Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-03-19

Sammanträde 2009-03-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1. Nya motioner
1.2. Nya interpellationer
1.3. Nya frågor

3 Redovisning av motioner som pågått över ett år (KS 2009-02-24, § 25)

4 Köp av fastigheten Strand 1:112, Strandallén 8 (KS 2009-02-24, § 29)

5 Motion angående meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet (KS 2009-02-24, § 31)

6 Motion om hållbart resande – resepolicy och bilpool (KS 2009-02-24, § 32)

7 Val av ledamöter i Tyresö Bostäder AB

8 Val av ledamöter i Tyresö Näringslivs AB

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) samt 9 § lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS)

Mötesinformation

 

§17 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Kjell Andersson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande om reducerad polisstyrka i Tyresö.

Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om hur gratis ”läromedel” hanteras i Tyresö.

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

________

§18 Frågor

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en fråga (bilaga) från José Blanco Garcia (s). Vidare yttrar sig frågeställaren och kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar muntligen en fråga (bilaga) från Peter Bylund (mp) om Tyresö kommuns deltagande i ”Earth Hour” den 28 mars 2009. Vidare yttrar sig frågeställaren.

_______

§19 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Peder Holmström (m) ersättare i kommunstyrelsen, styrelseledamot i Tyresåns vattenvårdsförbund och ombud i Skärgårdsstiftelsens årsstämma att gälla från och med 2009-04-01

Mats Rydén (fp) ersättare i kultur- fritidsnämnden

Herman Fältström (m) ledamot i kommunfullmäktige och förtroendevald revisor i Tyresö kommun och Södertörns brandförsvarsförbund att gälla från och med 2009-06-01

Kommunfullmäktiges beslut

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Thomas Holmberg (fp) utses som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

_________

§20 Redovisning av motioner som pågått över ett år

Ärendebeskrivning

I kommunallagen, 5 kap. 33 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige kan då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning (SFS 2002:249).

Med anledning av ovanstående har kansli- och personalkontoret sammanställt en redovisning av de motioner som väcktes före den 19 mars 2008 och som inte har behandlats i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen noteras

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§21 Köp av fastigheten Strand 1:112, Strandallén 8

Ärendebeskrivning

Fastigheten Strand 1:112 ingår dels i detaljplaneförslaget för brädgårdsområdet och dels för Trädgårdsstaden etapp 3. Planförslagen innebär att hela fastigheten föreslås köpas av Tyresö kommun. Efter värdering av oberoende värderare och förhandlingar med ägarna har ett förslag till överenskommelse genom ett av säljarna godkänt köpekontrakt upprättats.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- att besluta att köpa fastigheten Strand 1:112, Strandallén 8 för en överenskommen köpeskilling på 3 800 000 kronor

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus att underteckna erforderliga handlingar

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

________

§22 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att all kommunalt finansierad verksamhet inom områdena skola, förskola, äldre- och handikappomsorg där så är juridiskt möjligt, exempelvis via avtal, ska omfattas av meddelarskydd för att främja kvaliteten i verksamheten.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Marita Bertilsson (s), Elisabet Hedlund (v), Martin Nilsson (s), Peter Bylund (mp) och Bengt Bergström (c).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att all kommunalt finansierad verksamhet inom områdena skola, förskola, äldre- och handikappomsorg där så är juridiskt möjligt, exempelvis via avtal, ska omfattas av meddelarskydd för att främja kvaliteten i verksamheten.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_______

§22 Motion angående meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) och Kristjan Vaigur (s) har lämnat in en motion om meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet.

I motionen yrkas:

- att all kommunalt finansierad verksamhet inom områdena skola, förskola, äldre- och handikappomsorg ska omfattas av meddelarskydd för att främja kvaliteten i verksamheten

Ärendets beredning

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig i frågan. Båda förvaltningarna påpekar skillnaderna mellan meddelarskydd som en grundlagsskyddad rättighet och den typ av avtal som skulle kunna tecknas med privata utförare. Man finner dock inget hinder för att kommunen i de fall man önskar det skriver avtal om förhållanden som motsvarar meddelarfrihet med privata utförare. Socialförvaltningen beskriver också att man kan se positiva aspekter ur ett brukarperspektiv och tillstyrker att motionen bifalls.

Ordförandeutlåtande

Det går att se flera fördelar med att kommunen i de fall det är möjligt avtalar om förhållanden motsvarande meddelarfrihet. Detta kan som socialförvaltningen skriver i sitt utlåtande främja en transparens och öppenhet som är positiv för verksamheten.

Vår uppfattning är därför att denna typ av avtal bör tillämpas så långt som det är möjligt i de avtal som tecknas med privata utförare inom de kommunalt finansierade verksamheterna. Av juridiska skäl är det dock inte möjligt, att som motionärerna föreslår, åta sig detta i all kommunalt finansierad verksamhet.

Med detta som bakgrund bör kommunen tydligt uttala att vi ser det som en styrka att den verksamhet som kommunen finansierar inom områdena skola, förskola och socialtjänst tillämpar meddelarskydd för sina medarbetare och att detta avtalas i alla fall där det är juridiskt möjligt.

§23 Motion om hållbart resande - resepolicy och bilpool

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Lilian Nylinder (mp) och Marie Åkesdotter (mp) har lämnat in en motion om hållbart resande - resepolicy och bilpool.

I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen:

- att omgående ta fram en resepolicy, med alternativt resande, kollektiva resor framför bil, samåkning, miljöbil, undvika flyg, klimatkompensera, miljötaxi m.m.

- att titta på styrmedel för minskad beläggning av parkeringsplatser och eventuellt subvention av personalens SL-kort (likt Nacka)

- att titta på en funktionsupphandling av bilpool och inhämta kunskap och erfarenheter från andra kommuner och Vägverket och att i förlängningen fasa ut kommunens bilar

- att öka andelen cyklande (Nacka har cykelgarage och cykelpool)

Ärendets beredning

Tekniska kontoret har yttrat sig angående motionen.

Yrkande i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till att-satserna ett och fyra

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit samtliga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande

Reservation i kommunstyrelsen

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

§23 Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Fredrik Saweståhl (m), Marie Åkesdotter (mp), Martin Nilsson (s), Hans Lindberg (m), Inger Gemicioglu (v), Peter Bylund (mp), Marita Bertilsson (s) och Martin Huusmann (m).

Yrkanden

  1. Marie Åkesdotter (mp-gruppen) yrkar bifall till motionen med följande justeringar i motionens beslutsförslag: I att-sats tre stryks ”och att i förlängningen fasa ut kommunens bilar”. Att sats fyra ändras och får följande lydelse: ”att verka för att öka andelen cyklande (Nacka har cykelgarage och cykelpool)”. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.

  2. Marita Bertilsson (s) yrkar bifall till att-satserna ett, tre och fyra enligt den nya lydelsen i miljöpartiets yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkande ett och två mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkande två.

Ordföranden ställer därefter yrkande två mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Reservationer

Marie Åkesdotter (mp-gruppen) lämnar skriftlig reservation (bilaga).

Inger Gemicioglu (v-gruppen) reserverar med hänvisning till sitt yrkande.

________

§24 Val av ledamöter i Tyresö Bostäder AB

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Bostäder AB.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Bostäder AB fram till ordinarie bolagsstämman 2010:

m Olle Chevalier

m Peder Holmström

m Dick Bengtsson

kd Ulf Perbo

c Håkan Eriksson

s Anna-Britta Asp

s Ulf Lönnqvist

s Mathias Tegnér

s Christina Tallberg

Ordförande: Olle Chevalier Vice ordförande: Ulf Perbo

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

________

§25 Val av ledamöter i Tyresö Näringslivs AB

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Näringslivs AB.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Hans Lindberg (m) och Kjell Andersson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

- Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Näringslivs AB fram till ordinarie bolagsstämman 2010:

m Hans Lindberg

m Kerstin Bergsman

fp Olle Karlström

s Marie Linder

s Kjell Andersson

Ordförande: Hans Lindberg Vice ordförande: Olle Karlström

_______

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Ärendebeskrivning

Socialnämnden ska enligt beslut informera kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. I bilaga redovisar socialnämnden i avidentifierad form beslut som inte verkställts inom tre månader. Period som avses är fram till den 31 december 2008.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna SteeleKarlström (fp) och Sven A Svennberg (m).

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras