Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-12-16

Sammanträde 2021-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval lämnats in till sammanträdet.

5 VA-taxa 2022

Diarienummer 2021/SBF 0074 82

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning höjs med 8 procent från och med 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 19 oktober 2020 ( § 98) av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2021. En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, renvattenleveranser, och indexförändringar men även mot bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större resurs- och renoveringsbehov.

VA-infrastrukturen i Tyresö har idag en omläggningstakt som innebär att ledningar vars uppskattade livslängd redan har passerat är omlagda om 125 år.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att omläggningstakten bör öka kraftigt för att nå upp till skälig aktsamhet och för att minska driftsstopp och därmed förenade kostnader och potentiella skador på egendom och tredjeman.
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att brukningsavgifterna bör höjas med tretton (13) procent. Ett sådant förslag skulle innebära en taxehöjning som skulle ge utrymme att, utöver att täcka kostnadsökningar, förstärka organisationen med personal och materiel, ge utrymme för att dubblera omläggningstakten, från dagens strax under två (2) till upp mot fyra (4) kilometer per år för att skapa en mer förutsebar och hållbar VA-infrastruktur som närmar sig den nivå som rekommenderas av branschorganisationen Svenskt Vatten.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning höjs med 8 procent från och med 1 januari 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 265.pdf
Reservation (V) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 265.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 265.pdf
Tjänsteskrivelse VA-taxa 2022.pdf
VA-taxa 2022 13 procent.pdf
VA-taxa 2022 8 procent.pdf

6 Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende

Diarienummer 2021/ASN 0110

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende fastställs enligt förvaltningens förslag
2. Egenavgifter ska tillämpas även vid stöd- och omvårdnadsboende i kommunens regi vid icke stadigvarande boende
3. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16 § 8

Beskrivning av ärendet
Kommunen får ta ut skälig ersättning av den enskilde för uppehälle vid placering vid stöd- och omvårdnadsboende. Kommunfullmäktige har år 2015 fastställt egenavgift för personer med missbruksproblematik. Förvaltningen föreslår nu att samma principer för egenavgift vid placering i stöd- och omvårdnadsboende ska gälla även för andra målgrupper.

Egenavgifter fastställs till samma belopp som för närvarande gäller enligt fullmäktiges beslut 2015:
164 kronor/dygn varav 61 kronor är avgift för boende och 103 kronor är avgift för mat. Avgiften för mat reduceras med 20 kronor för frukost samt 41 kronor för lunch respektive middag om dessa måltider inte intas på boendet.
Avsteg från boendeavgiften görs vid skyddat boende och förvaltningen föreslår att förvaltningschefen, vid särskilda skäl, kan medge undantag från egenavgift även för andra målgrupper.

Egenavgiften tillämpas även vid kommunens stöd-och omvårdnadsboenden Hästskon och Källan. Undantag gäller vid stadigvarande boende då hyra ska debiteras.

Ärendet har beretts av arbetsmarknads-och socialnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Egenavgifter ska tillämpas även vid stöd- och omvårdnadsboende i kommunens regi vid icke stadigvarande boende.
3. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16 § 8

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 267.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-11-30 § 1077.pdf
Tjänsteskrivelse Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende.pdf

7 Reviderade taxor Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2021/KS 0299 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med 2022-01-01. Förslaget innebär att förbundets timavgift för 2022 lämnas oförändrad jämfört med 2021 samt att en succesiv övergång till efterhandsdebitering tillämpas under 2022 och 2023.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 268.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 123.pdf
2021-10-20 justerat av ordf.pdf
Bilaga till taxeärenden, Budget 2022.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 2.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot.pdf

8 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Diarienummer 2021/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till "samt för förtroendevalda i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".
2. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
I dokumentet "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" regleras vilket arvode de personer som av kommunfullmäktige har valts till olika politiska förtroendeuppdrag. I bilagorna regleras arvodet för politiker men även för uppdrag i Tyresö Bostäders styrelse liksom uppdrag i Tyresö vattenvårdsförbund och i den gemensamma överförmyndarmyndigheten.

I dokumentets första kapitel står följande; "Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)". I kommunlagen framgår att detta inte täcker in förtroendevalda utanför kommunens egen förvaltningsorganisation, exempelvis kommunala bolag. Tanken med dokumentet har från början varit att ha ett dokument som täcker in samtliga förtroendevalda och inte exkluderar någon.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till "samt för förtroendevalda i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".
2. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 269.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättningar för förtroendevalda.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 125.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun med bilagor.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 2021 med bilagor (med ändringsmarkeringar).pdf

§155 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2021/KS 0033 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§156 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2021/KS 0034 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§157 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2021/KS 0035 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§158 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Thomas Sundblad (L)
ledamot i kommunfullmäktige

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning

Torbjörn Skarin (M)
ny ordinarie ledamot efter Eva von Vogelsang (M)
Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
ny ersättare efter Torbjörn Skarin (M)

§159 VA-taxa 2022

Diarienummer 2021/SBF 0074 82

Kommunfullmäktiges beslut
* Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning höjs med 8 procent från och med 1 januari 2022.

Reservation
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning.

Särskilt yttrande
Ulf Perbo (KD) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet är inte inlämnat i tid för justering.

Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i kommunstyrelsen 2021-12-07 § 265.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 19 oktober 2020 ( § 98) av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2021. En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, renvattenleveranser, och indexförändringar men även mot bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större resurs- och renoveringsbehov.

VA-infrastrukturen i Tyresö har idag en omläggningstakt som innebär att ledningar vars uppskattade livslängd redan har passerat är omlagda om 125 år.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att omläggningstakten bör öka kraftigt för att nå upp till skälig aktsamhet och för att minska driftsstopp och därmed förenade kostnader och potentiella skador på egendom och tredjeman.
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att brukningsavgifterna bör höjas med tretton (13) procent. Ett sådant förslag skulle innebära en taxehöjning som skulle ge utrymme att, utöver att täcka kostnadsökningar, förstärka organisationen med personal och materiel, ge utrymme för att dubblera omläggningstakten, från dagens strax under två (2) till upp mot fyra (4) kilometer per år för att skapa en mer förutsebar och hållbar VA-infrastruktur som närmar sig den nivå som rekommenderas av branschorganisationen Svenskt Vatten.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning höjs med 8 procent från och med 1 januari 2022.

Yttrande
Anita Mattsson (S), Mikael Ordenius (MP), Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mikael Ordenius (MP) yrkar att taxan höjs med 13 procent.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Mikael Ordenius (MP) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 265.pdf
Reservation (V) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 265.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 265.pdf
Tjänsteskrivelse VA-taxa 2022.pdf
VA-taxa 2022 13 procent.pdf
VA-taxa 2022 8 procent.pdf

§160 Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende

Diarienummer 2021/ASN 0110

Kommunfullmäktiges beslut
1. Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende fastställs enligt förvaltningens förslag
2. Egenavgifter ska tillämpas även vid stöd- och omvårdnadsboende i kommunens regi vid icke stadigvarande boende
3. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16 § 8

Beskrivning av ärendet
Kommunen får ta ut skälig ersättning av den enskilde för uppehälle vid placering vid stöd- och omvårdnadsboende. Kommunfullmäktige har år 2015 fastställt egenavgift för personer med missbruksproblematik. Förvaltningen föreslår nu att samma principer för egenavgift vid placering i stöd- och omvårdnadsboende ska gälla även för andra målgrupper.

Egenavgifter fastställs till samma belopp som för närvarande gäller enligt fullmäktiges beslut 2015:

164 kronor/dygn varav 61 kronor är avgift för boende och 103 kronor är avgift för mat. Avgiften för mat reduceras med 20 kronor för frukost samt 41 kronor för lunch respektive middag om dessa måltider inte intas på boendet.
Avsteg från boendeavgiften görs vid skyddat boende och förvaltningen föreslår att förvaltningschefen, vid särskilda skäl, kan medge undantag från egenavgift även för andra målgrupper.

Egenavgiften tillämpas även vid kommunens stöd-och omvårdnadsboenden Hästskon och Källan. Undantag gäller vid stadigvarande boende då hyra ska debiteras.

Ärendet har beretts av arbetsmarknads-och socialnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Egenavgifter ska tillämpas även vid stöd- och omvårdnadsboende i kommunens regi vid icke stadigvarande boende.
3. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2015-04-16 § 8

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 267.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-11-30 § 1077.pdf
Tjänsteskrivelse Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende.pdf

§161 Reviderade taxor Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2021/KS 0299 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med 2022-01-01. Förslaget innebär att förbundets timavgift för 2022 lämnas oförändrad jämfört med 2021 samt att en succesiv övergång till efterhandsdebitering tillämpas under 2022 och 2023.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 268.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 123.pdf
2021-10-20 justerat av ordf.pdf
Bilaga till taxeärenden, Budget 2022.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 2.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot.pdf

§162 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Diarienummer 2021/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till "samt för förtroendevalda i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".
2. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
I dokumentet "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" regleras vilket arvode de personer som av kommunfullmäktige har valts till olika politiska förtroendeuppdrag. I bilagorna regleras arvodet för politiker men även för uppdrag i Tyresö Bostäders styrelse liksom uppdrag i Tyresö vattenvårdsförbund och i den gemensamma överförmyndarmyndigheten.
I dokumentets första kapitel står följande; "Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)". I kommunlagen framgår att detta inte täcker in förtroendevalda utanför kommunens egen förvaltningsorganisation, exempelvis kommunala bolag. Tanken med dokumentet har från början varit att ha ett dokument som täcker in samtliga förtroendevalda och inte exkluderar någon.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till "samt för förtroendevalda i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".
2. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 269.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättningar för förtroendevalda.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 125.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun med bilagor.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 2021 med bilagor (med ändringsmarkeringar).pdf