Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-11-25

Sammanträde 2021-11-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet. Ronnie Norén (SD) har ställt en fråga till stadsbyggnadsutskottets ordförande Mats Lindblom (L) om bron mellan Granängsringen och Mellanbersgsvägen.

Bilagor
Fråga från Ronnie Norén (SD) till stadsbyggnadsutskottets ordförande Mats Lindblom (L) rörande bron mellan Granängsringen och Mellanbergsvägen.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in en motion om att förbättra tillgängligheten i aulan och kommunhuset samt en motion om att införa en jämställdhetsmiljon.

Bilagor
Motion om jämställdhetsmiljon (V).pdf
Motion om att förbättra tillgängligheten i aulan och kommunhuset (V).pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslag på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Niklas Wennergren (S)
ny ordinarie ledamot efter Johanna Schaub (S)
Karin Ljung (S)
ny ersättare efter Niklas Wennergren (S)

Vasilis Mavroudis (MP)
ny ersättare efter Rickard Ljung (MP)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Eva von Vogelsang (M)
ledamot i kommunfullmäktige

Dick Bengtson (M)
ledamot i kommunfullmäktige
ledamot kommunstyrelsen
ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn
ombud i Storsthlm förbundsmöten
Avsägelserna gäller från och med 1 januari 2022.

Lisa Månsson (MP)
ersättare i kommunstyrelsen

Jenny Daza (M)
ersättare i arbetsmarknads-och socialnämnden

Örjan Hansson (KD)
nämndeman vid Nacka Tingsrätt

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Björn Lindgren (MP)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Lisa Månsson (MP)

5 Val till nämnder och nominering till Tyresö bostäders styrelse 2022

Diarienummer 2021/KS 0277 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun för 2022 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse för 2022 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2022.

Efter valberedningens hantering av ärendet har nomineringen till ersättarplats 10 i arbetsmarknads-och socialnämnden ändrats. En uppdaterad nomineringslista har bilagts till handlingarna till denna kallelse.

Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2022.

Bilagor
Nomineringar till nämnder och styrelsen för Tyresö bostäder 2022.pdf
Valberedningen protokollsutdrag 2021-11-09 § 1.pdf

6 Investeringsprogram för 2022-2033

Diarienummer 2021/KS 0268

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 667 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 249.pdf
Reservation Liberalerna 22 september 2021 §100.pdf
Reservation Miljöpartiet 22 september 2021 §100.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 249.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 249.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 115.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram v20211115.pdf
Investeringsprogram 2022-2033 20211115.pdf

7 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2021-847

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 § 98, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar.
* Ökade kostnader med anledning av det nya kommunala insamlingsansvaret för returpapper som träder ikraft 1 januari 2022.
* Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 213.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-10-05 § 213.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 95.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Avfallstaxa 2022.pdf

8 Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem

Diarienummer 2021/BUN 0073 40

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
2. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
3. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Beskrivning av ärendet
För att bedriva fristående förskola och fritidshem som inte tillhör en skolenhet i
Tyresö kommun krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Fritidshem som tillhör en fristående skolenhet godkänns av Statens skolinspektion. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska ta ut en avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet, samt vid byte av huvudman eller förändring av ett tillstånd.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
2. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
3. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 221.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse, Avgift för ansökan.pdf
Kalkyl avgift för ansökan.pdf

9 Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0073 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-03-22 §25 en informationssäkerhetspolicy. En revidering har gjorts för att tydliggöra arbetet och ansvaren inom informationssäkerhetsområdet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 250.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 116.pdf
Tjänsteskrivelse informationssäkerhetspolicy .pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun och dess bolag 2021 .pdf

10 Måltidspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2019/KS 0275 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram ett förslag till kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivån på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet, kommunala pensionärsrådet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hållbarhetsutskottet, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 251.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 251.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 251.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 51.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-27 § 103.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-28 § 70.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy Barn- och utbidningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Måltidspolicy Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Måltidspolicy.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf
Reservation (C) Barn- och utbildningsnämnden 211027 § 103.pdf
Reservation M Uppdrag om måltidspolicy hållbarhetsutskottet 2019-06-19 § 39.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 133.pdf

11 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

Diarienummer 2021/KS 0229

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beskrivning av ärendet
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för kostnaderna som överstiger självrisken. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och fastställs av fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet före den 1 januari 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 256.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 118.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.docx.pdf
Missiv - Revidering av förbundsordning för Sbff.pdf
Reviderad förbundsordning.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07 - §39.pdf
Tjänsteutlåtande § 39 - Tillägg till förbundsordning för Sbff.pdf

12 Redovisning av partistöd för år 2020

Diarienummer 2021/KS 0041 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för 2020.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 255.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 117.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd .pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Liberalerna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Sverigedemokraterna.pdf

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

Diarienummer 2021/KS 0202 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut för 1 april - 30 juni 2021 samt 1 juli - 30 september 2021 från arbetsmarknads-och socialnämnden.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-08-31 § 1053.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-10-26 § 1069.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2021.pdf
Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

14 Svar på motion, Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras

Diarienummer 2021/KS 0131 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att det är dags att utreda var Tyresö kulturhus ska lokaliseras. Motionen framhåller att Tyresö bör ha ett kulturhus som är en mötesplats för alla föreningar, som ger möjlighet till teaterföreställningar och konserter och där det finns rep-lokaler för lokala band, studiecirklar, caféverksamhet med mera.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2021 § 46 om kommunens anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2033. I den anges vidare att det finns behov av ett kulturhus då kommunen saknar en lokal för att kunna genomföra större kulturella evenemang. I kommunplanen 2021-2024 ges kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas. Frågan om kulturhus kommer integreras i arbetet med kommunhus och ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 238.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse motion kulturhus.pdf
Motion (V) Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras.pdf

§141 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Ronnie Noréns (SD) fråga om bron mellan Granängsringen och Mellanbersgsvägen ställs till stadsbyggnadsutskottets ordförande Mats Lindblom (L).

Beskrivning av ärendet
Två nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

Ronnie Norén (SD) ställer en fråga till stadsbyggnadsutskottets ordförande Mats Lindblom (L) om bron mellan Granängsringen och Mellanbersgsvägen. Mats Lindblom (L) besvarar frågan.

Peter Freij (M) ställer en fråga till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om behandlingen av ärendet om anhörigpolicyn. Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Beslutsgång
Enligt 5 kap. 64 och 59 §§ kommunallagen får frågor ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. Gällande arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun som beslutades 2020-04-23, diarienummer 2020/KS 0113 saknar bestämmelser om att frågor får ställas till utskottsordförande.

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ronnie Noréns (SD) fråga om bron mellan Granängsringen och Mellanbersgsvägen får ställas till stadsbyggnadsutskottets ordförande Mats Lindblom (L). Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Fråga från Ronnie Norén (SD) till stadsbyggnadsutskottets ordförande Mats Lindblom (L) rörande bron mellan Granängsringen och Mellanbergsvägen.pdf
Fråga från Peter Freij (M) till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om behandlingen av ärendet om den nya anhörigpolicyn.pdf

§142 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§143 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson har lämnat in fyra nya motioner:
- motion om att förbättra tillgängligheten i aulan och kommunhuset
- motion om att införa en jämställdhetsmiljon
- motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris
- motion om anslagstavlor i Tyresö kommun

Bilagor
Motion om jämställdhetsmiljon (V).pdf
Motion om att förbättra tillgängligheten i aulan och kommunhuset (V).pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf
Motion om anslagstavlor i Tyresö kommun (V).pdf

§144 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslag på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning
Niklas Wennergren (S)
ny ordinarie ledamot efter Johanna Schaub (S)
Karin Ljung (S)
ny ersättare efter Niklas Wennergren (S)
Vasilis Mavroudis (MP)
ny ersättare efter Rickard Ljung (MP)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Eva von Vogelsang (M)
ledamot i kommunfullmäktige

Dick Bengtson (M)
ledamot i kommunfullmäktige
ledamot kommunstyrelsen
ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn
ombud i Storsthlm förbundsmöten
Avsägelserna gäller från och med 1 januari 2022.

Lisa Månsson (MP)
ersättare i kommunstyrelsen
Jenny Daza (M)
ersättare i arbetsmarknads-och socialnämnden
Örjan Hansson (KD)
nämndeman vid Nacka Tingsrätt
Mattias Eriksson (KD)
ersättare i kommunstyrelsen

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Björn Lindgren (MP)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Lisa Månsson (MP)
Mats Fält (M)
ny ledamot i kommunstyrelsen efter Dick Bengtson (M) från och med 1 januari 2022
Petra Nygren (M)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Mats Fält (M) från och med 1 januari 2022
Maria Stenberg (M)
ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden efter Helena Attebrant (M)
Helena Grimborg (M)
ny ersättare i byggnadsnämnden efter Klas Torstensson (M)
Ingela Carlsson (M)
ny ersättare i arbetsmarknads-och socialnämnden efter Jenny Daza (M)
Joakim Grimborg (KD)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Mattias Eriksson (KD)

§145 Val till nämnder och nominering till Tyresö bostäders styrelse 2022

Diarienummer 2021/KS 0277 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun för 2022 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse för 2022 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2022.

Efter valberedningens hantering av ärendet har nomineringen till ersättarplats 10 i arbetsmarknads-och socialnämnden ändrats. En uppdaterad nomineringslista har bilagts till handlingarna.

Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2021-11-09 § 1.pdf
Nomineringar till nämnder och styrelsen för Tyresö bostäder 2022.pdf

§146 Investeringsprogram för 2022-2033

Diarienummer 2021/KS 0268

Kommunfullmäktiges beslut
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 667 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Reservation
Anki Svensson (M) och Marika Marklund (KD) reserverar sig och lämnar en gemensam skriftlig reservation, bilaga.

Anders Wickberg (SD) reserverar sig och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Mikael Ordenius (MP) reserverar sig mot att ändringyrkandet gällande Bäverbäcken avslås och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot att ändringsyrkandet gällande Bäverbäcken avslås och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2021-09-22 § 100, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 674 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet
2. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2023 och framåt.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Anders Wickberg (SD), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP), Inger Gemicioglu (V), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Susann Ronström (S) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anki Svensson (M) ändringsyrkar att följande investeringar tas bort ur investeringsprogrammet:
- bostäder i Amaryllisparken
- ombyggnation Björkbacken
- ombyggnation av gymnasiets kök till tillagningskök
- Café Bonza
- konst i Petterboda
- cykelplan
- stadsodling

Anders Wickberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) ändringsyrkande med undantag för yrkandet gällande Café Bonza.

Ulrica Riis-Pedersen (C) ändringsyrkar att följande investeringar tas bort ur investeringsprogrammet:
- bostäder i Amaryllisparken
- ombyggnation Björkbacken
- ombyggnation av gymnasiets kök till tillagningskök
- Café Bonza

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att investeringen i Bäverbäcken tas bor ur investeringsprogrammet.
Mikael Ordenius (MP) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att se över den kommande investeringen i infrastrukturprojektet Bäverbäcken i hela vägnätet samt prognoser för upplåtelsebehovet och dess effekter, samt ta fram fler alternativ som är mindre kostsamma.

I det fall att ändringsyrkandet faller yrkar Mikael Ordenius (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringen att investeringen i infrastrukturprojektet Bäverbäcken tas bort ur investeringsprogrammet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med undantag för de investeringar som berörs av ändringsyrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i Amaryllisparken. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ändringsyrkande från Anki Svensson (M), Anders Wickberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i Amaryllisparken.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i Björkbacken. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ändringsyrkande från Anki Svensson (M), Anders Wickberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i Björkbacken.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i ombyggnation av gymnasiets kök. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ändringsyrkande från Anki Svensson (M), Anders Wickberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i ombyggnation av gymnasiets kök.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i Café Bonza. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ändringsyrkande från Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i Café Bonza.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i konst i Petterboda. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ändringsyrkande från Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i konst i Petterboda.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i cykelplan. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ändringsyrkande från Anki Svensson (M). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i cykelplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i stadsodling. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ändringsyrkande från Anki Svensson (M). Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i stadsodling.

Ordföranden ställer frågan om investering i infrastrukturprojektet Bäverbäcken ska avgöras under dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras i enlighet med Mikael Ordenius (MP) yrkande.

Ordföranden finner att frågan ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i Bäverbäcken. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut i enlighet med ändringsyrkande från Mats Lindblom (L) och Mikael Ordenius (MP).

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut gällande investering i Bäverbäcken.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Reservation (M, KD) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 146.pdf
Reservation (C) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 146.pdf
Reservation (MP) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 146.pdf
Reservation (SD) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 146.pdf
Reservation Liberalerna 22 september 2021 §100.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 249.pdf
Reservation Miljöpartiet 22 september 2021 §100.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 249.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 249.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 115.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram v20211115.pdf
Investeringsprogram 2022-2033 20211115.pdf

§147 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2021-847

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar en röstförklaring, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 § 98, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar.
* Ökade kostnader med anledning av det nya kommunala insamlingsansvaret för returpapper som träder ikraft 1 januari 2022.
* Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Yttrande
Anki Svensson (M) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Särskilt yttrande (M) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 147.pdf
Röstförklaring (C) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 147.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 213.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-10-05 § 213.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 95.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Avfallstaxa 2022.pdf

§148 Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem

Diarienummer 2021/BUN 0073 40

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
2. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
3. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Beskrivning av ärendet
För att bedriva fristående förskola och fritidshem som inte tillhör en skolenhet i Tyresö kommun krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Fritidshem som tillhör en fristående skolenhet godkänns av Statens skolinspektion. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska ta ut en avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet, samt vid byte av huvudman eller förändring av ett tillstånd.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
2. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
3. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 221.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse, Avgift för ansökan.pdf
Kalkyl avgift för ansökan.pdf

§149 Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0073 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2018-03-22 §25 en informationssäkerhetspolicy. En revidering har gjorts för att tydliggöra arbetet och ansvaren inom informationssäkerhetsområdet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun fastställs
2. Informationssäkerhetspolicy ersätter nuvarande Informationssäkerhetspolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-03-22 §25.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 250.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 116.pdf
Tjänsteskrivelse informationssäkerhetspolicy .pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa.pdf
Informationssäkerhetspolicy för Tyresö kommun och dess bolag 2021 .pdf

§150 Måltidspolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2019/KS 0275 003

Kommunfullmäktiges beslut
* Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.
Marika Marklund (KD) reserverar sig och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Måltidsservice har tagit fram ett förslag till kommunövergripande måltidspolicy. Förslaget innebär att kvalitetsnivån på arbetet kring måltider tydliggörs, i syfte att skapa samsyn och likvärdighet för måltider i kommunens olika verksamheter.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet, kommunala pensionärsrådet, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hållbarhetsutskottet, äldre- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Måltidspolicy för Tyresö kommun fastställs.

Yttrande
Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Gunilla Andersson (V), Susann Ronström (S), Peter Freij (M), Anders Wickberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Christoffer Holmström (S), Jerry Svensson (S), Marika Marklund (KD), Martin Nilsson (S) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP), Gunilla Andersson (V), Susann Ronström (S), Christoffer Holmström (S) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (S), Anders Wickberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Marika Marklund (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Reservation (KD) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 150.pdf
Reservation (M) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 150.pdf
Reservation (C) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 150.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 251.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 251.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 251.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 51.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-27 § 103.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-28 § 70.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 75.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy Barn- och utbidningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Måltidspolicy Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Måltidspolicy äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Måltidspolicy.pdf
Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf
Reservation (C) Barn- och utbildningsnämnden 211027 § 103.pdf
Reservation M Uppdrag om måltidspolicy hållbarhetsutskottet 2019-06-19 § 39.pdf
Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 133.pdf

Bilagor
§ 150 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-27 § 103.pdf (234 kb) § 150 Bilaga 1 Barnrättsprövning Måltidspolicy.pdf (127 kb) § 150 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-10-28 § 70.pdf (231 kb) § 150 Hållbarhetsutskottet Protokollsutdrag 2019-06-19 §39.pdf (3 166 kb) § 150 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 51.pdf (136 kb) § 150 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-08-20 § 133.pdf (1 703 kb) § 150 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 251.pdf (153 kb) § 150 Måltidspolicy.pdf (329 kb) § 150 Reservation (C) Barn- och utbildningsnämnden 211027 § 103.pdf (457 kb) § 150 Reservation (C) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 150.pdf (91 kb) § 150 Reservation (C) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 251.pdf (91 kb) § 150 Reservation (KD) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 150.pdf (933 kb) § 150 Reservation (M) kommunfullmäktige 2021-11-25 § 150.pdf (58 kb) § 150 Reservation (M) kommunstyrelsen 2021-11-09 § 251.pdf (58 kb) § 150 Reservation M Uppdrag om måltidspolicy hållbarhetsutskottet 2019-06-19 § 39.pdf (555 kb) § 150 Tjänsteskrivelse Måltidspolicy Barn- och utbidningsnämnden.pdf (103 kb) § 150 Tjänsteskrivelse Måltidspolicy äldre- och omsorgsnämnden.pdf (102 kb) § 150 Tjänsteskrivelse Måltidspolicy.pdf (104 kb) § 150 Tjänsteskrivelse, Måltidspolicy Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (218 kb) § 150 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-10-25 § 75.pdf (142 kb)

§151 Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

Diarienummer 2021/KS 0229

Kommunfullmäktiges beslut
* Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beskrivning av ärendet
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten för kostnaderna som överstiger självrisken. Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) föreslår ett tillägg i förbundsordningen för att säkerställa att självrisken beräknas på ett sätt som är till fördel både för Sbff och för dess medlemskommuner.

En ändring i förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och fastställs av fullmäktige i respektive medlemskommun. För att ändringen ska kunna träda i kraft det föreslagna datumet så är det viktigt att varje medlemskommun antar förslaget i sin helhet före den 1 januari 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund fastställs med ikraftträdande 2022-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 256.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 118.pdf
Tjänsteskrivelse reviderad förbundsordning Södertörns brandförsvarsförbund.docx.pdf
Missiv - Revidering av förbundsordning för Sbff.pdf
Reviderad förbundsordning.pdf
Protokollsutdrag direktionsbeslut 2021-05-07 - §39.pdf
Tjänsteutlåtande § 39 - Tillägg till förbundsordning för Sbff.pdf

§152 Redovisning av partistöd för år 2020

Diarienummer 2021/KS 0041 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för 2020.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2022 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-11-09 § 255.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 117.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av partistöd .pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Miljöpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Liberalerna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Moderaterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Centerpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Kristdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av lokalt partistöd för 2020 Sverigedemokraterna.pdf

§153 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen

Diarienummer 2021/KS 0202 51

Kommunfullmäktiges beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut för 1 april - 30 juni 2021 samt 1 juli - 30 september 2021 från arbetsmarknads-och socialnämnden.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-08-31 § 1053.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-10-26 § 1069.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2021.pdf
Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

§154 Svar på motion, Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras

Diarienummer 2021/KS 0131 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att det är dags att utreda var Tyresö kulturhus ska lokaliseras. Motionen framhåller att Tyresö bör ha ett kulturhus som är en mötesplats för alla föreningar, som ger möjlighet till teaterföreställningar och konserter och där det finns rep-lokaler för lokala band, studiecirklar, caféverksamhet med mera.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2021 § 46 om kommunens anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2033. I den anges vidare att det finns behov av ett kulturhus då kommunen saknar en lokal för att kunna genomföra större kulturella evenemang. I kommunplanen 2021-2024 ges kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas. Frågan om kulturhus kommer integreras i arbetet med kommunhus och ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Yttrande
Tina Rosén (V), Kataring Helling (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Tina Rosén yrkar bifall till motionen.
Katarina Helling (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 238.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse motion kulturhus.pdf
Motion (V) Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras.pdf