Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
09:00
Plats
Aulan Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

Dagordning 1 (kl 09.00)

1 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga motioner har hittills lämnats in till sammanträdet.

Motioner kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella motioner som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har hittills lämnats in till sammanträdet. En fråga är bordlagd från ett tidigare sammanträde. Inlämnade frågor listas nedan.

Tidigare inlämnade frågor
Martin Nilsson (S) lämnade in en fråga den 8 maj 2014 till Ann-Christin Svensson (M) om den hittills förda moderata skolpolitiken (bilaga).

Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Om den hittills förda moderata skolpolitiken fråga till Anki Svensson (M) från Martin Nilsson (S).pdf

3 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har hittills lämnats in till sammanträdet. Sex interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Elisabeth Hedlund (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 13 februari 2014 om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Anita Mattsson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 10 april 2014 om barngruppernas storlek i förskolan (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om att bygga billigare hyresrätter (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om borgensavgifter för Tyresö Bostäder till Tyresö kommun (bilaga).

Elisabeth Hedlund (V), Anders Erixon (V) och Gunilla Andersson (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om byggande av hyreslägenheter (bilaga).

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om hyressättningssystemet (bilaga).

Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Bilagor
Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf
Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf
Interpellation om barngruppernas storlek i förskolan till Ann-Christin Svensson (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar om barngruppernas storlek interpellation.pdf
Bygg billigare hyresrätter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Om borgensavgifter interpellation från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Byggande av hyreslägenheter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Vänsterpartiet.pdf
Om hyressättningssystemet interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Jerry Svensson (S).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval har hittills lämnats in till sammanträdet.

Avsägelser och förslag till fyllnadsval kan lämnas in efter att kallelsen har gått ut. Eventuella avsägelser och/eller förslag till fyllnadsval som lämnas in tas upp på sammanträdet.

5 Finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag

Dnr 2014/KS 0246 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Finanspolicyn fastställs.

2. Reglementet för Tyresö kommuns penninghantering, fastställd av fullmäktige 1995-10-12 § 94, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till finanspolicy för kommunen och dess helägda företag. Policyn ersätter reglemente för Tyresö kommuns penninghantering, som beslutades av kommunfullmäktige 1995.

Policyn beskriver hur ansvar och befogenheter fördelas i kommunen, samt vilka riskbegränsningar som gäller vid likviditetsförvaltning och skuldförvaltning. Policyn reglerar även vad som gäller för beviljande av kommunal borgen, samt rutiner för rapportering från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 maj 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa finanspolicyn och upphäva reglementet för Tyresö kommuns penninghantering, fastställd av fullmäktige 1995-10-12 § 94.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §82.pdf

6 Energipolicy för Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0248 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Energipolicyn antas.

Beskrivning av ärendet
För att skapa en grund och ett strukturerat arbetssätt för kommunens energifrågor arbetar fastighetsenheten sedan en tid tillbaka med ett energiledningssystem. För att stärka förtroendet för kommunens satsningar inom energiområdet, arbetar fastighetsenheten med att även certifiera verksamheten, vilket kommunstyrelsen beslutade om 2013-10-22. För att certifiera verksamheten krävs en energipolicy.

Ett förslag till energipolicy har arbetats fram av fastighetsenheten. Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett frågan och föreslår att energipolicyn antas. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 maj 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens särskilda utskotts förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §83.pdf

7 Delårsrapport 1 2014

Dnr 2014/KS 0244 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Upprättad delårsrapport för tertial 1, 2014 godkänns.

2. 0,3 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde "Vuxenutbildning" till verksamhetsområde "Arbetscentrum" för att delfinansiera feriearbeten sommaren 2014.

3. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" ökas med 7,5 miljoner för att finansiera insatser för barn och unga.

4. De nämnder som redovisar bristande måluppfyllelse ges i uppdrag att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för perioden januari - april 2014 har upprättats samt prognos för resultatet helåret 2014. Resultatet uppgick efter första tertialet till +34,6 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +4,5 miljoner, och resultatmålet för 2014 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §92.pdf

8 Medel för grundanläggningskostnader samt el och VA med mera för anläggande av Airdome idrottshall

Dnr 2014/KS 0283 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. En post på 6 miljoner kronor upptas i investeringsprogrammet för innevarande år för anläggningsarbeten för en idrottshall (Airdome) vid Trollbäckens IP.

2. Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att arrendera ut marken för anläggningen för en period av tio år.

3. Den årliga driftkostnaden finansieras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens anslag.

Beskrivning av ärendet
JOBO Dome AB önskar anlägga en inomhushall med konstgräs avsedd främst för fotboll. Företaget är beredda att själva finansiera, bygga och driva hallen utifrån förutsättningen att kommunen kan anvisa en aktivitetsyta med ett iordningsställt underlag. Utredning angående hallens placering har genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsavdelningen. Den bäst lämpade ytan utifrån den samlade bedömningen är tomterna Näsby 4:1044 och 4:1469 vid Trollbäckens IP.

Kommunen föreslås ansvara för grundanläggning, projektledning, byggherrekostnader, el, samt vatten och avlopp. Kostnaderna för detta uppgår till ca 6 miljoner kronor. Ett arrendeavtal föreslås slutas med JOBO Dome AB för att finansiera investeringen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan. Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet har ett brev från Hanvikens Sportklubb inkommit till kommunen (bilaga).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §93.pdf
Brev från Hanvikens Sportklubb angående Airdome irottshall.pdf

9 Revidering av bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2014/SBF 0070 92

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad taxa för VA fastställs.

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för brukningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp antogs den 6 december 2013 av kom­mun­­fullmäktige. Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2011. En översyn av avgif­ter­na har genom­förts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de index­upp­räkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas under 2015. I nytt förslag till VA-taxa 2015 föreslås därför att bruk­ningsavgifterna för vatten höjs med 3 procent och att anläggningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 2,5 procent.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 90. Utskottet föreslår att förslaget till reviderad VA-taxa fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-06-03 § 94.pdf

10 Revidering av taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2014/SBF 0071

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster för att, i enlighet med gällan­de avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av orga­niskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utveck­lats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångs­period har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför varit svår att över­blicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engage­manget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekono­misk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfalls­mängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling, föreslås förändringar för 2015 av både de rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom inter­vallet 5 - 20 % beroende på avfallstjänst.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 91. Utskottet föreslår att förslaget till reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-06-03 § 95.pdf

11 Taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera

Dnr 2014/SBF 0074 92

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga byggetableringar fastställs till 50 kr/m2 och månad med en lägsta kostnad på 1000 kr.

2. Taxa för enstaka containrar, lösflak, Big Bags och liknande fastställs till 100 kr/dygn. Kostnadsfritt för privatperson för en vecka.

3. Taxa för uteserveringar fastställs till 150 kr/m2 och månad.

4. Taxan träder i kraft den 1 juli 2014.

Beskrivning av ärendet
En taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga etableringsytor såsom till exempel byggbodar och uteserveringar har inte funnits i kommunen tidigare. En ökad efterfrågan av ytor på allmän platsmark för dessa ändamål märks tydligt i Tyresö. För att säkerställa ordning och säkerhet krävs tillstånd från polisen som kommunen godkänner samt en taxa som begränsar utbredningen av upplåtelsen och finansierar administrationen.

Ett förslag till taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 92. Utskottet föreslår att taxan fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 juli 2014. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-06-03 § 96.pdf

12 Revidering av evenemangstaxa

Dnr 2014/KS 0268 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad evenemangstaxa fastställs.

2. Taxan träder ikraft 1 januari 2015 respektive 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2014 gavs utvecklingsförvaltningen i uppdrag att se över evenemangstaxan.

Evenemangstaxan för Tyresöhallen, Tyresövallen och ishallen vid Tyresövallen avser samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden, samt evenemang som arrangeras av företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner. Syftet med taxan är att elitklubbar i högre utsträckning ska stå för de extra kostnader som åsamkas kommunen på grund av idrottsförbundens krav för elitverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet.

Evenemangstaxan i Tyresöhallen föreslås höjas från dagens 660 kr till 769 kr från och med 1 januari 2015 och till 868 kr från och med 1 januari 2016.

Evenemangstaxan på Tyresövallens bollplan föreslås höjas från dagens 960 kr till 977 kr från och med 1 januari 2015 och till 1 000 kr från och med 1 januari 2016.

Evenemangstaxan i ishallen på Tyresövallen föreslås höjas från dagens 1050 kr till 1 098 kr från och med 1 januari 2015 och till 1 150 kr från och med 1 januari 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §97.pdf

13 Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Dnr 2014/KS 0269 30

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Förslaget till nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag som ägs av ett antal kommuner inom Stockholms län och bedriver alla former av skadeförsäkring för kommunerna. Sigtuna kommun har beslutat ansöka om att få bli delägare i SRF.

SRF har tagit fram förslag till riktad emission för att erbjuda Sigtuna nya aktier i bolaget. Enligt bolagsordningen ska ändring av aktiekapital eller antalet aktier i bolaget underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Om det finns enighet om förslaget, kommer nyemissionen tas upp vid en extra bolagsstämma. Fullständigt emissionsprospekt i enlighet med Aktiebolagslagens regler tas fram inför stämman.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna förslaget till nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §102.pdf

14 Borgensåtagande gentemot Trollbäckens tennisklubb

Dnr 2014/KS 0279 11

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommun tecknar borgen för Trollbäckens tennisklubb upp till ett belopp av högst 500 000 kronor SEK.

2. Borgensåtagandet gäller till och med 2019-06-30.

3. En borgensavgift om 0,4 procent per år tas ut.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Trollbäckens tennisklubb byter bank behöver det generella borgensåtagandet förnyas. Borgensåtagandet som tecknades den 25 januari 2012 är begränsat till 500 000 kronor och gäller tills vidare.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §103.pdf

15 Svar på motion om tillgång till naturen

Dnr 2013/KS 0075 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion om tillgång till naturen till kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för sambehandling och besvarande i samband med ärendet om antagande av detaljplan för Nyfors. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Efter att kommunstyrelsen har behandlat ärendet har ett ordförandeutlåtande lämnats in av kommunstyrelsens ordförande (bilaga).

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-05-08 § 65.pdf

16 Svar på motion om El Sistema

Dnr 2013/KS 0399 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Motionen bifalls.

2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 med förslag om att se över möjligheten för Kulturskolan att starta El Sistema i Tyresö. El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik, men också gemenskap och framtidstro. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §107.pdf

17 Svar på motion om respekt för politiken

Dnr 2013/KS 0403 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige inför regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden.

2. Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om respekt för politiken. Motionen remitterades till kommunfullmäktiges presidium för besvarande.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden införs samt att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt förslag till beslut ovan.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §108.pdf

Dagordning 2 (kl 14.00)

18 Kommunplan 2015-2018

Ärende 1
Dnr 2014/KS 0141 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2015 till 19,48 kronor per skattekrona fastställs.
2. Vision och strategiska målområden för mandatperioden 2015-2018 fastställs.
3. Inriktning och särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden och kommunala bolag fastställs.
4. De mål som fastställts i tidigare kommunplaner upphör att gälla.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2015 och plan för 2016-2018 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Budgeterade resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2014-2016 fastställs enligt bilaga 1 till kommunplanen.
8. Det budgeterade investeringsprogram som redovisas i bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om smärre omfördelningar mellan verksamhetsområden om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse.
10. Lån får tas upp inom en ram på 920 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen kan sammantaget teckna borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Revisorernas budget för 2015 fastställs enligt belopp som fullmäktiges presidie föreslår.
14. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del.
15. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har utifrån beslutad styrprocess upprättat förslag till kommunplan för mandatperioden 2015-2018 samt budget för 2015 och plan för 2016-2018. Kommunplanen syftar till att ange den politiska inriktningen av verksamheten under mandatperioden 2015-2018. Det betyder att vision och övergripande mål fastställs för hela perioden. Budgeten revideras dock årligen utifrån förändrade förutsättningar avseende skatteintäkter och demografi. Detsamma gäller även för förekommande uppdrag till nämnderna.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag till beslut ovan.

Miljöpartiet har lämnat in ett budgetalternativ inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet (bilaga) och Socialdemokraterna har lämnat in en ny version av sitt budgetalternativ (se ny bilaga).

Kommunledningskontoret arbetar med en uppdaterad version av förslag till kommunplan för 2015-2018. Handlingarna kommer att kompletteras med den nya versionen inför sammanträdet.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §101.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2015-2018 (till KF).pdf
Miljöpartiets budgetalternativ 2015-2018.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (124 kb)

§66 Anmälan av nya motioner

Dnr 2014/KS 0298 001
       2014/KS 0299 001
       2014/KS 0300 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Tre nya motioner lämnas in till sammanträdet. Inlämnade motioner listas nedan.

Motioner som lämnas in till sammanträdet den 17 juni 2014
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) lämnar in en motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner (bilaga).

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) lämnar in en motion för att Tyresö tar initiativ att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt att söka Boverkets stöd för innovativt byggande (bilaga).

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Lilian Nylinder (MP) och Rickard Svensson (MP) lämnar in en motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö (bilaga).

Bilagor
Motion för att Tyresö tar initiativ för att bygga både fler och mer innovativa bostäder för unga samt söka Boverkets stöd för innovativt byggande.pdf
Motion om att ta initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med grannkommuner.pdf
Motion om att utreda utvecklingspotentialen för kultursatsningar i Tyresö.pdf

§67 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2014/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor lämnas in till sammanträdet. En fråga är bordlagd från ett tidigare sammanträde. Inlämnade frågor listas nedan.

Tidigare inlämnade frågor
Martin Nilsson (S) lämnade in en fråga den 8 maj 2014 till Ann-Christin Svensson (M) om den hittills förda moderata skolpolitiken (bilaga).

Frågan besvaras vid sammanträdet. Martin Nilsson (S) och Ann-Christin Svensson (M) yttrar sig.

Bilagor
Om den hittills förda moderata skolpolitiken fråga till Anki Svensson (M() från Martin Nilsson (S).pdf

§68 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2014/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer lämnas in till sammanträdet. Sex interpellationer är bordlagda från tidigare sammanträden. Tidigare inlämnade interpellationer listas nedan.

Tidigare inlämnade interpellationer
Elisabeth Hedlund (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 13 februari 2014 om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras vid sammanträdet. Gunilla Andersson (V) och Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Anita Mattsson (S) lämnade in en interpellation till Ann-Christin Svensson (M) den 10 april 2014 om barngruppernas storlek i förskolan (bilaga). Ann-Christin Svensson (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras vid sammanträdet. Ann-Christin Svensson (M), Anita Mattsson (S), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S), Lilian Nylinder (MP) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Jerry Svensson (S) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om hyressättningssystemet (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen besvaras vid sammanträdet. Fredrik Saweståhl (M), Jerry Svensson (S), Anita Mattsson (S) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.

Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om att bygga billigare hyresrätter (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga).
Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.


Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om borgensavgifter för Tyresö Bostäder till Tyresö kommun (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Elisabeth Hedlund (V), Anders Erixon (V) och Gunilla Andersson (V) lämnade in en interpellation till Fredrik Saweståhl (M) den 8 maj 2014 om byggande av hyreslägenheter (bilaga). Fredrik Saweståhl (M) har lämnat in ett skriftligt svar (bilaga). Interpellationen bordläggs och kommer att besvaras vid ett senare sammanträde.

Bilagor
Interpellation om tillgänglighet till vallokaler.pdf
Svar interpellation om tillgängligheten till vallokaler för personer med funktionsnedsättningar.pdf
Barngruppernas storlek i förskolan interpellation till Ann-Christin Svensson (M) från Anita Mattsson (S).pdf
Svar om barngruppernas storlek interpellation.pdf
Om hyressättningssystemet interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Jerry Svensson (S).pdf
Svar på interpellation angående hyressättningssystemet.pdf
Bygg billigare hyresrätter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Svar på interpellation angående billigare hyresrätter.pdf
Om borgensavgifter interpellation från Elisabeth Hedlund (V) och Anders Erixon (V).pdf
Svar på interpellation angående borgensavgift.pdf
Byggande av hyreslägenheter interpellation till Fredrik Saweståhl (M) från Vänsterpartiet.pdf
Svar på interpellation angående byggande av hyreslägenheter.pdf

§69 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2014/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval lämnas in till sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20140617.pdf (110 kb)

§70 Finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag

Dnr 2014/KS 0246 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Finanspolicyn fastställs.

2. Reglementet för Tyresö kommuns penninghantering, fastställd av fullmäktige 1995-10-12 § 94, upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till finanspolicy för kommunen och dess helägda företag. Policyn ersätter reglemente för Tyresö kommuns penninghantering, som beslutades av kommunfullmäktige 1995.

Policyn beskriver hur ansvar och befogenheter fördelas i kommunen, samt vilka riskbegränsningar som gäller vid likviditetsförvaltning och skuldförvaltning. Policyn reglerar även vad som gäller för beviljande av kommunal borgen, samt rutiner för rapportering från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 maj 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa finanspolicyn och upphäva reglementet för Tyresö kommuns penninghantering, fastställd av fullmäktige 1995-10-12 § 94.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-05-13 § 82.pdf

§71 Energipolicy för Tyresö kommun

Dnr 2014/KS 0248 003

Kommunfullmäktiges beslut
- Energipolicyn antas.

Beskrivning av ärendet
För att skapa en grund och ett strukturerat arbetssätt för kommunens energifrågor arbetar fastighetsenheten sedan en tid tillbaka med ett energiledningssystem. För att stärka förtroendet för kommunens satsningar inom energiområdet, arbetar fastighetsenheten med att även certifiera verksamheten, vilket kommunstyrelsen beslutade om 2013-10-22. För att certifiera verksamheten krävs en energipolicy.

Ett förslag till energipolicy har arbetats fram av fastighetsenheten. Kommunstyrelsens särskilda utskott har berett frågan och föreslår att energipolicyn antas. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 maj 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens särskilda utskotts förslag.

Yttrande
Mats Larsson (FP) yttrar sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-05-13 § 83.pdf

§72 Delårsrapport 1 2014

Dnr 2014/KS 0244 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Upprättad delårsrapport för tertial 1, 2014 godkänns.

2. 0,3 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde "Vuxenutbildning" till verksamhetsområde "Arbetscentrum" för att delfinansiera feriearbeten sommaren 2014.

3. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" ökas med 7,5 miljoner för att finansiera insatser för barn och unga.

4. De nämnder som redovisar bristande måluppfyllelse ges i uppdrag att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport för perioden januari - april 2014 har upprättats samt prognos för resultatet helåret 2014. Resultatet uppgick efter första tertialet till +34,6 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +4,5 miljoner, och resultatmålet för 2014 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014. Se kommunstyrelsens förslag till beslut i protokollsutdrag från kommunstyrelsen (bilaga). 

Yttrande
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Fredrik Saweståhl (M), Gunilla Andersson (V), Alfonso Morales (S), Kristjan Vaigur (S), Carl-Johan Karlsson (S), Jerry Svensson (S), Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M), Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) och Anita Mattsson (S) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Socialdemokraterna deltar inte i beslut 2.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i besluten med hänvisning till egna budgetalternativ.

Ordföranden ställer proposition på beslut 1, 2, 3 och 4 och finner att kommunfullmäktige har bifallit dem.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 92.pdf

§73 Medel för grundanläggningskostnader samt el och VA med mera för anläggande av Airdome idrottshall

Dnr 2014/KS 0283 10

Ärendet utgår.

Beskrivning av ärendet
JOBO Dome AB önskar anlägga en inomhushall med konstgräs avsedd främst för fotboll. Företaget är beredda att själva finansiera, bygga och driva hallen utifrån förutsättningen att kommunen kan anvisa en aktivitetsyta med ett iordningsställt underlag. Utredning angående hallens placering har genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsavdelningen. Den bäst lämpade ytan utifrån den samlade bedömningen är tomterna Näsby 4:1044 och 4:1469 vid Trollbäckens IP.

Kommunen föreslås ansvara för grundanläggning, projektledning, byggherrekostnader, el, samt vatten och avlopp. Kostnaderna för detta uppgår till ca 6 miljoner kronor. Ett arrendeavtal föreslås slutas med JOBO Dome AB för att finansiera investeringen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014. Se kommunstyrelsens förslag till beslut i protokollsutdrag från kommunstyrelsen (bilaga). 

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 93.pdf
Brev från Hanvikens Sportklubb angående Airdome idrottshall.pdf

§74 Revidering av bruknings- och anläggningsavgifter i VA-taxa för kommunalt vatten och avlopp

Dnr 2014/SBF 0070 92

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad taxa för VA fastställs.

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för brukningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp antogs den 6 december 2013 av kommunfullmäktige. Nu gällande anläggningsavgifter för vatten och avlopp antogs av kommunfullmäktige den 17 november 2011. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av de indexuppräkningar samt ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser som kan förväntas under 2015. I nytt förslag till VA-taxa 2015 föreslås därför att brukningsavgifterna för vatten höjs med 3 procent och att anläggningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 2,5 procent.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 90. Utskottet föreslår att förslaget till reviderad VA-taxa fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-06-03 § 94.pdf

§75 Revidering av taxa för avfallsavgifter (renhållningstaxa)

Dnr 2014/SBF 0071

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs.

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2015.

Beskrivning av ärendet
Renhållningsenheten har som följd av utökade avfallstjänster samt utvecklingen av behandlings- och entreprenadkostnader utarbetat ett förslag till ny taxa för avfallsavgifter. Taxeförslaget innehåller även vissa anpassningar av befintliga avfallstjänster för att, i enlighet med gällande avfallsplan, optimera avfallshanteringen, minska avfallsmängderna och öka nyttjandet av resurser i avfallet. Införandet av behovshämtning och insamling av organiskt matavfall innebär även att avfallstjänsternas nyttjande gradvis har utvecklats för att på sikt medföra minskade avfallsmängder. Under en övergångsperiod har renhållningsverksamhetens kostnadstäckning via avgifter därför varit svår att överblicka som följd av hur omfattande beteendeförändringarna för ökad källsortering och engagemanget i matavfallsinsamling blivit bland abonnenterna.

För att i möjligaste mån uppnå ekono­misk balans i verksamheten utifrån tidigare resultat och förväntade förändringar av abonnemang, avfallsmängder och övriga kostnadsförändringar för entreprenader och avfallsbehandling, föreslås förändringar för 2015 av både de rörliga och fasta renhållningsavgifterna. Avgiftshöjningarna ligger inom intervallet 5 - 20 procent beroende på avfallstjänst.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21
§ 91. Utskottet föreslår att förslaget till reviderad taxa för avfallsavgifter fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-06-03 § 95.pdf

§76 Taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera

Dnr 2014/SBF 0074 92

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga byggetableringar fastställs till 50 kr/m2 och månad med en lägsta kostnad på 1000 kr.

2. Taxa för enstaka containrar, lösflak, Big Bags och liknande fastställs till 100 kr/dygn. Kostnadsfritt för privatperson för en vecka.

3. Taxa för uteserveringar fastställs till 150 kr/m2 och månad.

4. Taxan träder i kraft den 1 juli 2014.

Beskrivning av ärendet
En taxa för upplåtelse av allmän plats för tillfälliga etableringsytor såsom till exempel byggbodar och uteserveringar har inte funnits i kommunen tidigare. En ökad efterfrågan av ytor på allmän platsmark för dessa ändamål märks tydligt i Tyresö. För att säkerställa ordning och säkerhet krävs tillstånd från polisen som kommunen godkänner samt en taxa som begränsar utbredningen av upplåtelsen och finansierar administrationen.

Ett förslag till taxa för upplåtelse av allmän plats, byggetableringar, uteserveringar med mera har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014-05-21 § 92. Utskottet föreslår att taxan fastställs och att taxan ska träda i kraft den 1 juli 2014. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-06-03 § 96.pdf

§77 Revidering av evenemangstaxa

Dnr 2014/KS 0268 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad evenemangstaxa fastställs.

2. Taxan träder ikraft 1 januari 2015 respektive 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
I kultur- och fritidsnämndens nämndplan för 2014 gavs utvecklingsförvaltningen i uppdrag att se över evenemangstaxan.

Evenemangstaxan för Tyresöhallen, Tyresövallen och ishallen vid Tyresövallen avser samtliga matcher i seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden, samt evenemang som arrangeras av företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner. Syftet med taxan är att elitklubbar i högre utsträckning ska stå för de extra kostnader som åsamkas kommunen på grund av idrottsförbundens krav för elitverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet.

Evenemangstaxan i Tyresöhallen föreslås höjas från dagens 660 kr till 769 kr från och med 1 januari 2015 och till 868 kr från och med 1 januari 2016.

Evenemangstaxan på Tyresövallens bollplan föreslås höjas från dagens 960 kr till 977 kr från och med 1 januari 2015 och till 1 000 kr från och med 1 januari 2016.

Evenemangstaxan i ishallen på Tyresövallen föreslås höjas från dagens 1050 kr till 1 098 kr från och med 1 januari 2015 och till 1 150 kr från och med 1 januari 2016.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa reviderad evenemangstaxa och

att taxan ska träda i kraft den 1 januari 2015 respektive den första januari 2016.

Yttrande
Dick Bengtson (M) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 97.pdf

§78 Nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)

Dnr 2014/KS 0269 30

Kommunfullmäktiges beslut
- Förslaget till nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB, SRF, är ett aktiebolag som ägs av ett antal kommuner inom Stockholms län och bedriver alla former av skadeförsäkring för kommunerna. Sigtuna kommun har beslutat ansöka om att få bli delägare i SRF.

SRF har tagit fram förslag till riktad emission för att erbjuda Sigtuna nya aktier i bolaget. Enligt bolagsordningen ska ändring av aktiekapital eller antalet aktier i bolaget underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar. Om det finns enighet om förslaget, kommer nyemissionen tas upp vid en extra bolagsstämma. Fullständigt emissionsprospekt i enlighet med Aktiebolagslagens regler tas fram inför stämman.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014 och föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna förslaget till nyemission i Stockholmsregionens Försäkring AB.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 102.pdf

§79 Borgensåtagande gentemot Trollbäckens tennisklubb

Dnr 2014/KS 0279 11

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommun tecknar borgen för Trollbäckens tennisklubb upp till ett belopp av högst 500 000 kronor SEK.

2. Borgensåtagandet gäller till och med 2019-06-30.

3. En borgensavgift om 0,4 procent per år tas ut.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att Trollbäckens tennisklubb byter bank behöver det generella borgensåtagandet förnyas. Borgensåtagandet som tecknades den 25 januari 2012 är begränsat till 500 000 kronor och gäller tills vidare.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014. Se kommunstyrelsens förslag till beslut i protokollsutdrag från kommunstyrelsen (bilaga). 

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 103.pdf

§80 Svar på motion om tillgång till naturen

Dnr 2013/KS 0075 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade in en motion om tillgång till naturen till kommunfullmäktige den 14 februari 2013. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för sambehandling och besvarande i samband med ärendet om antagande av detaljplan för Nyfors. Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den ska anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Efter att kommunstyrelsen har behandlat ärendet har ett ordförandeutlåtande lämnats in av kommunstyrelsens ordförande (bilaga).

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Gunilla Andersson (V) och Mats Larsson (M) yttrar sig.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-05-08 § 65.pdf

§81 Svar på motion om El Sistema

Dnr 2013/KS 0399 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.

2. Utvecklingsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 med förslag om att se över möjligheten för Kulturskolan att starta El Sistema i Tyresö. El Sistema är en modell som går ut på att engagera barn i orkesterverksamhet för att skapa musik, men också gemenskap och framtidstro. El Sistema riktar sig särskilt till barn i utsatta områden.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden för förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta El Sistema och liknande verksamhet i Tyresö i enlighet med motionen.

Yttrande
Dick Bengtson (M), Lilian Nylinder (MP), Alfonso Morales (S) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 107.pdf

§82 Svar på motion om respekt för politiken

Dnr 2013/KS 0403 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet bordläggs och kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ann-Sandin Lindgren (S) och Christina Melzén (FP) lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 7 november 2013 om respekt för politiken. Motionen remitterades till kommunfullmäktiges presidium för besvarande.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden införs samt att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 3 juni 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare efter kommunfullmäktiges sammanträden och att anse motionen besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 108.pdf