Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2023-06-21

Sammanträde 2023-06-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2023/KS 0126 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2023/KS 0127 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet. En interpellation lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2023. Omar Danakill (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Tyresö kommuns arbete mot rasism och diskriminering.

Bilagor
Interpellation från Omar Danakill (V) till kommunstyrelsens ordförande om Tyresö kommuns arbete mot rasism och diskriminering.pdf

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2023/KS 0128 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet. Moderaterna Peter Freij, Torbjörn Skarin och Mats Fält har lämnat in en motion angående språkkrav för personal inom välfärden.

Moderaterna Peter Freij, Anna-Lena Bohm, Annika Stjärne, Mårten Blix och Mats Fält har lämnat in en motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.

Bilagor
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2023/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Agneta Hansson (L) väljs till ordförande i barn-och utbildningsnämnden under perioden 1 augusti - 30 november 2023.
2. Klara Watmani (S) väljs till vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden under perioden 1 augusti - 30 november 2023.

Beskrivning av ärendet
Barn-och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) har lämnat in en avsägelse gällande ordförandeuppdraget under perioden 1 augusti - 30 november 2023. Under denna period föreslås Klara Watmani (S) ersättas av Agneta Hansson (L) som idag är vice ordförande i nämnden. Entledigandet beror på föräldraledighet.

Agneta Hansson (L) har lämnat in en avsägelse gällande sitt uppdrag som vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden under perioden 1 augusti - 30 november 2023.

Från och med 1 december 2023 återgår Klara Watmani (S) och Agneta Hansson (L) till sina ordinarie uppdrag som ordförande respektive vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.

5 Val av nämndemän till Nacka tingsrätt 2024-2027

Diarienummer 2023/KS 0051 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hanteras utan föregående beredning.
2. Kommunfullmäktige utser 29 nämndemän att tjänstgöra vid Nacka Tingsrätt från och med 1 januari 2024 till och med utgången av 2027 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Mandatperioden för samtliga nämndemän vid Nacka tingsrätt löper ut vidårsskiftet 2023/2024. Nacka tingsrätt har fastställt att fullmäktige i Tyresö kommun ska utse 29 nämndemän.

Tjänstgöringsperioden för de utsedda nämndemännen löper från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2027. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan fullmäktige besluta att hantera nyvalsärenden utan tidigare beredning i valberedningen. Då enbart det aktuella valärendet finns att hantera under sammanträdet föreslås fullmäktige fatta beslut i ärendet utan tidigare beredning.

Vid tidpunkten för kallelseutskicket finns det nomineringar till 27 av de 29 uppdragen. Följande personer har nominerats och föreslås utses till nämndemän för att tjänstgöra vid Nacka tingsrätt under perioden 1 januari 2024 till och med utgången av år 2027:
1. José Blanco (S)
2. Ulla Johansson (S)
3. Kurt-Erik Thorild (S)
4. Tommy Blomster (S)
5. Rangvi Nelson (S)
6. Lars Kumlin (S)
7. Jörgen Hasselgren (S)
8. Nathalie Hellsing (S)
9. Saif Abdu-Rahman (S)
10. Anna Marinder (S)
11. Håkan Andersson (L)
12. Sandra Ljunglöf (L)
13. Lilian Nylinder (MP)
14. Inger Elwin (C)
15. Tina Rosén (V)
16. (V)
17. Mats Fält (M)
18. Maria Stenberg (M)
19. Ingemar Fredriksson (M)
20. Anette Karlsson (M)
21. Bertil Bergquist (M)
22. Ulrica Grip Elfvengren (M)
23. Martin Huusmann (M)
24. Ingela Carlsson (M)
25. (KD)
26. Camilla Kungsman (SD)
27. Charlotte Wimmerman (SD)
28. Elisabet Mellström (SD)
29. Jörgen Nilsson (SD)

6 Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0200

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 Tyresö kommun 2023.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 35.pdf
Delårsrapport 1 för kultur-och fritidsförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 71.pdf
Delårsrapport 1 kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-05-23 § 58.pdf
Gemensamt särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-05-23 § 58.pdf
Delårsrapport 1 januari till april 2023 arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 45.pdf
Delårsrapport 1 ÄOO.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-05-24 § 47.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2023.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-06-01 § 49.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf

7 Investeringsprogrammet 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035 - uppdaterad 20230529.pdf
Bilaga 1 investeringsprogram 2023-2035 uppdaterad 2023-05-29.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 32.pdf

8 Införande av nyttoparkeringstillstånd och taxa för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)

Diarienummer 2023/KS 0183

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.

Beskrivning av ärendet
Mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks) bidrar med levande och aktiva stadsmiljöer och till enkla arbeten. För att underlätta för foodtrucks att verka i Tyresö föreslås att kommunen inför ett nyttoparkeringstillstånd som gör att foodtrucks kan bedriva tillfällig försäljning på allmän parkeringsplats där kommunen är väghållare. För att kunna införa nyttoparkeringstillstånd krävs även ändring av delegationsordningen och beslut om taxa för nyttoparkeringstillstånden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 78.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse Nyttoparkeringstillstånd och taxa för foodtrucks.pdf
Bilaga 1. Tyresö kommuns villkor och taxa för nyttoparkeringstillstånd för mobila måltid..pdf
Bilaga 2. Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3. Prövning av barnets bästa nyttoparkeringstillstånd.pdf

9 Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026

Diarienummer 2023/KSP 0016 015

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2023 finns ett politiskt uppdrag under målområde 1. Det politiska uppdraget beskriver vikten av en genomarbetad kompetensförsörjningsplanering för Tyresö kommun. I den framtagna kompetensförsörjningsstrategin framgår den inriktning som Tyresö behöver ha framöver för att möta kompetensutmaningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Strategin ska följas av en övergripande kompetensförsörjningsplan och läggs som beslutad strategi i förteckning över gällande styrdokument i kommunplanen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 83.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi.pdf
Tyresö kommun kompetensförsörjningsstrategi 2023-2026.pdf

10 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0087 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring föreslås i § 18 i det gemensamma nämndreglementet.
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, får fullmäktige utse kommunalråd tidigast vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

I samband med att antalet kommunalråd i Tyresö kommer föreslås utökas har det uppmärksammats behov av en ändring av § 18 i kommunens gemensamma nämndreglemente.

Nuvarande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Den andra meningen i nu gällande lydelse kan tolkas som att val och fastställande av antal kommunalråd endast kan ske vid det första sammanträdet efter val av fullmäktige hållits i hela landet, vilket skulle innebära en inskränkning i 4:2 KL.
Därför föreslås nu att den andra meningen i § 18 tas bort och att bestämmelsen får följande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att -förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 95.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Förslag - Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

11 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2023/KS 0186 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beskrivning av ärendet
Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 20 december 2022 § 121. Det politiska styret föreslår nu att byggnadsnämndens ordförande ska bära titeln kommunalråd och att antalet kommunalråd utökas från fem till sex.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 96.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Arvoden och ersättningar.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
bilaga 1-3.pdf

12 Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024

Diarienummer 2023/KS 0170

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. Revisorernas budget för år 2024 fastställs till 1,5 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
15. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.
Kommunplanen innehåller även den budget kommunen enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2024-2027 inkluderande målområden, mål och budget.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har ärendet kompletterats med ett förslag från fullmäktiges presidium om revisorernas budget för år 2024.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att revisorernas budget för år 2024 fastställs till 1,5 miljoner kronor.

Handlingarna har även kompletterats med ett alternativt budgetförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 77.pdf
Kommunplan för Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige presidiums förslag till budget för revisorerna 2024.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse kommunplan 2024.pdf
Moderaternas och Kristdemokraternas kommunplan 2024-2027 med budget för 2024.pdf

§37 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2023/KS 0127 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

En interpellation lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2023. Omar Danakill (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om Tyresö kommuns arbete mot rasism och diskriminering. Anita Mattsson (S) har lämnat ett skriftligt svar, bilaga. Anita Mattsson (S), Omar Danakill (V), Marie Åkesdotter (MP), Klara Watmani (S), Raymond Moubé (C) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Bilagor

Interpellation från Omar Danakill (V) till kommunstyrelsens ordförande om Tyresö kommuns arbete mot rasism och diskriminering.pdf
Svar på Omar Danakills (V) interpellation.pdf

§38 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2023/KS 0128 001

Kommunfullmäktiges beslut

-Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet. Moderaterna Peter Freij, Torbjörn Skarin och Mats Fält har lämnat in en motion angående språkkrav för personal inom välfärden.

Moderaterna Peter Freij, Anna-Lena Bohm, Annika Stjärne, Mårten Blix och Mats Fält har lämnat in en motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.

Bilagor
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Motion (M) om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf

§39 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2023/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Agneta Hansson (L) väljs till ordförande i barn-och utbildningsnämnden under perioden 1 augusti - 30 november 2023.
2. Klara Watmani (S) väljs till vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden under perioden 1 augusti - 30 november 2023.
3. Sammanräkningen från Länsstyrelsen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn-och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S) har lämnat in en avsägelse gällande ordförandeuppdraget under perioden 1 augusti - 30 november 2023. Under denna period föreslås Klara Watmani (S) ersättas av Agneta Hansson (L) som idag är vice ordförande i nämnden. Entledigandet beror på föräldraledighet.

Agneta Hansson (L) har lämnat in en avsägelse gällande sitt uppdrag som vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden under perioden 1 augusti - 30 november 2023.

Från och med 1 december 2023 återgår Klara Watmani (S) och Agneta Hansson (L) till sina ordinarie uppdrag som ordförande respektive vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.

Ny sammanräkning från Länsstyrelsen
Katharina Rath (C) väljs till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Richard Norin (C) från och med 13 juni 2023.

Hanne Sofia Carlsson (C) väljs till ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter Anna Steele (C) från och med 13 juni 2023. Annica Örtenstrand (C) väljs till ny ersättare efter Hanne Sofia Carlsson (C).

§40 Val av nämndemän till Nacka tingsrätt 2024-2027

Diarienummer 2023/KS 0051 001

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hanteras utan föregående beredning.
2. Kommunfullmäktige utser 29 nämndemän att tjänstgöra vid Nacka Tingsrätt från och med 1 januari 2024 till och med utgången av 2027 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Mandatperioden för samtliga nämndemän vid Nacka tingsrätt löper ut vidårsskiftet 2023/2024. Nacka tingsrätt har fastställt att fullmäktige i Tyresö kommun ska utse 29 nämndemän.

Tjänstgöringsperioden för de utsedda nämndemännen löper från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2027.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan fullmäktige besluta att hantera nyvalsärenden utan tidigare beredning i valberedningen. Då enbart det aktuella valärendet finns att hantera under sammanträdet föreslås fullmäktige fatta beslut i ärendet utan tidigare beredning.

Vid tidpunkten för kallelseutskicket finns det nomineringar till 27 av de 29 uppdragen. Följande personer har nominerats och föreslås utses till nämndemän för att tjänstgöra vid Nacka tingsrätt under perioden 1 januari 2024 till och med utgången av år 2027:
1. José Blanco (S)
2. Ulla Johansson (S)
3. Kurt-Erik Thorild (S)
4. Tommy Blomster (S)
5. Rangvi Nelson (S)
6. Lars Kumlin (S)
7. Jörgen Hasselgren (S)
8. Nathalie Hellsing (S)
9. Saif Abdu-Rahman (S)
10. Anna Marinder (S)
11. Håkan Andersson (L)
12. Sandra Ljunglöf (L)
13. Lilian Nylinder (MP)
14. Inger Elwin (C)
15. Tina Rosén (V)
16. (V)
17. Mats Fält (M)
18. Maria Stenberg (M)
19. Ingemar Fredriksson (M)
20. Anette Karlsson (M)
21. Bertil Bergquist (M)
22. Ulrica Grip Elfvengren (M)
23. Martin Huusmann (M)
24. Ingela Carlsson (M)
25. (KD)
26. Camilla Kungsman (SD)
27. Charlotte Wimmerman (SD)
28. Elisabet Mellström (SD)
29. Jörgen Nilsson (SD)

§41 Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0200

Kommunfullmäktiges beslut

- Delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt styrprocessen ta fram en delårsrapport per sista april för årets första tertial. Rapporten har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med alla förvaltningar och kontor. Delårsrapporten ska innehålla uppföljning av kommunens mål och budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås som kan vidtas för att komma till rätta med situationen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun godkänns.

Yttranden
Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 1 Tyresö kommun 2023.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 35.pdf
Delårsrapport 1 för kultur-och fritidsförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 71.pdf
Delårsrapport 1 kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-05-23 § 58.pdf
Gemensamt särskilt yttrande (M) (KD) (SD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-05-23 § 58.pdf
Delårsrapport 1 januari till april 2023 arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-05-22 § 45.pdf
Delårsrapport 1 ÄOO.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-05-24 § 47.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2023.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-06-01 § 49.pdf
Delårsrapport 1 GVN.pdf

§42 Investeringsprogrammet 2023-2035

Diarienummer 2023/KS 0154

Kommunfullmäktiges beslut

1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, som fastställts av kommunstyrelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och utökade medel för investeringar om totalt 381 mnkr, enligt bilaga 1, tillförs i investeringsprogrammet.
2. Investeringsprogrammet 2023-2035, enligt bilaga 1, fastställs.
3. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Yttranden
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Bjarne Vifell (SD), Joakim Grimborg (KD) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M) yrkar att följande investeringar utgår ur investeringsprogrammet: Wättinge, Granängsringstorget, Amaryllisparken, Kretsloppscentralen (endast kostnaden för konst och bikupor stryks, inte hela projektet), Lokaler för utökat programutbud på gymnasiet, Café Bonza, Gång och cykelvägar (Fornudden), Norra Fornuddsparken, Stadsodling, Kultur-och fritidsnämndens samlingsanslag (pausas under denna mandatperiod).

Vidare yrkar Anki Svensson (M) att följande investeringar skjuts fram i tiden: Telegrafberget, Breviksvägens förskola.

Joakim Grimborg (KD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) yrkande.

Bjarne Vifell (SD) yrkar att följande investeringar utgår ur investeringsprogrammet: Gång och cykelbanor, Café Bonza, Amaryllisparken, Granängstorget, Fasanvägen.

Vidare yrkar Bjarne Vifell (SD) att följande investeringar skjuts fram i tiden: Ridskolan, Trollbäcken (Vendelsöstråket).

Beslutsgång
De alternativa förslag som lämnats avser kommunstyrelsens förslag till beslutspunkt 1 och 2.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkt 1 och 2. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Anki Svenssons (M) förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Bjarne Vifells (SD) förslag till beslut.
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Anki Svensson (M) och Bjarne Vifells (SD) yrkanden ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Huvudförslaget ställs därefter mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Följande röstordning fastställs.

Den som bifaller Anki Svenssons (M) yrkande som motförslag till huvudförslaget röstar ja.

Den som bifaller Bjarne Vifells (SD) yrkande som motförslag till huvudförslaget röstar nej.

Resultat: 18 ja, 9 nej, 33 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 1.

Kommunfullmäktige beslutar att Anki Svenssons (M) yrkande ska utgöra motförslag till huvudförslaget.

Ordföranden meddelar att den som bifaller kommunstyrelsens förslag till investeringsprogram röstar ja.

Den som bifaller Anki Svenssons (M) förslag till investeringsprogram röstar nej.
Resultat: 33 ja, 18 nej, 9 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 2.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkt 1 och 2.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkt 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2023-2035 - uppdaterad 20230529.pdf
Bilaga 1 investeringsprogram 2023-2035 uppdaterad 2023-05-29.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 32.pdf

§43 Införande av nyttoparkeringstillstånd och taxa för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)

Diarienummer 2023/KS 0183

Kommunfullmäktiges beslut

1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.

Beskrivning av ärendet
Mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks) bidrar med levande och aktiva stadsmiljöer och till enkla arbeten. För att underlätta för foodtrucks att verka i Tyresö föreslås att kommunen inför ett nyttoparkeringstillstånd som gör att foodtrucks kan bedriva tillfällig försäljning på allmän parkeringsplats där kommunen är väghållare. För att kunna införa nyttoparkeringstillstånd krävs även ändring av delegationsordningen och beslut om taxa för nyttoparkeringstillstånden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nyttoparkeringstillstånd införs för mobila måltidsförsäljningsställen (foodtrucks)
2. Taxa för nyttoparkeringstillstånd fastställs till 5000 kr för sommarsäsong 1:a april- 31:a oktober och 7000 kr för helårstillstånd. En extra avgift på 200 kronor tas ut för bilbyte eller utfärdande av nytt tillstånd vid förlust under innehavande år/period. Avgifterna är exklusive moms.
3. Taxan börjar gälla från och med 230621.

Yttranden
Maria Alves Persson (S) yttrar sig.

Yrkanden
Maria Alves Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 78.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse Nyttoparkeringstillstånd och taxa för foodtrucks.pdf
Bilaga 1. Tyresö kommuns villkor och taxa för nyttoparkeringstillstånd för mobila måltid..pdf
Bilaga 2. Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3. Prövning av barnets bästa nyttoparkeringstillstånd.pdf

§44 Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026

Diarienummer 2023/KSP 0016 015

Kommunfullmäktiges beslut

- Kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2023 finns ett politiskt uppdrag under målområde 1. Det politiska uppdraget beskriver vikten av en genomarbetad kompetensförsörjningsplanering för Tyresö kommun. I den framtagna kompetensförsörjningsstrategin framgår den inriktning som Tyresö behöver ha framöver för att möta kompetensutmaningen och vara en attraktiv arbetsgivare. Strategin ska följas av en övergripande kompetensförsörjningsplan och läggs som beslutad strategi i förteckning över gällande styrdokument i kommunplanen.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kompetensförsörjningsstrategi för Tyresö kommun 2023-2026 antas.

Yttranden
Karin Ljung (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkanden
Karin Ljung (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 83.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi.pdf
Tyresö kommun kompetensförsörjningsstrategi 2023-2026.pdf

§45 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0087 003

Kommunfullmäktiges beslut

- Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring föreslås i § 18 i det gemensamma nämndreglementet.
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, får fullmäktige utse kommunalråd tidigast vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.

I samband med att antalet kommunalråd i Tyresö kommer föreslås utökas har det uppmärksammats behov av en ändring av § 18 i kommunens gemensamma nämndreglemente.

Nuvarande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Den andra meningen i nu gällande lydelse kan tolkas som att val och fastställande av antal kommunalråd endast kan ske vid det första sammanträdet efter val av fullmäktige hållits i hela landet, vilket skulle innebära en inskränkning i 4:2 KL.

Därför föreslås nu att den andra meningen i § 18 tas bort och att bestämmelsen får följande lydelse:
18 § Fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att -förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 95.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Förslag - Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf

§46 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Diarienummer 2023/KS 0186 003

Kommunfullmäktiges beslut

1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beskrivning av ärendet
Gällande bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda beslutades av kommunfullmäktige den 20 december 2022 § 121. Det politiska styret föreslår nu att byggnadsnämndens ordförande ska bära titeln kommunalråd och att antalet kommunalråd utökas från fem till sex.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.
2. Bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser beslutade av kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 96.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Arvoden och ersättningar.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
bilaga 1-3.pdf

§47 Kommunplan 2024-2027 med budget för 2024

Diarienummer 2023/KS 0170

Kommunfullmäktiges beslut

1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. Revisorernas budget för år 2024 fastställs till 1,5 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
15. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunen enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2024-2027 inkluderande målområden, mål och budget.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har ärendet kompletterats med ett förslag från fullmäktiges presidium om revisorernas budget för år 2024. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att revisorernas budget för år 2024 fastställs till 1,5 miljoner kronor.

Handlingarna har även kompletterats med ett alternativt budgetförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna samt från Sverigedemokraterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Yttranden
Ärendets gång
Ärendet inleds med anföranden från representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige. Därefter fortsätter ärendet att behandlas nämndvis där tilläggs-och ändringsyrkanden som berör den aktuella nämndens arbetsområde behandlas efter avslutad debatt. Sist behandlas kommunstyrelsen och då fattas även beslut i ärendet.

Inledning
Inledningsanföranden hålls av Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Raymond Moubé (C), Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V) och Joakim Grimborg (KD).

Barn-och utbildningsnämnden
Klara Watmani (S), Jeanette Hellmark (M), Agneta Hansson (L), Anja Eklund (MP), Bjarne Vifell (SD), Hanne Sofia Carlsson (C), Omar Danakill (V), Joakim Grimborg (KD), Jerry Svensson (S) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Äldre-och omsorgsnämnden
Susann Ronström (S), Torbjörn Skarin (M), Tony Thorén (L) adjungerad, Ajda Asgari (MP), Jörgen Nilsson (SD), Raymond Moubé (C), Tina Rosén (V), Giovanna Carlsson (KD), Jan-Åke Svensson (M), Per Carlberg (SD) och Ronnie Norén (SD) yttrar sig.

Kultur-och fritidsnämnden
Mikael Ordenius (MP) adjungerad, Emelie Hedberg (M), Katarina Helling (S), Agneta Hansson (L), Albin Linnstrand (V), Johan Carlsson (SD), Mats Lindblom (L), Hanne Sofia Carlsson (C) och Niklas Wennergren (S) yttrar sig.

Byggnadsnämnden
Raymond Moubé (C), Mikael Onegård (M), Björn Stenqvist (MP), Mari Schaub-Iggström (S) och Christina Melzén (L) yttrar sig.

Arbetsmarknads-och socialnämnden
Ajda Asgari (MP), Peter Freij (M), Christoffer Holmström (S), Elisabet Mellström (SD), Annica Örtenstrand (C), Albin Linnstrand (V), Heinz Sjögren (L) och Mats Fält (M) yttrar sig.

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S), Petra Nygren (M), Hanne Sofia Carlsson (C), Björn Stenqvist (MP), Heinz Sjögren (L), Bengt Bäckström (SD), Omar Danakill (V), Peter Freij (M) och Ajda Asgari (MP) yttrar sig.

Kommunstyrelsen
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Christoffer Holmström (S), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C), Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M), Björn Stenqvist (MP), Inger Gemicioglu (V), Christina Melzén (L) och Mats Fält (M) yttrar sig.

Yrkanden
Yrkanden inledning
Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anki Svensson (M) och Joakim Grimborg (KD) yrkar bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.
Yrkanden barn-och utbildningsnämnden

Klara Watmani (S), Agneta Hansson (L), Anja Eklund (MP), Hanne Sofia Carlsson (C), Omar Danakill (V) och Jerry Svensson (S) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör barn-och utbildningsnämndens område

Jeanette Hellmark (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan som berör barn-och utbildningsnämndens område

Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till de delar av Sverigedemokraternas förslag till kommunplan som berör barn-och utbildningsnämndens område
Tilläggsyrkanden barn-och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde förskola och pedagogisk omsorg

Sverigedemokraterna
1. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att kommunens förskolor och skolor inte använder sig av neutral genuspedagogik
2. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska
Verksamhetsområde grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem
Moderaterna och Kristdemokraterna
3. att Genom en engångssatsning ge 5 miljoner extra till grundskolan för att öka studieron och tryggheten.
Sverigedemokraterna

4. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka svenskundervisningen för de barn som behöver detta stöd
5. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa jourskola för elever som långvarigt och upprepat orsakat problem, kränkningar och mobbing därmed visat att de inte fungerar i skolan
6. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en plan för att uppnå ordning och reda samt högre grad av disciplin i skolan

Yrkanden äldre-och omsorgsnämnden
Susann Ronström (S), Ajda Asgari (MP), Raymond Moubé (C) och Tina Rosén (V) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör äldre-och omsorgsnämndens område.

Torbjörn Skarin (M) och Jan-Åke Svensson (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan som berör äldre-och omsorgsnämndens område.

Jörgen Nilsson (SD) yrkar bifall till de delar av Sverigedemokraternas förslag till kommunplan som berör äldre-och omsorgsnämndens område.

Tilläggsyrkanden äldre-och omsorgsnämnden
Verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning
Moderaterna och Kristdemokraterna
7. att Fokusera på systematisk utveckling av kvalitet inom verksamhetsområdet, genom benchmarking, analyser och utvecklade arbetsprocesser
8. att Öka förutsättningarna för en aktiv fritid för barn och unga med funktionsvariation, i nära dialog med kultur- och fritidsföreningar i kommunen
Verksamhetsområde äldreomsorg
Moderaterna och Kristdemokraterna
9. att Införa språkkrav inom äldreomsorgen - det är en viktig trygghetsfaktor att bli förstådd
10. att Genom en engångssatsning ge 5 miljoner extra till hemtjänsten för att förstärka kvalitet och måluppfyllelse
11. att Fokusera på systematisk utveckling av kvalitet inom verksamhetsområdet, genom benchmarking, analyser och utvecklade arbetsprocesser
12. att Satsa strategiskt på välfärdsteknologi inom äldreomsorgen genom en sammanhållen plan för ökad delaktighet i samhället, ökad trygghet och ökad effektivitet
Sverigedemokraterna
13. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla verksamheten med terapihundar inom äldreomsorgen och för funktionsnedsatta
14. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är separerad från annan vårdverksamhet

Yrkanden kultur-och fritidsnämnden
Emelie Hedberg (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan som berör kultur-och fritidsnämndens område.

Katarina Helling (S), Agneta Hansson (L), Albin Linnstrand (V), Mats Lindblom (L) och Hanne Sofia Carlsson (C) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör kultur-och fritidsnämndens område.

Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till de delar av Sverigedemokraternas förslag till kommunplan som berör kultur-och fritidsnämndens område.

Tilläggsyrkanden kultur-och fritidsnämnden
Verksamhetsområde bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar
Moderaterna och Kristdemokraterna
15. att Stöden till studieförbunden ska tas bort
16. att Tyresös kulturstipendium ska gå till ungdomar (13-20 år) som bor i Tyresö. Pengarna ska användas för att anordna ett konstnärligt eller kulturellt arrangemang som är öppet för alla och som äger rum i Tyresö på fritiden
Sverigedemokraterna
17. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett kulturens hus för svensk kultur i Tyresö
18. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att centralisera folkbiblioteksverksamheten i Tyresö till ett centraliserat folkbibliotek

Yrkanden byggnadsnämnden
Raymond Moubé (C), Björn Stenqvist (MP), Mari Schaub-Iggström (S) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör byggnadsnämndens område.

Mikael Onegård (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan som berör kultur-och fritidsnämndens område.

Yrkanden arbetsmarknads-och socialnämnden
Ajda Asgari (MP), Christoffer Holmström (S), Annica Örtenstrand (C), Albin Linnstrand (V) och Heinz Sjögren (L) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör arbetsmarknads-och socialnämndens område.

Elisabet Mellström (SD) yrkar bifall till de delar av Sverigedemokraternas förslag till kommunplan som berör arbetsmarknads-och socialnämndens område.
Tilläggsyrkanden arbetsmarknads-och socialnämnden

Verksamhetsområde individ-och familjeomsorg
Moderaterna och Kristdemokraterna
19. att Införa oanmälda hembesök för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar
20. att Alltid kräva motprestation från arbetsföra personer som erhåller ekonomiskt bistånd
21. att Nå målet att öka självförsörjningsgraden till 2018 års nivåer
Sverigedemokraterna
22. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att införa en handlingsplan för att stävja fusk med försörjningsstöd och bidragsbrott
23. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag se över tillgängligheten på socialkontoret genom ha mottagning även kvällstid vissa dagar i veckan

Yrkanden gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S), Hanne Sofia Carlsson (C), Heinz Sjögren (L) och Omar Danakill (V) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens område.

Petra Nygren (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan som berör gymnasie-och vuxenutbildningens område.
Bengt Bäckström (SD) yrkar bifall till de delar av Sverigedemokraternas förslag till kommunplan som berör gymnasie-och vuxenutbildningens område.

Tilläggsyrkanden gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Verksamhetsområde gymnasieskola
Moderaterna och Kristdemokraterna
24. att Omedelbart starta en utredning om varför Tyresö gymnasium har en så låg rankning, när det gäller måluppfyllelse och kvalitet
Verksamhetsområde vuxenutbildning
Sverigedemokraterna
25. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ställa högre krav på asylsökande som får bidrag av kommunen via ett kunskapsprov på SFI och samhällsorientering

Yrkanden kommunstyrelsen
Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C), Inger Gemicioglu (V) och Christina Melzén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Anki Svensson (M) och Fredrik Bergkuist (M) yrkar bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan.

Tilläggsyrkanden kommunstyrelsen
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Moderaterna och Kristdemokraterna
26. att Revidera Översiktsplanen gällande ett halverat bostadsmål, det vill säga från 300 planerade bostäder till högst 150 bostäder per år i snitt
27. att Organisera Stadsbyggnadskontoret efter Moderaternas och Kristdemokraternas byggtakt för att frigöra 10 miljoner till våra prioriterade kärnverksamheter, äldreomsorg och grundskola
28. att Upprätta ett företagarråd för att utveckla samarbetet mellan politiker, tjänstemän, företagarföreningar och företagare
Sverigedemokraterna
29. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att ett kostnadstak på 200 000 kr ska gälla vid uttag av gatukostnader i kommunen
30. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett skönhetsråd
31. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med framtagande av detaljplaner, planera för framtida nyproduktion av skyddsrum
32. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en långsammare och mer naturlig befolkningstillväxt samtidigt som satsningar på infrastruktur prioriteras upp
Verksamhetsområde gemensam verksamhet
Moderaterna och Kristdemokraterna
33. att Se över möjligheten att anlita ambulerande ordningsvakter
34. att Genomföra en kartläggning av kommunens arbete för ökad trygghet (både förebyggande insatser, samverkan och andra trygghetsinsatser) i alla verksamheter med föreslagna åtgärder för att ge Tyresöborna effektfulla trygghetsinsatser
35. att Ta fram en långsiktig plan gällande kommunens lokalförsörjning samt underhåll- och reinvesteringsbehov med tillhörande kostnader och åtgärder
36. att Öka valfrihet inom all kommunal verksamhet, genom att erbjuda ett brett utbud av utförare och att skapa likvärdighet mellan olika driftformer
37. att Ta fram en långsiktig ekonomisk plan med ett tioårsperspektiv som syftar till att stärka Tyresö kommuns ekonomi och att på sikt sänka skatten likt jämförbara kommuner. Planen ska skapa goda förutsättningar att möta kommunens framtida tillväxt och samtidigt garantera att kommunen levererar service och tjänster med hög och ökad kvalitet
Sverigedemokraterna
38. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet anställda kommunikatörer
39. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för det av Sverigedemokraterna föreslagna flerpunktsprogrammet för att effektivisera sitt brottsförebyggande arbete
40. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att tillse så kommunens upphandlingar blir avsevärt mer ekonomiskt hållbara, effektiva samt att upphandlingarna blir mer transparenta
Verksamhetsområde politisk verksamhet
Moderaterna och Kristdemokraterna
41. att Hållbarhetsutskottet slås ihop med Stadsbyggnadsutskottet och blir Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Tyresö bostäder AB
Sverigedemokraterna
42. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av ett nytt bostadskösystem som prioriterar Tyresöbor
43. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ändringar i ägardirektivet för Tyresö Bostäders kösystem så att föräldrar kan anmäla sina barn redan från födseln

Yrkanden avseende kommunstyrelsens förslag till beslut

Beslutspunkt 1
Utdebiteringen för 2024 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 2
Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
Yrkanden
Målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag (M och KD)

Beslutspunkt 3
Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.

Yrkanden
Politiska uppdrag enligt Moderaternas och Kristdemokraternas kommunplansdokument fastställs (M och KD)
Politiska uppdrag enligt Sverigedemokraterna Tyresös budgetdokument fastställs (SD)

Beslutspunkt 4
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.

Yrkanden
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag (M och KD)
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs enligt Sverigedemokraterna Tyresös förslag (SD)

Beslutspunkt 5
De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs.
Yrkanden

De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025-2027 räknas om och fastställs enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag (M och KD)
De i Sverigedemokraterna Tyresös budget föreslagna planer för ramanslag 2025-2027 fastställs (SD)

Beslutspunkt 6
Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 7
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.

Yrkanden
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 räknas om och fastställs enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag (M och KD)

Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 (från kommunplan 2024-2027 Tyresö kommun) till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag (SD)

Beslutspunkt 8
För 2024 får resultatutjämningsreserven användas för att täcka upp det budgeterade underskottet på 21 800 000 kronor.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 9
Internräntan för 2024 fastställs till 2,5 procent.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 10
Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 11
Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 12
Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 13
Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
Inga yrkanden

Beslutspunkt 14 (kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut)
Revisorernas budget för år 2024 fastställs till 1,5 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 15
I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.

Yrkanden
I övrigt godkänns Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024 (M och KD)
I övrigt godkänns Sverigedemokraterna Tyresös förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024 (SD)

Beslutsgång
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende barn-och utbildningsnämndens områden

Yrkande 1
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 2
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 3
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 27 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 3.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 4
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 5
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 6
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende äldre-och omsorgsnämndens områden

Yrkande 7
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 8
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja, 19 nej, 9 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 4.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 9
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 5.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 10
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja, 19 nej, 9 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 6.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 11
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 12
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 7.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 13
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 14
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kultur-och fritidsnämndens områden

Yrkande 15
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 8.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 16
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 41 ja, 19 nej, 1 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 9.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 17
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 18
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende arbetsmarknads-och socialnämndens områden

Yrkande 19
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 20
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 10.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 21
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 22
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 23
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 11.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens områden

Yrkande 24
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 25
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kommunstyrelsens områden

Yrkande 26
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 12.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 27
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja, 19 nej, 9 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 13.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 28
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 14.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 29
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 30
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 31
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 32
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 33
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 15.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 34
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 35
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 36
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 37
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja, 19, nej, 9 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 16.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 38
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 39
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 40
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 41
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 33 ja och 28 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 17.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 42
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 43
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Beslutsgång avseende kommunstyrelsens förslag till beslut
Beslutspunkt 1
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 2
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om att målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 3
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att målområden och mål för perioden 2024-2027 fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om att politiska uppdrag enligt Moderaternas och Kristdemokraternas kommunplansdokument fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Sverigedemokraternas förslag om att politiska uppdrag enligt Sverigedemokraterna Tyresös budgetdokument fastställs.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 4
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Sverigedemokraternas förslag om att budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2024 fastställs enligt Sverigedemokraterna Tyresös förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 5
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att de i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025- 2027 fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om att de i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2025-2027 räknas om och fastställs enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Sverigedemokraternas förslag om att de i Sverigedemokraterna Tyresös budget föreslagna planer för ramanslag 2025-2027 fastställs.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 6
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 7
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 räknas om och fastställs enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Sverigedemokraternas förslag om att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2024-2027 enligt bilaga 2 (från kommunplan 2024-2027 Tyresö kommun) till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 8
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 9
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 10
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 11
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 12
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 13
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 14 (kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut)
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 15
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att i övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om att i övrigt godkänns Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller Sverigedemokraternas förslag om att i övrigt godkänns Sverigedemokraterna Tyresös förslag till kommunplan för 2024-2027 med budget för 2024.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-06-07 § 77.pdf
Kommunplan för Tyresö kommun.pdf
Kommunfullmäktige presidiums förslag till budget för revisorerna 2024.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-05-24 § 33.pdf
Tjänsteskrivelse kommunplan 2024.pdf
Moderaternas och Kristdemokraternas kommunplan 2024-2027 med budget för 2024.pdf
Sverigedemokraternas kommunplan 2024-2027 med budget för 2024.pdf

§48 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2023/KS 0126 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet. Inger Gemicioglu (V) ställer en fråga till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om beredskap under sommartid. Ajda Asgari (MP) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Inger Gemicioglu (V) till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande om beredskap under sommartid.pdf