriteten diskuterat möjligheterna att skapa någon form av alternativt boende för äldre, som inte har behov av biståndsbedömt särskilt boende men som önskar ett boende med större trygghet än i det egna hemmet med närhet till olika former av service. Vi vill kalla det ”trygghetsboende”. Det är ett begrepp som förekommit i debatten på senare tid och som används av regeringens äldreberedning.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå innehåll i ett sådant trygghetsboende. Ett sådant förslag finns i bifogade tjänsteskrivelse från socialförvaltningen. Vi tar inte nu ställning till hur en värd/värdinna och de gemensamma lokalytorna skall finansieras eller eventuellt samutnyttjas. Denna fråga kan vi återkomma till senare i samband med budgetarbetet. De föreslagna reglerna för uthyrning synes rimliga, men även här vill vi avvakta med beslut.

Det vi behöver ta ställning till nu för att kunna gå vidare med projektet är det huvudsakliga lokalinnehållet och funktionerna i fastigheten. Enligt socialförvaltningens förslag skall fastigheten utöver de enskilda lägenheterna rymma gemensam träfflokal med pentry, personalutrymme, eventuellt en lokal för öppen sjuksköterskemottagning samt gästrum för övernattning för hyresgästernas gäster.

Vår avsikt är att Tyresö Bostäder AB skall vara byggherre. Kommunfullmäktige bör därför uppdra åt Tyresö Bostäder att vara byggherre. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att ansvara för och samordna projektets genomförande. I detta ansvar ligger självfallet

att samarbeta med socialförvaltningen och socialnämnden för att närmare utveckla innehållet i trygghetsboendet. Socialförvaltningen bör ge Pensionärsrådet möjlighet att lämna synpunkter. Kommunstyrelsens planberedning ansvarar för framtagande av detaljplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö Bostäder AB får i uppdrag att uppföra ett s k trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens Äldrecentrum i huvudsak enligt socialförvaltningens förslag till innehåll i fastigheten och med stadsbyggnadskontoret som samordnare av projektet.

Kommunstyrelsens beslut

- Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ansvara för och samordna genomförandet av projektet för ett s k trygghetsboende i anslutning till Björkbackens Äldrecentrum.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna SteeleKarlström (fp), Mathias Tegnér (s), Inger Gemicioglu (v), Lilian Nylinder (mp), Berit Assarsson (m) och Elisabet Hedlund (v).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

________

§27 Reglemente för byggnadsnämnden

Dnr. 08/KS 036 003

Ärendebeskrivning

Den 1 april övertar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommunens arbete med miljö- och hälsoskydd från bland annat Tyresö kommun.

Konsekvensen av överförandet blir att miljö- och byggnadsnämnden ombildas till byggnadsnämnd. Kommunen måste då ändra gällande reglemente för nuvarande miljö- och byggnadsnämnd. Det nya reglementet kommer enbart att omfatta byggnadsnämndens verksamhet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nytt reglemente för byggnadsnämnden fastställs

- Kommunstyrelsens reglemente kompletteras enligt förslag i bilaga

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Ossian Lundström (m), Mats Larsson (fp) och Berit Assarsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

________

§28 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2007

Dnr. 08/KS 035 043

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2007. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 26 mars.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2007 noteras.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______

§29 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr. 2007/KSM 0859

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet med del av Nytorpsvägen, även del av Finborgsvägen. Området har också utökats i Tyresö strand, del av Tranmyravägen, Ljungvägen och del av Törnrosvägen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderat verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagd karta.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_________

§30 Val av ombud till stämman för Tyresåns Vattenvårdsförbund

Dnr. 2008/KS 056 102

Ärendebeskrivning

Samarbetet inom Tyresåns avrinningsområde har pågått sedan 1993. Den 21 februari 2008 beslutades att Tyresåns vattenvårdsförbund ska bildas.

Konstituerande stämma för det nya förbundet kommer att hållas den 12 juni 2008. På stämman ska en styrelse väljas med två representanter från varje kommun och Länsstyrelsen, en ordinarie och en ersättare. Utöver detta ska varje kommun och Länsstyrelsen representeras av ett ombud på stämman.

Inför stämman behöver Tyresö kommun utse ett ombud och en ersättare för denna att representera kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande personer väljs att representera Tyresö kommun stämman för Tyresåns Vattenvårdsförbund:

Ordinarie ombud: Berit Assarsson (m)

Ersättare för ombud: Mats Larsson (fp).

§31 Val av ledamöter i Tyresö Bostäder AB

Dnr. 2008/KS 082 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Bostäder AB.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Bostäder AB fram till ordinarie bolagsstämman 2009:

m Olle Chevalier

m Peder Holmström

m Claes Löfgren

kd Ulf Perbo

c Håkan Eriksson

s Birgitta Lönegård

s Ulf Lönnqvist

s Mathias Tegnér

s Christina Tallberg

Ordförande: Olle Chevalier Vice ordförande: Ulf Perbo

________

§32 Val av ledamöter i Tyresö Näringslivs AB

Dnr. 2008/KS 083 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Näringslivs AB.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Näringslivs AB fram till ordinarie bolagsstämman 2009:

m Hans Lindberg

m Kerstin Bergsman

fp Olle Karlström

s Birgitta Lönegård

s Kjell Andersson

Ordförande: Hans Lindberg Vice ordförande: Olle Karlström